Uitvoering: aan de balie

Optimaliseren van uitvoering en processen

Het doel bij procesoptimalisatie is om uitvoeringsprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Dit leidt tot lage uitvoeringskosten, vermindering van regeldruk en betere dienstverlening, zonder dat dit ten koste gaat van het doel van het proces.

Betere resultaten door efficiëntere processen

Organisaties hebben belang bij optimale uitvoering van processen. Toch ontsnappen uitvoeringsprocessen in de waan van de dag vaak aan aandacht; door invloeden als tijdgebrek, capaciteitstekort of de aanname dat alles toch wel goed loopt. En dat is jammer.

Via procesoptimalisatie kan de uitvoeringspraktijk zich aanpassen aan de constant veranderende omgeving. Daarnaast levert procesoptimalisatie een belangrijke bijdrage aan het lerend vermogen van een organisatie. Door samen de huidige én de gewenste situatie in kaart te brengen wordt de basis gelegd voor continue verbetering.

Sira Consulting: uw partner in procesoptimalisatie

Sira Consulting hanteert diverse methoden om uitvoeringsprocessen te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan klantreizen, regeldrukonderzoeken en formatieonderzoeken. Wij brengen met deze methoden de huidige processen in kaart vanuit de beleving en verwachtingen van inwoners, ondernemers en/of overheden. Vervolgens visualiseren we de verschillende contactmomenten en maken we inzichtelijk wat goed gaat en wat beter kan.

Wij brengen met deze methoden de huidige processen in kaart vanuit de beleving en verwachtingen van inwoners, ondernemers en/of overheden. Vervolgens visualiseren we de verschillende contactmomenten en maken we inzichtelijk wat goed gaat en wat beter kan. Gezamenlijk met u vertalen we knelpunten in creatieve en innovatieve oplossingen en geven we concrete antwoorden op organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. Dit stelt de opdrachtgever in staat in onderbouwde beslissingen te nemen.

Onze diensten

 

Kostprijsonderzoek

Gemeenten, provincies en waterschappen

Zijn de tarieven die u heeft vastgesteld kostendekkend? Een objectief kostprijsonderzoek ondersteunt u bij het vaststellen van de juiste hoogte van tarieven en helpt u draagvlak voor de tarieven te creëren bij de betrokkenen.

Formatieonderzoek

Gemeenten, provincies en waterschappen Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Hoeveel capaciteit heeft u nodig om een taak uit te voeren? Een formatieonderzoek geeft uw organisatie inzicht in de capaciteit die nodig is om taken doelmatig en doeltreffend uit te voeren.

Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Evalueren van beleid en subsidies Gemeenten, provincies en waterschappen Onderzoek en advisering voor nieuw beleid

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u uw steun zo vormgeeft, dat u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat zowel de bedrijven als uw gemeente zo min mogelijk risico’s lopen?

Detachering

Evalueren van beleid en subsidies Ministeries Onderzoek en advisering voor nieuw beleid

Heeft u binnen uw organisatie tijdelijk behoefte aan specialistische kennis en expertise op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering of toezicht? Onze deskundige adviseurs en onderzoekers kunnen u tijdelijk ondersteunen.

De klantreis in beeld

Gemeenten, provincies en waterschappen Ministeries Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Monitor gebruik basis- en sectorregistraties

Gemeenten, provincies en waterschappen

Overheden gebruiken veel informatie bij het uitvoeren van hun processen. Veel van deze informatie is beschikbaar in landelijke registraties, waaronder basisregistraties en sectorregistraties. Bij veel overheidsorganisaties blijkt er ruimte te zijn om bestaande informatie beter in te zetten. Beter gebruik van beschikbare informatie zorgt voor efficiëntere samenwerking en vermindering van de kans op fraude.

Regeldrukmeting

Ministeries Onderzoek en advisering voor nieuw beleid

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Reductie regeldruk sociaal domein

Gemeenten, provincies en waterschappen

Sira Consulting ondersteunt gemeenten bij het merkbaar en duurzaam terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein. Op basis van een doorlichting van uw huidige administratieve en uitvoeringsprocessen (inkoop, toegang, hulpverlening, declaratie, eigen bijdrage, etc.), adviseren wij u over de best passende uitvoeringsvariant en ondersteunen u bij de implementatie hiervan. Het resultaat is minder tijd voor papier en merkbaar meer tijd voor zorg.