Bürokratiebremse: Vernieuwende regeldrukaanpak in Duitsland

Sira Consulting en de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hebben in opdracht van de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) een vernieuwende aanpak ontwikkeld om de regeldruk op brancheniveau in kaart te brengen en te reduceren. De aanpak is getoetst in een pilotstudie voor de horeca. De projectresultaten en aanbevelingen zijn op 20 februari 2020 in Berlijn aan vertegenwoordigers van de Duitse overheid en het bedrijfsleven gepresenteerd.

De Duitse regering heeft in 2015 de “One in – One out Regel (Oioo)” ingevoerd om de toenemende regeldruk te verminderen. Uitgangspunt hierbij is om iedere toename van de regeldruk te compenseren met een afname. De DIHK heeft geconstateerd dat ondanks Oioo, Duitse ondernemers een toename van de regeldruk ervaren. De DIHK heeft aan Sira Consulting gevraagd om een alternatieve aanpak te ontwikkelen die inzicht geeft in de regeldruk op brancheniveau en aangrijpingspunten biedt om de regeldruk merkbaar te reduceren, de zogenaamde “Bürokratiebremse”.

De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is gebaseerd op methode en werkwijzen zoals Sira Consulting die ook voor onder meer de Nederlandse overheid heeft ontwikkeld. Belangrijk verschil is dat Duitsland vasthoudt aan het kwantificeren van de regeldruk en Nederland dit sinds 2017 heeft losgelaten. Voor de vernieuwende Duitse aanpak is teruggegaan naar de uitgangspunten die Sira Consulting in 2002 introduceerde met het Standaard Kostenmodel (SKM), namelijk een model dat inzicht geeft in (1) de omvang van de regeldruk in euro’s en (2) de factoren die dit kunnen reduceren. De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is op het SKM gebaseerd en uitgebreid met de kwalitatieve aspecten die regeldruk of belemmeringen in de bedrijfsvoering veroorzaken.

De aanpak is in Duitsland getest voor de horecabranche. In samenwerking met DIHK en de Duitse brancheorganisatie voor de horeca (DEHOGA) is de regeldruk voor 14 hotels met een restaurant in drie deelstaten in kaart gebracht. De uitkomsten zijn in interactieve workshops met alle relevante stakeholders en horecaondernemers besproken (deze video geeft een impressie van de workshop in Keulen).

Uit de analyse blijkt dat de regeldruk voor de doelgroep hotels met restaurant tussen 1,2 tot 6% van de omzet bedraagt. Daarnaast maakt de analyse inzichtelijk welke verplichtingen regeldruk veroorzaken, welke verplichtingen knelpunten opleveren in de bedrijfsvoering (of beide), en ook welke verplichtingen geen of beperkt regeldruk veroorzaken.

De toegevoegde waarde van de brancheaanpak is dat deze zichtbaar maakt welke verplichtingen voor de ondernemer kwantitatief en/of kwalitatief regeldruk veroorzaken en wat daarvan de oorzaak is. Hiermee geeft de aanpak veel directer inzicht in mogelijkheden om regeldruk te reduceren. De aanpak levert zowel branchespecifieke als brancheoverstijgende oplossingen. De Duitse regering en haar controleorgaan de Nationaler Normenkontrollrat (NKR) zijn daarom erg enthousiast en hebben het voornemen uitgesproken om deze aanpak over te nemen.

Het eindrapport van het project is hier te vinden. De ervaringen met de Duitse wet- en regelgeving hebben bovendien het inzicht gegeven dat in Nederland de regeldruk, in ieder geval voor de horeca, met ideeën vanuit Duitsland verder is te reduceren.

Meer weten?

Neem dan contact op met