Uitreiking Sira Consulting goede doelenactie

Ieder jaar organiseert Sira Consulting een Sinterklaasactie voor relaties. Afgelopen jaar werd besloten om in plaats van de jaarlijkse Sinterklaasattentie (de geroemde speculaastaartjes) naar onze relaties te sturen, de waarde hiervan te doneren aan twee goede doelen. Namelijk aan ‘Big Brothers, Big Sisters Amsterdam‘ en ‘Het Vogelnest‘ in Utrecht.

Big Brothers, Big Sisters Amsterdam ondersteunt kwetsbare kinderen en jongeren die op of onder de armoedegrens leven in eenoudergezinnen. Het Vogelnest is de plek in Utrecht waar kinderen uit de stedelijke omgeving onbegrensd kunnen spelen in de natuur en een gezellige dag kunnen hebben. Het bestaat al sinds eind jaren ’50 en wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Onze relaties hebben gestemd hoe het bedrag van in totaal € 3.000,- verdeeld zou worden onder de twee goede doelen. Inmiddels zijn alle stemmen geteld en zijn de cheques uitgedeeld tijdens een feestelijke uitreiking bij Sira Consulting in Bilthoven. Big Brothers, Big Sisters Amsterdam ontving met 59% van de stemmen een bedrag van € 1.770,- en Het Vogelnest ontving met 41% van de stemmen een bedrag van € 1.230,-.

Specificering regeldruk voor installateurs gasverbrandingsinstallaties als gevolg van de verplichte procescertificering

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in 2015 het rapport ‘Ongevallen met koolmonoxide’ gepubliceerd. Hierin concludeert de OvV dat het gros van de ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging wordt veroorzaakt door handelen of het nalaten van handelen door installateurs van verbrandingstoestellen. Naar aanleiding van dit rapport is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties gestart met het opzetten van een wettelijk stelsel voor verplichte procescertificering van installatiebedrijven en installateurs.

Regeldruk installatiebedrijven verbrandingsinstallaties

In 2017 heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van BZK de regeldruk voor bedrijven in kaart gebracht als gevolg van dit wettelijk stelsel. Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel dat dit stelsel mogelijk maakt goedgekeurd door de Tweede Kamer. Op 25 juni 2019 heeft ook de Eerste Kamer hiermee ingestemd. Wel was vanuit de Tweede Kamer meer inzicht gewenst in de effecten op de regeldruk op bedrijfsniveau. In opdracht van het ministerie van BZK heeft Sira Consulting daarom nader onderzoek uitgevoerd om de in 2017 berekende maximale eenmalige en structurele regeldruk nader te specificeren naar verschillende bedrijfscategorieën. 

Specificering

Tijdens het onderzoek zijn interviews uitgevoerd met installatiebedrijven en andere stakeholders om de regeldrukeffecten nader te specificeren voor zzp’ers, microbedrijven, kleinbedrijven en midden- en groot bedrijven. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek uit 2017 geactualiseerd naar de situatie van nu.   

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de kostenstijging per klus als gevolg van het wettelijk stelsel voor zzp-bedrijven groter is dan voor grotere bedrijven. Dit komt met name doordat grotere bedrijven zelf vaak al kiezen om een erkenning te halen of zich te laten certificeren. Daarnaast geldt dat zzp-bedrijven kosten voor audits en licenties aan minder klussen kunnen doorberekenen dan grotere bedrijven. Het onderzoeksrapport met de nadere specificering en verdere conclusies is hier te vinden.

Coalitie Winkelambacht behaalt concrete resultaten vermindering regeldruk

In april 2019 presenteerde de Coalitie Winkelambacht hun Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 aan staatssecretarissen Mona Keijzer van EZK en Tamara van Ark van SZW. Het actieprogramma bevatte oplossingen voor diverse knelpunten om de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht te verminderen. Recent besprak de Coalitie de voortgang met beide staatssecretarissen. Samen met betrokken ministeries hebben de brancheverenigingen concrete resultaten bereikt, met als gevolg een afname van de regeldruk voor kappers, bakkers, schoenherstellers, slagers en bloemisten.

Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

De Coalitie Winkelambacht bestaat uit de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW). Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de branches de Maatwerkaanpak 2.0 begonnen. In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. In dit vervolg op de eerste maatwerkaanpak is samen met (mkb-) ondernemers uit de winkelstraat gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen bij het uitvoeren van hun vak.

Maatwerkaanpak werkt: concrete resultaten behaald

Het afgelopen jaar heeft de Coalitie samen met ministeries hard gewerkt om de voorgestelde oplossingen voor die knelpunten te realiseren. De volgende concrete resultaten zijn behaald:

 • De verantwoordingseisen voor de Subsidieregeling Praktijkleren zijn vereenvoudigd. De Coalitie is in gesprek met het ministerie van OCW en de RVO over verdere versimpeling;
 • Het arboportaal van het ministerie van SZW is verbeterd. Op de homepage zijn nu antwoorden op veel gestelde vragen te vinden in de vorm van animaties;
 • De Werkkostenregeling is verruimd; het percentage is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Zo hebben werkgevers meer ruimte om aan werknemers te schenken;
 • De Coalitie werkt aan een praktische RI&E-tool, die, net als de BHV-tool Help123, de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht vermindert en hen tegelijk helpt om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren.

Verder is de Coalitie in overleg met het ministerie van SZW over vereenvoudiging van de regels over arbeidsconflicten en re-integratie.

Brandbrief tekort aan vakmensen

Het tekort aan vakmensen kwam als een groot knelpunt uit de Maatwerkaanpak 2.0 naar voren. Tijdens het gesprek met de staatssecretarissen bood de Coalitie ook een brandbrief over het tekort aan BBL- en BOL-leerlingen aan. Mona Keijzer zegde haar steun toe om een campagne te ontwikkelen, waarmee een loopbaan in het winkelambacht wordt gepromoot.

Meer informatie

Lees meer over het overleg met de staatssecretarissen van EZK en SZW op de websites van de ANKO en de NBOV.

Bürokratiebremse: Vernieuwende regeldrukaanpak in Duitsland

Sira Consulting en de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hebben in opdracht van de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) een vernieuwende aanpak ontwikkeld om de regeldruk op brancheniveau in kaart te brengen en te reduceren. De aanpak is getoetst in een pilotstudie voor de horeca. De projectresultaten en aanbevelingen zijn op 20 februari 2020 in Berlijn aan vertegenwoordigers van de Duitse overheid en het bedrijfsleven gepresenteerd.

De Duitse regering heeft in 2015 de “One in – One out Regel (Oioo)” ingevoerd om de toenemende regeldruk te verminderen. Uitgangspunt hierbij is om iedere toename van de regeldruk te compenseren met een afname. De DIHK heeft geconstateerd dat ondanks Oioo, Duitse ondernemers een toename van de regeldruk ervaren. De DIHK heeft aan Sira Consulting gevraagd om een alternatieve aanpak te ontwikkelen die inzicht geeft in de regeldruk op brancheniveau en aangrijpingspunten biedt om de regeldruk merkbaar te reduceren, de zogenaamde “Bürokratiebremse”.

De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is gebaseerd op methode en werkwijzen zoals Sira Consulting die ook voor onder meer de Nederlandse overheid heeft ontwikkeld. Belangrijk verschil is dat Duitsland vasthoudt aan het kwantificeren van de regeldruk en Nederland dit sinds 2017 heeft losgelaten. Voor de vernieuwende Duitse aanpak is teruggegaan naar de uitgangspunten die Sira Consulting in 2002 introduceerde met het Standaard Kostenmodel (SKM), namelijk een model dat inzicht geeft in (1) de omvang van de regeldruk in euro’s en (2) de factoren die dit kunnen reduceren. De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is op het SKM gebaseerd en uitgebreid met de kwalitatieve aspecten die regeldruk of belemmeringen in de bedrijfsvoering veroorzaken.

De aanpak is in Duitsland getest voor de horecabranche. In samenwerking met DIHK en de Duitse brancheorganisatie voor de horeca (DEHOGA) is de regeldruk voor 14 hotels met een restaurant in drie deelstaten in kaart gebracht. De uitkomsten zijn in interactieve workshops met alle relevante stakeholders en horecaondernemers besproken (deze video geeft een impressie van de workshop in Keulen).

Uit de analyse blijkt dat de regeldruk voor de doelgroep hotels met restaurant tussen 1,2 tot 6% van de omzet bedraagt. Daarnaast maakt de analyse inzichtelijk welke verplichtingen regeldruk veroorzaken, welke verplichtingen knelpunten opleveren in de bedrijfsvoering (of beide), en ook welke verplichtingen geen of beperkt regeldruk veroorzaken.

De toegevoegde waarde van de brancheaanpak is dat deze zichtbaar maakt welke verplichtingen voor de ondernemer kwantitatief en/of kwalitatief regeldruk veroorzaken en wat daarvan de oorzaak is. Hiermee geeft de aanpak veel directer inzicht in mogelijkheden om regeldruk te reduceren. De aanpak levert zowel branchespecifieke als brancheoverstijgende oplossingen. De Duitse regering en haar controleorgaan de Nationaler Normenkontrollrat (NKR) zijn daarom erg enthousiast en hebben het voornemen uitgesproken om deze aanpak over te nemen.

Het eindrapport van het project is hier te vinden. De ervaringen met de Duitse wet- en regelgeving hebben bovendien het inzicht gegeven dat in Nederland de regeldruk, in ieder geval voor de horeca, met ideeën vanuit Duitsland verder is te reduceren.

Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor duurzame innovaties in 2020

Financiële ondersteuning voor energie innovaties

Het jaar 2020 is goed begonnen voor bedrijven die zich richten op duurzaamheid en circulariteit. De vernieuwde DEI+ regeling is 15 januari geopend en biedt bedrijven de mogelijkheid nieuwe producten te demonstreren in de praktijk. Daarnaast opent 7 april de jaarlijkse MIT-haalbaarheid ronde. Heeft u een technisch complex en innovatief project waarvoor u nog een haalbaarheidsstudie voor moet uitvoeren, dan is dit een uitgelezen kans voor u!

Naast de landelijke brede regelingen als de DEI+ biedt ook de topsector energie talloze opties voor subsidie. Per thema binnen de topsector worden het hele jaar door calls gelanceerd voor een specifiek onderwerp. Mocht u interesse hebben, neem dan vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken die voor u interessant zijn.

Heeft u een internationale partner? Dan biedt de EU de nodige opties aan om projecten te subsidiëren en financieren. Voorbeelden hiervan zijn de Eurostars & Fast Track to Innovation. Ook worden door de EU calls gelanceerd met specifieke onderwerpen gericht op duurzaamheid en circulariteit.

Mocht u inzage willen in alle mogelijkheden voor subsidies, financiering en fiscale regelingen in duurzaamheid en circulariteit? Neem dan contact op via onderstaande link. Wij kunnen u een kant en klaar overzicht leveren met alle belangrijke info en data voor heel 2020.

Bekijk onze nieuwsbrief via deze link. Hierin hebben wij ook enkele voorbeeldprojecten opgenomen ter inspiratie.

Actieprogramma Maatwerkaanpak Metaal aangeboden aan Tweede Kamer

Op initiatief van de Koninklijke Metaalunie, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) en de Branchevereniging voor Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport (Fedecom) is de Maatwerkaanpak Metaal uitgevoerd. De maatwerkaanpak is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een middel om regeldruk te verlagen door knelpunten in (uitvoering van) wet- en regelgeving te inventariseren en op te lossen in sectoren met een relatief hoge regeldichtheid. Deze aanpak gaat in op knelpunten waar (mkb) ondernemers uit de metaalsector tegenaan lopen tijdens het uitvoeren van hun vak.

Ondernemers vanuit de Metaalsector formuleerden in een actieprogramma 35 knelpunten. Zo ervaren ondernemers problemen met complexe regelgeving over gevaarlijke stoffen, hebben zij moeite bij het verkrijgen van opdrachten van de overheid en ervaren zij hoge kosten voor specialistische opleidingen.

Voor enkele van deze knelpunten zijn ondernemers samen met onder andere branches, ministeries en toezichthouders op zoek gegaan naar oplossingen. Zo proberen het ministerie van SZW en I&W in samenwerking met de branches een website te realiseren die regelgeving over gevaarlijke stoffen (of de wijze waarop deze moet worden toegepast) voor de ondernemer verduidelijkt. Met andere oplossingen stimuleert en faciliteert de overheid bepaalde ontwikkelingen bij mkb-ondernemers:

 • Door het stimuleren van mkb-vriendelijk aanbesteden wordt een minder ervaren ondernemer in staat gesteld ervaring op te doen en zo zijn concurrentiepositie te versterken.
 • De ANVS faciliteert een voorlichting en gaat ‘voor de klas staan’ over de kennislacune tussen de regelgeving over het gebruik van laagdiktemeters en de interpretatie die ondernemers daaraan geven.

De komende periode gaan de branches in samenwerking met ministeries, toezichthouders en andere partijen aan de slag om de oplossingen uit het actieprogramma te realiseren.

In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. In rondetafelbijeenkomsten zijn samen met ondernemers verschillende knelpunten voor de metaalsector geïdentificeerd. Vervolgens is samen met alle betrokken partijen in werksessies onderzocht welke maatregelen van toegevoegde waarde zijn om knelpunten op te lossen. Deze video geeft een korte sfeerimpressie van één van deze werksessies.

DEI+ subsidie voor ontwikkeling van gastype neutrale micro warmte kracht centrale

Aanleiding

Vanwege het reduceren en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning in Groningen en het moeten behalen van klimaatdoelstellingen, geldt in Nederland momenteel het doel dat huishoudens ‘van het gas af’ moeten. Als alternatief voor de welbekende aardgasgestookte cv-ketel wordt vooral de elektrische warmtepomp genoemd. Los nog van de noodzakelijke netverzwaring die op wijkniveau zal moeten plaatsvinden is het een onontkoombare voorwaarde dat het huis passend geïsoleerd wordt en dat veelal ook een nieuw laag temperatuur verwarmingssysteem geïnstalleerd wordt. Bij miljoenen (oudere) huizen is dit erg lastig: het isolatie niveau is volstrekt onvoldoende en het lage temperatuur verwarmingssysteem ontbreekt.  De kosten die gepaard gaan bij het ‘warmtepomp-proof’ maken van het pand oftewel voor isoleren, warmtepomp plaatsen en laag temperatuur verwarmingssysteem installeren, liggen tussen de €150.000 en €200.000. Voor dit soort huizen zijn dus betere betaalbare alternatieven nodig om verduurzaming en gasloos verwarmen mogelijk te maken.

Doel van het project

Thermo Dynamic Solution Provider (TDSP) is gespecialiseerd in thermodynamica. Een van de basisproducten is een 1kW elektrische vrije zuiger Stirling motor. TDSP heeft veel partners waarmee het samenwerkt op bijvoorbeeld het gebied van katalytische verbrandingsprocessen. De voordelen van dergelijke technologie zijn zeer lage emissies alsmede brandstof neutraliteit binnen bepaalde gasvormige brandstoffen, zoals bio-, waterstof-, houtgas en/of mengsels hiervan.

In dit project wil TDSP katalytische verbrandingstechnologie combineren met haar eigen technologie. Dit moet tot een gastype onafhankelijke micro warmte kracht unit leiden. Samen met haar partners onderzoekt TDSP ook de integratie van dergelijke technologie voor o.a. kantoorpanden, villa’s en rijksmonumenten.

Deze ontwikkeling draagt direct bij aan de doelstellingen van de regeling DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Het betreft namelijk een toekomstbestendige oplossing die huizen van duurzame warmte en elektriciteit kan voorzien. De warmtemotor samen met de katalytische branders kan elke bestaande en toekomstige gasbrandstof van fossiele dan wel duurzame bron accepteren.

Resultaat

Het resultaat van het project is een gastype neutrale micro warmte kracht centrale. Dit eerste prototype zal een elektrisch vermogen van 1.0kW hebben en een thermisch vermogen van 6.0kW, wat later opgevoerd zal worden. Op woning niveau betekent dit dat voor veel lagere kosten dan andere alternatieven oudere woningen van duurzame warmte, tapwater en elektriciteit kan voorzien.

Het meest krachtige van de oplossing is de brandstofflexibiliteit. Het kan dus zowel fossiel gas, bio- groen gas, waterstof of mengsels hiervan als brandstof gebruiken. De zelfregulerende software in combinatie met het katalytische verbrandingsproces maakt een organische overgang van de ene naar de andere brandstof mogelijk. Op wijkniveau betekent het dat gebruik gemaakt kan worden van de bestaande gas-infrastructuur. Hierdoor hoeft de netbeheerder geen investeringen te doen in netverzwaring en wordt de bewoner verschoond van wijken die qua infrastructuur op de schop genomen worden.

 

TDSP en haar partners ontvingen DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoer van het project. Wilt u ook DEI+ subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op.

€ 20.000 subsidie voor MIT haalbaarheidsstudies, indienen op 7 april

MIT Haalbaarheidsstudie

Als verlengde van het topsectorenbeleid is er een speciaal subsidieprogramma voor het mkb waarin verschillende subsidie-instrumenten zijn vormgegeven. Eén van deze instrumenten is de subsidie die u als mkb-onderneming kunt ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Met andere woorden: voornamelijk deskresearch. Naast deskresearch is er eventueel ook ruimte voor activiteiten die betrekking hebben op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Dit zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie (deskresearch).

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het wel noodzakelijk dat uw project aansluit bij een van de topsectoren. In Nederland zijn de volgende topsectoren benoemd:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creative Industrie
 • Energie
 • High Tech (HTSM)
 • Tuinbouw
 • Lifescience en health
 • Logistiek
 • Water

Indiening

De regeling gaat 7 april 2020 open en sluit op 10 september 2020. Uit ervaring weten wij inmiddels dat de aanvraag dus moet worden ingediend uiterlijk op de dag van opening. Wacht niet te lang en begin zo snel mogelijk.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop of persoonlijk met één van ons via de flyer.

Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor Lifescience en MedTech bedrijven

Van haalbaarheidsstudie tot ontwikkelproject

Het nieuwe decennium begint goed voor Lifescience en MedTech bedrijven met gelijk een nieuwe ronde van de NWO Take-Off fase 1 & 2 regelingen. Heeft u een interessante, zorg en medisch gerelateerde innovatie in ontwikkeling en wilt u de commerciële en financiële haalbaarheid onderzoeken? Of is er al een spin-off opgericht en heeft u nu funding nodig om de innovatie tot Proof of Concept te ontwikkelen? Dan vormen respectievelijk Take-Off fase 1 en & 2 uitgelezen kansen voor u.

Als innovatieve onderneming heeft u vaak internationale (academische) contacten waar u mogelijk al mee samen heeft gewerkt. De Eurostars regeling biedt u de mogelijkheid nog nauwer internationaal samen te werken in een grootschalig R&D project. Is uw technologie al verder ontwikkeld en bent u in de laatste fasen van ontwikkeling voor commercialisatie? Dan kunt u met uw internationale partners Fast Track to Innovation aanvragen om de laatste stappen tot commercialisatie te bekostigen.

En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden in de eerste vier maanden van 2020. Voor het exporteren van uw innovatie kunt u bijvoorbeeld de DHI subsidie aanvragen. Specifieke medische innovaties komen mogelijk in aanmerking voor de IMDI regeling. En tenslotte opent in april de MIT Haalbaarheid regeling weer, waarmee u een haalbaarheidsstudie kunt financieren.

Bekijk onze nieuwsbrief hier. Hierin hebben wij ook enkele voorbeeldprojecten opgenomen ter inspiratie.

Wij hebben ruime ervaring met het adviseren over en begeleiden bij de genoemde regelingen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Klantreis life event internationaal zakendoen buiten de EU

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft samen met Sira Consulting onderzoek gedaan naar het life event internationaal zakendoen buiten de Europese Unie (EU). Het onderzoek is gericht op het merkbaar verminderen van ervaren regeldruk voor ondernemers rondom dit life event. Veel Nederlandse ondernemers drijven handel met bedrijven van buiten de EU en hebben daardoor te maken met verschillende formaliteiten en procedures. Het is denkbaar dat deze groep ondernemers op korte of langere termijn verder toeneemt als gevolg van de Brexit.

Voor het uitvoeren van het onderzoek is de klantreismethodiek gebruikt. In het onderzoek zijn klantreizen uitgewerkt voor vier casussen:

 • Import van groente en fruit
 • Export van groente en fruit
 • Export van bewerkte levensmiddelen
 • Import van elektronica

De klantreizen brengen in beeld welke stappen ondernemers doorlopen bij het importeren/exporteren van goederen vanuit/naar landen buiten de EU. Per stap is helder beschreven welke knelpunten ondernemers ervaren. Voorbeelden van knelpunten zijn:

 • Er is geen centraal aanspreekpunt bekend dat me op weg helpt om te starten met internationaal zakendoen.
 • Het is inefficiënt dat ik gebruik moet maken van meerdere digitale overheidssystemen.
 • Ik moet opnieuw laten inspecteren als ik het exportcertificaat wil/moet aanpassen.
 • De röntgenscan van de Douane bij import is een onaangename verrassing.

Het onderzoek geeft niet alleen inzicht in knelpunten, maar ook in concrete oplossingen die hiervoor bestaan. In een interactief Klantreisoptimalisatie lab hebben vertegenwoordigers van brancheorganisaties, overheidspartijen en ondernemers oplossingen verzameld. Dit heeft geresulteerd in creatieve en innovatieve ideeën, zowel per klantreis als generiek. Deze oplossingen zijn nader onderzocht, op draagvlak getoetst en geconcretiseerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een helder rapport met een concreet actieplan voor het initiëren van de oplossingen. Het rapport is op 20 december 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.