Regulatory reporting Basel III/CRD-IV

Bancaire instellingen zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals voor Basel III/CRD-IV.

Bancaire instellingen moeten steeds meer gegevens aanleveren aan De Nederlandsche Bank (DNB) en in toenemende mate aan de Europese Centrale Bank (ECB). De gegevens uitvraag verloopt daarbij steeds meer ‘data-gedreven’, hetgeen extra eisen stelt aan de interne rapportageprocessen en systemen van banken.

Europese regelgeving en toezicht

Vanaf 4 november 2014 valt met de komst van de ECB/Bankenunie een aantal grotere banken in Nederland voor het eerst onder Europees prudentiëel toezicht. Met de start van dit Single Supervisory Mechanism (SSM) is de Bankenunie echter nog niet af. Voor 2015 staan de voorbereidingen op het Single Resolution Mechanism (SRM) en de invoering van het Nederlandse ex ante depositogarantiestelsel op de agenda.

Basel III CRD-IV CRR

Met de voltooiing van de Europese regelgeving rondom kapitaal- en liquiditeitsseisen (Basel III CRD-IV CRR), worden ook de rapportagevereisten aangescherpt. De toezichthouders hanteren strikte deadlines voor de aanlevering van bijvoorbeeld COREP/FINREP, LCR en NSFR rapportages.

In een onderzoek naar regeldruk in de bancaire sector hebben wij aangetoond, dat de jaarlijkse omvang van de toegenomen Basel III rapportageplicht voor banken vergelijkbaar is met de omvang van vier volledige jaarafsluitingen. Dit rapport is op verzoek beschikbaar te stellen.

Onze diensten

Wij hebben Basel III/CRD-IV bij verschillende grote en kleinere banken geïmplementeerd en COREP/FINREP, LCR en NSFR rapportages opgezet en uitgevoerd. Wij ondersteunen u bij het opzetten en tijdig aanleveren van de juiste regulatory reporting rapportages, zoals voor Basel III/CRD-IV CRR.

Compliance In Control

De impact van financiële wet- en regelgeving kan verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid van uw organisatie. Een juiste interpretatie, implementatie en uitvoering van regelgeving is daarom essentieel.

Compliance lastig?

Banken geven aan dat de compliance eisen relatief hoog zijn vanwege de toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving. Vooral kleinere partijen zien het als een opgave om alle compliance vereisten te kennen en deze tijdig te implementeren. Brancheorganisaties springen in de bres en laten van zich horen.

De toezichthoudende instanties hanteren daarnaast vaak open normen, die ruimte voor interpretatie toelaten. Dit is veelal een bewuste beleidskeuze vanuit de wetgevende instanties.

Compliance zeker!

Met onze kennis over de geldende wet- en regelgeving en onze ervaring met de uitvoeringspraktijk, kunnen wij u gericht adviseren en concrete oplossingen op projectmatige basis implementeren. Onze gecertificeerde compliance officers brengen processen in kaart, controleren op naleving, signaleren problemen en ondersteunen bij de afstemming met toezichthouders.

Zodoende borgt u dat alle bedrijfsactiviteiten conformeren aan nationale en internationale vereisten. Dit geeft zekerheid en rust.

Onze diensten

 • Het toetsen op volledige en juiste interpretatie van wet- en regelgeving.
 • Het bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving.
 • Het vertalen van regelgeving naar concrete impact op de organisatie en bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld middels een policy).
 • Het vertalen en implementeren van een policy naar processen, procesbeschrijvingen en/of werkinstructies.
 • Het ondersteunen bij het opstellen en implementeren van regulatory compliance rapportages voor de toezichthouders.
 • Het ondersteunen bij de verantwoording naar de verschillende toezichthouders.
 • Verzorgen van interne opleidingen.

Hierbij zijn wij tevens op afstand in te schakelen voor specifieke compliance taken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een Compliance Charter, Code of Conduct, beloningsbeleid, communicatiebeleid, en/of het ontwikkelen van compliance awareness trainingen of data protectie trainingen.

Voor financiële instellingen  hebben wij de controle op naleving gedaan van onder andere internationale richtlijnen voor banken (Basel III/CRD-IV CRR, FATCA), Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), mededingingsrecht en consumentenrecht.

Daarbij waren wij verantwoordelijk voor: risicomanagement, kwaliteitsmanagement, beleidsdocumenten, klachtenmanagement, data protectie, information security, audits, processen en trainingen. Ook hebben wij uitgebreide ervaring als contactpersoon voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Financial management

Financial management heeft tot doel om de financiële functie binnen een organisatie optimaal in te richten en uit te voeren. De financiële functie weerspiegelt de business strategie, verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van de organisatie.

Aandeelhouders, toezichthouders, banken en andere stakeholders zijn, mede door het huidige financiëel economische klimaat, in toenemende mate geïnteresseerd in de wijze waarop de financiële positie van organisaties tot stand komt. En op welke wijze hierover door de directie wordt gecommuniceerd en gerapporteerd.

(Inter-)nationale eisen aan verslaglegging, bijvoorbeeld IASB/IFRS 9, veranderen voortdurend. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassingen van bedrijfsprocessen en interne financiële systemen. Het vereist van bedrijven dat zij kunnen anticiperen en acteren op nieuwe eisen en vragen van stakeholders en regelgevende instanties.

Wij zijn bij uitstek toegerust om u te ondersteunen en concrete oplossingen te bieden.

Financiële planning

Wij helpen u bij het realiseren van een op maat gemaakte financiële planning en een performance framework ten behoeve van een betere besluitvorming. Door middel van een financial managementdashboard krijgt de directie snel een helder overzicht van de actuele financiële positie.

Onze diensten

Onze ervaren specialisten op het gebied van interne en externe financiële verslaglegging zijn uitstekend in staat om te helpen bij:

 • Impact assessments en de implementatie van nieuwe financiële verslagleggings-standaarden.
 • Conversies naar een nieuwe standaard (IFRS, US- en Dutch GAAP).
 • Het verbeteren van financiële rapportageprocessen.
 • Het implementeren en invoeren van financiële IT pakketten en systemen, waarbij wij als schakel tussen de business en de IT afdeling optreden.
 • Kwaliteit- en doorlooptijdverbetering van het financiële afsluitingsproces (Fast & Quality Close).

Wij vertellen u graag over onze ervaringen en best practices bij uiteenlopende organisaties uit de financiële sector.