Opdrachtgevers

Al ruim twaalf jaar werken wij samen met onze opdrachtgevers aan het effectiever en efficiënter maken van beleid, regelgeving, uitvoeringsprocessen en toezicht. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hiermee een bijdrage te leveren aan economische groei, participatie van de maatschappij en transparantie van de overheid. Om u een beeld te geven van onze diensten hebben wij deze als volgt ingedeeld:

Ministeries

In de afgelopen jaren hebben wij voor bijna alle Nederlandse ministeries opdrachten uitgevoerd. In samenwerking met beleidsmedewerkers, bedrijven en burgers hebben wij inzicht gegeven in de maatschappelijke effecten van een groot aantal wetten en regels. Hiermee is veel onnodige regeldruk opgelost en nieuwe regeldruk voorkomen.Over de volgende door ons ontwikkelde diensten kunt op deze website meer informatie vinden:

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Wij hebben in samenwerking met een groot aantal uitvoeringsorganisaties en (rijks)toezichthouders uitvoeringsprocessen geoptimaliseerd en de dienstverlening verbeterd. Hierbij is optimaal gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten van bedrijven en burgers met deze organisaties.

Over de volgende door ons ontwikkelde projectaanpakken en methodieken kunt u op deze website meer informatie vinden:

Gemeenten, Provincies en Waterschappen

Wij hebben door het uitwisselen van kennis en ervaringen met de decentrale overheden de lokale regels, de uitvoering en de dienstverlening verbeterd. In co-creatie hebben wij met de VNG, IPO en diverse ministeries vernieuwende concepten uitgewerkt om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Over de volgende door ons ontwikkelde diensten kunt op deze website meer informatie vinden:

Brancheorganisaties

Sira Consulting werkt intensief samen met VNO-NCW, MKB Nederland en andere brancheorganisaties. Door een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de overheid zijn we in staat om belemmeringen te concretiseren en op te lossen. Zo kunnen ondernemers blijven ondernemen, innoveren en groeien.

Over de volgende door ons ontwikkelde diensten kunt op deze website meer informatie vinden:

 

Regeldrukmeting

Ministeries

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.

Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Ministeries

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op bedrijfskosten en winst.

De klantreis in beeld

Gemeenten, provincies en waterschappen Ministeries Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Maatwerkoplossingen regeldruk

Ministeries

De maatwerkoplossingen zijn er opgericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen, die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, weg te nemen.

Wet- en beleidsevaluaties

Ministeries

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.

Administratieve lasten meten en verminderen

Ministeries

Sira Consulting ondersteunt en begeleidt overheidsorganisaties bij het meten en verminderen van administratieve lasten en nalevingskosten.

Bedrijfseffectentoets

Ministeries

De Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

Biobased en circulaire economie

Ministeries

Wij zijn specialisten met uitgebreide expertise op de verschillende gebieden van biobased- en circulaire economie. In nauwe samenwerking met bedrijven en overheden identificeren wij relevante belemmeringen en mogelijkheden om deze weg te nemen. Daarbij zoeken we expliciet naar oplossingen, welke vertaald worden kunnen worden in business kansen.

Meting toezichtlasten

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Duidelijke regelgeving en goed toezicht verbetert de naleving. Inzicht in de feitelijke en beleefde toezichtlasten ondersteunt toezichthouders bij het verbeteren van haar toezichtstaken.

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Reductie regeldruk sociaal domein

Gemeenten, provincies en waterschappen

Sira Consulting ondersteunt gemeenten bij het merkbaar en duurzaam terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein. Op basis van een doorlichting van uw huidige administratieve en uitvoeringsprocessen (inkoop, toegang, hulpverlening, declaratie, eigen bijdrage, etc.), adviseren wij u over de best passende uitvoeringsvariant en ondersteunen u bij de implementatie hiervan. Het resultaat is minder tijd voor papier en merkbaar meer tijd voor zorg.

Dereguleren en passende regels

Gemeenten, provincies en waterschappen

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

Verbeteren dienstverlening

Gemeenten, provincies en waterschappen

Het Bewijs van Goede Dienst ondersteunt gemeenten, provincies en waterschappen bij het merkbaar verbeteren van de dienstverlening aan de ondernemer.

Beter gebruik basis- en sectorregistraties

Gemeenten, provincies en waterschappen

Overheden gebruiken veel informatie bij het uitvoeren van hun processen. Veel van deze informatie is beschikbaar in landelijke registraties, waaronder basisregistraties en sectorregistraties. Bij veel overheidsorganisaties blijkt er ruimte te zijn om bestaande informatie beter in te zetten. Beter gebruik van beschikbare informatie zorgt voor efficiëntere samenwerking en vermindering van de kans op fraude.

Lokale effectentoets

Gemeenten, provincies en waterschappen

Bij het opstellen van regels en beleid moeten gemeenten keuzes maken. De Lokale Effectentoets (LET) helpt gemeenten door de effecten van beleid helder en overzichtelijk in kaart te brengen.

Bedrijvenloket+

Gemeenten, provincies en waterschappen

Door de Participatiewet wordt het contact tussen bedrijven en gemeenten nog intensiever. Een Bedrijvenloket+ helpt gemeenten om de dienstverlening efficiënter vorm te geven en ondernemers optimaal te ontzorgen bij onder meer het aannemen van personeel met een arbeidshandicap.

Beleidsverbetercyclus

Gemeenten, provincies en waterschappen

De beleidsverbetercyclus: een concreet stappenplan van EZ, BZK, VNG en Sira om wet- en regelgeving, beleid en uitvoering te ontwikkelen en evalueren.

Knelpunten regeldruk (KAR-methodiek)

Brancheorganisaties

De KAR-methodiek bepaalt welke kosten een bedrijf maakt voor het naleven van alle wet- en regelgeving. Dit levert nieuwe ideeën om regeldruk en belemmeringen voor ondernemers weg te nemen.

Maatwerkaanpak

Brancheorganisaties

De maatwerkaanpak lost sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen op die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving.