Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effect en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.  Sira Consulting heeft een groot aantal wetten en beleidsterreinen geëvalueerd (onder meer bouwregelgeving, klachtrecht en sociale zekerheid).

Inzicht in beleidseffecten

De overheid streeft met wet- en regelgeving maatschappelijke doelen na. Het liefst zonder bedrijven en burgers hiermee onnodig te belasten en met zo min mogelijk regeldruk. Maar werkt dat beleid ook zoals het bedoeld is? En staan de resultaten wel in verhouding tot de gebruikte middelen?

Een beleidsevaluatie beoordeelt of beleid doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) is. Zo’n evaluatie geeft duidelijkheid over sterktes en zwaktes, over kansen en bedreigingen. Beleidsevaluaties worden ingezet om de planning en uitvoering van beleid bij te sturen, maar ook om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Veel van onze onderzoeken worden daarom gebruikt bij verantwoordingen aan de Tweede Kamer, de gemeenteraad of Provinciale Staten.

Concrete verbeteringen

Sira Consulting gebruikt erkende meetmethoden om de maatschappelijke, financiële en sociaaleconomische effecten van beleid inzichtelijk te maken. We verzamelen inzichten door het houden van interviews, workshops en het meelopen in procedures en werkwijzen. Hierbij betrekken wij gericht de doelgroep maar ook andere belanghebbende partijen.

De beleidseffecten brengen wij in kaart en, indien relevant, kwantificeren wij de maatschappelijke kosten en baten. Op basis hiervan evalueren wij het beleid. Voor specifieke onderwerpen werken wij hierbij samen met specialisten en universiteiten.

Procesmatig waarborgen wij draagvlak door afstemming te zoeken met de belangrijkste stakeholders. Dat zorgt voor een breed draagvlak voor de resultaten en waarborgt een solide basis om beleid indien nodig te optimaliseren.

 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met