Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Staatssteunadvies

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat bedrijven en gemeente zo min mogelijk risico’s lopen? Sira Consulting adviseert decentrale overheden over de toepassing van de staatssteunregels. Op basis van onze concrete en praktische adviezen maakt u de steun staatssteunproof en verlopen eventuele procedures zo soepel mogelijk.

Sira Consulting is gespecialiseerd in de toepassing van het staatssteunverbod en alle vrijstellingsmogelijkheden binnen de staatssteunregels, in het bijzonder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Door jarenlange ervaring met kennisgevingsprocedures kennen wij de details van de AGVV als geen ander. Welke vrijstelling uit de AGVV biedt de beste mogelijkheden, gezien uw casus? Welke informatie heeft u nodig om een procedure goed te doorlopen? Bij de beantwoording van uw vragen hebben wij oog voor de consequenties van bepaalde keuzes voor uw initiatieven. Wij wegen samen met u af welk scenario staatssteunproof en het beste werkbaar is voor uw situatie.

Concreet advies met praktische handvatten

Wij leveren een praktisch en helder verwoord advies op. Op basis van ons advies maakt u uw subsidie staatssteunproof. Ook waarborgt u een zo soepel mogelijk verloop van de kennisgevingsprocedure.

De Staatssteunscan

Naast staatssteunadvies voeren wij ook de Staatssteunscan uit. Wilt u snel een goed inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt op het gebied van staatssteun? Zoekt u naar manieren om uw collega’s bewuster te maken van de Europeesrechtelijke aspecten van projecten? Heeft u behoefte aan meer grip op de naleving van de regels binnen uw organisatie? Met de Staatssteunscan helpt Sira Consulting overheden om risico’s te voorkomen en staatsteun in werkprocessen te verankeren. De Staatssteunscan is ontwikkeld in samenwerking met een provincie en meerdere gemeenten.

Snel inzicht in risico’s en praktisch advies

Na documentstudie en gesprekken met u en uw collega’s, stellen wij een advies op. Het advies bevat een overzicht van de belangrijkste risico’s én praktische handvatten om werkprocessen staatssteunproof te maken. Met behulp van de Staatssteunscan kunnen medewerkers staatssteun tijdig signaleren. Uw organisatie heeft zo meer grip op het onderwerp en daarmee op de risico’s.

Detachering

Heeft u binnen uw organisatie tijdelijk behoefte aan specialistische kennis en expertise op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering of toezicht? Onze deskundige adviseurs en onderzoekers kunnen u tijdelijk ondersteunen.

Tijdens detacheringsopdrachten maken wij gedurende korte of langere periode onderdeel uit van uw organisatie, bijvoorbeeld in de rol van adviseur, kwartiermaker, projectleider of projectsecretaris. Wij helpen u graag met een resultaat waarmee uw organisatie verder kan.

Balans tussen proces, inhoud en communicatie

Onze meerwaarde zit in de goede balans tussen proces, inhoud en communicatie. Goede projectmanagementvaardigheden zijn de basis om resultaten te realiseren binnen de afgesproken termijn. Inhoudelijke kennis is cruciaal om de nut en noodzaak van aangedragen oplossingen te kunnen beoordelen. Ten slotte zijn onze adviseurs opgeleid om zowel met betrokkenen van binnen als buiten uw organisatie te kunnen communiceren en zo draagvlak te realiseren.

Betrokken en deskundig

Onze adviseurs zijn getraind om op projectmatige wijze aan de slag te gaan met vraagstukken op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht. Ze kunnen toegevoegde waarde bieden omdat ze…

… zich binnen korte tijd kunnen inwerken op uw onderwerp.

… zich thuis voelen in complexe ambtelijke en politiek-bestuurlijke omgevingen.

… beschikken over uitstekende projectmanagementvaardigheden (Prince-2 of IPMA-D certificering).

… kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en boven verwachting willen presenteren.

… persoonlijk, betrokken en deskundig zijn.

De juiste adviseur voor uw organisatie

Wij vinden het belangrijk dat de adviseur de juiste kennis en ervaring heeft om u verder te helpen. Uiteraard is ook de klik tussen u en onze adviseur belangrijk. Neemt u contact op met Sira Consulting om te zien welke van onze adviseurs u het beste kan ondersteunen bij uw uitdaging.

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Wilt u vroegtijdig vaststellen of een investering van maatschappelijk geld rendement oplevert? Een MKBA geeft u het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten.

Inzicht in kosten en baten van beleidskeuzes

Overheden hebben verschillende beleidsinstrumenten tot hun beschikking om maatschappelijke problemen op te lossen. Wanneer het vooraf nog onduidelijk is of de maatschappelijke baten wel opwegen tegen de benodigde investering, biedt een MKBA uitkomst. Een MKBA geeft inzicht in de maatschappelijke baten van verschillende beleidsvarianten en in de investering die nodig is om deze baten te realiseren.

Samenwerking met stakeholders

In overleg met de betrokken partijen brengen we per beleidsvariant in kaart wie profiteren van de baten en hoe groot dit profijt is. Ook bepalen we dan welke randvoorwaarden er zijn om deze baten te realiseren.

Vervolgens ramen we gezamenlijk de hoogte van de benodigde investering en de structurele kosten per beleidsvariant. Hierbij brengen we ook in beeld wie welke lasten draagt. Op basis van deze informatie kan een onderbouwde en transparante afweging worden gemaakt.

Overzicht kosten en baten verschillende varianten

De analyse, uitgevoerd conform de leidraad van het Rijk, levert een helder rapport op met een concreet overzicht van de maatschappelijke kosten en baten. Waar mogelijk vertalen wij de kosten en de baten naar euro’s (gemonitariseerd). Naast het rapport leveren we een kosten- en batenmodel op waarin alle berekeningen herleidbaar en transparant zijn opgenomen.

Sira Consulting heeft ervaring met het uitvoeren van maatschappelijke kosten- en batenanalyses. Zo deden wij bijvoorbeeld onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het programma ‘Naar Betrouwbare Persoonsgegevens‘ en van een register voor onzelfstandige wooneenheden.

Administratieve lasten meten en verminderen

Administratieve lasten zijn de kosten die burgers en bedrijven maken als gevolg van bureaucratie. Lage administratieve lasten zorgen voor een gunstig ondernemersklimaat en dragen bij aan economische groei. Sira Consulting ondersteunt overheden met het meten en verminderen van administratieve lasten.

De kosten van regelgeving worden aangeduid als regeldruk. Dit begrip bestaat uit administratieve lasten en nalevingskosten. De administratieve lasten zijn de kosten die samenhangen met bureaucratie en toezicht. Het gaat bijvoorbeeld om vergunningaanvragen, meldingen en rapportages aan de overheid. Nalevingskosten zijn het gevolg van inhoudelijke normen en eisen, zoals installeren van filters, brandwerende voorzieningen of het dragen van beschermende kleding.

De ministeries van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een handleiding ontwikkeld om administratieve lasten en nalevingskosten te meten: het ‘Handboek meten regeldruk’. Bij een regeldrukmeting wordt gebruik gemaakt van het standaard kostenmodel (SKM).

Meer informatie vindt u via de onderstaande links:

Sira Consulting heeft veel ervaring met het meten van administratieve lasten en nalevingskosten voor een uiteenlopend palet van beleidsvelden. Dankzij de procesmatige én inhoudelijke expertise kan Sira Consulting uw organisatie ondersteunen bij het effectief verminderen van de regeldruk voor burgers en bedrijven. Sira Consulting biedt maatwerk, zowel voor ministeries als voor provincies en gemeenten.

Bedrijfseffectentoets

De Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn. De resultaten worden gerapporteerd in de toelichting op de regelgeving.  Sira Consulting heeft voor regelgeving van diverse ministeries een BET uitgevoerd. Vaak doen wij dat als onderdeel van een regeldrukmeting.

Inzicht vanuit de praktijk

In de BET moeten de verwachte bedrijfseffecten zo specifiek mogelijk (kwantitatief) worden aangegeven. In kaart wordt gebracht: het aantal bedrijven (de doelgroep), de regeldrukeffecten, de overige bedrijfseffecten en de markteffecten. Het doel hiervan is om te kunnen afwegen of deze bedrijfseffecten in verhouding staan tot het doel van de regelgeving (en deze dus proportioneel zijn).

Voor het inzicht in de bedrijfseffecten maken wij gebruik van ons netwerk van ondernemers en deskundigen. Wij doen dit onder meer door ondernemers de relevante onderdelen van de nieuwe of wijzigende regelgeving voor te leggen en te bepalen wat de consequenties zijn voor de bedrijfsvoering en de markt.

Ook vergelijken wij dit met enkele beleidsalternatieven waaronder het zogenaamde 0-alternatief. De resultaten analyseren wij en gebruiken wij om de acht vragen in de BET te beantwoorden.

Verplichte toegevoegde waarde

De BET is in principe volgens de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’ en het ‘Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving’ (IAK) verplicht. Uit onze ervaringen blijkt dat het tijdig uitvoeren van een BET toegevoegde waarde heeft. De kwaliteit van de regelgeving verbetert en onverwachte effecten worden voorkomen.

Met onze specialistische kennis en ons netwerk bij bedrijven, zijn wij in staat een BET onafhankelijk en efficiënt uit te voeren.

Meting toezichtlasten

U wilt investeren in efficiënter en effectiever toezicht? Sira Consulting analyseert de huidige situatie en brengt toezichtlasten in kaart. Daarna formuleren we een onderbouwd verbeterprogramma.

Last van toezicht?

Om te beoordelen of bedrijven aan de wet voldoen, is toezicht een belangrijk instrument. Toezicht bevordert naleving van de regels. Maar toezicht veroorzaakt ook lasten bij bedrijven en instellingen. Sira Consulting helpt u onnodige toezichtlasten te verminderen. Wij evalueren het effect van maatregelen voor- en achteraf en drukken dat uit in meetbaar minder toezichtlasten. Dat zorgt voor beter, effectiever en efficiënter toezicht met merkbaar minder lasten.

Toezicht met effect

Sira Consulting heeft een instrumentarium ontwikkeld voor het meten van toezichtlasten. Dit instrumentarium geeft inzicht in de verschillende aspecten van toezicht en biedt:

  • een optimale beheersing van risico’s;
  • mogelijkheden om risico’s te prioriteren met behulp van risicoanalyse;
  • managementinformatie over het presteren van uw organisatie;
  • inzicht in hoe bedrijven het toezicht en de dienstverlening van uw organisatie ervaren;
  • inzicht in de gevolgen van toezicht voor de economische positie van bedrijven, binnen Nederland en in internationaal perspectief.

Kwaliteit van toezicht

Inspecties willen een goed kwaliteitsniveau nastreven in hun omgang met burgers, bedrijven of instellingen. Goed toezicht zorgt immers voor een betere naleving. Om de kwaliteit van het toezicht van ‘buiten naar binnen’ te verbeteren hebben wij in samenwerking met het Bureau inspectieraad het Bewijs van Goede Dienst voor rijksinspecties ontwikkeld. Dit is onder meer toegepast door de douane, de Staatstoezicht op de mijnen, Inspectie SZW en onderdelen van de VWA.

Regeldrukmeting

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Sira Consulting meet deze regeldruk en komt met oplossingen om die te verminderen. Immers, met goede regelgeving en minder regeldruk creëren we ruimte voor innovatie, economische groei en participatie van de maatschappij. Bovendien draagt dit direct bij aan een transparante overheid.

Voorkom onnodige regeldruk

Iedereen begrijpt dat regels nodig zijn om de samenleving leefbaar te houden. Bedrijven, burgers en organisaties ervaren echter wel veel kosten bij het naleven van de vele, soms complexe regels. Sira Consulting meet hoeveel tijd en geld deze naleving kosten. We maken hierbij gebruik van het door ons in 2002 ontwikkelde standaardkostenmodel. Dit model is onderdeel van de landelijk vastgestelde methodiek voor het meten van regeldruk (administratieve lasten en nalevingskosten).

Meten is verbeteren

Sira Consulting heeft ruime ervaring en inhoudelijke expertise in huis om regeldruk te meten:

  • Administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers.
  • Bestuurlijke lasten (uitvoeringslasten) voor de overheid.

Dit doen we voor bestaande wet- en regelgeving (ex post), maar ook bij voorgenomen beleid (ex ante). Daarbij geven we concrete voorstellen om de regeldruk te verminderen. Het meten van de regeldruk biedt immers inzicht in de mogelijkheden om beleid en regelgeving efficiënter en effectiever uit te voeren.

De resultaten van onze onderzoeken kunnen worden gebruikt voor de verplichte toetsen van het integraal afwegingskader, maar bijvoorbeeld ook als onderbouwing bij de afweging tussen verschillende beleidsopties voor Europese en nationale regelgeving. Hiermee kan regeldruk niet alleen worden verminderd, maar ook worden voorkomen.

Een alternatieve benadering

Ondanks de vele inspanningen om de regeldruk te verminderen, klagen bedrijven en burgers nog altijd over de hoge kosten. Met onze kennis en ervaring hebben wij daarom een nieuwe onderzoeksmethodiek ontwikkeld om regeldruk inzichtelijk te maken: de KAR-methodiek. Hierbij wordt regeldruk niet benaderd vanuit de regelgeving, maar vanuit het oogpunt van de ondernemer.