Wets- en beleidsevaluatie

De overheid wil met beleid, wetten en regels maatschappelijke doelen realiseren. Het liefst zonder bedrijven en inwoners hiermee onnodig te belasten en met zo min mogelijk regeldruk. Maar worden de doelen ook echt bereikt? En staan de ingezette middelen wel in verhouding tot de gerealiseerde resultaten en effecten? Sira Consulting voert wets- en beleidsevaluaties uit voor overheden om dit te onderzoeken.

Effectiviteit en efficiëntie in beeld
Een wets- of beleidsevaluatie beoordeelt of een bepaalde wet of bepaald beleid doeltreffend en doelmatig is. Doeltreffendheid gaat over effectiviteit: bereikt de wet of het beleid het vastgestelde doel? Doelmatigheid gaat over efficiëntie: de verhouding tussen het doelbereik en de middelen die daarvoor zijn ingezet.

Betrokken stakeholders, breed draagvlak
We gebruiken erkende meetmethoden om de maatschappelijke, financiële en sociaal-economische effecten van beleid inzichtelijk te maken, waarbij we aansluiten op de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Eventueel kwantificeren we ook de maatschappelijke kosten en baten. We verzamelen inzichten door interviews te houden, workshops te organiseren en mee te lopen in procedures en werkwijzen. Hierbij betrekken wij de doelgroep, maar ook andere belanghebbende partijen. De afstemming met de belangrijkste stakeholders zorgt voor een breed draagvlak voor de resultaten en waarborgt een solide basis om beleid waar nodig te optimaliseren.

Evaluatierapport ter verantwoording
Onze evaluatie leidt tot een helder en concreet evaluatierapport dat inzicht geeft in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de wet of het beleid. Overheden zetten dit in om de planning en uitvoering van beleid bij te sturen en om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Onze onderzoeken worden bijvoorbeeld gebruikt bij verantwoordingen aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de gemeenteraad. Ook dienen onze onderzoeken als input voor periodieke rapportages en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s).

Voorbeelden van wets- en beleidsevaluaties
We hebben onder meer de volgende wetten en beleidsterreinen geëvalueerd:

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Michel Bloemheuvel.