Maatwerkaanpak

De maatwerkaanpak is erop gericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen die veroorzaakt worden door beleid, regelgeving of de uitvoeringsprocessen weg te nemen. De maatwerkaanpak is onderdeel van het kabinetsbeleid en geniet zowel bestuurlijk als politiek veel belangstelling.

Duidelijke knelpunten

Ondernemers geven aan dat ze veel last (en soms zelf frustratie) hebben van wet- en regelgeving die bedrijfsuitbreiding, innovaties of nieuwe projecten in de weg staan. In de praktijk blijkt het bovendien niet eenvoudig om helder te formuleren waardoor het knelpunt wordt veroorzaakt. Met onze kennis over de geldende wet- en regelgeving en onze ervaring met de uitvoeringspraktijk, zijn wij in staat complexe situaties te analyseren en te komen tot helder geformuleerde knelpunten.

Concrete en haalbare oplossingen

Wij hebben geconstateerd dat de meeste knelpunten en belemmeringen zijn op te lossen door samen met alle relevante partijen (overheid, toezichthouder en bedrijfsleven) in overleg te gaan. Het resultaat zijn concrete en haalbare oplossingen die op maat zijn gemaakt voor het specifieke knelpunt.

Wij hebben onder meer een bijdrage geleverd aan concrete oplossingen voor:

  • De knelpunten in de transport sector (Commissie Noordzij)
  • De 25 belangrijkste knelpunten van VNO-NCW (Commissie Peijs)
  • Een groot aantal belemmeringen in de Biobased Economy.
  • Knelpunten met regeldruk voor vrijwilligers

Op basis van onze ervaringen uit deze en lopende projecten zijn wij in staat om u als brancheorganisatie inzicht te geven in de politieke en bestuurlijke haalbaarheid van voorstellen om lastendruk voor uw achterban te verminderen.

Knelpunten regeldruk (KAR-methodiek)

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op de totale bedrijfskosten en de winstgevendheid. Deze vernieuwende methodiek heeft  Sira Consulting ontwikkeld om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren.

Inzicht op bedrijfsniveau

Bedrijven investeren tijd en moeite om te voldoen aan de wetten en regels van de overheid. Om welk deel van de totale kosten gaat het eigenlijk? En wat betekent dit voor de investeringsruimte? Het is voor veel brancheorganisaties niet eenvoudig om daar inzicht in te krijgen.

KAR staat voor Kostengestuurde Aanpak Regeldruk en geeft precies aan welke regelgeving kosten en knelpunten veroorzaken. Met onze systematische werkwijze, geven wij u inzicht in hoe dit de winstgevendheid of bedrijfsontwikkeling beïnvloedt.

Sira Consulting heeft de KAR-methodiek inmiddels met succes ingezet in de volgende sectoren:

De resultaten in verschillende sectoren hebben laten zien dat regeldruk een significant deel van de bedrijfskosten kan zijn (variërend van 10-30% van de totale bedrijfskosten) en van significante invloed is op het bedrijfsresultaat. Bovendien kan de regeldruk van jaar tot jaar sterk verschillen doordat bedrijven nieuwe of gewijzigde regelgeving moeten doorvoeren.

Resultaat op brancheniveau

De KAR-methodiek focust op knelpunten die – wanneer deze zijn opgelost – een aantoonbare bijdrage leveren aan economische groei en werkgelegenheid. Om merkbare vermindering voor uw leden te realiseren, ondersteunen wij bij het formuleren van concrete oplossingen.