Regulatory costs check

Pensioenorganisaties investeren tijd en moeite om te voldoen aan de wetten en regels van de overheid. Om welk deel van de totale kosten gaat het eigenlijk? En wat betekent dit voor de investeringsruimte?

Pensioenorganisaties staan onder druk om hun pensioenpremies te verlagen. Onderzoek van het Financieele Dagblad (FD) wijst uit dat dit in de praktijk niet overal gebeurt. Een reden hiervoor betreft de toename in kosten om aan (nieuwe) regelgeving te voldoen.

Inzicht op bedrijfsniveau

Weet u hoeveel kosten uw organisatie maakt voor het naleven van alle wet- en regelgeving? De Regulatory costs check geeft inzicht in de impact van regulatory compliance op de totale bedrijfskosten. Daarmee ontstaat ook inzicht in de wijze waarop de winstgevendheid van uw pensioenorganisatie hierdoor beïnvloed wordt.

Deze check is gebaseerd op de KAR-methodiek, welke Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft ontwikkeld om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren. KAR staat voor Kostengestuurde Aanpak Regeldruk.

Onderzoek in verschillende sectoren heeft laten zien dat compliancekosten een aanzienlijk deel van de bedrijfskosten kunnen zijn (variërend van 10-30% van de totale bedrijfskosten) en van significante invloed zijn op het bedrijfsresultaat. Bovendien kan dit van jaar tot jaar sterk verschillen doordat bedrijven nieuwe of gewijzigde regelgeving moeten doorvoeren.

Benieuwd hoeveel kosten u maakt?

Finance functie optimaal

Pensioenorganisaties krijgen vanwege het aangepaste Financieel Toetsingskader (FTK) te maken met wijzigingen in hun finance functie en de jaarverslaglegging. Wij staan u terzijde om de finance functie optimaal in te richten en uit te voeren.

Aandeelhouders, toezichthouders, banken en andere stakeholders zijn, mede door het huidige financieel economische klimaat, in toenemende mate geïnteresseerd in de wijze waarop de financiële positie van pensioenorganisaties tot stand komt. En op welke wijze hierover door de directie wordt gecommuniceerd en gerapporteerd.

Wijzigende regelgeving

(Inter-)nationale eisen aan verslaglegging wijzigen voortdurend, bijvoorbeeld met de introductie van IASB/IFRS-9. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassingen van bedrijfsprocessen en interne financiële systemen. Het vereist van bedrijven dat zij kunnen anticiperen en acteren op nieuwe eisen en vragen van stakeholders en regelgevende instanties.

Pensioenorganisaties hebben sinds 1 januari 2015 tevens te maken met het aangepaste Financieel Toetsingskader (FTK). Het financieel toetsingskader is het nieuwe financiële toezichtregime en maakt deel uit van de Pensioenwet. Het FTK is van toepassing op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen.

Vanwege de omvang van de wijzigingen voor alle betrokkenen rept De Nederlandsche Bank (DNB) over een ‘technisch onderhoud voor het Nederlandse pensioenstelsel’. De impact van de wijzigingen worden onder andere weerspiegeld in de finance functie van uw organisatie.

Onze diensten

De finance functie weerspiegelt uw business strategie, verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van uw organisatie.

Wij zijn bij uitstek toegerust om u te ondersteunen om uw finance functie nog efficiënter in te richten en u te ondersteunen met een:

 • Optimale financiële planning.
 • Financial management dashboard voor een compact en helder overzicht van de actuele financiële positie.
 • Efficiënte financiële operatie door gebruik te maken van onze best practices.

 

‘Klantbelang Centraal’ Toets

Verzekeraars hebben een duidelijke maatschappelijke rol: Het bieden van zekerheid en duidelijkheid voor financiële risico’s. In de nasleep van de kredietcrisis geeft de sector dit bewustzijn opnieuw gestalte onder het motto ‘klantbelang centraal’.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het principe ‘klantbelang centraal’ een van haar thema’s van 2015 gemaakt. Hiervoor heeft de AFM een agenda en een jaarplan opgesteld.

Nu ook de economie lijkt aan te trekken gloren er nieuwe mogelijkheden voor verzekeraars om passende oplossingen voor hun klanten te bieden. In aansluiting op veranderende maatschappelijke behoeften met nieuwe risico’s zetten verzekeraars hun belangrijke kennis en kunde in.

Van buiten naar binnen

Door de klant centraal te stellen en diens belangen te inventariseren, kunnen verzekeraars hun dienstverlening nog sterker maken. Goede dienstverlening kan de concurrentiepositie van verzekeraars immers versterken. Juist omdat wet- en regelgeving beperkingen oplegt, is het zaak om optimaal tegemoet te komen aan klantbehoeften. En om deze mee te nemen in de interne productontwikkeling en procesinrichting. Van buiten naar binnen.

Onze diensten

Benieuwd hoe uw klanten uw dienstverlening ervaren en hoe u deze gericht kunt verbeteren? Wij hebben daarvoor de volgende twee diensten ontwikkeld:

A. Klant Centraal toets: Krijgt de klant de dienstverlening, die hij/zij verwacht?

Deze toets geeft aan hoe klanten uw dienstverlening ervaren en hoe de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd kan worden. De kwaliteitsnormen zijn bijvoorbeeld gericht op behandeltermijnen, klantvriendelijke communicatie, etc. De toets is voortgekomen uit onze dienst Bewijs van Goede Dienst (BvGD) voor lokale overheden.

Sira Consulting heeft het BvGD in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld in co-creatie met een tiental pilot-gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vertegenwoordigers van MKB-Nederland en VNO-NCW. Inmiddels is dit instrument door ruim 160 gemeenten en diverse waterschappen en provincies in de praktijk toegepast.

B. Klantbelang Centraal toets: Krijgt de klant wat hij/zij nodig heeft?

Deze toets richt zich op de mate waarin uw producten en processen conform AFM kwaliteitsnormen zijn ingericht. Onze kwaliteitsnormen corresponderen met het AFM klantbelang centraal dashboard en wij vullen deze concreet in voor uw organisatie.

Gezamenlijk formuleren wij verbetervoorstellen en een actieplan om de klanttevredenheid merkbaar te verhogen. Deze kunnen wij vervolgens implementeren in uw organisatie en bewaken.

Kortom: Wij zorgen voor verbeteringen met een concreet resultaat!

Regulatory reporting Solvency II

Verzekeraars zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals  voor Solvency II.

Daarbij moeten steeds meer gegevens aangeleverd worden aan De Nederlandsche Bank (DNB) ten behoeve van het prudentieel toezicht op verzekeraars. De gegevens uitvraag verloopt daarbij gaandeweg meer ‘data-gedreven’, hetgeen extra eisen stelt aan de (data-)kwaliteit van de interne rapportageprocessen en systemen van verzekeraars.

Europese regelgeving: Solvency II

Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking treedt. Het kader bestaat uit de bestaande Solvency II-richtlijn uit 2009 (2009/138/EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de uitvoeringsverordening en technische standaarden.

Deze worden in 2015 gefinaliseerd. Om de transitie naar het nieuwe raamwerk te bevorderen, heeft de Europese toezichthouder EIOPA voorbereidende richtsnoeren uitgevaardigd.

Zo worden onder meer de overgangsmaatregelen in verband met de invoering van de aangepaste Solvency II, de rol van de toezichtautoriteiten DNB en EIOPA, en de behandeling van lange termijn producten van verzekeraars geregeld. Ook wordt nadere invulling gegeven aan de wijze waarop de kapitaaleis wordt vastgesteld.

Aanvullende technische standaarden

EIOPA vult het Solvency II raamwerk verder in via technische standaarden en richtsnoeren. Deze worden in twee sets opgeleverd. De eerste set is reeds geconsulteerd en door EIOPA goedgekeurd. De tweede set technische standaarden en richtsnoeren is begin december 2014 ter consultatie aangeboden.

Naar verwachting vindt besluitvorming over de tweede set plaats in de EIOPA Board of Supervisors (BoS) vergadering van juni 2015. Nationaal wordt de Solvency II richtlijn geïmplementeerd via de Implementatiewet Solvabiliteit II (definitief), de Implementatiewet Omnibus II (concept) en het Implementatiebesluit richtlijn en verordening Solvabiliteit II (concept).

Onze diensten

Wij hebben de Solvency II (2009/138/EG) richtlijnen bij verschillende verzekeraars geïmplementeerd en het contact onderhouden met DNB. Daarbij hebben onze experts een duidelijke rol gehad als verbindende schakel tussen de business en de IT afdelingen van verzekeraars en datakwaliteit issues opgelost. Wij volgen de huidige Solvency II ontwikkelingen voor onze klanten op de voet en ondersteunen hen met de implementatie en rapportages.

Neemt u vooral contact met ons op om onze ervaringen en best practices met u te delen.

Regulatory reporting Basel III/CRD-IV

Bancaire instellingen zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals voor Basel III/CRD-IV.

Bancaire instellingen moeten steeds meer gegevens aanleveren aan De Nederlandsche Bank (DNB) en in toenemende mate aan de Europese Centrale Bank (ECB). De gegevens uitvraag verloopt daarbij steeds meer ‘data-gedreven’, hetgeen extra eisen stelt aan de interne rapportageprocessen en systemen van banken.

Europese regelgeving en toezicht

Vanaf 4 november 2014 valt met de komst van de ECB/Bankenunie een aantal grotere banken in Nederland voor het eerst onder Europees prudentiëel toezicht. Met de start van dit Single Supervisory Mechanism (SSM) is de Bankenunie echter nog niet af. Voor 2015 staan de voorbereidingen op het Single Resolution Mechanism (SRM) en de invoering van het Nederlandse ex ante depositogarantiestelsel op de agenda.

Basel III CRD-IV CRR

Met de voltooiing van de Europese regelgeving rondom kapitaal- en liquiditeitsseisen (Basel III CRD-IV CRR), worden ook de rapportagevereisten aangescherpt. De toezichthouders hanteren strikte deadlines voor de aanlevering van bijvoorbeeld COREP/FINREP, LCR en NSFR rapportages.

In een onderzoek naar regeldruk in de bancaire sector hebben wij aangetoond, dat de jaarlijkse omvang van de toegenomen Basel III rapportageplicht voor banken vergelijkbaar is met de omvang van vier volledige jaarafsluitingen. Dit rapport is op verzoek beschikbaar te stellen.

Onze diensten

Wij hebben Basel III/CRD-IV bij verschillende grote en kleinere banken geïmplementeerd en COREP/FINREP, LCR en NSFR rapportages opgezet en uitgevoerd. Wij ondersteunen u bij het opzetten en tijdig aanleveren van de juiste regulatory reporting rapportages, zoals voor Basel III/CRD-IV CRR.

Compliance In Control

De impact van financiële wet- en regelgeving kan verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid van uw organisatie. Een juiste interpretatie, implementatie en uitvoering van regelgeving is daarom essentieel.

Compliance lastig?

Banken geven aan dat de compliance eisen relatief hoog zijn vanwege de toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving. Vooral kleinere partijen zien het als een opgave om alle compliance vereisten te kennen en deze tijdig te implementeren. Brancheorganisaties springen in de bres en laten van zich horen.

De toezichthoudende instanties hanteren daarnaast vaak open normen, die ruimte voor interpretatie toelaten. Dit is veelal een bewuste beleidskeuze vanuit de wetgevende instanties.

Compliance zeker!

Met onze kennis over de geldende wet- en regelgeving en onze ervaring met de uitvoeringspraktijk, kunnen wij u gericht adviseren en concrete oplossingen op projectmatige basis implementeren. Onze gecertificeerde compliance officers brengen processen in kaart, controleren op naleving, signaleren problemen en ondersteunen bij de afstemming met toezichthouders.

Zodoende borgt u dat alle bedrijfsactiviteiten conformeren aan nationale en internationale vereisten. Dit geeft zekerheid en rust.

Onze diensten

 • Het toetsen op volledige en juiste interpretatie van wet- en regelgeving.
 • Het bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving.
 • Het vertalen van regelgeving naar concrete impact op de organisatie en bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld middels een policy).
 • Het vertalen en implementeren van een policy naar processen, procesbeschrijvingen en/of werkinstructies.
 • Het ondersteunen bij het opstellen en implementeren van regulatory compliance rapportages voor de toezichthouders.
 • Het ondersteunen bij de verantwoording naar de verschillende toezichthouders.
 • Verzorgen van interne opleidingen.

Hierbij zijn wij tevens op afstand in te schakelen voor specifieke compliance taken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een Compliance Charter, Code of Conduct, beloningsbeleid, communicatiebeleid, en/of het ontwikkelen van compliance awareness trainingen of data protectie trainingen.

Voor financiële instellingen  hebben wij de controle op naleving gedaan van onder andere internationale richtlijnen voor banken (Basel III/CRD-IV CRR, FATCA), Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), mededingingsrecht en consumentenrecht.

Daarbij waren wij verantwoordelijk voor: risicomanagement, kwaliteitsmanagement, beleidsdocumenten, klachtenmanagement, data protectie, information security, audits, processen en trainingen. Ook hebben wij uitgebreide ervaring als contactpersoon voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Compliance Office

Voor verzekeraars kan de impact van financiële wet- en regelgeving verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid en concurrentiepositie van hun organisatie. Ons Compliance Office ondersteunt u bij de interpretatie, implementatie en naleving van regelgeving.

Compliance complex?

Verzekeraars geven aan, dat de compliance eisen complexer worden vanwege de toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving. Vooral kleinere partijen zien het als een opgave om alle compliance vereisten te kennen en deze tijdig te implementeren.

De toezichthoudende instanties hanteren daarnaast vaak open normen, die ruimte voor interpretatie van regelgeving toelaten. Dit is veelal een bewuste beleidskeuze vanuit de wetgevende instanties. Voor verzekeraars kan het in de praktijk echter lastig zijn exact te bepalen hoever hun taken en verantwoordelijkheden reiken.

Compliance verzekerd!

Met onze kennis over de geldende wet- en regelgeving en onze ervaring met de uitvoeringspraktijk, kunnen wij u gericht adviseren en concrete oplossingen op projectmatige basis implementeren. Onze gecertificeerde compliance officers en ervaren finance & risk experts brengen processen in kaart, controleren op naleving, signaleren problemen en zorgen voor een optimale afstemming met de toezichthouders.

Zodoende borgt u dat alle bedrijfsactiviteiten conformeren aan alle nationale en internationale vereisten. Dit geeft zekerheid en rust.

Compliance Office diensten

U als klant bepaalt waar en wanneer u gebruik maakt van het Sira Finance Compliance Office. Bijvoorbeeld voor de tijdelijke ondersteuning van uw eigen compliance officer of afdeling. Of voor een specifiek project om nieuwe wettelijke vereisten of een nieuw systeem te implementeren.

U kunt daarbij denken aan diensten zoals het:

 • Bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving.
 • Toetsen op volledige en juiste interpretatie van wet- en regelgeving.
 • Vertalen van regelgeving naar concrete impact op de organisatie en bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld middels een policy).
 • Vertalen en implementeren van een policy naar processen, procesbeschrijvingen en/of werkinstructies.
 • Ondersteunen bij het opstellen en implementeren van regulatory compliance rapportages voor de toezichthouders.
 • Ondersteunen bij de verantwoording naar de verschillende toezichthouders.
 • Gericht opleiden en coachen van interne afdelingen of functionarissen.
 • Onderzoeken en oplossen van issues met betrekking tot de datakwaliteit van uw informatiesystemen.

Hierbij zijn wij tevens in te schakelen op afstand voor specifieke taken. Denk daarbij aan onder andere het opstellen van een Compliance Charter, Code of Conduct, beloningsbeleid, communicatiebeleid, en/of het ontwikkelen van compliance awareness trainingen of data protectie trainingen.

Voor financiële instellingen  hebben wij de controle op naleving gedaan van onder andere  internationale richtlijnen voor verzekeraars (Solvency II), Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme, Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) , mededingingsrecht en consumentenrecht.

Daarbij waren wij verantwoordelijk voor:  risicomanagement, kwaliteitsmanagement, beleidsdocumenten, klachtenmanagement, data protectie, information security, audits, processen en trainingen. Ook hebben wij uitgebreide ervaring als contactpersoon voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Risk management

Als financiële instelling moet u risico’s identificeren, beoordelen en beheersen. Zo bewaart u uw reputatie, vertrouwen en veiligheid. Inzicht in risico’s helpt pensioenorganisaties om een gunstigere verhouding tussen risico’s en opbrengsten te verkrijgen.

Bijvoorbeeld bij de beslissing om het bedrijf selectief te laten groeien, op basis van uw portfoliobenadering.

Hogere liquiditeitseisen

De financiële crisis legde in korte tijd een groot aantal enorme risico’s bloot. De hervormingen die een reactie waren op de crisis hielden onder andere hogere eisen in aan kapitaal en liquiditeit. Voldoen aan die hogere eisen en tegelijkertijd behouden van een duurzaam businessmodel stelt pensioenorganisaties ten volste op de proef en is allerminst een makkelijke missie.

Nieuwe wet- en regelgeving

Pensioenorganisaties moeten voldoen aan een toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving. Het Financieel Toetsingskader (FTK) is het onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen aan pensioenorganisaties zijn vastgelegd. Het is opgebouwd rond de principes van marktwaardering, risicogebaseerde financiële eisen en transparantie.

De marktwaardering brengt met zich mee dat de beleggingen en de pensioenverplichtingen op eenzelfde manier worden gewaardeerd. Zo wordt de technische voorziening vastgesteld door discontering van verwachte toekomstige kasstromen tegen de actuele rentetermijnstructuur.

De bepaling van het vereiste eigen vermogen vindt risico gebaseerd plaats, zodat de eisen toe- of afnemen met de mate waarin het fonds aan risico’s blootstaat. Met transparantie, ten slotte, wordt beoogd op een zuivere en objectieve manier de financiële positie van het fonds in kaart te brengen en openbaar te maken.

Onze diensten

Wij stemmen uw ‘risk appetite’ met u af en helpt bij het definiëren van een risk management model. Daarbij brengen wij uw risico’s in kaart en stellen wij beheersmaatregelen op voor het management. Wij baseren ons hierbij onder andere op de Financial Stability Board (FSB) principes.

Samen met u willen we de samenhang doorgronden tussen de verschillende regels en komen tot een geïntegreerde aanpak. Deze heeft betrekking op zowel het verbeteren van de organisatie als het voldoen aan de relevante financiële wet- en regelgeving.

Naast de eigen medewerkers beschikken wij over een associates netwerk van ervaren risk & finance experts. Wij hebben uitstekende kennis van financiële wet- en regelgeving, waaronder de Pensioenwet en de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) richtlijnen.

Financial management

Financial management heeft tot doel om de financiële functie binnen een organisatie optimaal in te richten en uit te voeren. De financiële functie weerspiegelt de business strategie, verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van de organisatie.

Aandeelhouders, toezichthouders, banken en andere stakeholders zijn, mede door het huidige financiëel economische klimaat, in toenemende mate geïnteresseerd in de wijze waarop de financiële positie van organisaties tot stand komt. En op welke wijze hierover door de directie wordt gecommuniceerd en gerapporteerd.

(Inter-)nationale eisen aan verslaglegging, bijvoorbeeld IASB/IFRS 9, veranderen voortdurend. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassingen van bedrijfsprocessen en interne financiële systemen. Het vereist van bedrijven dat zij kunnen anticiperen en acteren op nieuwe eisen en vragen van stakeholders en regelgevende instanties.

Wij zijn bij uitstek toegerust om u te ondersteunen en concrete oplossingen te bieden.

Financiële planning

Wij helpen u bij het realiseren van een op maat gemaakte financiële planning en een performance framework ten behoeve van een betere besluitvorming. Door middel van een financial managementdashboard krijgt de directie snel een helder overzicht van de actuele financiële positie.

Onze diensten

Onze ervaren specialisten op het gebied van interne en externe financiële verslaglegging zijn uitstekend in staat om te helpen bij:

 • Impact assessments en de implementatie van nieuwe financiële verslagleggings-standaarden.
 • Conversies naar een nieuwe standaard (IFRS, US- en Dutch GAAP).
 • Het verbeteren van financiële rapportageprocessen.
 • Het implementeren en invoeren van financiële IT pakketten en systemen, waarbij wij als schakel tussen de business en de IT afdeling optreden.
 • Kwaliteit- en doorlooptijdverbetering van het financiële afsluitingsproces (Fast & Quality Close).

Wij vertellen u graag over onze ervaringen en best practices bij uiteenlopende organisaties uit de financiële sector.