Nieuwe collega: Eline de Koning

In dit bijzondere coronatijdperk is Eline de Koning de uitdaging aangegaan en bij Sira Consulting aan de slag gegaan als junior adviseur. Wij stellen Eline graag voor.  

Eline heeft zowel de bachelor als master International Development Studies met een specialisatie in politiekbestuur en conflictstudies aan de Wageningen University afgerond. Ze hield zich altijd bezig met vragen als ‘wat is de huidige situatie’, ‘hoe zijn we hier gekomen’ en ‘welke lessen kunnen we trekken om verder te ontwikkelen’. Deze vragen paste ze tijdens haar studie toe op diverse maatschappelijke onderwerpen. Een goed voorbeeld is haar onderzoek in Brazilië naar de veerkracht van maatschappij, politiek en natuur in tijden van droogte.   

Tijdens haar stage bij de Nationaal Coördinator Internationale Functies (NCIF) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontdekte Eline haar interesse voor de publieke sector De verscheidenheid aan onderwerpen en de afweging van belangen in nationale en internationale context, zorgen voor bijzondere uitdagingen. Dit vond ze ook terug in de projecten van Sira Consulting.  

Inmiddels werkt Eline aan verschillende projecten. Zo ontwikkelt ze momenteel een nieuwe RI&E-tool in opdracht van de Coalitie Winkelambacht en onderzoekt ze de toegevoegde waarde van e-facturering in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)Kortom, Eline maakte een vliegende start vanuit huis, ze is namelijk vanwege de Coronacrisis bijna niet op kantoor geweest. 

Eline woont vlakbij Wageningenhoudt van sporten, maakt graag (verre) reizen en fotografeert in haar vrije tijd. We zijn heel blij met haar positieve energie en wensen haar heel veel succes! 

Ex ante evaluatie asbestdakenfonds voor bedrijven aangeboden aan de Tweede Kamer

Op verzoek van het ministerie van IenW heeft Sira Consulting een ex ante evaluatie uitgevoerd naar een publiek-privaat asbestdakenfonds voor bedrijven. Geconcludeerd wordt dat er significante risico’s zijn met betrekking tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van zo’n fonds. Staatssecretaris van IenW Van Veldhoven-van der Meer is blij met de duidelijkheid die de evaluatie heeft geboden en gaat alternatieve opties afwegen. Uit overleg met koploperprovincies en -gemeenten blijkt dat de conclusie dat het anders moet, volledig wordt onderschreven.
Door het vervallen van het asbestdakenverbod kan nu niet met voldoende zekerheid worden uitgegaan van de benodigde omvang van het zakelijke fonds ter waarde van € 300 miljoen en het daarmee samenhangende aantal te verstrekken leningen van circa 1.000 per jaar. Voldoende deelname door provincies en/of gemeenten is ook een kritische factor. De businesscase was gebaseerd op deelname door alle provincies, maar dit lijkt niet reëel op korte termijn en er moet zelfs rekening mee worden gehouden dat het uiteindelijke aantal beperkt zal zijn. De hoge beheerskosten van het zakelijke fonds leiden door genoemde onzekerheden tot relatief grote financiële risico’s omdat de kosten per lening daardoor onevenredig hoog kunnen worden.

De evaluatie bevestigt dat geredeneerd vanuit de maatschappelijke opgave en het geconstateerde marktfalen, een financieel instrument nodig is om te stimuleren dat de asbestdaken bij (agrarische) bedrijven worden gesaneerd. In het rapport worden daartoe verschillende interessante beleidsopties aangedragen die richting geven aan het vervolg. Omdat het belangrijk is dat de partners van de samenwerkingsverklaring en de zakelijke eigenaren van asbestdaken op redelijke termijn perspectief wordt geboden, is de staatssecretaris voornemens om nog dit najaar meer duidelijkheid te bieden over de verschillende beleidsopties.

Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 treden nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder hebben we enkele wijzigingen geselecteerd voor een nadere toelichting vanwege de directe gevolgen van deze wijzigingen voor een grote groep ondernemers en de concrete merkbaarheid ervan voor zowel ondernemers als hun klanten. Meer nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving voor ondernemers per 1 juli 2020 is te vinden via Ondernemersplein.

Aanvullend geboorteverlof

Werknemers mogen tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen wanneer hun partner een kind heeft gekregen. De werkgever vraagt bij het UWV een uitkering aan, die 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon bedraagt. De werkgever mag zelf beslissen over het aanvullen van de uitkering tot het normale loon.

De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen zes maanden na de bevalling en moet dit vier weken van tevoren per brief of e-mail laten weten aan de werkgever. Daarnaast moet de werknemer eerst de standaardweek geboorteverlof opnemen.

Uitstalverbod tabakswaren in supermarkt

Supermarkten moeten tabakswaren volledig aan het zicht onttrekken. Dit betekent dat ook de kleuren en contouren van de producten niet meer te zien mogen zijn. Verder mogen de kasten en laden waarin de tabakswaren worden opgeborgen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en gelden eisen aan het uiterlijk van deze opbergmiddelen. De opbergmiddelen moeten bijvoorbeeld sober van kleur en vormgeving zijn en niet opvallen ten opzichte van de rest van de inrichting.

Vanaf 1 januari 2021 gaat het uitstalverbod ook gelden voor andere soorten verkooppunten dan supermarkten, zoals horeca, tankstations, kiosken en drogisterijen. Het verbod geldt niet voor speciaalzaken die voldoen aan een aantal eisen, waaronder registratie bij de NVWA.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat het minder vaak nodig is dat zij zich aanpassen aan veranderende regelgeving.

Eerste e-Innovatielab Succesvol Subsidies Evalueren

Sira Consulting organiseerde op 28 mei jl. voor experts van de overheid (Rijk, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties van Europese fondsen) een online Innovatielab over het succesvol evalueren van subsidies. De kernvraag van dit zogenaamde e-Innovatielab was: hoe kan het evaluatieproces van subsidieregelingen succesvol en soepel verlopen? Het resultaat is een aantal concrete acties voor overheden die helpen om SMART-C beleids- en subsidiedoelen te formuleren en te evalueren. Na de zomer organiseert Sira Consulting een vervolg.

Kennisdeling: initiatieven van het Rijk op het gebied van evalueren

Overheden in Nederland geven steeds meer prioriteit aan het evalueren van beleid, regelgeving en subsidies. Ondanks diverse handreikingen (zoals de handreiking van de Algemene Rekenkamer) lukt het in de praktijk niet altijd om een oordeel te vormen over de doeltreffendheid en doelmatigheid.

Tijdens het e-Innovatielab hebben de evaluatie-experts eerst kennis gedeeld over drie actuele ontwikkelingen bij de Rijksoverheid:

  • ‘Inzicht in Kwaliteit’, een initiatief van het ministerie van Financiën om meer inzicht krijgen in de effecten van beleid om zo de maatschappelijke toegevoegde waarde ervan te vergroten;
  • De pilot ‘Lerend Evalueren’ van het ministerie van VWS waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van evaluaties en de mate waarin deze leiden tot het bijsturen van beleid;
  • ‘De gouden regels voor het effectief en efficiënt verlenen van subsidies’ van het ministerie van SZW, die zijn opgesteld om het leereffect van subsidie-evaluaties te vergroten.

Concrete ideeën om proces van evalueren van subsidies te verbeteren

Vervolgens zijn de evaluatie-experts in gesprek gegaan over enerzijds het proces van evalueren en anderzijds het vergroten van de toegevoegde waarde van de evaluatie.

Dat deden we aan de hand van een belangrijk aandachtsgebied voor evaluatoren: beleids- en subsidiedoelen zijn vaak niet SMART-C en geschikte indicatoren ontbreken. Een SMART-C doel is Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent.

Hoe zorg je er nu voor dat de overheid beleids- en subsidiedoelen SMART-C maakt? De eerste ideeën voor concrete acties die uit het e-Innovatielab naar voren kwamen zijn:

  • Sluit aan bij de richtlijnen van de overheid over doeltreffendheid en doelmatigheid;
  • Zorg voor een goede samenwerking tussen beleid en uitvoering;
  • Leg SMART-C werken formeel in het werkproces vast;
  • Creëer draagvlak op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau voor deze werkwijze.

In deze factsheet lichten we deze acties toe.

Aanvullingen of ook meedenken? Neem contact op!

De factsheet is een ontwikkeldocument, bedoeld voor iedereen werkzaam op het gebied van subsidie-evaluaties bij de overheid. Aanvullingen en ideeën zijn welkom.

Wilt u de volgende keer ook meedenken? In de herfst van 2020 organiseert Sira Consulting een vervolg op het e-Innovatielab. Mocht u interesse hebben, stuur ons dan een mail. Dan houden wij u op de hoogte.

Evaluatie ‘Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen grote bedrijven’ naar Tweede Kamer gestuurd

Op 8 juni jl. stuurde staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven naar de Tweede Kamer. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door Sira Consulting in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De wetgeving

Sinds 1 juli 2017 geldt een wettelijke regeling die bepaalt dat grote bedrijven geen contractuele betaaltermijnen van langer dan zestig dagen mogen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf (mkb) en met zelfstandige ondernemers als leverancier of dienstverlener. Staatssecretaris Keijzer kondigde vorig jaar een wetswijziging aan om de contractuele betaaltermijnen van grote bedrijven aan mkb te halveren van zestig naar dertig dagen, indien zou blijken dat de gemiddelde betaaltermijn van grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers oploopt. Beslissend hierbij waren de cijfers tot en met medio 2019.

De evaluatie

Sira Consulting onderzocht de effecten van de voorgestelde aanscherping voor zowel grote bedrijven als het mkb. Ook zijn de alternatieven geïnventariseerd en is onderzocht wat nodig is om de naleving van de wet te verbeteren.

Uit de cijfers blijkt dat, ondanks de wettelijke betaaltermijn van 60 dagen, rekeningen steeds later worden betaald. Met name beginnende ondernemingen, bedrijven zonder financiële reserves of bedrijven met snel groeiende of dalende omzet, kunnen in de problemen komen vanwege lange betaaltermijnen. Daartegenover staat dat het aanscherpen van de betaaltermijn ook negatieve effecten kent, omdat de betaaltermijn ook een onderdeel is van de onderhandeling over de prijs van een product. Het wijzigingen hiervan kan voor grote ondernemingen effect hebben.

Buiten de voor- en nadelen van de voorgestelde aanscherping, bleek de naleving van de bestaande regelgeving beperkt. De voornaamste reden hiervoor is dat ondernemers moeite hebben om met juridische invorderingsmiddelen hun afnemers te dwingen eerder te betalen. Het gaat immers vaak om belangrijke afnemer-leverancier-relaties.

Het resultaat

De uitkomsten van de evaluatie en de alternatieven hebben we in een innovatielab besproken met alle relevante partijen (branches, grote ondernemingen, mkb’ers en experts). Op basis van deze input zijn de resultaten verder aangevuld en aangescherpt. Dit rapport heeft als basis gediend verdere besluitvorming.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) hebben in hun brief aan de Kamer aangekondigd om de huidige wet aan te scherpen. Zij werken nu aan een wetswijziging om deze betaaltermijn te halveren van zestig naar dertig dagen en verkennen de mogelijk om het toezicht anders in te richten met een rol voor de Autoriteit Consument Markt.

De verwachting is dat het wetsvoorstel dit najaar voor internetconsultatie wordt aangeboden. Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer het voorstel nog goedkeuren.

 

Zie ook de volgende artikelen:

Het NRC ‘Kabinet wil betaaltermijn voor grote bedrijven halvering tot dertig dagen

Het FD ‘Kabinet: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb’ers van 60 naar 30 dagen

De Telegraaf: ‘Betaaltermijn voor grote bedrijven moet naar 30 dagen

Nieuwe collega: Anne Bastin

Graag stellen we onze nieuwe collega Anne Bastin voor.

Anne is begin maart begonnen als junior adviseur bij Sira Consulting. Ze heeft een uitdagende start gehad, want na één week op kantoor kon ze vanwege de coronamaatregelen haar werk, net als alle andere collega’s, vanuit huis voortzetten. De fysieke afstand bleek geen probleem. Dankzij creatieve oplossingen zijn alle introducties, overleggen en koffiemomenten digitaal voortgezet. Daardoor heeft Anne snel haar draai gevonden bij Sira Consulting.

Anne heeft de bachelor Psychologie gedaan en master Consultancy & Organizational Development. Na haar stage ‘programma luchtkwaliteit’ bij de Gemeente Amsterdam, ontdekte ze dat werken aan projecten en onderzoeken in de publieke sector haar enorm interesseerde.

Het werk bij Sira Consulting spreekt haar aan vanwege de diversiteit aan maatschappelijk relevante onderwerpen. Maar ook omdat het in gesprek gaan met bedrijven en andere organisaties over nieuwe en bestaande regels en wetten bijzonder interessant is en waardevolle inzichten geeft hoe beleid, regelgeving en uitvoering zijn te optimaliseren.

Momenteel is Anne bezig met een bedrijfseffectentoets voor afvalbrandingsinstallaties en interviewt ze omgevingsdiensten en bedrijven die afval verbranden. Daarnaast houdt ze zich bezig met het verzamelen van data bij jeugdzorginstellingen, om de kosten voor het aanbieden van jeugdbescherming en -reclassering inzichtelijk te maken.

Anne woont met veel plezier in Amsterdam en kan niet wachten tot ze weer mag sporten en van het bruisende stadsleven kan genieten.

Wij zijn heel blij dat Anne ons team komt versterken en wensen haar veel succes en plezier!

Vul onze MIT R&D Partner Search in en ontvang tot €350.000 subsidie voor uw project

Het is vanaf 11 juni mogelijk om € 350.000 subsidie aan te vragen voor grote innovatieve samenwerkingsprojecten

Binnen het topsectorenbeleid is er een subsidieprogramma dat grote R&D-samenwerkingsprojecten stimuleert. In deze projecten kunnen samenwerkingen van minimaal twee mkb- ondernemers 35% van de subsidiabele kosten declareren. De bedoelde projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van producten, productieprocessen of diensten en de kosten moeten gemaakt worden voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De subsidie bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000. De maximale subsidie per deelnemer bedraagt voor deze projecten € 175.000.

U kunt ook voor kleinere projecten subsidie aanvragen. In dit geval geldt dat de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject is, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.

De lat ligt hoog en alleen state of the art projecten maken kans om gesubsidieerd te worden. Lees meer in onze flyer.

 

Gebruik onze Partner Search tool om een geschikte partner te vinden voor uw project

Wij ondersteunen u graag bij het realiseren van een succesvol MIT R&D Samenwerkingsproject. Wij hebben daarom een Partner Search tool opgezet waar u uw gegevens kunt invullen. Met uw gegevens doorzoeken wij ons brede netwerk om nieuwe samenwerkingen te kunnen realiseren. Vul de vragenlijst vandaag nog in zodat wij meteen kunnen beginnen met de matching van partners en projecten. U vindt de tool via deze link.

 

Goed om te weten

De regeling gaat op 11 juni 2020 open en sluit op 10 september 2020. Aanvragen zullen worden behandeld volgens het tenderprincipe, waardoor alleen de beste projecten subsidie ontvangen. Het opzetten van een goed projectplan kost tijd, start dus tijdig met het invullen van onze Partner Search en het schrijven van de aanvraag.

Wij hebben al veel MIT-projecten met succes begeleid en helpen u graag met het indienen van een kansrijk projectvoorstel.

Alles over de Corona-OverbruggingsLening (COL)

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is in het leven geroepen om startups en scale-ups door de crisis heen te helpen, aangezien ze niet terug kunnen vallen op de andere maatregelen zoals de NOW (loonkostensubsidie) die kan worden aangevraagd bij een significante afname van de omzet. Bovendien hebben startups en scale-ups doorgaans geen kredietrelatie met een bank die men op basis van de huidige crisismaatregelen kan benutten om extra kapitaal aan te trekken.

Voorwaarden Corona-Overbruggingslening

De ROM’s gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Uitgangspunt is dat de lening een noodinstrument is, welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolgronde. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Verder geldt in het kort:

• Looptijd van de lening is 3 jaar.
• Eerste jaar is aflossingsvrij, daarna in 2 jaar lineair per kwartaal aflossen inclusief rentebetalingen.
• Bedrijven mogen boetevrij vervroegd aflossen.
• Voor leningen boven € 500.000 geldt een ander regime en deze zullen ook uitvoeriger getoetst worden.

Corona-Overbruggingslening aanvragen

Aanvragen voor een COL kunnen vanaf woensdag 29 april 2020 worden ingediend in een digitaal portal. Er moet een aantal verplichte bijlagen meegestuurd worden, waaronder recente jaarrekeningen, onderbouwing van terugval geprognosticeerde omzet en een businessplan.

Voor uitgebreide informatie met betrekking tot de COL wijzen wij u op onze informatieflyer.

Bij Sira Incentives begrijpen we dat het momenteel hectische tijden kunnen zijn voor u en dat u zich niet in detail kunt verdiepen in de COL. Wij staan klaar om u te ondersteunen met uw vragen.

Samenwerken met Sira Consulting in coronatijd

Het is bijzonder om te zien hoe de wereld om ons heen zich aanpast en veerkrachtig opstelt tijdens het coronatijdperk. Ook bij Sira Consulting gaan we flexibel om met deze situatie en werken we samen, volledig digitaal, aan onze projecten.

Vorig jaar hadden we besloten om als Sira Consulting binnen onze branche koploper te worden in digitaal en interactief samenwerken. Belangrijkste drijfveer was om het proces van onderzoek tot advies effectiever in te richten en dit vorm te geven met de nieuwste technologieën. We hadden toen niet kunnen bedenken dat dit besluit ons en onze opdrachtgevers zo snel zou helpen.

Direct nadat de regering op 9 maart met de eerste hygiënemaatregelen kwam, zijn we vanuit huis gaan werken. Binnen een dag was alles geregeld en kon iedereen vanuit huis gezamenlijk aan rapporten werken, interviews afnemen en bijeenkomsten organiseren.

Projecten lopen door

We zijn nu bijna anderhalve maand verder en zien dat de meeste lopende projecten met weinig of geen vertraging gewoon doorgaan. Dankzij creatieve oplossingen en online applicaties kunnen we webinars organiseren, interviews afnemen, het verloop van projecten bespreken en vergaderingen organiseren. We werken nu aan de uitdaging om ook innovatielabs digitaal te organiseren.

Een aantal nieuwe projecten en ontwikkelingen is doorgeschoven. Deze pakken we later dit jaar op. Een voorbeeld hiervan is de in Duitsland recent ontwikkelde aanpak om de bureaucratie in de horeca te verminderen. Dit zal echter snel een vervolg krijgen.

Fantastische samenwerking

Wij waarderen de openheid, flexibiliteit en betrokkenheid van iedereen met wie we samenwerken en vinden het bijzonder om te zien dat iedereen positief meewerkt. Zeker omdat we nu bij elkaar thuis ‘digitaal op bezoek komen’ en beeldbellen hierdoor heel persoonlijk is.

Kortom, wij blijven bereikbaar en voor iedereen klaarstaan om ondersteuning te leveren, maar ook om even bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

Lifescience en Medtech subsidies tijdens Covid-19

Juist nu is innovatie van belang

Covid-19 heeft de wereld in zijn greep. Landen gaan op slot, mensen moeten thuisblijven en er vallen helaas veel doden en zwaar getroffenen te betreuren. Deze situatie heeft ongetwijfeld grote impact op uw privé en zakelijke situatie. Binnen Sira Incentives hebben wij ons in ieder geval afgelopen weken allemaal in onze eigen thuiskantoren gevestigd en streven wij ernaar u net als altijd te blijven ondersteunen bij het binnenhalen van financiering. Afgelopen periode heeft dit geresulteerd tot ambitieuze aanvragen binnen onder andere Horizon 2020, Eurostars, IMDI en NWO Demonstrator regelingen. Daarnaast begonnen we de lente groots met een recordaantal aanvragen binnen de MIT Haalbaarheid regeling.

Inmiddels is het weer tijd vooruit te kijken en te verkennen welke mogelijkheden voor u interessant kunnen zijn de komende maanden. Het lijkt erop dat Covid-19 geringe impact heeft op (half)jaarlijks terugkerende programma’s zoals de Eurostars (september), MIT R&D Samenwerking (vanaf juni) en NWO Take-Off (september). Daarentegen organiseren de Nederlandse overheid, de Europese Unie en andere instanties wel specifieke Covid-19 calls. Zo zijn er binnen het Horizon 2020 framework talloze initiatieven bekend gemaakt, waaronder een eenmalige call binnen het Eureka netwerk.

Mocht u een oplossing bieden of ontwikkelen voor Covid-19, variërend van diagnostische technologie, tot efficiënte productiemethoden, digitale ondersteuning of vaccins, dan ondersteunen wij u natuurlijk graag bij het opstellen en indienen van een aanvraag.

Covid-19 en financiële ondersteuning in Nederland

In Nederland organiseren RVO, ZonMwNWO, Health-Holland en andere instanties allemaal specifieke regelingen gericht op de Covid-19 crisis. Gezien de zeer korte termijnen van deze regelingen kunnen wij die hier niet allemaal samenvatten maar bij interesse lichten wij u graag verder in. Ook tracht de Nederlandse overheid ondernemingen te ondersteunen die directe impact van de crisis ervaren. De Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) en Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn hier voorbeelden van. Daarnaast wordt binnenkort de Corona overbruggingslening gepubliceerd die specifiek bedoeld is voor innovatieve start-ups en scale-ups. Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van deze regelingen.

Het uitgangspunt in deze tijden is dat R&D en innovatie meer van belang is dan ooit. Wij willen dan ook graag samen met u naar de langere termijn kijken – welke projecten komen potentieel in aanmerking voor subsidie waarmee u essentiële (bio)medische technologie ontwikkelt? In onze nieuwsbrief voor het tweede kwartaal hebben wij naast bovenstaande regelingen een aantal andere regelingen opgenomen die potentieel van interesse kunnen zijn, zoals het InnovatiekredietVroege Fase Financiering en WBSO.

Bekijk onze nieuwsbrief hier.

Wij hebben ruime ervaring met het adviseren over en begeleiden bij de genoemde regelingen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.