Subsidie-evaluatie doeltreffendheid Gelderse subsidieregelingen

De provincie Gelderland heeft samen met Sira Consulting een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van 22 subsidieregelingen. Het ging om subsidieregelingen op het gebied van onder andere natuur en landschap, mobiliteit, cultuur en erfgoed, sport en recreatie. De mate van doeltreffendheid van de subsidieregelingen is gevisualiseerd met een afbeelding van een roos; hoe centraler in de roos, hoe doeltreffender de subsidieregeling.

Om optimaal te kunnen leren van de subsidie-evaluatie, is deze uitgevoerd in nauwe samenwerking met beleids- en subsidiemedewerkers van de provincie. Bij de start hebben de medewerkers aangegeven welke vragen zij in het onderzoek het liefst beantwoord wilden zien. Vragen hadden betrekking op bijvoorbeeld de resultaten en effecten van de regeling of de kwaliteit van de provinciale dienstverlening. Sira Consulting heeft de vragen van de medewerkers expliciet betrokken bij het uitvoeren van het verdere onderzoek.

Bij het verzamelen van idee├źn voor verbetering zijn niet alleen provinciemedewerkers nauw betrokken, maar ook subsidieontvangers en experts uit het veld. Gezamenlijk zijn concrete en breedgedragen adviesrichtingen verzameld in twee Innovatielabs. In beide labs zijn workshops gegeven over het ontwikkelen van indicatoren voor het meten van resultaten en effecten van een subsidieregeling en over de keuze voor het instrument subsidie.

De provincie is inmiddels al aan de slag met de aanbevelingen uit het eindrapport, dat dit voorjaar ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten (GS) is aangeboden. De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van een consequente en zorgvuldige uitvoering van subsidie-evaluaties. Het onderzoek past in een trend waarin de overheid steeds nadrukkelijker verantwoording aflegt over de inzet van publieke middelen en meer inzicht vraagt in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.

Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Meer weten?

Neem dan contact op met