Ministeries

Sira Consulting heeft in de afgelopen jaren voor bijna alle Nederlandse ministeries opdrachten uitgevoerd. In samenwerking met beleidsmedewerkers, bedrijven en burgers hebben wij inzicht gegeven in de maatschappelijke effecten van een groot aantal wetten en regels. Onze kracht is dat wij de maatschappelijke effecten zowel kwantitatief (in euro’s) als kwalitatief beschrijven. Hiermee kunnen wij voor onze opdrachtgevers concreet aangeven hoe effectief en efficiënt het beleid, de regelgeving, de uitvoering of het toezicht is. Of, ingeval van nieuw regelgeving, gaat worden.

Minder regeldruk

De toegevoegde waarde van onze opdrachten is dat wij onnodige regeldruk voor bedrijven, burgers en de overheid voorkomen en concreet verminderen. In de loop der jaren hebben wij (in binnen- en buitenland) veel kennis opgedaan hoe wet- en regelgeving effectief en efficiënt is in te richten.

Door deze kennis met onze opdrachtgevers te delen en zo verschillende reductiemogelijkheden te verkennen, is onnodige regeldruk voorkomen, hebben de verschillende kabinetten hun reductiedoelstellingen gerealiseerd en zijn bestaande knelpunten opgelost.

Onze diensten

In de onderstaande diensten geven wij een toelichting op enkele door ons ontwikkelde projectaanpakken en methodieken. Deze sluiten aan bij de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’ om voor iedere nieuwe wet of regeling de maatschappelijke effecten in kaart te brengen. Uitgangspunt daarbij is het Integraal Afwegingskader (IAK). Voor het oplossen van concrete knelpunten voor bedrijven sluiten wij aan bij de maatwerkaanpak van dit kabinet.

Wilt u meer lezen over door ons uitgevoerde projecten, blader dan eens door onze nieuwsberichten. Hierin zijn ook links opgenomen van rapportages die openbaar zijn gemaakt of naar de Tweede Kamer zijn verzonden.

 

Regeldrukmeting

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.

Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op bedrijfskosten en winst.

De klantreis in beeld

Gemeenten, provincies en waterschappen Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Maatwerkoplossingen regeldruk

De maatwerkoplossingen zijn er opgericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen, die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, weg te nemen.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.

Administratieve lasten meten en verminderen

Sira Consulting ondersteunt en begeleidt overheidsorganisaties bij het meten en verminderen van administratieve lasten en nalevingskosten.

Bedrijfseffectentoets

De Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

Biobased en circulaire economie

Wij zijn specialisten met uitgebreide expertise op de verschillende gebieden van biobased- en circulaire economie. In nauwe samenwerking met bedrijven en overheden identificeren wij relevante belemmeringen en mogelijkheden om deze weg te nemen. Daarbij zoeken we expliciet naar oplossingen, welke vertaald worden kunnen worden in business kansen.