Handreiking voor gemeenten over duidelijke communicatie gepubliceerd

Voor de VNG heeft Sira Consulting de handreiking ‘Duidelijke Overheidscommunicatie voor gemeenten’ geschreven. De handreiking helpt gemeenten hun schriftelijke communicatie met inwoners en ondernemers duidelijker en begrijpelijker te maken. Op vrijdag 9 september is de handreiking gepubliceerd en door gemeenten te gebruiken.

De handreiking is geschreven als een praktische gids en is ingedeeld op basis van de beleidsfases: ontwikkelen, uitvoeren en beoordelen. Hierdoor is de gids nuttig voor alle gemeenten, of zij nou wel of niet ver zijn gevorderd met beleid voor duidelijke communicatie. Bij de ontwikkeling van duidelijke communicatie gaat het bijvoorbeeld over vragen als ‘wat is duidelijke taal eigenlijk?’ en ‘hoe schrijf je begrijpelijk?’. Ook worden tips gegeven voor het schrijven van beleid en het inrichten van de eigen organisatie. De fase ‘uitvoeren’ biedt hulpmiddelen voor het duidelijk schrijven van verschillende soorten teksten en het controleren van teksten. Verder geeft de gids hier voorbeelden van duidelijke én niet duidelijke overheidscommunicatie. In de laatste fase ‘beoordelen’ wordt aandacht besteed aan de wijze van beoordelen van beleid voor duidelijke overheidscommunicatie en de daarbij te doorlopen stappen.

In de gids is er aandacht voor duidelijke communicatie voor álle inwoners en ondernemers. Om alle inwoners en ondernemers te bereiken, is het belangrijk om in duidelijke taal te schrijven. Om die boodschap kracht bij te zetten, is de gids zelf ook in duidelijke taal geschreven. Zinnen worden kort en actief geschreven, met begrijpelijke woorden. De gids zelf biedt verschillende hulpmiddelen om gemeenten te ondersteunen bij het schrijven in duidelijke taal.

Duidelijke communicatie raakt alle lagen van de organisatie. De doelgroepen binnen gemeenten zijn bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs en medewerkers in de uitvoering (met direct klantcontact). Daarom is de gids niet alleen praktisch ingedeeld op basis van de beleidsfases, maar is per hoofdstuk ook aangegeven waar het over gaat en voor welke medewerkers het bedoeld is.

Sira Consulting wordt onderdeel van Cohedron

Dinsdag 7 juni is Sira Consulting onderdeel geworden van Public Powerhouse Cohedron. Met deze uitbreiding verbreedt Cohedron haar dienstverlening naar opdrachtgevers bij de vertaling van complex beleid en regelgeving in werkbare oplossingen voor overheden, uitvoeringsorganisaties, bedrijven en burgers. Peter Bex, directeur Sira Consulting, over deze belangrijke stap:
“Met de overname door Cohedron zetten wij een belangrijke stap die past bij onze ambitie. Als onderdeel van Cohedron zijn wij in staat onze dienstverlening nationaal en internationaal verder te laten groeien. Wij zien dan ook uit naar de samenwerking met de sterke bedrijven die zijn aangesloten bij Cohedron, in het bijzonder Vanberkel Professionals.”
Cohedron is één groep van sterke bedrijven met elk zijn eigen expertise. Het bestaat uit de bedrijven Wyzer, Vanberkel Professionals, Future Communication, Human Capital Group, Argonaut, Zorg-Lokaal, Sqiq, Plangroep en Plangroep Financiële Services. Met meer dan 3.500 professionals en meer dan 30 jaar ervaring ondersteunt en adviseert Cohedron overheden, non-profit en bedrijven.

De aansluiting bij Cohedron is via een persbericht wereldkundig gemaakt.

Klantreis omgevingsvergunning voor Rekenkamercommissie Haarlemmermeer

In opdracht van de Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Haarlemmermeer onderzocht Sira Consulting de beleving van inwoners en ondernemers bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen bij de gemeente Haarlemmermeer en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Om de ervaringen van inwoners en ondernemers in beeld te brengen, is de klantreismethodiek toegepast. De kwaliteit van de dienstverlening is vervolgens op waarde geschat aan de hand van de objectieve, landelijke maatstaven van het Bewijs van Goede Dienst (BvGD).

‘Ja, mits principe’ in theorie en praktijk

De gemeente Haarlemmermeer streeft er al meer dan tien jaar naar om in de dienstverlening te werken vanuit een positieve grondhouding: de ‘Ja, mits’ houding (of: ‘Ja, het kan’). Deze meedenkende houding is ook kenmerkend voor de Omgevingswet.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente en de OD bij de toepassing van het principe in de praktijk echter tegen obstakels aanlopen. Behandelaars van de gemeente en de OD voelen zich bijvoorbeeld gebonden aan formele toetsingskaders, die bovendien niet zijn ingericht op de meer innovatieve en duurzame (out-of-the-box) projecten. Inwoners en ondernemers ervaren daardoor bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen niet altijd een positieve houding.

Aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

Het onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen om de dienstverlening van de gemeente en de OD NZKG te verbeteren. Op basis van het feitenrapport van Sira Consulting adviseert de Rekenkamercommissie de gemeenteraad om een (benen-op-tafel) gesprek te initiëren met het college, ambtenaren, inwoners, ondernemers en de OD NZKG over het ‘Ja, mits principe’ en de principes van de Omgevingswet. Tijdens dit gesprek kunnen deelnemers de obstakels bespreken die de toepassing van deze principes in de weg staan en hoe de obstakels zijn weg te nemen. Volgens de RKC geeft het feitenrapport concrete handvatten om dit gesprek aan te gaan.
De RKC adviseert verder het College van B&W om niet af te wachten tot de Omgevingswet (naar verwachting) in juli 2022 in werking treedt, maar de nodige maatregelen tijdig door te voeren. Het College kan een plan van actie maken om het ‘Ja, mits principe’ en hieraan gerelateerde principes van de Omgevingswet te verduidelijken en te implementeren met breed draagvlak binnen de organisatie.

Meer informatie

De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie staan in de nota Maatwerk zonder willekeur?. Hierin is ook de reactie van het college van B&W op de conclusies en aanbevelingen van de RKC opgenomen. Donderdag 16 december besprak de gemeenteraad het onderzoek en de adviesnota. Deze raadsvergadering is hier terug te kijken (punt 3).

Onderzoek bijschrijfplicht voor dagleidinggevenden naar Tweede Kamer

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Sira Consulting onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van het bijschrijven van dagleidinggevenden op de Alcoholwetvergunning. Het onderzoek richtte zich op het per bedrijfscategorie afwegen van de baten van de bijschrijfplicht tegen de kosten voor ondernemers. De baten van de bijschrijfplicht bestaan uit het tegengaan van ondermijning, criminaliteit en onzedelijk gedrag. De kosten voor ondernemers bestaan uit leges en regeldruk. Het onderzoeksrapport is 9 november 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een kosten-batenafweging niet goed mogelijk is vanwege het ontbreken van voldoende representatieve gegevens.

  • Vooral de baten zijn niet goed vast te stellen, omdat weinig bekend is over de omvang van de problematiek. Die beperkte bekendheid is inherent aan een fenomeen als ondermijning, dat zich afspeelt buiten het zicht van de buitenwereld. Bovendien zijn de effecten van een eventueel onderscheid in de bijschrijfplicht tussen verschillende bedrijfscategorieën onzeker, omdat aannemelijk is dat zowel gemeenten als ondernemers hun handelwijze hierop zouden aanpassen.
  • De kosten voor ondernemers vanwege het bijschrijven van dagleidinggevenden waren wél vast te stellen in het onderzoek. De totale legeskosten zijn geraamd op ruim € 8,5 miljoen per jaar. De totale regeldruk is met het Standaard Kostenmodel geraamd op ruim € 3,6 miljoen per jaar. Daarmee leidt de bijschrijfplicht voor dagleidinggevenden in totaal tot een jaarlijkse kostenpost voor ondernemers van ruim € 12 miljoen.

Het onderzoeksrapport bevat geen aanbevelingen, maar is beschouwend van aard. Het geeft de standpunten weer van de verschillende stakeholders. Gesprekken zijn gevoerd met vijftien gemeenten, zes regionaal of landelijk opererende overheidsorganisaties, zes vertegenwoordigers van de alcoholverstrekkende branche en één kenniscentrum. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat ten aanzien van de doelmatigheid van de bijschrijfplicht een groot verschil van inzicht bestaat tussen gemeenten en overige overheden enerzijds en brancheorganisaties anderzijds.

Ingewikkelde regels en toegenomen lasten nemen hap uit winst kapsalons

Het onderzoek “Kappers onder (regel)druk”, dat Sira Consulting uitvoerde in opdracht van de ANKO, blijkt dat de drempels voor het werkgeverschap in Nederland hoog zijn. Het gevolg is dat werkgevers hoge kosten maken en financiële risico’s lopen. Deze drempels belemmeren bovendien voor zzp’ers de stap naar het werkgeverschap, omdat zij dit te risicovol vinden. De oorzaken hiervan zijn de regeldruk en het belastingregime.

In vergelijking met een eerder onderzoek, dat Sira Consulting in 2014 uitvoerde voor de ANKO, zijn de meeste wetten en regels ingewikkelder of duurder geworden. Er zijn met het overheidsprogramma “Maatwerk aanpak regeldruk” wel enkele verplichtingen vereenvoudigd in de uitvoering (bijvoorbeeld BHV), maar deze compenseren niet de toenames als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving.

Op basis van het rapport heeft Sira Consulting samen met de ANKO concrete aanbevelingen gedaan om deze drempels te verlagen. De ANKO heeft het rapport en de aanbevelingen 14 september aangeboden aan de Tweede Kamer en op 11 oktober aan MKB-Nederland.

Lees hier het artikel in het FD.

Masterclass Regeldruk

Op woensdag 15 september organiseerde Sira Consulting, in samenwerking met ONL voor ondernemers, de Masterclass Regeldruk voor Tweede Kamerleden en hun beleidsmedewerkers. In het Ondernemershuis in Den Haag werden de aanwezigen door Sira-directeur Peter Bex en ONL-voorzitter Hans Biesheuvel bijgepraat over regeldrukkosten en de ervaren regeldruk voor ondernemers. Zij gaven aan hoe om te gaan met huidige en toekomstige wetgeving.

Aan de hand van een toolbox is inzichtelijk te maken of regelgeving werkbaar en proportioneel is. Wie moet wat en wat kost het? De sprekers vroegen extra aandacht voor mkb-ondernemers. Voorbeelden maakten duidelijk dat grote verbeteringen mogelijk zijn.

De aanwezigen kregen inzicht in de rol van Kamerleden in het beperken van regeldruk.

Goed nieuws in coronatijd

We leven inmiddels ruim een jaar in de coronacrisis. We hebben ons op de coronacrisis aangepast en zijn trots op het werk dat we dit jaar hebben kunnen doen. Maar we zien ook dat verschillende groepen in de maatschappij het in de coronacrisis extra zwaar hebben gehad. Denk bijvoorbeeld aan jongeren en scholieren. Juist in deze tijd vinden wij het belangrijk deze groepen te steunen en om ook positief nieuws te delen.

Sira Consulting organiseert jaarlijks een Sinterklaasactie. Tijdens deze actie ondersteunen we twee goede doelen die zich inzetten voor de maatschappij. Afgelopen jaar heeft Sira Consulting een bijdrage geleverd aan het werk van Netwerk Nieuw Rotterdam en Day for Change. We delen graag de mooie resultaten die deze stichtingen dit jaar hebben behaald.

Jongeren van Netwerk Nieuw Rotterdam helpen eenzame en kwetsbare Rotterdammers

Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenclub waar jongeren bij horen, vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers. Met de donatie van Sira Consulting bouwt Netwerk Nieuw Rotterdam dit jaar verder aan deze community. Zoals de speeddate op de foto, een activiteit waarbij jongeren met elkaar in gesprek gaan over zichzelf aan de hand van een aantal vragen. Een mooie kennismaking voor nieuwe jongeren waarbij ze leren om na te denken over zichzelf en zich te uiten. Het is een goede start van hopelijk een langere tijd waarin ze ook intensievere trainingen volgen en meedoen aan onze vrijwilligersactiviteiten. Netwerk Nieuw Rotterdam vindt het belangrijk dat jongeren in Rotterdam de kans krijgen zich te ontwikkelen op een positieve manier en om samen de eenzaamheid in de stad tegen te gaan.

Day for Change daagt scholieren uit een duurzame onderneming op te zetten

Day for Change gelooft in de kracht, de creativiteit en het ondernemerschap van mensen wereldwijd en daagt scholieren uit om met het microkrediet een duurzame onderneming op te zetten

Met de bijdrage van Sira Consulting hebben leerlingen van het Gymnasium Celeanum in Zwolle het bedrijf Picknets opgezet. Picknets maakt van oude kleding en andere textiel duurzame picknick kleden. Met de opbrengst van het bedrijf worden ondernemers in ontwikkelingslanden vervolgens gesteund. Day for Change werkt met educatieprojecten aan de vorming van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bijdragen aan een eerlijkere wereld.

Bekijk hieronder de uitslag van de Sinterklaasactie

Netwerk Nieuw Rotterdam:

Day for Change:

Nieuwe collega: Evelien den Boer

Begin dit jaar is Evelien den Boer gestart als adviseur bij Sira Consulting. Graag stellen wij haar aan u voor.

Evelien werkte de afgelopen 4,5 jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij een beleidsdirectie met expertise op het terrein van de bestuurlijke organisatie, interbestuurlijke verhoudingen en financiën van decentrale overheden. Ze coördineerde bestuurlijke overleggen tussen het kabinet en de decentrale overheden, schreef adviezen voor de ministerraad en werkte aan het interbestuurlijk programma (IBP). Evelien was daarnaast onderdeel van het secretariaat van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen. In opdracht van deze studiegroep werkte ze samen met collega’s van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen aan een advies om overheden in staat te stellen maatschappelijke opgaven beter en met meer impact op te pakken. Ze analyseerde hiervoor onder ander de gevolgen van de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg en formuleerde aanbevelingen om de uitvoeringskracht van overheden te versterken. Dit project wekte haar interesse voor onafhankelijk advies en onderzoek. De diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken, de praktijkgerichte insteek en het werken aan concrete oplossingen spreekt haar met name aan in het werken bij Sira Consulting.

Inmiddels werkt Evelien met plezier aan een aantal projecten op het gebied van het optimaliseren van WMO-processen bij een gemeente, het evalueren van subsidieregelingen en een evaluatie-onderzoek voor een provincie.

Evelien woont in de regio van Den Haag, vlakbij het strand. In haar vrije tijd (en als het waait) is ze daar dan ook vaak te vinden om te kitesurfen of te wandelen met de hond. Evelien is daarnaast een groot muziekliefhebber en hoopt dat ze snel weer een keer een concert kan bezoeken.

CBR pakt probleem van uitgestelde rijexamens aan

Op 23 maart jl. presenteerde het CBR een plan om het stuwmeer aan uitgestelde theorie- en praktijkexamens aan te pakken. Om tot oplossingen te komen ging het CBR onder andere in gesprek met opleiders en jongeren. Sira Consulting faciliteerde het gesprek met opleiders.

Coronacrisis heeft grote gevolgen voor rijexamens

Toen de eerste lockdown van kracht werd, zijn ruim 300.000 examens, toetsen en rijtesten uitgesteld of geannuleerd. Na deze eerste lockdown heeft het CBR 118.000 van de uitgestelde en geannuleerde examens ingelopen. Vanwege een tweede lockdown is de dienstverlening van het CBR per 15 december 2020 nogmaals stilgelegd. Dit betekende nog eens uitstel van  404.500 examens, toetsen en rijtesten. Als de marktvraag niet daalt moeten nog 610.000 examens, toetsen en rijtesten worden afgenomen. Hierdoor lopen de reserveringstermijnen bij het CBR op tot mogelijk 20 weken of langer.

Om dit probleem aan te pakken breidt het CBR onder andere het aantal examinatoren uit, werken examinatoren over, is het CBR vaker open en worden fitte gepensioneerden gevraagd langer te blijven. Dit is echter niet voldoende om het probleem volledig op te lossen.

In gesprek met opleiders over oplossingen

Naast het vergroten van de capaciteit, is het beperken van de instroom een van de mogelijkheden om op een adequate en spoedige manier aan de marktvraag te kunnen voldoen. Daarover ging het CBR met opleiders en jongeren in gesprek om van hen te horen welke oplossingen zij voor ogen hebben. Tijdens de meedenksessie met opleiders op 19 februari jl. zijn diverse oplossingen geïdentificeerd gericht op het verlenen van voorrang, soorten examens en het verhogen van het slagingspercentage. Deze sessie werd gefaciliteerd door Sira Consulting.

De resultaten van de meedenksessie zijn meegenomen in het plan van aanpak om de reserveringstermijnen weer op normaal niveau te krijgen. Het CBR heeft de plannen gepresenteerd aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees hier het plan van aanpak van het CBR om de wachttijden aan te pakken, waarin ook het verslag van de meedenksessie is te vinden: Eerder afrijden bij minder herexamens – CBR

Digitale bijeenkomsten

Vanwege het coronavirus organiseren wij onze workshops en bijeenkomsten digitaal. Tijdens onze bijeenkomsten gaan we op een interactieve en inspirerende manier samen aan de slag om te komen tot oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij maken wij gebruik van diverse tools en maken we altijd een programma op maat. Het is mooi om te zien dat ‘een andere manier van werken’ ook leidt tot het ontsluiten van zoveel denkkracht.

Steeds meer organisaties weten ons te vinden bij het begeleiden van deze sessies. Heeft u ondersteuning nodig bij het faciliteren van online bijeenkomsten? Neem dan vrijblijvend contact op met Evelien den Boer.

Kamercommissie: beleid wordt niet of nauwelijks geëvalueerd op onbedoelde effecten voor burgers

Kamer en kabinet hebben de uitvoering van beleid jarenlang ‘verwaarloosd’. Dat is een van de conclusies van een Tweede Kamercommissie die de afgelopen tijd onderzoek deed naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties. Voorgenomen beleid wordt niet altijd goed getoetst op uitvoerbaarheid en beleid wordt niet of nauwelijks geëvalueerd.

Afgelopen februari bracht de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ uit. Hierin wordt het functioneren van drie uitvoeringsorganisaties onder de loep genomen: de Belastingdienst, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Wet- en regelgeving pas na vijf jaar geëvalueerd

Een van de conclusies van het rapport is dat beleid niet of nauwelijks wordt geëvalueerd op onbedoelde effecten voor burgers. Veel wet- en regelgeving wordt pas na vijf jaar geëvalueerd, ook als er snel na invoering een grote impact op burgers is. Zo kan het dus te lang duren voordat problemen in de uitvoering aan het licht komen.

Volgens TCU zijn Kamerleden meer geneigd te reageren op incidenten dan om de effecten van beleid structureel te monitoren en ervan te leren. Kamer en kabinet zouden de uitvoering van beleid jarenlang hebben ‘verwaarloosd’. Er wordt te weinig gecheckt wat de gevolgen zijn van nieuwe wetten en regels.

Voorgenomen beleid niet altijd goed getoetst op uitvoerbaarheid

Daarnaast staat in het rapport dat de Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties niet goed samenwerken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. Er is te weinig interesse ín en kennis ván elkaars werkzaamheden. Hierdoor wordt voorgenomen beleid niet altijd goed getoetst op uitvoerbaarheid. Maatregelen die voortkomen uit gedetailleerde regeerakkoorden worden meestal überhaupt niet getoetst op uitvoerbaarheid.

Om uitvoerbare wetten te kunnen maken, zijn uitvoeringstoetsen op voorgenomen beleidsmaatregelen echter van groot belang. Die toetsen worden volgens de TCU niet altijd aangeboden en als dat wel gebeurt, verschillen ze in vorm en diepgang. Ook treedt er regelmatig ‘vergroening’ op van de informatie die erin staat: die wordt rooskleuriger voorgesteld dan ze volgens de werkvloer is.

Sira Consulting

Sira Consulting is gespecialiseerd in beleidsevaluaties. Om te bepalen of beleid de beoogde doelen realiseert, moeten de gevolgen van bestaand beleid in kaart worden gebracht. Hiertoe voeren wij ex ante en ex post evaluaties uit en maatschappelijke kosten-baten analyses uit.

Daarnaast geven wij inzicht in de maatschappelijke effecten van nieuw beleid voor ondernemingen, burgers en voor de overheid. Hiermee kan het juiste beleidsinstrument worden gekozen. Zo helpen wij overheden toekomstbestendig beleid te maken.

Ook realiseren wij merkbare verbeteringen in proces én uitvoering. Met methoden als klantreizen en regeldrukonderzoeken maken we inzichtelijk wat goed gaat en wat beter kan. We helpen overheidsorganisaties met creatieve en innovatieve oplossingen voor organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.