Diensten

Met onze opdrachtgevers werken wij aan het effectiever en efficiënter maken van beleid, regelgeving, uitvoeringsprocessen en toezicht. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hiermee een bijdrage te leveren aan economische groei, participatie van de maatschappij en transparantie van de overheid. Om u een beeld te geven van onze diensten:

 

Kostprijsonderzoek

Gemeenten, provincies en waterschappen Optimaliseren van uitvoering en processen

Zijn de tarieven die u heeft vastgesteld kostendekkend? Een objectief kostprijsonderzoek ondersteunt u bij het vaststellen van de juiste hoogte van tarieven en helpt u draagvlak voor de tarieven te creëren bij de betrokkenen.

Formatieonderzoek

Gemeenten, provincies en waterschappen Optimaliseren van uitvoering en processen Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Hoeveel capaciteit heeft u nodig om een taak uit te voeren? Een formatieonderzoek geeft uw organisatie inzicht in de capaciteit die nodig is om taken doelmatig en doeltreffend uit te voeren.

Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Evalueren van beleid en subsidies Gemeenten, provincies en waterschappen Onderzoek en advisering voor nieuw beleid Optimaliseren van uitvoering en processen

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u uw steun zo vormgeeft, dat u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat zowel de bedrijven als uw gemeente zo min mogelijk risico’s lopen?

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Gemeenten, provincies en waterschappen Onderzoek en advisering voor nieuw beleid

Wilt u vroegtijdig vaststellen of een investering van maatschappelijk geld rendement oplevert? Een MKBA geeft u het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten.

Detachering

Evalueren van beleid en subsidies Ministeries Onderzoek en advisering voor nieuw beleid Optimaliseren van uitvoering en processen

Heeft u binnen uw organisatie tijdelijk behoefte aan specialistische kennis en expertise op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering of toezicht? Onze deskundige adviseurs en onderzoekers kunnen u tijdelijk ondersteunen.

Subsidie-evaluatie

Evalueren van beleid en subsidies Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

Administratieve lasten meten en verminderen

Ministeries Onderzoek en advisering voor nieuw beleid

Sira Consulting ondersteunt en begeleidt overheidsorganisaties bij het meten en verminderen van administratieve lasten en nalevingskosten.

De klantreis in beeld

Gemeenten, provincies en waterschappen Ministeries Optimaliseren van uitvoering en processen Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Monitor gebruik basis- en sectorregistraties

Gemeenten, provincies en waterschappen Optimaliseren van uitvoering en processen

Overheden gebruiken veel informatie bij het uitvoeren van hun processen. Veel van deze informatie is beschikbaar in landelijke registraties, waaronder basisregistraties en sectorregistraties. Bij veel overheidsorganisaties blijkt er ruimte te zijn om bestaande informatie beter in te zetten. Beter gebruik van beschikbare informatie zorgt voor efficiëntere samenwerking en vermindering van de kans op fraude.

Regeldrukmeting

Ministeries Onderzoek en advisering voor nieuw beleid Optimaliseren van uitvoering en processen

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.

Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Ministeries

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op bedrijfskosten en winst.

Maatwerkoplossingen regeldruk

Evalueren van beleid en subsidies Ministeries

De maatwerkoplossingen zijn er opgericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen, die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, weg te nemen.

Wet- en beleidsevaluaties

Evalueren van beleid en subsidies Ministeries

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.

Bedrijfseffectentoets

Ministeries Onderzoek en advisering voor nieuw beleid

De Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

Biobased en circulaire economie

Ministeries

Wij zijn specialisten met uitgebreide expertise op de verschillende gebieden van biobased- en circulaire economie. In nauwe samenwerking met bedrijven en overheden identificeren wij relevante belemmeringen en mogelijkheden om deze weg te nemen. Daarbij zoeken we expliciet naar oplossingen, welke vertaald worden kunnen worden in business kansen.

Meting toezichtlasten

Onderzoek en advisering voor nieuw beleid Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Duidelijke regelgeving en goed toezicht verbetert de naleving. Inzicht in de feitelijke en beleefde toezichtlasten ondersteunt toezichthouders bij het verbeteren van haar toezichtstaken.

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Optimaliseren van uitvoering en processen Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Dereguleren en passende regels

Gemeenten, provincies en waterschappen

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

Verbeteren dienstverlening

Gemeenten, provincies en waterschappen

Het Bewijs van Goede Dienst ondersteunt gemeenten, provincies en waterschappen bij het merkbaar verbeteren van de dienstverlening aan de ondernemer.

Lokale-effectentoets

Gemeenten, provincies en waterschappen

Bij het opstellen van regels en beleid moeten gemeenten keuzes maken. De Lokale-effectentoets (LET) helpt gemeenten door de effecten van beleid helder en overzichtelijk in kaart te brengen.

Bedrijvenloket+

Gemeenten, provincies en waterschappen

Door de Participatiewet wordt het contact tussen bedrijven en gemeenten nog intensiever. Een Bedrijvenloket+ helpt gemeenten om de dienstverlening efficiënter vorm te geven en ondernemers optimaal te ontzorgen bij onder meer het aannemen van personeel met een arbeidshandicap.

Beleidsverbetercyclus

Gemeenten, provincies en waterschappen

De beleidsverbetercyclus: een concreet stappenplan van EZ, BZK, VNG en Sira om wet- en regelgeving, beleid en uitvoering te ontwikkelen en evalueren.

Reductie regeldruk sociaal domein

Gemeenten, provincies en waterschappen Optimaliseren van uitvoering en processen

Sira Consulting ondersteunt gemeenten bij het merkbaar en duurzaam terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein. Op basis van een doorlichting van uw huidige administratieve en uitvoeringsprocessen (inkoop, toegang, hulpverlening, declaratie, eigen bijdrage, etc.), adviseren wij u over de best passende uitvoeringsvariant en ondersteunen u bij de implementatie hiervan. Het resultaat is minder tijd voor papier en merkbaar meer tijd voor zorg.

Knelpunten regeldruk (KAR-methodiek)

Brancheorganisaties

De KAR-methodiek bepaalt welke kosten een bedrijf maakt voor het naleven van alle wet- en regelgeving. Dit levert nieuwe ideeën om regeldruk en belemmeringen voor ondernemers weg te nemen.

Maatwerkaanpak

Brancheorganisaties

De maatwerkaanpak lost sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen op die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving.