Ex ante evaluatie asbestdakenfonds voor bedrijven aangeboden aan de Tweede Kamer

Op verzoek van het ministerie van IenW heeft Sira Consulting een ex ante evaluatie uitgevoerd naar een publiek-privaat asbestdakenfonds voor bedrijven. Geconcludeerd wordt dat er significante risico’s zijn met betrekking tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van zo’n fonds. Staatssecretaris van IenW Van Veldhoven-van der Meer is blij met de duidelijkheid die de evaluatie heeft geboden en gaat alternatieve opties afwegen. Uit overleg met koploperprovincies en -gemeenten blijkt dat de conclusie dat het anders moet, volledig wordt onderschreven.
Door het vervallen van het asbestdakenverbod kan nu niet met voldoende zekerheid worden uitgegaan van de benodigde omvang van het zakelijke fonds ter waarde van € 300 miljoen en het daarmee samenhangende aantal te verstrekken leningen van circa 1.000 per jaar. Voldoende deelname door provincies en/of gemeenten is ook een kritische factor. De businesscase was gebaseerd op deelname door alle provincies, maar dit lijkt niet reëel op korte termijn en er moet zelfs rekening mee worden gehouden dat het uiteindelijke aantal beperkt zal zijn. De hoge beheerskosten van het zakelijke fonds leiden door genoemde onzekerheden tot relatief grote financiële risico’s omdat de kosten per lening daardoor onevenredig hoog kunnen worden.

De evaluatie bevestigt dat geredeneerd vanuit de maatschappelijke opgave en het geconstateerde marktfalen, een financieel instrument nodig is om te stimuleren dat de asbestdaken bij (agrarische) bedrijven worden gesaneerd. In het rapport worden daartoe verschillende interessante beleidsopties aangedragen die richting geven aan het vervolg. Omdat het belangrijk is dat de partners van de samenwerkingsverklaring en de zakelijke eigenaren van asbestdaken op redelijke termijn perspectief wordt geboden, is de staatssecretaris voornemens om nog dit najaar meer duidelijkheid te bieden over de verschillende beleidsopties.

Meer weten?

Neem dan contact op met