Klantreis over aannemen van eerste werknemer naar Tweede Kamer

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Sira Consulting onderzoek gedaan naar het life event ‘In dienst nemen van de eerste werknemer’. In het onderzoek is het life event geanalyseerd en vastgelegd in een klantreis. Op basis hiervan zijn concrete oplossingen geïdentificeerd, gericht op het wegnemen van voor ondernemers relevante knelpunten. Het rapport met de resultaten van het onderzoek is 29 oktober 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit de klantreis komt naar voren dat de drempel voor het aannemen van de eerste werknemer (te) hoog is voor ondernemers. Door het ontbreken van een totaaloverzicht van de voor- en nadelen van vast personeel, kunnen zij geen goed onderbouwde afweging maken tussen het in dienst nemen van een werknemer enerzijds en bijvoorbeeld een flexibele arbeidsrelatie anderzijds. Direct gevolg is dat veel ondernemers de stap naar het werkgeverschap niet (durven) maken en uit de klantreis stappen. Dit beeld wordt bevestigd door MKB Nederland.

Wanneer ondernemers desondanks doorzetten met het aannemen van een vaste werknemer, lopen zij tegen een stapeling van complexe en gedetailleerde regelgeving aan. Zij zien zich daarom gedwongen om een externe partij in te schakelen die ondersteuning biedt bij het voldoen aan verplichtingen. Ook moeten ondernemers zelf een bepaald kennisniveau opbouwen om verplichtingen te kunnen toepassen in de bedrijfsvoering en te kunnen uitleggen aan de medewerkers.

In het onderzoek is ervoor gekozen om knelpunten op te lossen die betrekking hebben op de uitvoering. Het voordeel hiervan is dat deze oplossingen op relatief korte termijn haalbaar zijn. Het nadeel is dat deze oplossingen geen uitkomst bieden voor het fundamentele probleem dat startende werkgevers de regeldruk en daaruit voorvloeiende verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en (financiële) risico’s voor het aannemen van personeel als (te) hoog ervaren. Het oplossen van dit probleem vraagt om wijzigingen in beleid en regelgeving waarvoor politiek draagvlak nodig is.

Meer weten?

Neem dan contact op met