Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Wilt u vroegtijdig vaststellen of een investering van maatschappelijk geld rendement oplevert? Een MKBA geeft u het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten.

Inzicht in kosten en baten van beleidskeuzes

Overheden hebben verschillende beleidsinstrumenten tot hun beschikking om maatschappelijke problemen op te lossen. Wanneer het vooraf nog onduidelijk is of de maatschappelijke baten wel opwegen tegen de benodigde investering, biedt een MKBA uitkomst. Een MKBA geeft inzicht in de maatschappelijke baten van verschillende beleidsvarianten en in de investering die nodig is om deze baten te realiseren.

Samenwerking met stakeholders

In overleg met de betrokken partijen brengen we per beleidsvariant in kaart wie profiteren van de baten en hoe groot dit profijt is. Ook bepalen we dan welke randvoorwaarden er zijn om deze baten te realiseren.

Vervolgens ramen we gezamenlijk de hoogte van de benodigde investering en de structurele kosten per beleidsvariant. Hierbij brengen we ook in beeld wie welke lasten draagt. Op basis van deze informatie kan een onderbouwde en transparante afweging worden gemaakt.

Overzicht kosten en baten verschillende varianten

De analyse, uitgevoerd conform de leidraad van het Rijk, levert een helder rapport op met een concreet overzicht van de maatschappelijke kosten en baten. Waar mogelijk vertalen wij de kosten en de baten naar euro’s (gemonitariseerd). Naast het rapport leveren we een kosten- en batenmodel op waarin alle berekeningen herleidbaar en transparant zijn opgenomen.

Sira Consulting heeft ervaring met het uitvoeren van maatschappelijke kosten- en batenanalyses. Zo deden wij bijvoorbeeld onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het programma ‘Naar Betrouwbare Persoonsgegevens‘ en van een register voor onzelfstandige wooneenheden.

Meer weten?

Neem dan contact op met