Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Staatssteunadvies

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat bedrijven en gemeente zo min mogelijk risico’s lopen? Sira Consulting adviseert decentrale overheden over de toepassing van de staatssteunregels. Op basis van onze concrete en praktische adviezen maakt u de steun staatssteunproof en verlopen eventuele procedures zo soepel mogelijk.

Sira Consulting is gespecialiseerd in de toepassing van het staatssteunverbod en alle vrijstellingsmogelijkheden binnen de staatssteunregels, in het bijzonder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Door jarenlange ervaring met kennisgevingsprocedures kennen wij de details van de AGVV als geen ander. Welke vrijstelling uit de AGVV biedt de beste mogelijkheden, gezien uw casus? Welke informatie heeft u nodig om een procedure goed te doorlopen? Bij de beantwoording van uw vragen hebben wij oog voor de consequenties van bepaalde keuzes voor uw initiatieven. Wij wegen samen met u af welk scenario staatssteunproof en het beste werkbaar is voor uw situatie.

Concreet advies met praktische handvatten

Wij leveren een praktisch en helder verwoord advies op. Op basis van ons advies maakt u uw subsidie staatssteunproof. Ook waarborgt u een zo soepel mogelijk verloop van de kennisgevingsprocedure.

De Staatssteunscan

Naast staatssteunadvies voeren wij ook de Staatssteunscan uit. Wilt u snel een goed inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt op het gebied van staatssteun? Zoekt u naar manieren om uw collega’s bewuster te maken van de Europeesrechtelijke aspecten van projecten? Heeft u behoefte aan meer grip op de naleving van de regels binnen uw organisatie? Met de Staatssteunscan helpt Sira Consulting overheden om risico’s te voorkomen en staatsteun in werkprocessen te verankeren. De Staatssteunscan is ontwikkeld in samenwerking met een provincie en meerdere gemeenten.

Snel inzicht in risico’s en praktisch advies

Na documentstudie en gesprekken met u en uw collega’s, stellen wij een advies op. Het advies bevat een overzicht van de belangrijkste risico’s én praktische handvatten om werkprocessen staatssteunproof te maken. Met behulp van de Staatssteunscan kunnen medewerkers staatssteun tijdig signaleren. Uw organisatie heeft zo meer grip op het onderwerp en daarmee op de risico’s.

Subsidie-evaluatie

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

De overheid stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven en ontwikkelingen. Subsidies vormen daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor het realiseren van beleidsdoelen.

Inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid

Om te borgen dat subsidiegeld goed wordt besteed, kunt u een onafhankelijke subsidie-evaluatie laten uitvoeren. Hierbij wordt nagegaan of uw subsidies doeltreffend en doelmatig zijn.

Bij doeltreffendheid wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre het subsidiebeleid de beleidsdoelen realiseert. Wanneer dit niet het geval is, gaan we na welke resultaten wél zijn bereikt.

Bij doelmatigheid wordt in kaart gebracht of de kosten in verhouding staan tot de gerealiseerde beleidsdoelen. We gaan na of de beleidsdoelen ook realiseerbaar waren geweest tegen lagere kosten. Ook gaan we na of de gemaakte kosten meer effecten hadden kunnen opleveren.

Gedegen analyse, gerichte aanbevelingen

We verzamelen inzichten door interviews en workshops te houden, en daadwerkelijk mee te lopen in procedures. Vervolgens doen wij concrete aanbevelingen om de doeltreffendheid en doelmatigheid in de toekomst te verbeteren. Dit gebeurt op creatieve wijze, bijvoorbeeld door een Innovation Lab samen met subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en andere stakeholders.

Evaluatierapport ter verantwoording

De subsidie-evaluatie leidt tot een evaluatierapport dat inzicht geeft in sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Het evaluatierapport wordt ingezet om de planning en uitvoering van subsidiebeleid bij te sturen, maar ook om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Veel van onze onderzoeken worden daarom gebruikt bij verantwoordingen aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de gemeenteraad.

Sira Consulting heeft ervaring met het uitvoeren van subsidie-evaluaties. Zo evalueerden wij recent de subsidieregelingen van het Rijk (2017), de subsidieregelingen van VVN, SWOV en TeamAlert (2017) en het subsidiebeleid van de gemeente De Bilt (2018).

Detachering

Heeft u binnen uw organisatie tijdelijk behoefte aan specialistische kennis en expertise op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering of toezicht? Onze deskundige adviseurs en onderzoekers kunnen u tijdelijk ondersteunen.

Tijdens detacheringsopdrachten maken wij gedurende korte of langere periode onderdeel uit van uw organisatie, bijvoorbeeld in de rol van adviseur, kwartiermaker, projectleider of projectsecretaris. Wij helpen u graag met een resultaat waarmee uw organisatie verder kan.

Balans tussen proces, inhoud en communicatie

Onze meerwaarde zit in de goede balans tussen proces, inhoud en communicatie. Goede projectmanagementvaardigheden zijn de basis om resultaten te realiseren binnen de afgesproken termijn. Inhoudelijke kennis is cruciaal om de nut en noodzaak van aangedragen oplossingen te kunnen beoordelen. Ten slotte zijn onze adviseurs opgeleid om zowel met betrokkenen van binnen als buiten uw organisatie te kunnen communiceren en zo draagvlak te realiseren.

Betrokken en deskundig

Onze adviseurs zijn getraind om op projectmatige wijze aan de slag te gaan met vraagstukken op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht. Ze kunnen toegevoegde waarde bieden omdat ze…

… zich binnen korte tijd kunnen inwerken op uw onderwerp.

… zich thuis voelen in complexe ambtelijke en politiek-bestuurlijke omgevingen.

… beschikken over uitstekende projectmanagementvaardigheden (Prince-2 of IPMA-D certificering).

… kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en boven verwachting willen presenteren.

… persoonlijk, betrokken en deskundig zijn.

De juiste adviseur voor uw organisatie

Wij vinden het belangrijk dat de adviseur de juiste kennis en ervaring heeft om u verder te helpen. Uiteraard is ook de klik tussen u en onze adviseur belangrijk. Neemt u contact op met Sira Consulting om te zien welke van onze adviseurs u het beste kan ondersteunen bij uw uitdaging.

Maatwerkoplossingen regeldruk

De maatwerkoplossingen zijn erop gericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen veroorzaakt door beleid, regelgeving of de uitvoeringsprocessen weg te nemen.  Sira Consulting heeft een groot aantal knelpunten en belemmeringen geanalyseerd en in samenwerking met alle relevante partijen opgelost.

Duidelijke knelpunten

Ondernemers geven aan dat ze veel last (en soms zelfs frustratie) hebben van wet- en regelgeving die bedrijfsuitbreiding, innovaties of nieuwe projecten in de weg staan. In de praktijk blijkt het dan niet eenvoudig om een knelpunt helder te formuleren en de oorzaak aan te wijzen.

Met onze kennis over de geldende wet- en regelgeving en onze ervaring met de uitvoeringspraktijk, zijn wij in staat complexe situaties te analyseren. In goed overleg komen wij dan tot heldere en voor iedereen duidelijk geformuleerde knelpunten.

Concrete en haalbare oplossingen

Wij hebben geconstateerd dat de meeste knelpunten en belemmeringen zijn op te lossen door samen met alle relevante partijen (overheid, toezichthouder en bedrijfsleven) in overleg te gaan. Het resultaat bestaat uit concrete en haalbare oplossingen die op maat zijn gemaakt voor het specifieke knelpunt.

Wij hebben onder meer een bijdrage geleverd aan concrete oplossingen voor:

Bij deze oplossingen bleek het overigens niet altijd nodig om de (Europese) wet- en regelgeving aan te passen. Oplossingen zijn ook te vinden in de uitvoering en soms zelf betere communicatie tussen partijen onderling.

Ook moeten we onderkennen dat niet alle knelpunten en belemmeringen zijn op te lossen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van conflicterende maatschappelijke belangen.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effect en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.  Sira Consulting heeft een groot aantal wetten en beleidsterreinen geëvalueerd (onder meer bouwregelgeving, klachtrecht en sociale zekerheid).

Inzicht in beleidseffecten

De overheid streeft met wet- en regelgeving maatschappelijke doelen na. Het liefst zonder bedrijven en burgers hiermee onnodig te belasten en met zo min mogelijk regeldruk. Maar werkt dat beleid ook zoals het bedoeld is? En staan de resultaten wel in verhouding tot de gebruikte middelen?

Een beleidsevaluatie beoordeelt of beleid doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) is. Zo’n evaluatie geeft duidelijkheid over sterktes en zwaktes, over kansen en bedreigingen. Beleidsevaluaties worden ingezet om de planning en uitvoering van beleid bij te sturen, maar ook om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Veel van onze onderzoeken worden daarom gebruikt bij verantwoordingen aan de Tweede Kamer, de gemeenteraad of Provinciale Staten.

Concrete verbeteringen

Sira Consulting gebruikt erkende meetmethoden om de maatschappelijke, financiële en sociaaleconomische effecten van beleid inzichtelijk te maken. We verzamelen inzichten door het houden van interviews, workshops en het meelopen in procedures en werkwijzen. Hierbij betrekken wij gericht de doelgroep maar ook andere belanghebbende partijen.

De beleidseffecten brengen wij in kaart en, indien relevant, kwantificeren wij de maatschappelijke kosten en baten. Op basis hiervan evalueren wij het beleid. Voor specifieke onderwerpen werken wij hierbij samen met specialisten en universiteiten.

Procesmatig waarborgen wij draagvlak door afstemming te zoeken met de belangrijkste stakeholders. Dat zorgt voor een breed draagvlak voor de resultaten en waarborgt een solide basis om beleid indien nodig te optimaliseren.