Vrouwe justitia

Onderzoek en advisering voor nieuw beleid

Ontwikkelen van nieuw beleid is een complexe uitdaging. Bij het maken van beleid en regelgeving moet met veel aspecten rekening worden gehouden. Goed inzicht in de gevolgen van de mogelijke beleidskeuzes voor ondernemers, professionals, burgers en overheden is noodzakelijk.

Betere resultaten door zorgvuldig gekozen beleid

Zowel de overheid als het bedrijfsleven en burgers hebben baat bij uitvoerbaar beleid en passende regels. Toch blijken regels in de praktijk soms in de weg te zitten van welwillende ondernemers, burgers, en van de overheid zelf. En dat is jammer.

Met de juiste informatie kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor de meest effectieve en efficiënte beleidsinstrumenten, met oog voor toekomstige ontwikkelingen. Hiermee kunnen onnodige kosten en belemmeringen worden voorkomen.

Sira Consulting: specialist in onderzoek en advies voor nieuw beleid

Sira Consulting geeft u de mogelijkheden om weloverwogen beleidskeuzes te maken. Wij maken voor u de maatschappelijke effecten, kosten en baten van nieuw beleid inzichtelijk in samenwerking met alle betrokken partijen. Onze methodieken sluiten aan bij het Integraal Afwegingskader (IAK) van de Rijksoverheid. Zowel voor overheden als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bieden onze diensten herleidbare en concrete resultaten die bruikbaar zijn in alle fasen van het beleidsontwikkelingsproces.

De onderzoeken en adviezen van Sira Consulting zijn het startpunt voor weloverwogen en onderbouwde beleidskeuzes en passende regels. Zo maken wij samen met u effectief, efficiënt en toekomstbestendig beleid.

Onze diensten

 

Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Evalueren van beleid en subsidies Gemeenten, provincies en waterschappen Optimaliseren van uitvoering en processen

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u uw steun zo vormgeeft, dat u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat zowel de bedrijven als uw gemeente zo min mogelijk risico’s lopen?

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Gemeenten, provincies en waterschappen

Wilt u vroegtijdig vaststellen of een investering van maatschappelijk geld rendement oplevert? Een MKBA geeft u het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten.

Detachering

Evalueren van beleid en subsidies Ministeries Optimaliseren van uitvoering en processen

Heeft u binnen uw organisatie tijdelijk behoefte aan specialistische kennis en expertise op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering of toezicht? Onze deskundige adviseurs en onderzoekers kunnen u tijdelijk ondersteunen.

Administratieve lasten meten en verminderen

Ministeries

Sira Consulting ondersteunt en begeleidt overheidsorganisaties bij het meten en verminderen van administratieve lasten en nalevingskosten.

Regeldrukmeting

Ministeries Optimaliseren van uitvoering en processen

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.

Bedrijfseffectentoets

Ministeries

De Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

Meting toezichtlasten

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Duidelijke regelgeving en goed toezicht verbetert de naleving. Inzicht in de feitelijke en beleefde toezichtlasten ondersteunt toezichthouders bij het verbeteren van haar toezichtstaken.