KAR-methodiek

Zicht op knelpunten

Bedrijven maken kosten voor het naleven van verplichtingen uit wet- en regelgeving. Zo investeren zij tijd en geld in de financiële verantwoording en boekhouding. Maar ook de loon- en verzuimadministraties kosten veel geld. Daarnaast gelden in veel sectoren specifieke regels, die te maken hebben met de goederen of diensten die de bedrijven leveren.

 

KAR-methodiek

Om te achterhalen hoezeer deze kosten van regeldruk de bedrijfsresultaten beïnvloeden, heeft het ministerie van Economische Zaken de KAR-methodiek ontwikkeld.

Deze methodiek geeft goed inzicht in de effecten van regeldruk op de winstgevendheid van bedrijven.

Zo kan het bedrijfsleven specifiek regeldrukknelpunten agenderen bij overheden.

De KAR-inventarisatie focust op knelpunten die – wanneer goed opgelost – een aantoonbare bijdrage leveren aan economische groei en werkgelegenheid.

Vaak niet alleen voor die ene sector, maar ook voor andere sectoren.

 

De meerwaarde van de KAR-methodiek

De KAR-methodiek geeft een zeer compleet beeld van de knelpunten die ondernemers in een bepaalde sector ervaren. Enerzijds gaat het om financieel traceerbare knelpunten. Deze hebben rechtstreekse invloed op de bedrijfskosten, en zijn als kostenpost terug te vinden in de boekhouding van bedrijven.

Daarnaast brengt de KAR-methodiek knelpunten in kaart die niet direct kwantificeerbaar zijn. Het gaat hierbij om de belemmeringen die ondernemers ervaren om uit te breiden, te innoveren of het bedrijf verder te ontwikkelen.

Voor de inventarisatie neemt de KAR-methodiek de feitelijke situatie van bedrijven als uitgangspunt. De knelpunten worden herleid tot de wet- en regelgeving waaruit de verplichtingen voortkomen. Het resultaat is een volledig overzicht van de knelpunten en de impact ervan. Ook geeft het overzicht precies aan welke regelgeving dit veroorzaakt.

De KAR-methodiek in de praktijk

De KAR-methodiek is zowel nationaal als internationaal succesvol toegepast in:

  • de topsector chemie;
  • de kappersbranche;
  • de geestelijke gezondheidszorg;
  • een internationale vergelijking tussen bakkersbedrijven.

De resultaten bieden ondernemers concrete handvatten om met de overheid in overleg te treden. Hiermee sluit de KAR-methodiek direct aan op de topsector- en maatwerkaanpak van het ministerie van Economische Zaken.