IJzer smeden als het heet is

Evalueren van beleid en subsidies

Om te bepalen of beleid de beoogde doelen realiseert, moeten de gevolgen van bestaand beleid in kaart worden gebracht. Dit geldt voor wet- en regelgeving, maar ook voor andere beleidsinstrumenten, zoals subsidies, programma’s en zelfregulering.

Betere regelgeving en slimmer gebruik van beleidsinstrumenten

Overheden maken beleid en zetten beleidsinstrumenten in om maatschappelijke doelen te realiseren. In de praktijk worden de doelen soms niet gehaald of blijkt het toegepaste beleidsinstrument niet efficiënt. En dat is jammer.

Inzicht in de gevolgen van bestaand beleid helpt u om verbetermogelijkheden te identificeren, zodat de beoogde beleidsdoelen efficiënter en effectiever kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het beleid bij te stellen, aanpassingen te maken in regelgeving of de uitvoering of zelfs een ander beleidsinstrument te kiezen. Dit draagt bij aan een betere naleving, hogere maatschappelijke baten en lagere maatschappelijke kosten.

Sira Consulting: specialist in beleidsevaluaties

Wij bieden verschillende diensten om de doelmatigheid, doeltreffendheid, kosten en baten van bestaand beleid in kaart te brengen. Bij een beleidsevaluatie toetsen wij de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid conform de Comptabiliteitswet en van subsidies conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook kunnen wij de maatschappelijke kosten en baten, uitvoeringslasten voor de overheid, en regeldruk voor ondernemers en burgers achteraf in kaart brengen.

In goede afstemming met alle belanghebbenden vertalen wij de onderzoeksbevindingen in heldere aanbevelingen waarmee u het effect van uw (subsidie)beleid kunt optimaliseren.

Onze diensten

 

Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Gemeenten, provincies en waterschappen Onderzoek en advisering voor nieuw beleid Optimaliseren van uitvoering en processen

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u uw steun zo vormgeeft, dat u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat zowel de bedrijven als uw gemeente zo min mogelijk risico’s lopen?

Detachering

Ministeries Onderzoek en advisering voor nieuw beleid Optimaliseren van uitvoering en processen

Heeft u binnen uw organisatie tijdelijk behoefte aan specialistische kennis en expertise op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering of toezicht? Onze deskundige adviseurs en onderzoekers kunnen u tijdelijk ondersteunen.

Subsidie-evaluatie

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

Maatwerkoplossingen regeldruk

Ministeries

De maatwerkoplossingen zijn er opgericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen, die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, weg te nemen.

Wet- en beleidsevaluaties

Ministeries

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.