Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Staatssteunadvies

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat bedrijven en gemeente zo min mogelijk risico’s lopen? Sira Consulting adviseert decentrale overheden over de toepassing van de staatssteunregels. Op basis van onze concrete en praktische adviezen maakt u de steun staatssteunproof en verlopen eventuele procedures zo soepel mogelijk.

Sira Consulting is gespecialiseerd in de toepassing van het staatssteunverbod en alle vrijstellingsmogelijkheden binnen de staatssteunregels, in het bijzonder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Door jarenlange ervaring met kennisgevingsprocedures kennen wij de details van de AGVV als geen ander. Welke vrijstelling uit de AGVV biedt de beste mogelijkheden, gezien uw casus? Welke informatie heeft u nodig om een procedure goed te doorlopen? Bij de beantwoording van uw vragen hebben wij oog voor de consequenties van bepaalde keuzes voor uw initiatieven. Wij wegen samen met u af welk scenario staatssteunproof en het beste werkbaar is voor uw situatie.

Concreet advies met praktische handvatten

Wij leveren een praktisch en helder verwoord advies op. Op basis van ons advies maakt u uw subsidie staatssteunproof. Ook waarborgt u een zo soepel mogelijk verloop van de kennisgevingsprocedure.

De Staatssteunscan

Naast staatssteunadvies voeren wij ook de Staatssteunscan uit. Wilt u snel een goed inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt op het gebied van staatssteun? Zoekt u naar manieren om uw collega’s bewuster te maken van de Europeesrechtelijke aspecten van projecten? Heeft u behoefte aan meer grip op de naleving van de regels binnen uw organisatie? Met de Staatssteunscan helpt Sira Consulting overheden om risico’s te voorkomen en staatsteun in werkprocessen te verankeren. De Staatssteunscan is ontwikkeld in samenwerking met een provincie en meerdere gemeenten.

Snel inzicht in risico’s en praktisch advies

Na documentstudie en gesprekken met u en uw collega’s, stellen wij een advies op. Het advies bevat een overzicht van de belangrijkste risico’s én praktische handvatten om werkprocessen staatssteunproof te maken. Met behulp van de Staatssteunscan kunnen medewerkers staatssteun tijdig signaleren. Uw organisatie heeft zo meer grip op het onderwerp en daarmee op de risico’s.

Vroege Fase Financiering

Voor startups is het vaak lastig financiering rond te krijgen wanneer een innovatief idee nog niet ver genoeg ontwikkeld is om investeerders aan te kunnen trekken. Deze “Valley of Death” kan overbrugd worden met Vroege Fase Financiering.

Vroege Fase Financiering (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff) is een overheidskrediet waarmee u een ontwikkeltraject tot ‘proof of concept’ kunt financieren. Een harde voorwaarde hierbij is dat u een geïnteresseerde investeerder heeft gevonden die in een Letter of Intent verklaart te willen investeren na het succesvol afronden van het vroege fase traject.

Begeleiding bij hele traject

Bij een Vroege Fase Financiering aanvraag is een aantal documenten van belang:

  1. Een business- en financieel plan, waarin wordt duidelijk gemaakt wat het businessmodel is achter de innovatie die wordt gepleegd, wie de concurrenten zijn, de balans, etc.
  2. Een uitgebreid projectplan, waarin wordt beschreven wanneer welke stappen voltijdig worden gezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Daarnaast dient uitgebreid ingegaan te worden op de state of the art en dient het plan duidelijke kwantificeerbare mile stones te bevatten.
  3. Een Letter of Intent, waarin de voorwaarden door de potentiële investeerder geschept worden om te kunnen investeren in de onderneming.

Als innovatieve starter kunt u 100% van projectkosten gefinancierd krijgen tot een maximum van €350.000. Het aanvraagproces neemt enkele maanden in beslag. Wij begrijpen dat u als starter graag zo snel mogelijk aan de slag wilt met het ontwikkeltraject. Wij begeleiden u daarom volledig bij het opstellen en aanscherpen van de benodigde documenten.

Opstellen businessplan

Voor grotere subsidie- en financieringsaanvragen is een gedetailleerd en onderbouwd businessplan een vereiste. Of u nou starter bent of een spin-off aan het opzetten bent, u heeft waarschijnlijk niet altijd tijd of expertise in huis om een zo goed mogelijk plan te schrijven. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van volledige businessplannen voor innovaties gerelateerd aan medisch technologische, ICT of energie. Wij werken daarom graag met u samen bij het schrijven van een kwalitatief hoogwaardig plan.

Van A tot Z

Een goed businessplan beantwoordt ten minste de volgende vragen:

  1. Wat is de businesscase? Wie vormt de doelgroep?
  2. Wat is het businessmodel? Hoe gaat u omzet genereren?
  3. Wat is de financiële projectie? Binnen hoeveel jaar verwacht u de investeringen terug te verdienen?

Wij schrijven businessplannen voor zowel compleet nieuwe ventures als uitbreidingen op bestaande proposities. In overleg met u stellen wij meerdere scenario’s voor zodat we de beste aansluiting kunnen vinden met uw bedrijfsstrategie en ontwikkelplannen. Wij leggen tevens gelijk de link met relevante financieringsopties en potentiële investeerders zodat u weet waar u aan toe bent. Uiteraard begeleiden we u ook graag bij het aanspreken hiervan.

Subsidie-evaluatie

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

De overheid stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven en ontwikkelingen. Subsidies vormen daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor het realiseren van beleidsdoelen.

Inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid

Om te borgen dat subsidiegeld goed wordt besteed, kunt u een onafhankelijke subsidie-evaluatie laten uitvoeren. Hierbij wordt nagegaan of uw subsidies doeltreffend en doelmatig zijn.

Bij doeltreffendheid wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre het subsidiebeleid de beleidsdoelen realiseert. Wanneer dit niet het geval is, gaan we na welke resultaten wél zijn bereikt.

Bij doelmatigheid wordt in kaart gebracht of de kosten in verhouding staan tot de gerealiseerde beleidsdoelen. We gaan na of de beleidsdoelen ook realiseerbaar waren geweest tegen lagere kosten. Ook gaan we na of de gemaakte kosten meer effecten hadden kunnen opleveren.

Gedegen analyse, gerichte aanbevelingen

We verzamelen inzichten door interviews en workshops te houden, en daadwerkelijk mee te lopen in procedures. Vervolgens doen wij concrete aanbevelingen om de doeltreffendheid en doelmatigheid in de toekomst te verbeteren. Dit gebeurt op creatieve wijze, bijvoorbeeld door een Innovation Lab samen met subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en andere stakeholders.

Evaluatierapport ter verantwoording

De subsidie-evaluatie leidt tot een evaluatierapport dat inzicht geeft in sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Het evaluatierapport wordt ingezet om de planning en uitvoering van subsidiebeleid bij te sturen, maar ook om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Veel van onze onderzoeken worden daarom gebruikt bij verantwoordingen aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de gemeenteraad.

Sira Consulting heeft ervaring met het uitvoeren van subsidie-evaluaties. Zo evalueerden wij recent de subsidieregelingen van het Rijk (2017), de subsidieregelingen van VVN, SWOV en TeamAlert (2017) en het subsidiebeleid van de gemeente De Bilt (2018).

Detachering

Heeft u binnen uw organisatie tijdelijk behoefte aan specialistische kennis en expertise op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering of toezicht? Onze deskundige adviseurs en onderzoekers kunnen u tijdelijk ondersteunen.

Tijdens detacheringsopdrachten maken wij gedurende korte of langere periode onderdeel uit van uw organisatie, bijvoorbeeld in de rol van adviseur, kwartiermaker, projectleider of projectsecretaris. Wij helpen u graag met een resultaat waarmee uw organisatie verder kan.

Balans tussen proces, inhoud en communicatie

Onze meerwaarde zit in de goede balans tussen proces, inhoud en communicatie. Goede projectmanagementvaardigheden zijn de basis om resultaten te realiseren binnen de afgesproken termijn. Inhoudelijke kennis is cruciaal om de nut en noodzaak van aangedragen oplossingen te kunnen beoordelen. Ten slotte zijn onze adviseurs opgeleid om zowel met betrokkenen van binnen als buiten uw organisatie te kunnen communiceren en zo draagvlak te realiseren.

Betrokken en deskundig

Onze adviseurs zijn getraind om op projectmatige wijze aan de slag te gaan met vraagstukken op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht. Ze kunnen toegevoegde waarde bieden omdat ze…

… zich binnen korte tijd kunnen inwerken op uw onderwerp.

… zich thuis voelen in complexe ambtelijke en politiek-bestuurlijke omgevingen.

… beschikken over uitstekende projectmanagementvaardigheden (Prince-2 of IPMA-D certificering).

… kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en boven verwachting willen presenteren.

… persoonlijk, betrokken en deskundig zijn.

De juiste adviseur voor uw organisatie

Wij vinden het belangrijk dat de adviseur de juiste kennis en ervaring heeft om u verder te helpen. Uiteraard is ook de klik tussen u en onze adviseur belangrijk. Neemt u contact op met Sira Consulting om te zien welke van onze adviseurs u het beste kan ondersteunen bij uw uitdaging.

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Wilt u vroegtijdig vaststellen of een investering van maatschappelijk geld rendement oplevert? Een MKBA geeft u het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten.

Inzicht in kosten en baten van beleidskeuzes

Overheden hebben verschillende beleidsinstrumenten tot hun beschikking om maatschappelijke problemen op te lossen. Wanneer het vooraf nog onduidelijk is of de maatschappelijke baten wel opwegen tegen de benodigde investering, biedt een MKBA uitkomst. Een MKBA geeft inzicht in de maatschappelijke baten van verschillende beleidsvarianten en in de investering die nodig is om deze baten te realiseren.

Samenwerking met stakeholders

In overleg met de betrokken partijen brengen we per beleidsvariant in kaart wie profiteren van de baten en hoe groot dit profijt is. Ook bepalen we dan welke randvoorwaarden er zijn om deze baten te realiseren.

Vervolgens ramen we gezamenlijk de hoogte van de benodigde investering en de structurele kosten per beleidsvariant. Hierbij brengen we ook in beeld wie welke lasten draagt. Op basis van deze informatie kan een onderbouwde en transparante afweging worden gemaakt.

Overzicht kosten en baten verschillende varianten

De analyse, uitgevoerd conform de leidraad van het Rijk, levert een helder rapport op met een concreet overzicht van de maatschappelijke kosten en baten. Waar mogelijk vertalen wij de kosten en de baten naar euro’s (gemonitariseerd). Naast het rapport leveren we een kosten- en batenmodel op waarin alle berekeningen herleidbaar en transparant zijn opgenomen.

Sira Consulting heeft ervaring met het uitvoeren van maatschappelijke kosten- en batenanalyses. Zo deden wij bijvoorbeeld onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het programma ‘Naar Betrouwbare Persoonsgegevens‘ en van een register voor onzelfstandige wooneenheden.

Formatieonderzoek

Hoeveel capaciteit heeft u nodig om een taak uit te voeren? Een formatieonderzoek geeft uw organisatie inzicht in de capaciteit die nodig is om taken doelmatig en doeltreffend uit te voeren.

Veranderingen van het takenpakket

Maatschappelijke veranderingen, bezuinigingen en politieke keuzes veroorzaken veranderingen in het takenpakket van (uitvoerings)organisaties. Dit heeft gevolgen voor de benodigde omvang en samenstelling van het medewerkersbestand.

Een formatieonderzoek geeft inzicht in de capaciteit die nodig is om de taken van een organisatie uit te voeren. Zo kunnen organisaties onderbouwde beslissingen nemen over de omvang en samenstelling van hun personeelsbestand. Zo wordt geborgd dat alle taken doelmatig worden uitgevoerd en gaat er geen maatschappelijk geld verloren.

Inzicht in tijdbesteding en benodigde capaciteit

In samenspraak met de opdrachtgever ontwikkelen we voor elk onderzoek een specifiek formatiemodel. Vervolgens onderzoeken we de tijdbesteding en werkzaamheden in (een combinatie van) interviews, metingen en brown paper sessies. Ten slotte berekenen wij op basis van de onderzoeksresultaten de benodigde kengetallen.

Transparant model met de formatieberekening

Het formatieonderzoek levert een transparant model op waarin op basis van de tijdsbesteding per medewerker, per taak, de benodigde capaciteit is berekend. De berekeningen geven ook inzicht in de benodigde functie- en ervaringsniveaus. Het model is zo vormgegeven dat de opdrachtgever het model zelf kan actualiseren.

Daarnaast leveren wij een lijst op met concrete aanbevelingen voor de uitvoering van werkzaamheden, gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek. Het formatieonderzoek kan gecombineerd worden met het kostprijsonderzoek.

Sira Consulting heeft ruime ervaring met het uitvoeren van formatieonderzoeken. Voorbeelden zijn de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd voor het UWV voor de uitvoering van de Werkloosheidswet (2016) en voor Arbeidsgehandicaptendienstverlening (2016), en de formatieberekening voor het Subsidiebureau in de Gemeente Amsterdam (2013).

Kostprijsonderzoek

Zijn de tarieven die u heeft vastgesteld kostendekkend? Een objectief kostprijsonderzoek ondersteunt u bij het vaststellen van de juiste hoogte van tarieven en helpt u draagvlak voor de tarieven te creëren bij de betrokkenen.

Gefundeerde en transparante beslissingen

De overheid stelt tarieven vast voor producten en diensten die zij aanbiedt aan burgers en bedrijven, bijvoorbeeld de leges voor diensten van gemeenten. Ook stelt de overheid tarieven vast voor gereguleerde markten. Voorbeelden zijn de tarieven die de NZa vastlegt in de zorgsector.

Inzicht in de actuele en reële kosten, opbrengsten en productie is noodzakelijk om passende tarieven te bepalen. Een objectief kostprijsonderzoek geeft u dit inzicht, zodat u gefundeerde besluiten kunt nemen over bekostigingsvraagstukken en over de uitvoering van beleid. Gefundeerde en transparante beslissingen over tarieven dragen sterk bij aan draagvlak voor uw keuzes bij belanghebbenden.

Onderbouwd inzicht van kosten, baten en productie

Een kostprijsonderzoek geeft een transparant en onderbouwd overzicht van de kosten, baten en productie. Dit kan in de vorm van een quick scan, maar een statistisch representatief onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de grootte en opbouw van de doelgroep is uiteraard ook mogelijk.

Maximaal inzicht, minimale belasting voor de doelgroep

In samenspraak met de opdrachtgever ontwikkelen wij voor elk onderzoek een intelligente vragenlijst en een specifiek kostprijsmodel. Bij de gegevensverzameling houden we zo veel mogelijk rekening met de administratieve belasting voor de betrokkenen. Na afloop van het project leveren we het kostprijsmodel op, waarin de verzamelde gegevens zijn verwerkt.

Sira Consulting heeft ruime ervaring met het uitvoeren van kostprijsonderzoeken met uiteenlopende doeleinden. Voorbeelden zijn de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd voor de vaststelling van leges in de gemeente Amsterdam (2016) en voor de tarieven die de NZa heeft vastgesteld op het gebied van huisartsenzorg (2017), kaakchirurgie (2014) en logopedie (2013).

De klantreis in beeld

Een klantreis (ook wel customer journey genoemd) is een ideale methode voor (de)centrale overheden en uitvoeringsorganisaties om de uitvoerbaarheid van beleid, wet- en regelgeving te optimaliseren en de regeldruk te verminderen. Vanuit de belevingswereld van burgers, bedrijven en instellingen begeleidt Sira Consulting haar opdrachtgevers bij het in kaart brengen van klantprocessen en het visualiseren de klantcontactmomenten en -ervaringen over alle communicatiekanalen heen. Vervolgens maken we inzichtelijk welke knelpunten zich in het proces voordoen, waar ze zitten en hoe ze opgelost kunnen worden. Het krachtige van de Sira-methode is dat we ook het effect van de oplossingen laten zien. En juist dát is het fundament voor het nemen van onderbouwde beslissingen.

Het Innovation Lab

Het door Sira Consulting opgezette Innovation Lab is een inspirerende werkomgeving waarin we samen met de belangrijkste partijen (overheden, klanten, derde belanghebbenden) samenwerken om de klantreis te vernieuwen. Door het vertalen van knelpunten in creatieve en innovatieve oplossingen, geven we concrete antwoorden op organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. Onderstaand vindt u de beelden van het Innovation Lab zoals we deze namens het CBR hebben uitgevoerd.

Verbetering met een concreet en merkbaar resultaat

De door Sira Consulting ontwikkelde methode, voor het in kaart brengen van een klantreis, maakt duidelijk waar de klantbehoefte ligt, hoe hieraan voldaan kan worden, maar ook dat klantdenken wordt gestimuleerd. Door het beter begrijpen van de klant, kunnen overheden en uitvoeringsorganisaties kosten besparen, nemen de administratieve lasten af en verbetert de dienstverlening.

Reductie regeldruk sociaal domein

‘Onnodige regels en procedures in het sociaal domein frustreren professionals en staan noodzakelijke hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen in de weg’. Dit blijkt uit de jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), waarin wordt gewaarschuwd dat de problemen in de jeugdzorg structureel dreigen te worden. Als gevolg van een uitdijend verantwoordings- en toezichtcircuit nemen de vermijdbare administratieve lasten onnodig toe. Daarnaast zijn lokaal en regionaal grote uitvoeringsverschillen zichtbaar, waardoor de gewenste snellere, betere, effectievere en integrale jeugdhulp onvoldoende op gang komt.

Om een succesvolle transformatie te versnellen wil Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kunnen afdwingen dat gemeenten de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein terugdringen. ‘Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt – de wijziging van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met het verminderen van de uitvoeringslasten – is in voorbereiding’, aldus Van Rijn.

Meer tijd voor zorg

Sira Consulting ondersteunt gemeenten bij het merkbaar en duurzaam terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein. Op basis van een doorlichting van uw huidige administratieve en uitvoeringsprocessen (inkoop, toegang, hulpverlening, declaratie, eigen bijdrage, etc.), adviseren wij u over de best passende uitvoeringsvariant en ondersteunen u bij de implementatie hiervan. Het resultaat is minder tijd voor papier en merkbaar meer tijd voor zorg.

Onze aanpak sluit aan bij de uitgangspunten van het programma i-Sociaal Domein, waarbij wordt uitgegaan van een beperkt aantal uitvoeringsvarianten met standaardartikelen.

Lees ook: