Publicaties

Regeldruk regeling kwaliteitsborger

Ministerie van BZK – december 2021

Op 25 november 2021 is de internetconsultatie gestart voor de regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (Rkb). Deze internetconsultatie loopt tot 23 december 2021. In deze regeling wordt onder andere de opleidingseisen en de administratieve organisatie van de kwaliteitsborger geregeld. Sira Consulting heeft in opdracht van het ministerie van BZK het onderzoek naar de regeldrukgevolgen uitgevoerd.

Rapport downloaden (PDF): Regeldrukeffecten regeling kwaliteitsborging voor bouwen

Verkenning astbestdakenfonds voor bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – juni 2020

Nadat het “Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten” op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer is verworpen, is de Tweede Kamer op 14 oktober 2019 geïnformeerd over de nieuwe versnellingsaanpak voor de sanering van asbestdaken. Deze aanpak bestaat uit maatregelen gericht op het stimuleren en faciliteren van de vrijwillige sanering van asbestdaken. Op initiatief van het ministerie van IenW wordt momenteel een financieel leeninstrument opgericht om woningeigenaren (landelijk fonds particulier) in staat te stellen de sanering van asbest te financieren. Onderzocht wordt of een vergelijkbaar fonds wenselijk is voor (agrarische) bedrijven (asbestdakenfonds voor bedrijven).

Rapport downloaden (PDF): Verkenning asbestdaken voor bedrijven

Lastenmeting Kansspelen op Afstand

Ministerie van Justitie en Veiligheid – april 2020

In opdracht van het ministerie van JenV heeft Sira Consulting in 2013 een onderzoek uitgevoerd waarin de regeldrukeffecten van het wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’ in kaart zijn gebracht. In 2016 is er een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de regeldrukeffecten van de lagere regelgeving Kansspelen op Afstand. Als onderdeel van beide onderzoeken is ook een bedrijfseffectentoets (BET) uitgevoerd.

Rapport downloaden (PDF): Rapport Lastenmeting Kansspelen op Afstand

Maatwerkaanpak Metaal

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – januari 2020

Staatssecretaris Keijzer heeft het Actieprogramma Maatwerkaanpak regeldruk Metaal aangeboden met oplossingsrichtingen voor tien knelpunten om de regeldruk van het MKB merkbaar te verminderen.

Rapport downloaden (PDF): Eindrapport Maatwerkaanpak Metaal

Lastenmeting implementatie van de herziene EPBD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – augustus 2019

Het ministerie van BZK draagt zorg voor de implementatie van de tweede herziening van de Energy performance of buildings (EPBD) in de Nederlandse wet- en regelgeving. In opdracht van het ministerie van BZK zijn de financiële gevolgen van de wijzigingen onderzocht. Het betreft hier de regeldruk van bedrijven en burgers, en de bestuurlijke lasten van decentrale overheden. De resultaten zijn gebruikt bij de internetconsulatie.

Rapport downloaden (PDF): Lastenmeting implementatie van de herziene EPBD

MidTerm Evaluatie Uitvoering landsdelige EFRO-programma’s 2014-2020

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – juli 2019

In opdracht van Gemeente Rotterdam, namens de vier landelijke managementautoriteiten (MA’s) van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), is een evaluatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in of de afspraken in het opgestelde ‘Samenwerkingsconvenant Uitvoeringsorganisatie 2014-2020’ tot de gewenste kwaliteitsverbetering in de uitvoering hebben geleid. Aan de hand van dossieronderzoek, interviews met diverse stakeholders (o.a. subsidieontvangers en medewerkers op bestuurlijk en ambtelijk niveau van de MA’s) en een innovatielab is een analyse uitgevoerd en zijn concrete aanbevelingen gedaan met het oog op de nieuwe programmaperiode.

Rapport downloaden (PDF): MidTerm Evaluatie Uitvoering landsdelige EFRO-programma’s 2014-2020

Wetsevaluatie Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – juni 2019

In opdracht van het ministerie van IenW is een evaluatie uitgevoerd van het in 2013 ingevoerde Besluit en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). In dit onderzoek is in kaart gebracht in welke mate de met de wetgeving beoogde effecten zijn gerealiseerd.

Rapport downloaden (PDF): Wetsevaluatie Besluit en Regeling ggo 2013

Nulmeting beleidsevaluatie Programma Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – mei 2019

In opdracht van het ministerie van VWS is een nulmeting uitgevoerd ten behoeve van het Programma Uitkomstgerichte zorg 2018-2022. In dit
onderzoek is in kaart gebracht in hoeverre de beleidsdoelen al zijn gerealiseerd en in hoeverre uitkomstindicatoren beschikbaar zijn voor (en gebruikt worden bij) samen beslissen.

Rapport downloaden (PDF): Nulmeting beleidsevaluatie Programma Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022

Doeltreffendheid subsidies provincie Gelderland

Provincie Gelderland – maart 2019

Voor de provincie Gelderland is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van 22 subsidieregelingen. De mate van doeltreffendheid van de subsidieregelingen is gevisualiseerd met een afbeelding van een roos; hoe centraler in de roos, hoe doeltreffender de subsidieregeling. In twee innovatielabs zijn samen met provinciemedewerkers, subsidieontvangers en experts uit het veld concrete en breed gedragen aanbevelingen verzameld, waarmee de provincie snel aan de slag is gegaan.

Rapport downloaden (PDF): Doeltreffendheid subsidies provincie Gelderland

Vermindering regeldruk evenementen Provincie Limburg

Provincie Limburg – april 2018

Voor de provincie Limburg zijn de belangrijkste knelpunten van organisatoren van evenementen in kaart gebracht. Dit is samengevat in een klantreis, waarmee inzichtelijk is hoe organisatoren het contact met de overheid ervaren. Voor de verzamelde knelpunten zijn samen met stakeholders breed gedragen oplossingen geïdentificeerd in een Innovation Lab. Met deze oplossingen kan de overheid de knelpunten wegnemen.

Rapport downloaden (PDF): Advies Evenementen Limburg v1.0

Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, i.s.m. de Coalitie Winkelambachten – april 2018

Op initiatief van de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW) is op 4 april jl. het Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer, verantwoordelijk voor het MKB. Het actieprogramma bevat 36 knelpunten. Twaalf daarvan worden in het vervolg van de maatwerkaanpak door de branches gezamenlijk met overheden, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders opgelost om zo de regeldruk merkbaar te verminderen.

Rapport downloaden (PDF): actieprogramma-maatwerkaanpak-wa-2019

Advies kwartiermakersoverleg cliëntenvertrouwenspersoon (cvp)

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport – december 2018

Samen met kwartiermaker mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden heeft Sira Consulting veldpartijen begeleid om een visie op de Wet zorg en dwang beleid te vormen. De resultaten van de gezamenlijke inspanningen zijn vertaald in een advies, dat per brief is aangeboden aan het ministerie van VWS.

Adviesbrief aan VWS downloaden (PDF): Adviesbrief kwartiermakersoverleg cvp

De klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving

Adviescollege Toetsing Regeldruk – oktober 2018

In dit onderzoek is nagegaan waar in de regelgeving, uitvoering en/of het toezicht verschillen bestaan tussen vergelijkbare activiteiten in de klus- en deeleconomie en de traditionele economie. Wanneer er verschillen zijn, dan is nagegaan of dit een aanleiding kan zijn om deze verplichtingen te moderniseren of lastenluwer vorm te geven, zonder dat het publieke belang (zoals werknemersbelangen) in het geding komt. ATR heeft het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer.

Advies ATR downloaden (PDF): Brief van de voorzitter van ATR over een advies en het onderzoeksrapport inzake regeldruk in de klus- en deeleconomie

Rapport downloaden (PDF): De klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving

Evaluatie van de wettelijke verplichting energie-audits

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – juli 2018

Sira Consulting heeft de verplichte energie-audit voor grote ondernemingen geëvalueerd. Ondernemingen met meer dan 250 medewerkers en/of een omzet van € 50 miljoen of meer en een balanstotaal van € 43 miljoen moeten op basis van de ‘Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn Energie-efficiëntie’ elke vier jaar een energie-audit uitvoeren. Tijdens de evaluatie is nagegaan of de verplichting doelmatig en doeltreffend is. Het rapport is in december 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kamerbrief downloaden (PDF): Kamerbrief evaluatie energie-audits en inbreukprocedure eu-richtlijn energie-efficientie

Downloaden (PDF): Evaluatie van de wettelijke verplichting energie-audits

 

Regeldruktoets wijziging WGBO

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – mei 2018

Sira Consulting heeft de regeldruk van de wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) in kaart gebracht. De WGBO heeft betrekking op de relatie tussen patiënt en hulpverlener en omschrijft hun rechten en plichten. De doelen van de wijziging van de WGBO zijn de positie van de patiënt verduidelijken en versterken, en het realiseren van inzagerecht voor nabestaanden en voormalige vertegenwoordigers in het medisch dossier van de overleden patiënt.

Downloaden (PDF): Samenvattingsrapport Regeldruktoets wijziging WGBO

Regeldruktoets landelijk implantatenregister

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – maart 2018

Om de cliëntveiligheid te vergroten is het belangrijk dat implantaten snel en efficiënt op zijn te sporen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom besloten om een Landelijk Implantatenregister (LIR) in te stellen. In dit onderzoek heeft Sira Consulting de regeldrukeffecten van de wijziging van de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen in de Zorg (Wkkgz) met betrekking tot het landelijk implantatenregister in beeld gebracht.

Downloaden (PDF): Regeldruktoets landelijk implantatenregister

Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – maart 2018

Om ongevallen door koolmonoxidevergiftiging terug te dringen werkt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg met de sector aan nieuwe wetgeving. In het rapport zijn de lasten van de wettelijke verplichting voor installateurs van gasverbrandingsinstallaties in beeld gebracht.

Downloaden (PDF): Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallaties

Monitor ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg

Zorginstituut Nederland – maart 2018

In opdracht van het Zorginstituut Nederland ontwikkelde Sira Consulting een herhaalbare meetmethode om de ervaren regeldruk veroorzaakt door transparantie binnen de medisch specialistische zorg in kaart te kunnen brengen.

Evaluatie OCO Wlz

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – februari 2018

In opdracht van het Ministerie van VWS zijn de knelpunten bij de uitvoering en bekostiging van Onafhankelijke Cliëntondersteuning op basis van de Wet langdurige zorg (OCO Wlz) in kaart gebracht. Voor de gevonden knelpunten zijn oplossingen geformuleerd. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van signalen dat er in diverse zorgkantoorregio’s sprake zou zijn van wachtlijsten voor dan wel overproductie van OCO Wlz. Bij het onderzoek waren aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz, zorgkantoren/Wlz-uitvoerders en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betrokken.

Downloaden (PDF): evaluatie oco wlz

Evaluatie subsidieregeling TeamAlert

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – november 2017

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verstrekt jaarlijks subsidie aan TeamAlert. De subsidieregeling voor TeamAlert komt per 1 januari 2019 te vervallen en is daarom geëvalueerd.
De evaluatie is uitgevoerd conform de vereisten van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Hierbij is nagegaan of de verstrekte subsidie aan TeamAlert een bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen (doeltreffendheid) van het ministerie en of de gemaakte kosten hiervan in verhouding staan tot de doelen (doelmatigheid).

Evaluatie subsidieregeling SWOV

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – november 2017

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verstrekt jaarlijks subsidie aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De subsidieregeling voor SWOV komt per 1 januari 2019 te vervallen en is daarom geëvalueerd.
De evaluatie is uitgevoerd conform de vereisten van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Hierbij is nagegaan of de verstrekte subsidie aan SWOV een bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen (doeltreffendheid) van het ministerie en, of de gemaakte kosten hiervan in verhouding staan tot de doelen (doelmatigheid).

Evaluatie subsidieregeling VVN

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – november 2017

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verstrekt jaarlijks subsidie aan Veilig Verkeer Nederland (VVN). De subsidieregeling voor VVN komt per 1 januari 2019 te vervallen en is daarom geëvalueerd.
De evaluatie is uitgevoerd conform de vereisten van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Hierbij is nagegaan of de verstrekte subsidie aan VVN een bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen (doeltreffendheid) van het ministerie en, of de gemaakte kosten hiervan in verhouding staan tot de doelen (doelmatigheid).

Regeldrukonderzoek vergunningen en ontheffingen

Gemeente Amsterdam – oktober 2017

Ter uitvoering van het Programma Minder Regeldruk van de gemeente Amsterdam heeft Sira Consulting voor alle gemeentelijke vergunningen en ontheffingen onderzoek gedaan naar nut & noodzaak, toepasbaarheid van de Lex Silencio Positivo en hoogte van de regeldruk. Daarnaast zijn voor ruim 80% van de vergunningen en ontheffingen concrete voorstellen gedaan om de regeldruk te reduceren.

Effecten van de Woningwet op regeldruk voor corporaties

Aedes – september 2017

Corporaties geven aan dat zij de Woningwet ervaren als complex en moeilijk te begrijpen. Zij achten de kosten onevenredig hoog, mede door de nadere uitvoering door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De doorwerking van deze kosten en andere moeilijkheden geeft ook veel emoties bij de betrokken medewerkers.
Administratieve lastenvermindering en het voorkomen van onnodige (stapeling van) regels is een belangrijk onderdeel in de strategische agenda van Aedes. Daarom is op verzoek van Aedes het project ‘Effecten van de Woningwet op regeldruk voor corporaties’ uitgevoerd.

Praktijkkostenonderzoek huisartsen 2015

Nederlandse Zorgautoriteit – juli 2017

Sinds de uitvoering van het laatste kostenonderzoek in 2012 is er veel veranderd binnen de huisartsenzorg, waaronder de invoering van een nieuw bekostigingsmodel per 1 januari 2015. De NZa wilde de opbrengsten, productie- en praktijkkosten en de tijdsbesteding van huisartsen over het onderzoeksjaar 2015 in kaart brengen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het herijken van de gereguleerde huisartsentarieven.

Handhavingslasten verplicht energielabel C voor kantoren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – mei 2017

BZK heeft een quickscan laten uitvoeren van de financiële gevolgen van de handhaving van de energielabel C-plicht voor gemeenten. Hierbij zijn de eenmalige lasten om de handhavingssystematiek uit te werken en te implementeren, en de structurele lasten van het handhaven zelf onderzocht. Bij de uitvoering van het onderhavige onderzoek, zijn de details over de feitelijke uitvoering nog onduidelijk. In 2021 zal BZK daarom een vervolgonderzoek initiëren om de berekening van de handhavingslasten te laten verfijnen.

Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – mei 2017

Het ministerie van BZK is voornemens om het Bouwbesluit 2012 te wijzigen op de volgende onderdelen: Drijvende bouwwerken, milieuprestatiegrenswaarden en de label C-plicht voor kantoren. In dit onderzoek zijn de eenmalige en structurele effecten van deze wijzigingen voor de regeldruk en voor de (decentrale) overheden getoetst.

Financiële effecten Invoeringswet

Ministerie van Infrastructuur en Milieu – april 2017

Om invulling te geven aan de in het regeerakkoord aangekondigde bundeling, vereenvoudiging en modernisering van het omgevingsrecht, heeft het kabinet gekozen voor het opstellen van één Omgevingswet. Sira Consulting onderzocht de financiële effecten van de Invoeringswet van de Omgevingswet voor bedrijven, burgers en overheden.

Gefundeerde inschatting gebruik GDI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – maart 2017

Het ministerie van BZK rapporteert jaarlijks over het gebruik van de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Om deze cijfers te kunnen duiden en om samen met alle betrokken partijen de ambities voor toekomstig gebruik te kunnen bepalen, heeft Sira Consulting in kaart gebracht wat het potentiële gebruik is van de GDI-voorzieningen.

Downloaden (PDF): Resultaten Gefundeerde Inschatting Potentieel GDI

Regeldrukscan Schiphol

Actal – maart 2017

De regeldrukscan inventariseert wet- en regelgeving die als potentieel belemmerend kan worden ervaren door ondernemingen die actief zijn op luchthaven Schiphol. Doel van de scan is om knelpunten te identificeren die de oorzaak vormen van onnodige regeldruk. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers op luchthaven Schiphol op verschillende terreinen regeldruk ervaren, o.a. door de nalevingskosten en het overlap in regelgeving. Daarnaast spelen opportuniteitskosten een belangrijke rol in de regeldruk die ondernemers ervaren.

Downloaden (PDF): Regeldrukscan Schiphol

Casestudy “beleidsregels”

Actal – maart 2017

Actal heeft geconstateerd dat niet duidelijk is, wat de impact van “beleidsregels” is op de regeldruk voor bedrijven. Bovendien is er geen inzicht in het aantal en hoe daarmee in het kader van regeldruk wordt omgegaan. In dit onderzoek worden deze vragen beantwoordt en worden er aanbevelingen gedaan hoe hier in de toekomst mee om te gaan.

IBO-Evaluatie subsidies Rijk

Ministerie van Financiën – februari 2017

De Rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven en ontwikkelingen. Het rapport beschrijft of rijkssubsidies in de periode 2012-2015 zijn geëvalueerd en wat met de uitkomsten van evaluaties is gedaan.

Monitor gebruik basisregistraties Amsterdam 2016: Onderzoek naar het gebruik van basis- en kernregistraties

Gemeente Amsterdam – februari 2017

Binnen de gemeente Amsterdam is onderzocht in hoeverre informatie uit het Stelsel van Basisregistraties wordt gebruikt. Er is in kaart gebracht welke belemmeringen medewerkers van verschillende organisatieonderdelen ervaren bij het gebruik van basisregistraties en de bijbehorende ICT-systemen. Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan om het gebruik van basisregistraties te optimaliseren en de dienstverlening te verbeteren.

Cliëntvertrouwenspersoon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – januari 2017

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van vertrouwenswerk op grond van de Wet zorg en dwang ten behoeve van psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Naar aanleiding van het onderzoek is een concreet implementatieadvies uitgewerkt.

Downloaden (PDF): Clientvertrouwenspersoon

Financiële effecten amvb’s Omgevingswet

Ministerie van Infrastructuur en Milieu – november 2016

De Omgevingswet integreert 26 bestaande wetten. Het aantal algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) gaat terug van 120 naar vier. In dit onderzoek zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de financiële effecten voor bedrijven, burgers, gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk van de vier amvb’s kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief beschreven.

Effectmeting Aanvullingswet grondeigendom

Ministerie van Infrastructuur en Milieu – oktober 2016

Met de Aanvullingswet grondeigendom integreert het kabinet het instrumentarium voor grondeigendom in de Omgevingswet. Voor nieuwe en wijzigende wet- en regelgeving is het verplicht de financiële effecten voor burgers, bedrijven en overheden te vermelden in de toelichting. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft daarom de effecten van de veranderingen in het instrumentarium voor grondeigendom in kaart laten brengen. Het rapport biedt inzicht in de effecten die deze transitie heeft op de effectiviteit (doelmatigheid) en de efficiency (doeltreffendheid) van het grondbeleidsinstrumentarium.

The Mark of Good Public Services (MGPS)

Red Tape Reduction Unit of the Western Cape Government (RTRU WCG) South Africa – oktober 2016

The MGPS was originally developed in 2009 in the Netherlands by Sira Consulting in close cooperation with the Dutch Ministry of Economic Affairs and various municipalities. The MGPS is a proven instrument for municipalities to improve their public service delivery to business. It is designed to improve the business climate and stimulate economic growth, job creation and prosperity. The MGPS can also help lower the operating costs for the municipality and improve governance. Sira Consulting has implemented the MGPS instrument in South Africa in two pilot projects, in Hessequa Local Municipality and Drakenstein Local Municipality.

Downloaden (PDF): Rapport MGPS South Africa

Effectmeting wijziging Regeling Bouwbesluit 2012: Roestvaststalen (RVS) constructies in zwembaden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – juni 2016

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om de Regeling Bouwbesluit 2012 te wijzigen met betrekking tot de veiligheid van zwembaden.  Het rapport biedt inzicht in de eenmalige en structurele effecten die de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 heeft op de regeldruk; bestaande uit administratieve lasten en nalevingskosten en uit de taken van de overheid en de daarbij behorende kosten bestaande uit bestuurlijke lasten.

Study on the calculation of the benefits of chemicals legislation on human health and the environment: Development of a system of indicators

CEFIC – april 2016

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie DG milieu in het kader van het Regulatory Fitness Programme (REFIT) voor het beleidsgebied chemicals. Samen met de bevindingen uit andere onderzoeken dienen de uitkomsten uit dit onderzoek als basis voor het algemene rapport van de REACH Regulation en het wetgevingskader rondom chemicaliën dat wordt verwacht in 2017.

Quickscan regeldruk reductiemaatregelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – april 2016

Vanuit het programma “merkbaar minder regeldruk” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt er gezocht naar verdere reductiemaatregelen binnen alle relevante beleidsterreinen om zo de kwantitatieve doelstelling te realiseren. Dit rapport biedt een overzicht van potentiële reductiemaatregelen.

Experimentprogramma “Ruim op die regels”

Platform – april 2016

In het experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ onderzochten elf initiatieven, gemeenten en Platform31 hoe belemmerende regelgeving maatschappelijke initiatieven in de weg zit. Dit rapport geeft een overzicht van de bevindingen en biedt tools voor verbeteringen.

Digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – januari 2016

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de visiebrief digitale overheid 2017 aangekondigd dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt aangepast om algemene bekendmakingen en kennisgevingen verplicht digitaal te laten plaatsvinden. Het gewijzigde wettelijke regime ten aanzien van bekendmakingen leidt ertoe dat burgers en bedrijven zich op een andere wijze gaan informeren over de besluiten van de overheid. Dit heeft gevolgen voor de administratieve lasten van burgers en bedrijven. In dit rapport zijn deze gevolgen in kaart gebracht.

Verkenning permanent register onzelfstandige eenheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – januari 2016

De Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG) vormen een register waarin gemeenten alle verblijfsobjecten in Nederland moeten vastleggen. Om gemeenten te ondersteunen bij het beheer van de BAG, is een BAG-objectenhandboek ontwikkeld. Er is een discrepantie tussen de  uitgangspunten van de BAG en het BAG-objectenhandboek wat ertoe heeft geleid dat studentenflats niet uniform zijn geregistreerd. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  wordt daarom in dit rapport nut, noodzaak, kosten en baten van een permanent register van onzelfstandige studenteneenheden in kaart gebracht.

Financiële gevolgen voor gemeenten van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – december 2015

Volgens het kabinet behoeft het stelsel van kwaliteitsborging in het bouwwezen aanpassing. Het is wat het kabinet betreft wenselijk dat de opvattingen over bouwkwaliteit beter aansluiten bij de veranderende samenleving, waarin de wensen van bouwconsumenten, zowel particulier als zakelijk, meer centraal staan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt hiertoe de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor. Dit rapport brengt uit hoofde van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) in kaart welke financiële consequenties de wetswijziging heeft voor gemeenten.

Regeldrukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – december 2015

Volgens het kabinet behoeft het stelsel van kwaliteitsborging in het bouwwezen aanpassing. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt hiertoe de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor. Dit rapport is het eindresultaat van het onderzoek ‘Regeldrukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’ en biedt inzicht in uitsluitend de gevolgen die het wetsvoorstel heeft voor de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten voor burgers en bedrijven en in de bestuurlijke lasten voor de overheid.

Regeldruk in de horeca (BE)

Dienst Administratieve Vereenvoudiging – november 2015

De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, de heer Theo Francken, wil de regeldruk voor horecabedrijven verminderen. Aanleiding hiervoor zijn de signalen die de drie horecafederaties hebben afgegeven over de hoge kosten die horecabedrijven moeten maken om te kunnen voldoen aan alle regelgeving.
In het onderzoek Regeldruk in de horeca zijn bij 13 bedrijven de kosten gemeten die ondernemers met een café of restaurant maken om te kunnen voldoen aan de regelgeving. Deze kosten zijn afgezet tegen de totale bedrijfskosten en de winstgevendheid.
De meetresultaten zijn gebruikt om praktische, concrete en haalbare oplossingen te formuleren teneinde de regeldruk voor horecabedrijven merkbaar te verminderen.

Minder regels, meer zorg

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie – juni en oktober 2015

Regeldruk in de farmaceutische zorg is hoog. Maar de KNMP ziet ook groot verbeterpotentieel. In dit onderzoek heeft Sira Consulting de omvang van de regeldruk voor apotheekhoudenden in kaart gebracht. Samen met de sector zijn oplossingen geformuleerd om de regeldruk te verminderen.

Tussentijdse Evaluatie Kwaliteitsinstituut

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – april 2015

In opdracht van het ministerie van VWS is een verkenning uitgevoerd van de ontwikkeling in de regeldruk als gevolg van de transparantie door de komst van het Kwaliteitsinstituut. VWS heeft de evaluatie aangeboden aan de Eerste Kamer.

Regeldrukeffecten wetsvoorstel natuurbescherming

Ministerie van Economische Zaken – april 2015

Het kabinet wil de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet samenvoegen tot één wet: de Wet natuurbescherming. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is een onderzoek gestart om de lasten van de huidige en de voorgenomen regelgeving in kaart te brengen. Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar deze effecten weergegeven.

Regeldrukeffecten wetsvoorstel natuurbescherming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – april 2015

Sinds 1 april 2014 zijn de bevoegdheden van het Kwaliteitsinstituut wettelijk geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Kwaliteitsinstituut zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke, vergelijkbare en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft aan de Eerste Kamer een tussentijdse evaluatie toegezegd – een jaar na inwerkingtreding van de wet – van de ontwikkeling van de regeldruk van transparantie door de komst van het Kwaliteitsinstituut. Deze tussentijdse evaluatie is opgenomen in dit rapport.

Lastenmeting conceptwetsvoorstel ‘Herinrichting speelcasinoregime’

Ministerie van Veiligheid en Justitie – februari 2015

In Nederland zijn kansspelen sinds 1964 gereguleerd in de Wet op de kansspelen (Wok). Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) werkt met het programma ‘Modernisering Kansspelen’ aan een actualisatie van de Wok. Eén van de speerpunten van de modernisering is de herinrichting van de casinomarkt. Sira Consulting deed onderzoek naar de administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers.

Effectmeting – Antecedentenscreening in de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – februari 2015

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de regeldrukeffecten van deze wijziging van de Wbmgp inzichtelijk gemaakt door het onderzoek ‘Effectmeting antecedentenscreening in Wbmgp’ te laten uitvoeren door Sira Consulting. In dit onderzoek zijn de bestuurlijke lasten voor de betrokken overheden en de administratieve lasten voor woningzoekenden en woningcorporaties in kaart gebracht. Daarnaast zijn aanvullende effecten voor de woningcorporaties in kaart gebracht door het uitvoeren van een bedrijfseffectentoets.

Inventarisatie belemmeringen innovatieve investeringen – deel 2

Ministerie van Economische Zaken – 2015

Het programma Ruimte in Regels heeft inventarisaties naar belemmeringen laten uitvoeren in de sectoren Biobased Economy, VANG, Deeleconomie en Natuur en biodiversiteit. Dit onderzoek richt zich op andere innovatieve sectoren, namelijk de Topsectoren en domeinen groene groei. Het onderzoek brengt in kaart welke belemmeringen bij de overheid bekend zijn.

Inventarisatie belemmeringen innovatieve investeringen

Ministerie van Economische Zaken – 2015

Het programma Ruimte in Regels heeft inventarisaties naar belemmeringen laten uitvoeren in de sectoren Biobased Economy, VANG, Deeleconomie en Natuur en biodiversiteit. Dit onderzoek richt zich op andere innovatieve sectoren, namelijk de Topsectoren en domeinen groene groei. Het onderzoek brengt in kaart welke belemmeringen bij de overheid bekend zijn.

Belemmeringen regeldruk winkelambacht

Ministerie van Economische Zaken –2015

Op initiatief van ANKO en MKB Nederland en met steun van Detailhandel Nederland is in september 2014 de coalitie winkelambacht samengesteld. De ANKO heeft de kosten van regeldruk inzichtelijk gemaakt met de KAR-methodiek. Om de resultaten van het ANKO onderzoek te verbreden en te verdiepen naar de coalitie Winkelambacht, zijn de resultaten geverifieerd en aangevuld met de vier andere brancheorganisaties. De uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen in dit rapport.