Bedrijfseffectentoets

De Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn. De resultaten worden gerapporteerd in de toelichting op de regelgeving.  Sira Consulting heeft voor regelgeving van diverse ministeries een BET uitgevoerd. Vaak doen wij dat als onderdeel van een regeldrukmeting.

Inzicht vanuit de praktijk

In de BET moeten de verwachte bedrijfseffecten zo specifiek mogelijk (kwantitatief) worden aangegeven. In kaart wordt gebracht: het aantal bedrijven (de doelgroep), de regeldrukeffecten, de overige bedrijfseffecten en de markteffecten. Het doel hiervan is om te kunnen afwegen of deze bedrijfseffecten in verhouding staan tot het doel van de regelgeving (en deze dus proportioneel zijn).

Voor het inzicht in de bedrijfseffecten maken wij gebruik van ons netwerk van ondernemers en deskundigen. Wij doen dit onder meer door ondernemers de relevante onderdelen van de nieuwe of wijzigende regelgeving voor te leggen en te bepalen wat de consequenties zijn voor de bedrijfsvoering en de markt.

Ook vergelijken wij dit met enkele beleidsalternatieven waaronder het zogenaamde 0-alternatief. De resultaten analyseren wij en gebruiken wij om de acht vragen in de BET te beantwoorden.

Verplichte toegevoegde waarde

De BET is in principe volgens de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’ en het ‘Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving’ (IAK) verplicht. Uit onze ervaringen blijkt dat het tijdig uitvoeren van een BET toegevoegde waarde heeft. De kwaliteit van de regelgeving verbetert en onverwachte effecten worden voorkomen.

Met onze specialistische kennis en ons netwerk bij bedrijven, zijn wij in staat een BET onafhankelijk en efficiënt uit te voeren.

Meer weten?

Neem dan contact op met