Realiseren projectfinanciering

Als accountant zult u regelmatig betrokken worden bij gesprekken met de bank om de financieringsbehoefte voor de komende periode veilig te stellen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om projecten te financieren anders dan uit het werkkapitaal. Wij onderzoeken hoe fiscale instrumenten, subsidies, en kredieten zo met elkaar kunnen samenwerken dat uw projecten gefinancierd kunnen worden met een zo laag mogelijk kostenniveau om op die wijze uw rendement te optimaliseren en uw risico’s te verlagen.

Vroege Fase Financiering

Met een lening uit de Vroege Fase Financiering (VFF) kunnen starters en mkb-bedrijven onderzoeken of hun idee kans van slagen heeft op de markt. Een mkb dat net gestart is met innovatieprojecten en niet in aanmerking kan komen voor reguliere financiering, kan in aanmerking komen voor een VFF. De lening en de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald. De rente bedraagt 5,34% (per 1 januari 2015).

BMKB

Een bank verstrekt geen lening aan een onderneming als er niet voldoende zekerheden tegenover staan. Hierdoor is het voor sommige ondernemingen lastig om een lening af te sluiten. Door het aanscherpen van de Basel III regels zullen banken zich nog terughoudender opstellen. Via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB, voorheen BBMKB) staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die zich in deze situatie bevinden. In een BMKB stelt de overheid zich tot 60% garant voor de lening die verstrekt wordt, waardoor het risicoprofiel verlaagd wordt voor banken en zij eerder genegen zijn een lening te verstrekken.

Finance For International Business (FIB)

Dit door de overheid in samenspraak met de banken ingestelde fonds kan worden aangewend om investeringen in het buitenland mogelijk te maken. De Staat verstrekt 35% van het financieringsbedrag in de vorm van een lening (co-financiering). Voor deze lening worden geen zekerheden gevraagd voor de dekking van de lening. Doordat de Staat daadwerkelijk voor een deel meefinanciert, zijn financiers eerder bereid uw plannen te financieren. De overige 65% van de financiering moet door een professionele financier (een bank) worden verstrekt.

Subsidiescreening

U hebt als accountant, financieel adviseur of fiscalist een goed beeld van uw klanten waarbij u op de hoogte bent van de activiteiten en van de voorgenomen investeringen. Op basis van uw kennis van de onderneming kunnen wij in een kort gesprek een scan verrichten en de subsidiemogelijkheden voor uw relatie in beeld brengen.

Snel toegevoegde waarde voor uw klanten

In een kort gesprek over uw klantenportefeuille kunnen wij een snelle inschatting maken waar er subsidiekansen liggen. Wij zullen in dit gesprek een aantal subsidie “gevoelige” onderwerpen met u doornemen:

  1. Is het een technische innovatieve onderneming en ontwikkelt men zelf producten?
  2. Zitten er investeringen in de planning voor het komende jaar en wat is de aard van deze investeringen?
  3. Heeft men plannen om met andere ondernemingen of met kennisinstellingen in binnen- of buitenland samen te werken?
  4. Is er een voornemen om naar het buitenland te gaan exporteren?
  5. Is er een voornemen om een groot opleidingstraject in gang te zetten?
  6. Gaat men een externe partij inhuren om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten?

De antwoorden op deze vragen zullen resulteren in een schematisch overzichtje met subsidiemogelijkheden dat u één op één kosteloos aan uw klanten kunt sturen.

Optimaliseren WBSO en Innovatiebox

Er is op dit moment veel te doen over het fiscale regime in Nederland dat met name internationale bedrijven belastingvoordelen zou bieden. Een van de voor deze groep fiscaal aantrekkelijke regelingen heeft betrekking op innovatie, waarin eigenlijk drie regelingen sterk met elkaar verweven zijn.

Met behulp van onze technische expertise zijn wij goed in staat om te zorgen dat de WBSO optimaal benut wordt bij uw klanten. Daarbij zullen wij helpen met het opzetten van de projecten en een koppeling maken tussen de WBSO en de RDA op dusdanige wijze dat deze goed aansluit bij de verantwoording in de onderneming.

Verhoog rendement innovatiebox

Het optimaal inrichten van de WBSO, waarbij alle kwalificerende werkzaamheden in de WBSO kunnen worden verantwoord, vormt een goede basis voor de onderhandeling met de fiscus. Wij kunnen de fiscalisten van uw kantoor ondersteunen met het toerekenen van fiscale winst aan innovatie, maar laten de werkelijke uitwerking van de Innovatiebox en de onderhandeling met de fiscus graag over aan de fiscalisten.