Subsidie-evaluatie

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

De overheid stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven en ontwikkelingen. Subsidies vormen daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor het realiseren van beleidsdoelen.

Inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid

Om te borgen dat subsidiegeld goed wordt besteed, kunt u een onafhankelijke subsidie-evaluatie laten uitvoeren. Hierbij wordt nagegaan of uw subsidies doeltreffend en doelmatig zijn.

Bij doeltreffendheid wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre het subsidiebeleid de beleidsdoelen realiseert. Wanneer dit niet het geval is, gaan we na welke resultaten wél zijn bereikt.

Bij doelmatigheid wordt in kaart gebracht of de kosten in verhouding staan tot de gerealiseerde beleidsdoelen. We gaan na of de beleidsdoelen ook realiseerbaar waren geweest tegen lagere kosten. Ook gaan we na of de gemaakte kosten meer effecten hadden kunnen opleveren.

Gedegen analyse, gerichte aanbevelingen

We verzamelen inzichten door interviews en workshops te houden, en daadwerkelijk mee te lopen in procedures. Vervolgens doen wij concrete aanbevelingen om de doeltreffendheid en doelmatigheid in de toekomst te verbeteren. Dit gebeurt op creatieve wijze, bijvoorbeeld door een Innovation Lab samen met subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en andere stakeholders.

Evaluatierapport ter verantwoording

De subsidie-evaluatie leidt tot een evaluatierapport dat inzicht geeft in sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Het evaluatierapport wordt ingezet om de planning en uitvoering van subsidiebeleid bij te sturen, maar ook om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Veel van onze onderzoeken worden daarom gebruikt bij verantwoordingen aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de gemeenteraad.

Sira Consulting heeft ervaring met het uitvoeren van subsidie-evaluaties. Zo evalueerden wij recent de subsidieregelingen van het Rijk (2017), de subsidieregelingen van VVN, SWOV en TeamAlert (2017) en het subsidiebeleid van de gemeente De Bilt (2018).

Meer weten?

Neem dan contact op met