Innovatiekrediet

Indien u een baanbrekende innovatie wilt doorvoeren maar nog voor een deel van deze ontwikkeling op zoek bent naar financiering, dan kan het Innovatiekrediet een uitkomst bieden.

Het Innovatiekrediet is een overheidskrediet dat bedoeld is om een technische innovatie mogelijk te maken die op een andere manier niet gefinancierd kan worden. Wij begeleiden u bij dit complexe aanvraagtraject, stellen samen met u alle stukken op en begeleiden u in gesprekken met de RVO hierover.

Een gedegen aanpak

Een aanvraag voor het Innovatiekrediet behelst het opstellen van een drietal documenten:

  1. Een uitgebreid businessplan, waarin wordt duidelijk gemaakt wat het businessmodel is achter de innovatie die wordt gepleegd, wie de concurrenten zijn etc.
  2. Een uitgebreid projectplan, waarin wordt beschreven wanneer welke stappen voltijdig worden gezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Daarnaast dient uitgebreid ingegaan te worden op de state of the art en dient het plan duidelijke kwantificeerbare mile stones te bevatten.
  3. Een financieel plan, dat bestaat uit een balans en een liquiditeits- en exploitatiebegroting voor een periode van 10 jaar. Dit is noodzakelijk omdat mede op basis van dit document ook het terugbetalingsschema van het krediet wordt vastgesteld.

Uiteindelijk bedraagt het Innovatiekrediet 45% van de ontwikkelingskosten waarbij het noodzakelijk is dat aangetoond kan worden dat men over voldoende middelen beschikt om zijn eigen deel van de projectkosten te voldoen. Het gehele aanvraagtraject is een complex, langdurig traject waarin wij zeer ervaren zijn en waarbij wij uitstekend de vertaalslag kunnen maken tussen uw project en de doelstellingen van het Innovatiekrediet. U moet wel rekening houden met het feit dat de gehele procedure ten minste een half jaar kan duren en gezien de hoeveelheid werk adviseren wij u geen aanvragen in te dienen indien de projectkosten minder dan € 500.000 bedragen.

Aantrekken equity

Als startende ondernemer bent u op zoek naar geld om uw ideeën te verwezenlijken. Daarvoor heeft u niet alleen financiering en subsidie nodig maar ook equity om het eigen deel van de projectkosten te kunnen financieren.

Wij begeleiden u bij het opstellen van uw businessplan, waarbij wij aandacht besteden aan het helder verwoorden van de technische innovatie en het businessmodel hierachter. Op basis van de reeds beschikbare informatie kunnen wij u helpen om een document te creëren waarmee u goed voor de dag kunt komen bij mogelijke investeerders.

Achtereenvolgens zullen wij in dit proces de volgende stappen doorlopen:

Voorbereiding

Vaststellen investeringsproces en tijdschema, het assisteren bij het maken van een dataset (dataroom) en het opbouwen van een financieel model in Excel. Opstellen documentatie (zoals een informatiememorandum, geheimhoudingsverklaring, procesbrief) en het opstellen van een shortlist met ca. 20 potentiële investeerders.

Marketing

Het aftasten van de bedrijven op de shortlist en het uitsturen van de procesbrief en een geheimhoudingsverklaring.

Afronding

Na het ontvangen van een of meerdere termsheets, het begeleiden van onderhandelingen met een of meerdere investeerders, coördinatie en vastlegging van afspraken in een intentieverklaring, coördinatie van eventueel due diligence-onderzoek en begeleiden van definitieve onderhandelingen.

Subsidies aanvragen

Via het uitgeven van subsidies is de overheid in staat om op een positieve manier sturend op te treden. Subsidies zijn er dan ook om benut te worden met als doel het Nederlands bedrijfsleven competitiever te maken.

De Nederlandse overheid, maar ook andere instanties zoals de Europese Unie, onderkennen het belang van een innovatief bedrijfsleven. Met verschillende subsidies wordt u als bedrijf een helpende hand geboden om de (internationale) concurrentie voor te blijven. Met onze ervaring en expertise helpen wij u optimaal van subsidies gebruik te maken en de beschikbare middelen in te zetten om uw innovaties of uw (internationale) bedrijfsuitbreiding te realiseren. En dan wel zonder het onnodig ingewikkeld te maken.

Er is een aantal subsidieregelingen die met name geschikt zijn voor het Innovatieve MKB. Als basis is daar natuurlijk het fiscale instrumentarium met de WBSO/RDA en Innovatiebox.

MIT

Daarnaast is er een erg belangrijke subsidiebron, de MIT regeling, die subsidie verstrekt aan mkb-ondernemingen die onderdeel uitmaken van een van de topsectoren. Binnen de MIT zijn er twee programma’s het meest interessant, dat zijn haalbaarheidsstudie waarvoor maximaal 50% subsidie verkregen kan worden en de samenwerkingsregeling waarvoor maximaal € 200.000 aan subsidie kan worden verkregen.

NWO financiering

De NWO vormt de evenknie van de RVO waarbij de organisatie voornamelijk verantwoordelijk is voor wetenschappelijke projecten en ondernemingen. Doorgaans is het dan ook een voorwaarde dat bij een aanvraag een kennisinstelling (universiteit) betrokken is of zelfs hoofdaanvrager is. Het Take-Off (https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off) programma kent twee fases: fase 1 betreft een haalbaarheidsstudie en fase 2 vroege fase financiering voor de ontwikkeling van een proof of concept. Daarnaast biedt Demonstrator (https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/demonstrator/demonstrator.html) de mogelijkheid aan onderzoekers om een demonstratie van hun innovatieve ideeën te ontwikkelen.

NWO, ZonMw en gezondheidsfondsen oproepen

Het hele jaar door worden er specifieke oproepen georganiseerd waar uw onderneming mogelijk bij kan aansluiten. Het betreft normaliter regelingen die een bepaald thema of ziektebeeld behandelen, zoals hartfalen of programma’s voor betere zorg. Wij houden dagelijks de oproepen in de gaten en matchen uw onderneming graag.

Horizon 2020

Naast dit Europese programma is er binnen het nieuwe Europese programma Horizon 2020 ook een mkb-programma waarvoor samenwerking binnen de EU op zich niet eens nodig is. Wel moet het om een te kwalificeren project gaan met een internationale uitstraling. Subsidie is mogelijk voor zowel fase 1 projecten (tot maximaal € 50.000) als voor fase 2 projecten (tot maximaal € 2.500.0000).