Gemeenten, provincies en waterschappen

Sira Consulting heeft door het uitwisselen van kennis en ervaringen met haar opdrachtgevers de lokale regels, de uitvoering en dienstverlening verbeterd. Het resultaat is dat lokale overheden hierdoor niet zelf ‘het wiel hoeven uit te vinden’ maar gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring (best practices).

Onze kracht is dat wij in onze opdrachten rekening houden met de ambtelijke en politiekbestuurlijke gevoeligheden. Door in gesprek te gaan met ambtenaren, bestuurders en de gemeenteraad over de voorstellen, zijn we in staat om risico’s in een vroeg stadium te herkennen, te beperken en (politieke-ambtelijke) weerstanden weg te nemen. Het resultaat is minder uitvoeringskosten, betere naleving en minder regeldruk.

Naar lokale economische groei en werkgelegenheid

De toegevoegde waarde van onze opdrachten is dat wij samen met onze opdrachtgevers de lokale economie willen laten groeien en maatschappelijke participatie willen stimuleren. Dat doen we door het optimaliseren van de lokale regelgeving, het verantwoord verminderen van lokale lasten en het verbeteren van de dienstverlening.

In co-creatie met onder andere de VNG, IPO, diverse ministeries, provincies en gemeenten hebben wij vernieuwende concepten ontwikkeld die aansluiten bij de decentralisatie-opgaven van de Rijksoverheid. Belangrijk bij de ontwikkeling van dergelijke concepten is de betrokkenheid van de relevante doelgroepen, zoals: bedrijven, burgers, instellingen en brancheorganisaties zoals bijvoorbeeld VNO en MKB-Nederland.

Onze diensten

In de onderstaande diensten geven wij een toelichting op enkele door ons ontwikkelde projectaanpakken en methodieken. Deze zijn uiteraard altijd maatwerk want iedere gemeente, provincie of waterschap heeft zijn eigen kenmerken en interne cultuur. Onze diensten sluiten aan bij de kwaliteitseisen zoals die worden gesteld door King en de verschillende beleidsvisies en richtlijnen van VNG, IPO en de Unie van Waterschappen.

Wilt u meer lezen over door ons uitgevoerde projecten, blader dan eens door onze nieuwsberichten. Hierin zijn ook links opgenomen van rapportages die openbaar zijn gemaakt of naar de Tweede Kamer zijn verzonden.

 

 

Kostprijsonderzoek

Optimaliseren van uitvoering en processen

Zijn de tarieven die u heeft vastgesteld kostendekkend? Een objectief kostprijsonderzoek ondersteunt u bij het vaststellen van de juiste hoogte van tarieven en helpt u draagvlak voor de tarieven te creëren bij de betrokkenen.

Formatieonderzoek

Optimaliseren van uitvoering en processen Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Hoeveel capaciteit heeft u nodig om een taak uit te voeren? Een formatieonderzoek geeft uw organisatie inzicht in de capaciteit die nodig is om taken doelmatig en doeltreffend uit te voeren.

Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Evalueren van beleid en subsidies Onderzoek en advisering voor nieuw beleid Optimaliseren van uitvoering en processen

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u uw steun zo vormgeeft, dat u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat zowel de bedrijven als uw gemeente zo min mogelijk risico’s lopen?

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Onderzoek en advisering voor nieuw beleid

Wilt u vroegtijdig vaststellen of een investering van maatschappelijk geld rendement oplevert? Een MKBA geeft u het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten.

De klantreis in beeld

Ministeries Optimaliseren van uitvoering en processen Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Monitor gebruik basis- en sectorregistraties

Optimaliseren van uitvoering en processen

Overheden gebruiken veel informatie bij het uitvoeren van hun processen. Veel van deze informatie is beschikbaar in landelijke registraties, waaronder basisregistraties en sectorregistraties. Bij veel overheidsorganisaties blijkt er ruimte te zijn om bestaande informatie beter in te zetten. Beter gebruik van beschikbare informatie zorgt voor efficiëntere samenwerking en vermindering van de kans op fraude.

Dereguleren en passende regels

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

Verbeteren dienstverlening

Het Bewijs van Goede Dienst ondersteunt gemeenten, provincies en waterschappen bij het merkbaar verbeteren van de dienstverlening aan de ondernemer.

Lokale-effectentoets

Bij het opstellen van regels en beleid moeten gemeenten keuzes maken. De Lokale-effectentoets (LET) helpt gemeenten door de effecten van beleid helder en overzichtelijk in kaart te brengen.

Bedrijvenloket+

Door de Participatiewet wordt het contact tussen bedrijven en gemeenten nog intensiever. Een Bedrijvenloket+ helpt gemeenten om de dienstverlening efficiënter vorm te geven en ondernemers optimaal te ontzorgen bij onder meer het aannemen van personeel met een arbeidshandicap.

Beleidsverbetercyclus

De beleidsverbetercyclus: een concreet stappenplan van EZ, BZK, VNG en Sira om wet- en regelgeving, beleid en uitvoering te ontwikkelen en evalueren.

Reductie regeldruk sociaal domein

Optimaliseren van uitvoering en processen

Sira Consulting ondersteunt gemeenten bij het merkbaar en duurzaam terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein. Op basis van een doorlichting van uw huidige administratieve en uitvoeringsprocessen (inkoop, toegang, hulpverlening, declaratie, eigen bijdrage, etc.), adviseren wij u over de best passende uitvoeringsvariant en ondersteunen u bij de implementatie hiervan. Het resultaat is minder tijd voor papier en merkbaar meer tijd voor zorg.