€ 20.000 subsidie voor MIT haalbaarheidsstudies, indienen op 7 april

MIT Haalbaarheidsstudie

Als verlengde van het topsectorenbeleid is er een speciaal subsidieprogramma voor het mkb waarin verschillende subsidie-instrumenten zijn vormgegeven. Eén van deze instrumenten is de subsidie die u als mkb-onderneming kunt ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Met andere woorden: voornamelijk deskresearch. Naast deskresearch is er eventueel ook ruimte voor activiteiten die betrekking hebben op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Dit zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie (deskresearch).

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het wel noodzakelijk dat uw project aansluit bij een van de topsectoren. In Nederland zijn de volgende topsectoren benoemd:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creative Industrie
 • Energie
 • High Tech (HTSM)
 • Tuinbouw
 • Lifescience en health
 • Logistiek
 • Water

Indiening

De regeling gaat 7 april 2020 open en sluit op 10 september 2020. Uit ervaring weten wij inmiddels dat de aanvraag dus moet worden ingediend uiterlijk op de dag van opening. Wacht niet te lang en begin zo snel mogelijk.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop of persoonlijk met één van ons via de flyer.

Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor Lifescience en MedTech bedrijven

Van haalbaarheidsstudie tot ontwikkelproject

Het nieuwe decennium begint goed voor Lifescience en MedTech bedrijven met gelijk een nieuwe ronde van de NWO Take-Off fase 1 & 2 regelingen. Heeft u een interessante, zorg en medisch gerelateerde innovatie in ontwikkeling en wilt u de commerciële en financiële haalbaarheid onderzoeken? Of is er al een spin-off opgericht en heeft u nu funding nodig om de innovatie tot Proof of Concept te ontwikkelen? Dan vormen respectievelijk Take-Off fase 1 en & 2 uitgelezen kansen voor u.

Als innovatieve onderneming heeft u vaak internationale (academische) contacten waar u mogelijk al mee samen heeft gewerkt. De Eurostars regeling biedt u de mogelijkheid nog nauwer internationaal samen te werken in een grootschalig R&D project. Is uw technologie al verder ontwikkeld en bent u in de laatste fasen van ontwikkeling voor commercialisatie? Dan kunt u met uw internationale partners Fast Track to Innovation aanvragen om de laatste stappen tot commercialisatie te bekostigen.

En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden in de eerste vier maanden van 2020. Voor het exporteren van uw innovatie kunt u bijvoorbeeld de DHI subsidie aanvragen. Specifieke medische innovaties komen mogelijk in aanmerking voor de IMDI regeling. En tenslotte opent in april de MIT Haalbaarheid regeling weer, waarmee u een haalbaarheidsstudie kunt financieren.

Bekijk onze nieuwsbrief hier. Hierin hebben wij ook enkele voorbeeldprojecten opgenomen ter inspiratie.

Wij hebben ruime ervaring met het adviseren over en begeleiden bij de genoemde regelingen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Klantreis life event internationaal zakendoen buiten de EU

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft samen met Sira Consulting onderzoek gedaan naar het life event internationaal zakendoen buiten de Europese Unie (EU). Het onderzoek is gericht op het merkbaar verminderen van ervaren regeldruk voor ondernemers rondom dit life event. Veel Nederlandse ondernemers drijven handel met bedrijven van buiten de EU en hebben daardoor te maken met verschillende formaliteiten en procedures. Het is denkbaar dat deze groep ondernemers op korte of langere termijn verder toeneemt als gevolg van de Brexit.

Voor het uitvoeren van het onderzoek is de klantreismethodiek gebruikt. In het onderzoek zijn klantreizen uitgewerkt voor vier casussen:

 • Import van groente en fruit
 • Export van groente en fruit
 • Export van bewerkte levensmiddelen
 • Import van elektronica

De klantreizen brengen in beeld welke stappen ondernemers doorlopen bij het importeren/exporteren van goederen vanuit/naar landen buiten de EU. Per stap is helder beschreven welke knelpunten ondernemers ervaren. Voorbeelden van knelpunten zijn:

 • Er is geen centraal aanspreekpunt bekend dat me op weg helpt om te starten met internationaal zakendoen.
 • Het is inefficiënt dat ik gebruik moet maken van meerdere digitale overheidssystemen.
 • Ik moet opnieuw laten inspecteren als ik het exportcertificaat wil/moet aanpassen.
 • De röntgenscan van de Douane bij import is een onaangename verrassing.

Het onderzoek geeft niet alleen inzicht in knelpunten, maar ook in concrete oplossingen die hiervoor bestaan. In een interactief Klantreisoptimalisatie lab hebben vertegenwoordigers van brancheorganisaties, overheidspartijen en ondernemers oplossingen verzameld. Dit heeft geresulteerd in creatieve en innovatieve ideeën, zowel per klantreis als generiek. Deze oplossingen zijn nader onderzocht, op draagvlak getoetst en geconcretiseerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een helder rapport met een concreet actieplan voor het initiëren van de oplossingen. Het rapport is op 20 december 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treden nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder lichten we twee wijzigingen nader toe. Meer informatie over nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving voor ondernemers per 1 januari 2020 is te vinden via Ondernemersplein.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het kabinet wil werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen. Enkele maatregelen zijn:

 • Werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract een lage WW-premie en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie.
 • Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen zorgen voor een redelijke ontslaggrond. Verder krijgen werknemers vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding.
 • Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als ander personeel. Ook krijgen ze recht op een passende pensioenregeling.
 • De werkgever moet een oproepkracht minstens vier dagen van tevoren oproepen. Na twaalf maanden moet de werkgever een contract voor een vast aantal uren geven.

Werkkostenregeling (WKR)

Werkgevers kunnen werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen stijgt naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling bij, namelijk de aanvraagkosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Verder mag de werkgever aan personeel 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf met een maximum van € 500 per jaar per werknemer.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat zij zich op jaarbasis minder vaak hoeven aan te passen aan veranderende regelgeving.

Realiseer medisch technologische innovatie met Innovative Medical Devices Initiative oproep

Thema: Technologie voor bemensbare zorg

Het IMDI is een strategisch publiek-privaatpartnerschap (PPP) dat zich richt op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie. Dit initiatief is tot stand gekomen om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar en bemensbaar te houden, vanwege de toenemende zorgvraag, stijgende kosten en tekort aan personeel. Hiervoor opent ZonMW twee IMDI-subsidieoproepen:

Doorbraakprojecten

Deze subsidieoproep is voor nieuwe ideeën/inzichten en onverwachte doorbraken in het medisch technologische veld die voldoen aan de IMDI-doelstellingen (TLR 1-3). Deze zogenaamde multi-disciplinaire doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst. Onderwerpen zijn:

 • Medische technologie
 • Innovatie
 • Extramuraal
 • Chronisch aandoening
 • Zorgpersoneel

Bij interesse in deze subsidieoproep moet vóór 21 november 2019 14:00 uur een intentieverklaring worden gemaild (titel en samenvatting) naar imdi@zonmw.nl. De deadline voor indiening is op 5 december 2019 14:00 uur.

Demonstratieprojecten

Deze subsidieoproep richt zich op het doorontwikkelen van een technologie die reeds gevalideerd is in het lab tot een Minimal Viable Product (MVP), welke vervolgens zal worden gevalideerd in de leef- en/of zorgomgeving (TLR 4-6). Parallel hieraan worden activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op de overdracht van de technologie naar een partij die zal zorgen voor overdracht naar de praktijk. Het betreft grote projecten, uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk. De deadline zal in februari 2020 vallen, precieze data zijn nog niet gepubliceerd.

Indiening

IMDI heeft de volgende randvoorwaarden:

 • minimaal 2 organisaties (kennisinstelling met kennisinstelling of bedrijf);
 • hoofdaanvrager moet gepromoveerd zijn en werkzaam bij een Nederlandse kennisinstelling;
 • hoofdaanvrager moet minimaal 0,2 fte van zijn/haar tijd besteden aan dit project;
 • maximaal 1 project per subsidieronde.

Lancering Direct Duidelijk Brigade

Op woensdag 23 oktober gaf staatssecretaris Knops het startschot voor de Direct Duidelijk Brigade. De Direct Duidelijk Brigade stimuleert overheidsorganisaties duidelijk te communiceren naar inwoners. Het is van belang dat overheidsorganisaties rekening houden met de lezer, begrijpelijke taal gebruiken en een persoonlijke benadering kiezen bij het versturen van brieven naar inwoners. Sira Consulting-adviseur Karen Loosman maakt deel uit van deze Brigade en was ook aanwezig bij de lancering van de campagne in Roermond.

De communicatie van overheidsorganisaties naar inwoners leidt nog te vaak tot problemen, omdat inwoners niet begrijpen wat er in een brief staat. Dit zorgt ervoor dat inwoners niet weten waar ze aan toe zijn of wat er van hen verwacht wordt. In de communicatie wordt momenteel vaak gebruik gemaakt van lange zinnen en moeilijke woorden. Op de website van Direct Duidelijk staan verschillende voorbeelden van brieven die door overheidsorganisaties zijn herschreven. Een voorbeeld van een moeilijk leesbare zin is: ‘Artikel 6.174 dient aldus geïnterpreteerd te worden, dat de wegbeheerder inderdaad aansprakelijk kan zijn voor zich op de weg bevindende roerende zaken, doch alleen indien dit zaken betreft die op enige wijze verband houden met de weg of weguitrusting’. Deze zin is te lang, heeft meerdere deelzinnen, bevat te veel detailinformatie (zoals een verwijzing naar een wettekst die de lezer waarschijnlijk niet kan plaatsen) en er staat een ambtelijke formulering in (‘doch alleen indien’).

Onduidelijke communicatie vanuit de overheid zorgt ervoor dat inwoners brieven en verzoeken niet begrijpen. De Direct Duidelijk Brigade heeft als doel dat inwoners straks snel begrijpen wat een tekst voor hen betekent en dat een tekst prettig leesbaar is. De Direct Duidelijk Brigade deelt goede voorbeelden van duidelijk communicatie met overheidsorganisaties, ondersteunt hen in het verbeteren van de communicatie richting inwoners en brengt overheidsorganisaties met elkaar in contact. Op deze manier moeten in 2020 in ieder geval 1.000 teksten van de overheid verbeterd zijn.

NZa publiceert nieuwe maximumtarieven geestelijke gezondheidszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe maximumtarieven gepubliceerd voor de geestelijke gezondheidszorg voor het jaar 2020. Voor het bepalen van de nieuwe maximumtarieven is een uitgebreid kostprijsonderzoek uitgevoerd onder de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Kostprijsonderzoek

In opdracht van de NZa hebben Sira Consulting en Capgemini Invent het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2020 uitgevoerd. In het onderzoek zijn de kostprijzen berekend voor de financieringsstromen generalistische basis-ggz, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Voor het onderzoek zijn bij instellingen, vrijgevestigden, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), psychiatrische afdelingen van universitaire klinieken (PUK), rijksinstellingen en tbs-klinieken gegevens uitgevraagd. De kostprijzen voor vrijgevestigden zijn gebaseerd op een statische ruime steekproef. Voor het berekenen van de kostprijzen van de andere deelpopulaties zijn alle instellingen in Nederland benaderd om aan het onderzoek deel te nemen. De nieuwe kostprijzen zijn gebaseerd op de gegevens van in totaal 808 zorgaanbieders.

De kostprijsberekeningen zijn gebaseerd op de meest recente gegevens over de kosten die zorgaanbieders maken voor het verlenen van ggz en fz. Het kostprijsonderzoek is om deze reden op het meest recente afgeronde boekhoudjaar gebaseerd, namelijk 2017. Naast het bepalen van de nieuwe kostprijzen zijn met dit kostprijsonderzoek ook gegevens verzameld die nodig zijn voor het bepalen van de nieuwe bekostigingssystematiek. De nieuw bekostigingssystematiek wordt op een later moment ingevoerd.

Nieuwe maximumtarieven ggz en fz

Het kostprijsonderzoek ggz en fz geeft de kostprijzen weer van de zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. De NZa heeft de nieuwe kostprijzen gebruikt in de bepaling van de uiteindelijke maximumtarieven voor de ggz. Om te komen tot een tarief past de NZa naast de kostprijzen diverse (normatieve) opslagen toe. U kunt hierbij denken aan de opslag voor huisvesting. De nieuwe maximum tarieven voor de forensische zorg worden later in augustus door de NZa gepubliceerd.

Via de onderstaande link kunt u het nieuwsartikel van de NZa over de nieuwe maximum tarieven voor de ggz voor het jaar 2020 terugvinden: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/nza-stelt-nieuwe-tarieven-ggz-vast-na-uitgebreid-kostprijsonderzoek

Via de volgende link kunt u het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2020 terugvinden: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285678_22/1/

Praktijkvoorbeelden uit het buitenland voor goede dienstverlening overheid

Dit voorjaar konden alle (decentrale) overheden uit Europa praktijkvoorbeelden insturen van impactvolle en innovatieve dienstverlening. Vanuit Nederland waren er inzendingen van MijnOverheid (Logius) met de Berichtenbox-app, het CBS met de regionale datacentra en Agenda Stad met de City Deals.
Ruim 160 inzendingen uit 28 EU-landen werden beoordeeld door wetenschappers, consultants en overheden. De beste inzendingen beloonde Het Europees Instituut voor Publieke Administratie (EIPA) met een Best Practice certificaat. Sira Consulting zet enkele interessante Best Practices uit het buitenland voor u op een rij.

E-Desk (Prishtina, Kosovo)

In Kosovo zette de gemeente Prishtina een elektronische zelfbediening helpdesk voor haar burgers neer. Met de E-desk heeft de gemeente het haar burgers een stuk gemakkelijker gemaakt doordat zij geen nummertje meer hoeven te trekken voor een uittreksel burgerlijke stand of een geboortecertificaat.
De functionaliteiten van de digitale gemeentebalie zijn vergelijkbaar met die van een pinautomaat. Burgers kunnen naar een gebruikersvriendelijke automaat lopen, hun identiteitskaart scannen, een klein bedrag betalen en vervolgens het certificaat kiezen dat ze willen printen. De zelfbedieningsautomaat is zeven dagen per week 24 uur per dag toegankelijk en maakt het bezoek aan het gemeenteloket een stuk eenvoudiger en sneller.

Citizen Spots (Portugal)

Een Citizen Spot is een steunpunt dat diensten van verschillende (overheids-)lichamen combineert in een gebundelde helpdesk. Een burger heeft bij een Citizen Spot toegang tot diensten van lokale en nationale overheden en bedrijven die een publieke dienst aanbieden.
Verdeeld over Portugal zijn er meer dan 500 spots (inclusief een spot in Parijs en São Paulo) waar burgers terecht kunnen met hun vragen. Via deze spots kunnen burgers persoonlijke hulp van een bemiddelaar krijgen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een rijbewijs, het doen van belastingaangifte of het regelen van zorgkosten.
De Citizen Spots zijn door de Administrative Modernization Agency (AMA) opgezet om burgers, in het bijzonder de mensen met minder digitale vaardigheden, te helpen om hun zaken met de overheid te regelen. De spots zijn uitgerust met een dubbel scherm (een scherm voor de bemiddelaar en een scherm voor de burger). Zo kunnen burgers meekijken met de stappen die de bemiddelaar neemt bij het regelen van bijvoorbeeld sociale zekerheid of de belastingaangifte voor de burger. Hierdoor kan de burger zien hoe deze procedures verlopen en welke stappen hij moet zetten. Het doel is dat de burger uiteindelijk zelfstandig gebruik kan maken van deze diensten.

Groeipakket (Vlaanderen, België)

Met het Groeipakket heeft de Vlaamse overheid een duidelijk en eenduidig overzicht van financiële vergoedingen gecreëerd voor gezinnen in Vlaanderen. Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid op maat verleent aan elk kind in Vlaanderen. Voorheen moesten ouders de kinderbijslag, zorgtoeslag, tegemoetkomingen voor scholing, kinderopvang etc. los opvragen voor elk kind, maar de Vlaamse overheid heeft deze nu samengevoegd tot één collectieve vergoeding.
Daarnaast verstrekt de overheid het Groeipakket automatisch op basis van gegevens die bekend zijn bij verschillende overheidsinstanties. Een ouder hoeft aanvragen dus niet telkens aan te passen, of opnieuw of meerdere keren aan te vragen. Door het Groeipakket krijgen ouders bij geboorte van kinderen automatisch een start- en basisbedrag en vervolgens een toeslag als kinderen bijvoorbeeld naar de peuterspeelzaal of naar school gaan. Door de bundeling van informatiestromen en automatisering van verschillende diensten hebben zowel burgers als overheid minder administratieve lasten.

Benieuwd naar meer praktijkvoorbeelden van goede dienstverlening door de overheid? Een volledig overzicht van de inzendingen kunt u hier vinden. Eind 2019 worden de beste praktijkvoorbeelden in de categorie (boven)lokale, regionale en Europees en nationaal niveau daarnaast beloond met een European Public Sector Award (EPSA).

Ook Sira Consulting heeft diverse applicaties, methodieken en best practices bedacht om de dienstverlening van overheden verder te verbeteren. Zo ontwikkelden we het Bewijs van Goede Dienst voor gemeenten. Verder doen wij onderzoek naar de kosten die bedrijven maken om te voldoen aan de wet (KAR-methodiek) en bieden wij maatwerkoplossingen om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen veroorzaakt door beleid, regelgeving of de uitvoeringsprocessen en toezicht weg te nemen.

Subsidie-evaluatie doeltreffendheid Gelderse subsidieregelingen

De provincie Gelderland heeft samen met Sira Consulting een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van 22 subsidieregelingen. Het ging om subsidieregelingen op het gebied van onder andere natuur en landschap, mobiliteit, cultuur en erfgoed, sport en recreatie. De mate van doeltreffendheid van de subsidieregelingen is gevisualiseerd met een afbeelding van een roos; hoe centraler in de roos, hoe doeltreffender de subsidieregeling.

Om optimaal te kunnen leren van de subsidie-evaluatie, is deze uitgevoerd in nauwe samenwerking met beleids- en subsidiemedewerkers van de provincie. Bij de start hebben de medewerkers aangegeven welke vragen zij in het onderzoek het liefst beantwoord wilden zien. Vragen hadden betrekking op bijvoorbeeld de resultaten en effecten van de regeling of de kwaliteit van de provinciale dienstverlening. Sira Consulting heeft de vragen van de medewerkers expliciet betrokken bij het uitvoeren van het verdere onderzoek.

Bij het verzamelen van ideeën voor verbetering zijn niet alleen provinciemedewerkers nauw betrokken, maar ook subsidieontvangers en experts uit het veld. Gezamenlijk zijn concrete en breedgedragen adviesrichtingen verzameld in twee Innovatielabs. In beide labs zijn workshops gegeven over het ontwikkelen van indicatoren voor het meten van resultaten en effecten van een subsidieregeling en over de keuze voor het instrument subsidie.

De provincie is inmiddels al aan de slag met de aanbevelingen uit het eindrapport, dat dit voorjaar ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten (GS) is aangeboden. De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van een consequente en zorgvuldige uitvoering van subsidie-evaluaties. Het onderzoek past in een trend waarin de overheid steeds nadrukkelijker verantwoording aflegt over de inzet van publieke middelen en meer inzicht vraagt in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.

Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Resultaten evaluatie Besluit en Regeling ggo naar Tweede Kamer

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de resultaten van het evaluatieonderzoek van het Besluit en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) naar de Tweede Kamer. Het onderzoeksrapport is in de eerste helft van 2019 opgesteld door Sira Consulting. In haar Kamerbrief geeft de minister haar beleidsoordeel over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek en licht zij toe op welke manier zij de aanbevelingen in het rapport zal opvolgen.

Beoogde doelen in formele zin bereikt

Uit de evaluatie blijkt dat de met het Besluit en de Regeling ggo beoogde doelen in formele zin zijn gerealiseerd. Het veld heeft meer verantwoordelijkheid gekregen door het vervangen van een vergunningsplicht voor activiteiten met ggo’s op niveau I en II met een systeem van kennisgevingen. Daarnaast heeft het veld meer ruimte gekregen. Zo mogen educatieve instellingen bijvoorbeeld met zeer veilige ggo’s werken in het klaslokaal. De leesbaarheid van de wet- en regelgeving is objectief verbeterd. Het Besluit en de Regeling zijn ontvlochten: de procedures worden beschreven in het Besluit ggo en de inhoud wordt beschreven in de Regeling ggo en haar bijlagen. Ten opzichte van andere EU lidstaten is een verbeterd level playing field gecreëerd door nauwer aan te sluiten bij teksten en definities in EU richtlijnen.

Minder lasten voor het mkb

De beoogde lastenvermindering door reductie van wachtdagen en informatieplicht is bij wet wel, maar in de uitvoeringspraktijk nog slechts ten dele gerealiseerd. Voor een groot aantal (kleine) bedrijven en onderzoeksinstellingen met een beperkt aantal of met eenvoudige onderzoekslijnen hebben de vereenvoudigde procedures geleid tot een vermindering van het aantal wachtdagen. Voor hen is een lastenverlichting gerealiseerd. Het gaat om circa 230 tot 240 onderzoeksinstellingen en bedrijven uit het mkb, waaronder startups.

Wachttijden bij RIVM

Een beperkt aantal (grote) onderzoeksinstellingen en bedrijven met veel of met complexe onderzoekslijnen vinden het echter moeilijker om de vrijheden en eigen verantwoordelijkheid die zij hebben gekregen te dragen en in te vullen binnen de wettelijke kaders. Het gaat daarbij om circa 15 tot 25 grote onderzoeksinstellingen en bedrijven. Voor hen is het moeilijk om een lastenverlichting te bereiken. Daar komt bij dat zij kampen met overschrijdingen van wettelijke beslistermijnen door vergunningverlener RIVM.

RIVM komt met een plan van aanpak

Een van de aanbevelingen is daarom gericht op het verbeteren van het vergunningverleningsproces door Bureau GGO van het RIVM dat zorg draagt voor vergunningverlening. Het RIVM heeft met de minister afgesproken dat het een verbeterplan zal opstellen om een verbeterde beheersing en tijdige afdoening van de vergunningverlening te realiseren.

De Kamerbrief van Minister Van Nieuwenhuizen is hier te vinden. Het rapport is hier te vinden.