Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Staatssteunadvies

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat bedrijven en gemeente zo min mogelijk risico’s lopen? Sira Consulting adviseert decentrale overheden over de toepassing van de staatssteunregels. Op basis van onze concrete en praktische adviezen maakt u de steun staatssteunproof en verlopen eventuele procedures zo soepel mogelijk.

Sira Consulting is gespecialiseerd in de toepassing van het staatssteunverbod en alle vrijstellingsmogelijkheden binnen de staatssteunregels, in het bijzonder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Door jarenlange ervaring met kennisgevingsprocedures kennen wij de details van de AGVV als geen ander. Welke vrijstelling uit de AGVV biedt de beste mogelijkheden, gezien uw casus? Welke informatie heeft u nodig om een procedure goed te doorlopen? Bij de beantwoording van uw vragen hebben wij oog voor de consequenties van bepaalde keuzes voor uw initiatieven. Wij wegen samen met u af welk scenario staatssteunproof en het beste werkbaar is voor uw situatie.

Concreet advies met praktische handvatten

Wij leveren een praktisch en helder verwoord advies op. Op basis van ons advies maakt u uw subsidie staatssteunproof. Ook waarborgt u een zo soepel mogelijk verloop van de kennisgevingsprocedure.

De Staatssteunscan

Naast staatssteunadvies voeren wij ook de Staatssteunscan uit. Wilt u snel een goed inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt op het gebied van staatssteun? Zoekt u naar manieren om uw collega’s bewuster te maken van de Europeesrechtelijke aspecten van projecten? Heeft u behoefte aan meer grip op de naleving van de regels binnen uw organisatie? Met de Staatssteunscan helpt Sira Consulting overheden om risico’s te voorkomen en staatsteun in werkprocessen te verankeren. De Staatssteunscan is ontwikkeld in samenwerking met een provincie en meerdere gemeenten.

Snel inzicht in risico’s en praktisch advies

Na documentstudie en gesprekken met u en uw collega’s, stellen wij een advies op. Het advies bevat een overzicht van de belangrijkste risico’s én praktische handvatten om werkprocessen staatssteunproof te maken. Met behulp van de Staatssteunscan kunnen medewerkers staatssteun tijdig signaleren. Uw organisatie heeft zo meer grip op het onderwerp en daarmee op de risico’s.

Detachering

Heeft u binnen uw organisatie tijdelijk behoefte aan specialistische kennis en expertise op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering of toezicht? Onze deskundige adviseurs en onderzoekers kunnen u tijdelijk ondersteunen.

Tijdens detacheringsopdrachten maken wij gedurende korte of langere periode onderdeel uit van uw organisatie, bijvoorbeeld in de rol van adviseur, kwartiermaker, projectleider of projectsecretaris. Wij helpen u graag met een resultaat waarmee uw organisatie verder kan.

Balans tussen proces, inhoud en communicatie

Onze meerwaarde zit in de goede balans tussen proces, inhoud en communicatie. Goede projectmanagementvaardigheden zijn de basis om resultaten te realiseren binnen de afgesproken termijn. Inhoudelijke kennis is cruciaal om de nut en noodzaak van aangedragen oplossingen te kunnen beoordelen. Ten slotte zijn onze adviseurs opgeleid om zowel met betrokkenen van binnen als buiten uw organisatie te kunnen communiceren en zo draagvlak te realiseren.

Betrokken en deskundig

Onze adviseurs zijn getraind om op projectmatige wijze aan de slag te gaan met vraagstukken op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht. Ze kunnen toegevoegde waarde bieden omdat ze…

… zich binnen korte tijd kunnen inwerken op uw onderwerp.

… zich thuis voelen in complexe ambtelijke en politiek-bestuurlijke omgevingen.

… beschikken over uitstekende projectmanagementvaardigheden (Prince-2 of IPMA-D certificering).

… kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en boven verwachting willen presenteren.

… persoonlijk, betrokken en deskundig zijn.

De juiste adviseur voor uw organisatie

Wij vinden het belangrijk dat de adviseur de juiste kennis en ervaring heeft om u verder te helpen. Uiteraard is ook de klik tussen u en onze adviseur belangrijk. Neemt u contact op met Sira Consulting om te zien welke van onze adviseurs u het beste kan ondersteunen bij uw uitdaging.

Formatieonderzoek

Hoeveel capaciteit heeft u nodig om een taak uit te voeren? Een formatieonderzoek geeft uw organisatie inzicht in de capaciteit die nodig is om taken doelmatig en doeltreffend uit te voeren.

Veranderingen van het takenpakket

Maatschappelijke veranderingen, bezuinigingen en politieke keuzes veroorzaken veranderingen in het takenpakket van (uitvoerings)organisaties. Dit heeft gevolgen voor de benodigde omvang en samenstelling van het medewerkersbestand.

Een formatieonderzoek geeft inzicht in de capaciteit die nodig is om de taken van een organisatie uit te voeren. Zo kunnen organisaties onderbouwde beslissingen nemen over de omvang en samenstelling van hun personeelsbestand. Zo wordt geborgd dat alle taken doelmatig worden uitgevoerd en gaat er geen maatschappelijk geld verloren.

Inzicht in tijdbesteding en benodigde capaciteit

In samenspraak met de opdrachtgever ontwikkelen we voor elk onderzoek een specifiek formatiemodel. Vervolgens onderzoeken we de tijdbesteding en werkzaamheden in (een combinatie van) interviews, metingen en brown paper sessies. Ten slotte berekenen wij op basis van de onderzoeksresultaten de benodigde kengetallen.

Transparant model met de formatieberekening

Het formatieonderzoek levert een transparant model op waarin op basis van de tijdsbesteding per medewerker, per taak, de benodigde capaciteit is berekend. De berekeningen geven ook inzicht in de benodigde functie- en ervaringsniveaus. Het model is zo vormgegeven dat de opdrachtgever het model zelf kan actualiseren.

Daarnaast leveren wij een lijst op met concrete aanbevelingen voor de uitvoering van werkzaamheden, gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek. Het formatieonderzoek kan gecombineerd worden met het kostprijsonderzoek.

Sira Consulting heeft ruime ervaring met het uitvoeren van formatieonderzoeken. Voorbeelden zijn de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd voor het UWV voor de uitvoering van de Werkloosheidswet (2016) en voor Arbeidsgehandicaptendienstverlening (2016), en de formatieberekening voor het Subsidiebureau in de Gemeente Amsterdam (2013).

Kostprijsonderzoek

Zijn de tarieven die u heeft vastgesteld kostendekkend? Een objectief kostprijsonderzoek ondersteunt u bij het vaststellen van de juiste hoogte van tarieven en helpt u draagvlak voor de tarieven te creëren bij de betrokkenen.

Gefundeerde en transparante beslissingen

De overheid stelt tarieven vast voor producten en diensten die zij aanbiedt aan burgers en bedrijven, bijvoorbeeld de leges voor diensten van gemeenten. Ook stelt de overheid tarieven vast voor gereguleerde markten. Voorbeelden zijn de tarieven die de NZa vastlegt in de zorgsector.

Inzicht in de actuele en reële kosten, opbrengsten en productie is noodzakelijk om passende tarieven te bepalen. Een objectief kostprijsonderzoek geeft u dit inzicht, zodat u gefundeerde besluiten kunt nemen over bekostigingsvraagstukken en over de uitvoering van beleid. Gefundeerde en transparante beslissingen over tarieven dragen sterk bij aan draagvlak voor uw keuzes bij belanghebbenden.

Onderbouwd inzicht van kosten, baten en productie

Een kostprijsonderzoek geeft een transparant en onderbouwd overzicht van de kosten, baten en productie. Dit kan in de vorm van een quick scan, maar een statistisch representatief onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de grootte en opbouw van de doelgroep is uiteraard ook mogelijk.

Maximaal inzicht, minimale belasting voor de doelgroep

In samenspraak met de opdrachtgever ontwikkelen wij voor elk onderzoek een intelligente vragenlijst en een specifiek kostprijsmodel. Bij de gegevensverzameling houden we zo veel mogelijk rekening met de administratieve belasting voor de betrokkenen. Na afloop van het project leveren we het kostprijsmodel op, waarin de verzamelde gegevens zijn verwerkt.

Sira Consulting heeft ruime ervaring met het uitvoeren van kostprijsonderzoeken met uiteenlopende doeleinden. Voorbeelden zijn de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd voor de vaststelling van leges in de gemeente Amsterdam (2016) en voor de tarieven die de NZa heeft vastgesteld op het gebied van huisartsenzorg (2017), kaakchirurgie (2014) en logopedie (2013).

De klantreis in beeld

Een klantreis (ook wel customer journey genoemd) is een ideale methode voor (de)centrale overheden en uitvoeringsorganisaties om de uitvoerbaarheid van beleid, wet- en regelgeving te optimaliseren en de regeldruk te verminderen. Vanuit de belevingswereld van burgers, bedrijven en instellingen begeleidt Sira Consulting haar opdrachtgevers bij het in kaart brengen van klantprocessen en het visualiseren de klantcontactmomenten en -ervaringen over alle communicatiekanalen heen. Vervolgens maken we inzichtelijk welke knelpunten zich in het proces voordoen, waar ze zitten en hoe ze opgelost kunnen worden. Het krachtige van de Sira-methode is dat we ook het effect van de oplossingen laten zien. En juist dát is het fundament voor het nemen van onderbouwde beslissingen.

Het Innovation Lab

Het door Sira Consulting opgezette Innovation Lab is een inspirerende werkomgeving waarin we samen met de belangrijkste partijen (overheden, klanten, derde belanghebbenden) samenwerken om de klantreis te vernieuwen. Door het vertalen van knelpunten in creatieve en innovatieve oplossingen, geven we concrete antwoorden op organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. Onderstaand vindt u de beelden van het Innovation Lab zoals we deze namens het CBR hebben uitgevoerd.

Verbetering met een concreet en merkbaar resultaat

De door Sira Consulting ontwikkelde methode, voor het in kaart brengen van een klantreis, maakt duidelijk waar de klantbehoefte ligt, hoe hieraan voldaan kan worden, maar ook dat klantdenken wordt gestimuleerd. Door het beter begrijpen van de klant, kunnen overheden en uitvoeringsorganisaties kosten besparen, nemen de administratieve lasten af en verbetert de dienstverlening.

Reductie regeldruk sociaal domein

‘Onnodige regels en procedures in het sociaal domein frustreren professionals en staan noodzakelijke hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen in de weg’. Dit blijkt uit de jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), waarin wordt gewaarschuwd dat de problemen in de jeugdzorg structureel dreigen te worden. Als gevolg van een uitdijend verantwoordings- en toezichtcircuit nemen de vermijdbare administratieve lasten onnodig toe. Daarnaast zijn lokaal en regionaal grote uitvoeringsverschillen zichtbaar, waardoor de gewenste snellere, betere, effectievere en integrale jeugdhulp onvoldoende op gang komt.

Om een succesvolle transformatie te versnellen wil Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kunnen afdwingen dat gemeenten de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein terugdringen. ‘Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt – de wijziging van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met het verminderen van de uitvoeringslasten – is in voorbereiding’, aldus Van Rijn.

Meer tijd voor zorg

Sira Consulting ondersteunt gemeenten bij het merkbaar en duurzaam terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein. Op basis van een doorlichting van uw huidige administratieve en uitvoeringsprocessen (inkoop, toegang, hulpverlening, declaratie, eigen bijdrage, etc.), adviseren wij u over de best passende uitvoeringsvariant en ondersteunen u bij de implementatie hiervan. Het resultaat is minder tijd voor papier en merkbaar meer tijd voor zorg.

Onze aanpak sluit aan bij de uitgangspunten van het programma i-Sociaal Domein, waarbij wordt uitgegaan van een beperkt aantal uitvoeringsvarianten met standaardartikelen.

Lees ook:

 

Monitor gebruik basis- en sectorregistraties

Overheden gebruiken veel informatie bij het uitvoeren van hun processen. Veel van deze informatie is beschikbaar in landelijke registraties, waaronder basisregistraties en sectorregistraties. Bij veel overheidsorganisaties blijkt er ruimte te zijn om bestaande informatie beter in te zetten. Beter gebruik van beschikbare informatie zorgt voor efficiëntere samenwerking en vermindering van de kans op fraude.

Voorkomen van frustratie bij burgers en bedrijven

Burgers en bedrijven begrijpen dat de overheid gegevens van hen nodig heeft voor de uitvoering van hun processen. Wanneer gegevens echter meerdere keren worden opgevraagd, leidt dit tot onnodige belasting van burgers en bedrijven en daarmee tot frustratie. Dit is zeker het geval wanneer verschillende afdelingen binnen één overheidsorganisatie dezelfde gegevens uitvragen. Beter gebruik van beschikbare informatie voorkomt deze frustraties.

Efficiënter werken met beschikbare informatie

Overheden die gegevens onderling delen, kunnen hun dienstverlening verbeteren én efficiënter werken. Bovendien zorgt het hergebruiken van bestaande informatie er voor dat de kans op fraude afneemt.

Vaak leiden belemmeringen er echter toe dat beschikbare informatie niet gebruikt wordt als informatiebron in werkprocessen. Deze belemmeringen zijn lang niet altijd technisch van aard. Een kleine aanpassing aan een procesbeschrijving of beter informeren van medewerkers kan soms al tot een flinke kostenbesparing leiden.

In kaart brengen en verbeteren

Sira Consulting kan inzicht verschaffen in hoe doelmatig beschikbare informatie wordt gebruikt binnen uw organisatie. Als beschikbare informatie niet of niet optimaal worden ingezet, brengen wij hiervan de oorzaken in kaart. Vervolgens werken wij samen met u aan efficiënte oplossingen om de belemmeringen weg te nemen.

Nadat belemmeringen zijn weggenomen, wordt beschikbare informatie beter gebruikt en gedeeld, wat leidt tot betere dienstverlening en lagere kosten.

Meer informatie:

https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/monitor-stelsel/

https://www.siraconsulting.nl/2015/04/amsterdam-maakt-goed-gebruik-van-de-basisregistraties/

Link naar Stelsel van Basisregistraties

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Effectiviteit- en efficiëntiewinst

Het aantonen van de maatschappelijke meerwaarde is van belang voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en voor interne evaluatie en kwaliteitsverbetering. Met de Sira Consulting methode kwantificeert u de effectiviteitwinst en de efficiëntiewinst, die uw organisatie realiseert voor klanten:

  • Producten en diensten verbeteren de prestaties van uw klanten (effectiviteitwinst).
  • Uw producten en diensten besparen tijd en kosten voor uw klanten (efficiëntiewinst).

Voor alle producten en diensten maken wij een inschatting van zowel de daadwerkelijk gerealiseerde meerwaarde als de potentiële meerwaarde. Ook besteden wij aandacht aan de impact van producten en diensten in de samenleving.

Inzicht in concrete verbetermogelijkheden

De Sira Consulting methode helpt u tevens om inzicht te krijgen in concrete verbetermogelijkheden voor uw organisatie. Dit doen wij enerzijds door aan de hand van best practices te laten zien hoe de maatschappelijke meerwaarde geoptimaliseerd kan worden. Anderzijds beoordelen wij de producten en diensten op basis van de maatschappelijke meerwaarde die ze opleveren, zodat een strategische afweging gemaakt kan worden bij het toekennen van schaarse middelen.

Wij hebben de methode succesvol toegepast bij het Inlichtingenbureau (IB). Het IB is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties, en is er voornamelijk op gericht om gemeenten te helpen bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben.

Jaarverslag

Een overzicht van de maatschappelijke meerwaarde van uw organisatie kan ook als bijlage bij het jaarverslag opgenomen worden. Het IB jaarverslag 2014 is vanaf 15 maart 2015 beschikbaar.

Regeldrukmeting

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Sira Consulting meet deze regeldruk en komt met oplossingen om die te verminderen. Immers, met goede regelgeving en minder regeldruk creëren we ruimte voor innovatie, economische groei en participatie van de maatschappij. Bovendien draagt dit direct bij aan een transparante overheid.

Voorkom onnodige regeldruk

Iedereen begrijpt dat regels nodig zijn om de samenleving leefbaar te houden. Bedrijven, burgers en organisaties ervaren echter wel veel kosten bij het naleven van de vele, soms complexe regels. Sira Consulting meet hoeveel tijd en geld deze naleving kosten. We maken hierbij gebruik van het door ons in 2002 ontwikkelde standaardkostenmodel. Dit model is onderdeel van de landelijk vastgestelde methodiek voor het meten van regeldruk (administratieve lasten en nalevingskosten).

Meten is verbeteren

Sira Consulting heeft ruime ervaring en inhoudelijke expertise in huis om regeldruk te meten:

  • Administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers.
  • Bestuurlijke lasten (uitvoeringslasten) voor de overheid.

Dit doen we voor bestaande wet- en regelgeving (ex post), maar ook bij voorgenomen beleid (ex ante). Daarbij geven we concrete voorstellen om de regeldruk te verminderen. Het meten van de regeldruk biedt immers inzicht in de mogelijkheden om beleid en regelgeving efficiënter en effectiever uit te voeren.

De resultaten van onze onderzoeken kunnen worden gebruikt voor de verplichte toetsen van het integraal afwegingskader, maar bijvoorbeeld ook als onderbouwing bij de afweging tussen verschillende beleidsopties voor Europese en nationale regelgeving. Hiermee kan regeldruk niet alleen worden verminderd, maar ook worden voorkomen.

Een alternatieve benadering

Ondanks de vele inspanningen om de regeldruk te verminderen, klagen bedrijven en burgers nog altijd over de hoge kosten. Met onze kennis en ervaring hebben wij daarom een nieuwe onderzoeksmethodiek ontwikkeld om regeldruk inzichtelijk te maken: de KAR-methodiek. Hierbij wordt regeldruk niet benaderd vanuit de regelgeving, maar vanuit het oogpunt van de ondernemer.