Evaluatie Subsidieregeling verwijderen asbestdaken naar Tweede Kamer

Op verzoek van het ministerie van IenW heeft Sira Consulting een evaluatie uitgevoerd van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De subsidieregeling liep in de periode 2016-2019 en had het doel om de verwijdering van asbestdaken aan te jagen, zodat de toenmalige doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben kon worden gehaald. In de evaluatie zijn de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieregeling beoordeeld. Het rapport met de resultaten van de evaluatie is 10 november 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

De subsidieregeling is beoordeeld als doeltreffend. Gedurende de looptijd van de regeling was sprake van een versnelling van het aantal m2 verwijderd asbestdak, die na afloop van de subsidieregeling weer afvlakte. De vraag naar de subsidie was groot, wat ieder jaar tot uitdrukking kwam in de voortijdige uitputting van het subsidieplafond. Overigens was de doeltreffendheid van de subsidieregeling vooral te danken aan een combinatie van instrumenten: het destijds voorgenomen verbod op asbestdaken, een programmatische (stimulerende/faciliterende) aanpak en de subsidieregeling zelf.

De subsidieregeling is ook beoordeeld als doelmatig. Met een totale input van €78,6 miljoen aan verstrekte subsidiegelden en uitvoeringskosten is een oppervlakte van 17,7 miljoen m2 asbestdak verwijderd. De geconstateerde versnelling van het aantal m2 verwijderd asbestdak was waarschijnlijk niet gerealiseerd zonder subsidieregeling. De meeste eigenaren hadden dan namelijk gewacht met verwijderen tot de (naderende) inwerkingtreding van het asbestdakenverbod in 2024. Toch waren de verstrekte subsidiegelden laag in vergelijking met de totale verwijderingskosten.

Naast een beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid beschrijft het rapport welke lessen zijn te trekken gericht op de mogelijke ontwikkeling van een leningsfonds of andere financieringsproducten voor het verwijderen van asbestdaken. Zo zijn enkele aandachtspunten opgenomen over de hoogte van het budget, het maximale bedrag per aanvraag, de communicatie rondom de voortijdige uitputting van het budget en het leveren van maatwerk aan specifieke doelgroepen.

Meer weten?

Neem dan contact op met