Eerste e-Innovatielab Succesvol Subsidies Evalueren

Sira Consulting organiseerde op 28 mei jl. voor experts van de overheid (Rijk, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties van Europese fondsen) een online Innovatielab over het succesvol evalueren van subsidies. De kernvraag van dit zogenaamde e-Innovatielab was: hoe kan het evaluatieproces van subsidieregelingen succesvol en soepel verlopen? Het resultaat is een aantal concrete acties voor overheden die helpen om SMART-C beleids- en subsidiedoelen te formuleren en te evalueren. Na de zomer organiseert Sira Consulting een vervolg.

Kennisdeling: initiatieven van het Rijk op het gebied van evalueren

Overheden in Nederland geven steeds meer prioriteit aan het evalueren van beleid, regelgeving en subsidies. Ondanks diverse handreikingen (zoals de handreiking van de Algemene Rekenkamer) lukt het in de praktijk niet altijd om een oordeel te vormen over de doeltreffendheid en doelmatigheid.

Tijdens het e-Innovatielab hebben de evaluatie-experts eerst kennis gedeeld over drie actuele ontwikkelingen bij de Rijksoverheid:

  • ‘Inzicht in Kwaliteit’, een initiatief van het ministerie van Financiën om meer inzicht krijgen in de effecten van beleid om zo de maatschappelijke toegevoegde waarde ervan te vergroten;
  • De pilot ‘Lerend Evalueren’ van het ministerie van VWS waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van evaluaties en de mate waarin deze leiden tot het bijsturen van beleid;
  • ‘De gouden regels voor het effectief en efficiënt verlenen van subsidies’ van het ministerie van SZW, die zijn opgesteld om het leereffect van subsidie-evaluaties te vergroten.

Concrete ideeën om proces van evalueren van subsidies te verbeteren

Vervolgens zijn de evaluatie-experts in gesprek gegaan over enerzijds het proces van evalueren en anderzijds het vergroten van de toegevoegde waarde van de evaluatie.

Dat deden we aan de hand van een belangrijk aandachtsgebied voor evaluatoren: beleids- en subsidiedoelen zijn vaak niet SMART-C en geschikte indicatoren ontbreken. Een SMART-C doel is Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent.

Hoe zorg je er nu voor dat de overheid beleids- en subsidiedoelen SMART-C maakt? De eerste ideeën voor concrete acties die uit het e-Innovatielab naar voren kwamen zijn:

  • Sluit aan bij de richtlijnen van de overheid over doeltreffendheid en doelmatigheid;
  • Zorg voor een goede samenwerking tussen beleid en uitvoering;
  • Leg SMART-C werken formeel in het werkproces vast;
  • Creëer draagvlak op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau voor deze werkwijze.

In deze factsheet lichten we deze acties toe.

Aanvullingen of ook meedenken? Neem contact op!

De factsheet is een ontwikkeldocument, bedoeld voor iedereen werkzaam op het gebied van subsidie-evaluaties bij de overheid. Aanvullingen en ideeën zijn welkom.

Wilt u de volgende keer ook meedenken? In de herfst van 2020 organiseert Sira Consulting een vervolg op het e-Innovatielab. Mocht u interesse hebben, stuur ons dan een mail. Dan houden wij u op de hoogte.

Meer weten?

Neem dan contact op met