Kosten voor handhaving energielabel-C-verplichting voor kantoren opnieuw onderzocht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voert per 1 januari 2023 een energielabel-C-verplichting in voor kantoren. Sira Consulting onderzocht opnieuw wat de lasten zijn voor gemeenten en omgevingsdiensten om de verplichting te handhaven.

In 2017 onderzocht Sira Consulting ook wat de handhavingslasten voor gemeenten en omgevingsdiensten zijn als zij de nieuwe taken gaan uitvoeren. Nieuw onderzoek was echter nodig omdat enkele zaken sindsdien zijn gewijzigd. Er is bijvoorbeeld een andere, actuelere bron beschikbaar voor het bepalen van het aantal kantoren in Nederland. Ook is de bepalingsmethode voor het vaststellen van energielabels gewijzigd.

Uit de actualisatie blijkt dat er, afhankelijk van de gekozen definitie ‘pand’ of ‘verblijfsobject’ en van het wel of niet meerekenen van kantoren waarvan het niet helemaal duidelijk is of deze label-C-plichtig zijn, tussen de 39.000 en 76.000 kantoren zijn die in 2023 onder de energielabel-C-verplichting vallen. Een deel van deze kantoren heeft momenteel al een label A, B of C, zal dit op korte termijn hebben of voldoet als gevolg van de nieuwe inijking van de energielabels. De overige kantoren, dit zijn circa 26.800 tot 28.000 kantoren, zullen in 2023 niet beschikken over een energielabel C of beter. Gemeenten of omgevingsdiensten zullen bij deze kantooreigenaren maatregelen moeten nemen om te handhaven. Het bevoegd gezag kan verschillende interventies inzetten met als doel eigenaren te stimuleren het kantoorpand aan te passen, zodat het kantoor voldoende energiezuinig wordt. Interventies zijn bijvoorbeeld het informeren en voorlichten van eigenaren over de maatregelen of het aanschrijven van eigenaren die mogelijk niet voldoen aan de energielabel-C-verplichting. De verwachting is dat de interventies zodanig effectief zijn dat uiteindelijk minder dan 5% van de kantooreigenaren een dwangsom krijgt opgelegd.

In totaal zullen de kosten voor de uitvoering van de handhaving tussen de € 13,1 en de € 15,8 miljoen bedragen. De meeste kosten zullen één tot drie jaar na de inwerkingtreding optreden. Uit de berekening blijkt dat als de uitvoering van de handhaving door omgevingsdiensten wordt gedaan de kosten lager zullen zijn dan als gemeenten deze taken uitvoeren.

Wilt u meer weten over de kosten van de handhaving van de label-C-plicht? Ga dan naar het rapport op de website van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Neem dan contact op met