Kostprijsonderzoek

Zijn de tarieven die u heeft vastgesteld kostendekkend? Een objectief kostprijsonderzoek ondersteunt u bij het vaststellen van de juiste hoogte van tarieven en helpt u draagvlak voor de tarieven te creëren bij de betrokkenen.

Gefundeerde en transparante beslissingen

De overheid stelt tarieven vast voor producten en diensten die zij aanbiedt aan burgers en bedrijven, bijvoorbeeld de leges voor diensten van gemeenten. Ook stelt de overheid tarieven vast voor gereguleerde markten. Voorbeelden zijn de tarieven die de NZa vastlegt in de zorgsector.

Inzicht in de actuele en reële kosten, opbrengsten en productie is noodzakelijk om passende tarieven te bepalen. Een objectief kostprijsonderzoek geeft u dit inzicht, zodat u gefundeerde besluiten kunt nemen over bekostigingsvraagstukken en over de uitvoering van beleid. Gefundeerde en transparante beslissingen over tarieven dragen sterk bij aan draagvlak voor uw keuzes bij belanghebbenden.

Onderbouwd inzicht van kosten, baten en productie

Een kostprijsonderzoek geeft een transparant en onderbouwd overzicht van de kosten, baten en productie. Dit kan in de vorm van een quick scan, maar een statistisch representatief onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de grootte en opbouw van de doelgroep is uiteraard ook mogelijk.

Maximaal inzicht, minimale belasting voor de doelgroep

In samenspraak met de opdrachtgever ontwikkelen wij voor elk onderzoek een intelligente vragenlijst en een specifiek kostprijsmodel. Bij de gegevensverzameling houden we zo veel mogelijk rekening met de administratieve belasting voor de betrokkenen. Na afloop van het project leveren we het kostprijsmodel op, waarin de verzamelde gegevens zijn verwerkt.

Sira Consulting heeft ruime ervaring met het uitvoeren van kostprijsonderzoeken met uiteenlopende doeleinden. Voorbeelden zijn de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd voor de vaststelling van leges in de gemeente Amsterdam (2016) en voor de tarieven die de NZa heeft vastgesteld op het gebied van huisartsenzorg (2017), kaakchirurgie (2014) en logopedie (2013).

Meer weten?

Neem dan contact op met