Subsidie-evaluatie

De overheid stelt subsidie beschikbaar om maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen te ondersteunen. Subsidies zijn dan ook een belangrijk middel om beleidsdoelen te bereiken. Maar realiseert het subsidiebeleid inderdaad de gewenste resultaten en effecten? Kunnen overheidsorganisaties publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Sira Consulting zet hiervoor graag haar uitgebreide expertise in.

Inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid
Om te borgen dat subsidiegeld goed wordt besteed, kunnen overheden ons inschakelen voor een onafhankelijke subsidie-evaluatie. Hierbij gaan we na of de verleende subsidies doeltreffend en doelmatig zijn. En dat is belangrijk: niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Bij doeltreffendheid maken we inzichtelijk in hoeverre het subsidiebeleid de beleidsdoelen realiseert en welke resultaten en effecten zijn bereikt. Bij doelmatigheid brengen we in kaart of de kosten in verhouding staan tot de gerealiseerde beleidsdoelen.

Interactieve werksessies, gerichte aanbevelingen
We verzamelen inzichten door interviews te houden en interactieve werksessies te organiseren. In een interactieve werksessie kan bijvoorbeeld de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het subsidiebeleid samen met de betrokken beleidsmedewerkers gereconstrueerd worden. Ook kunnen interactieve werksessies worden georganiseerd met subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en andere stakeholders, waarin samen wordt nagedacht over verbetermogelijkheden voor toekomstig subsidiebeleid. Dit gebeurt op creatieve en inspirerende wijze, bijvoorbeeld door gebruik te maken van posters, invulplaten of een uitgetekend subsidieproces. Betrokkenen gaan hier in gezamenlijkheid mee werken. Op basis van de input opgehaald uit interviews en werksessies doen wij concrete aanbevelingen om de doeltreffendheid en doelmatigheid te vergroten.

Rapport voor evaluatie én verantwoording
De subsidie-evaluatie leidt tot een helder en concreet evaluatierapport dat inzicht geeft in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van subsidies. Overheden zetten dit in om de planning en uitvoering van beleid bij te sturen en om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Onze onderzoeken worden daarom vaak gebruikt bij verantwoordingen aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de gemeenteraad.

Voorbeelden van subsidie-evaluaties
Sira Consulting heeft veel ervaring met het uitvoeren van subsidie-evaluaties. Zo evalueerden wij in de afgelopen jaren onder meer:

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Stefan Prij.