Onderzoek naar uitvoeringslasten (Artikel 2-onderzoek)

Wat betekenen voorgenomen wetswijzigingen in de praktijk voor de uitvoeringslasten van gemeenten en/of provincies? Deze vraag staat centraal in een zogenoemd artikel 2-onderzoek. Sira Consulting voert dit onderzoek uit om zowel kwalitatief als kwantitatief inzicht te geven in de verwachte gevolgen.

Onze aanpak
We beginnen een artikel 2-onderzoek met het maken van een heldere uiteenzetting van de precieze wijzigingen en hun doel. Vervolgens onderzoeken wij welke impact de wijzigingen hebben. Dat doen we door interviews uit te voeren met een representatieve groep gemeenten en provincies.

Voor het berekenen van effecten voor (decentrale) overheden bestaat geen officiële methodiek. Voor artikel-2 onderzoeken sluiten we daarom methodisch aan bij het Handboek meting regeldruk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Voor de berekeningen maken we gebruik van een doorontwikkelde versie van ons standaardkostenmodel voor het meten van regeldruk.

Dit levert het op
Het onderzoek resulteert in een eindrapport waarin we de verwachte uitvoeringslasten voor provincies en gemeenten zowel kwalitatief als kwantitatief weergeven.

Goed om te weten
Wanneer wetten invloed hebben op de regeldruk voor inwoners en bedrijven, is het van belang om deze effecten in kaart te brengen volgens het Beleidskompas. Dit kunnen overheden doen met een regeldrukonderzoek  of een bedrijfseffectentoets (BET).  Sira Consulting kan deze onderzoeken combineren met het uitvoeren met een artikel 2-onderzoek.

Advies over klankbordgroep
Het is belangrijk dat de uitkomsten van een artikel 2-onderzoek worden herkend en gedragen, zowel door de opdrachtgever (de Rijksoverheid) als door de gemeenten en/of de provincies die te maken krijgen met de gevolgen van de wijzigingen. In veel gevallen is het daarom aan te raden om een klankbordgroep in te stellen om de resultaten van het onderzoek te toetsen. Hierover geven onze professionals graag advies.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Eva de Beet.