Vroege Fase Financiering

Voor startups is het vaak lastig financiering rond te krijgen wanneer een innovatief idee nog niet ver genoeg ontwikkeld is om investeerders aan te kunnen trekken. Deze “Valley of Death” kan overbrugd worden met Vroege Fase Financiering.

Vroege Fase Financiering (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff) is een overheidskrediet waarmee u een ontwikkeltraject tot ‘proof of concept’ kunt financieren. Een harde voorwaarde hierbij is dat u een geïnteresseerde investeerder heeft gevonden die in een Letter of Intent verklaart te willen investeren na het succesvol afronden van het vroege fase traject.

Begeleiding bij hele traject

Bij een Vroege Fase Financiering aanvraag is een aantal documenten van belang:

 1. Een business- en financieel plan, waarin wordt duidelijk gemaakt wat het businessmodel is achter de innovatie die wordt gepleegd, wie de concurrenten zijn, de balans, etc.
 2. Een uitgebreid projectplan, waarin wordt beschreven wanneer welke stappen voltijdig worden gezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Daarnaast dient uitgebreid ingegaan te worden op de state of the art en dient het plan duidelijke kwantificeerbare mile stones te bevatten.
 3. Een Letter of Intent, waarin de voorwaarden door de potentiële investeerder geschept worden om te kunnen investeren in de onderneming.

Als innovatieve starter kunt u 100% van projectkosten gefinancierd krijgen tot een maximum van €350.000. Het aanvraagproces neemt enkele maanden in beslag. Wij begrijpen dat u als starter graag zo snel mogelijk aan de slag wilt met het ontwikkeltraject. Wij begeleiden u daarom volledig bij het opstellen en aanscherpen van de benodigde documenten.

Opstellen businessplan

Voor grotere subsidie- en financieringsaanvragen is een gedetailleerd en onderbouwd businessplan een vereiste. Of u nou starter bent of een spin-off aan het opzetten bent, u heeft waarschijnlijk niet altijd tijd of expertise in huis om een zo goed mogelijk plan te schrijven. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van volledige businessplannen voor innovaties gerelateerd aan medisch technologische, ICT of energie. Wij werken daarom graag met u samen bij het schrijven van een kwalitatief hoogwaardig plan.

Van A tot Z

Een goed businessplan beantwoordt ten minste de volgende vragen:

 1. Wat is de businesscase? Wie vormt de doelgroep?
 2. Wat is het businessmodel? Hoe gaat u omzet genereren?
 3. Wat is de financiële projectie? Binnen hoeveel jaar verwacht u de investeringen terug te verdienen?

Wij schrijven businessplannen voor zowel compleet nieuwe ventures als uitbreidingen op bestaande proposities. In overleg met u stellen wij meerdere scenario’s voor zodat we de beste aansluiting kunnen vinden met uw bedrijfsstrategie en ontwikkelplannen. Wij leggen tevens gelijk de link met relevante financieringsopties en potentiële investeerders zodat u weet waar u aan toe bent. Uiteraard begeleiden we u ook graag bij het aanspreken hiervan.

Subsidieadvies

Subsidies hebben als doel een maatschappelijke gewenste ontwikkeling te stimuleren. Voor bedrijven zijn dit uitgelezen mogelijkheden om de organisaties duurzaam te laten groeien.

De Nederlandse overheid, maar ook andere instanties zoals de Europese Unie, onderkennen het belang van een innovatief bedrijfsleven. Met verschillende subsidies wordt u als bedrijf een helpende hand geboden om de (internationale) concurrentie voor te blijven.

Versnel innovatie

Innoveren is belangrijk maar moet nog al eens wijken vanwege beperkte capaciteit binnen de organisatie. De overheid wil bedrijven hierbij ondersteunen en stelt diverse innovatiesubsidies beschikbaar. Het kan hierbij gaan om subsidies gerelateerd aan specifieke onderwerpen (zoals Biobased Economy) of meer algemene innovatiesubsidies zoals WBSO.

Duurzame organisatieontwikkeling

De maatschappij is continu in beweging en bedrijven zijn hierdoor aan verandering onderhevig. Ook uw personeel zal hierin mee moeten komen. De overheid stelt verschillende subsidies beschikbaar om uw personeel te scholen en verder te laten ontwikkelen. Naast diverse specifieke opleidingssubsidies, zijn er ook meer algemene ESF regelingen die gericht zijn op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel.

Uitbreiden in het buitenland

De economie is steeds internationaler en dit biedt kansen om buiten Nederland uw bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen. Om dit te stimuleren heeft de Nederlandse overheid diverse subsidieregelingen in het leven geroepen die het internationaal zakendoen stimuleren.

Met onze ervaring en expertise helpen wij u om optimaal van deze regelingen gebruik te maken en de beschikbare middelen in te zetten om uw innovaties of uw (internationale) bedrijfsuitbreiding te realiseren, zonder het onnodig ingewikkeld te maken. Het gaat immers niet om het binnenhalen van subsidiegeld, maar veel belangrijker om het naar een hoger plan tillen van uw organisatie.

Realiseren projectfinanciering

Het is na de kredietcrisis voor ondernemingen steeds lastiger geworden om werkkapitaal te financieren of om extra ruimte te creëren voor investeringen en uw bedrijf te laten groeien en renderen. Daarom hebben wij een slimme dienst ontwikkeld die betrekking heeft op projectfinanciering.

Projectfinanciering kan verschillende vormen aannemen. Wij onderzoeken welke financieringsvorm het best past bij de activiteiten van uw onderneming. Hierbij kijken wij zowel naar verschillende financieringsinstrumenten van de overheid op nationaal of regionaal niveau, als naar financieringsvormen die worden uitgevoerd door de grootbanken of de meer gespecialiseerde banken zoals de NICB, FMO en de EIb.

DGGF

Het DGGF is een nieuw fonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat moet werken als een hefboom voor initiatieven die bijdragen aan economische en sociale verbeteringen in 66 ontwikkelingslanden.

DGGF bestaat uit 3 onderdelen; leningen voor investeringen van Nederlandse mkb-ondernemers in de geselecteerde landen; een investeringsfonds voor mkb-ondernemers in die landen zelf en verzekeringen voor betalingsrisco’s van Nederlandse exportondernemingen.

BMKB

Een bank verstrekt geen lening aan een onderneming als er niet voldoende zekerheden tegenover staan. Hierdoor is het voor sommige ondernemingen lastig om een lening af te sluiten. Door het aanscherpen van de Basel III regels zullen banken zich nog terughoudender opstellen. Via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB, voorheen BBMKB) staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die zich in deze situatie bevinden. In een BMKB stelt de overheid zich tot 60% garant voor de lening die verstrekt wordt, waardoor het risicoprofiel verlaagd wordt voor banken en zij eerder genegen zijn een lening te verstrekken.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een overheidskrediet dat bedoeld is om een  technische innovatie mogelijk te maken die op een andere manier niet gefinancierd zou kunnen worden. Wij begeleiden u bij dit complexe aanvraagtraject, stellen samen met u alle stukken op en begeleiden u in gesprekken met de RVO hierover. Het is een complex traject waarin wij zeer ervaren zijn en waarbij wij uitstekend de vertaalslag kunnen maken tussen uw project en de doelstellingen van het Innovatiekrediet. Binnen het krediet kunt u 45 % van uw R&D kosten dekken tot een maximum van € 5 miljoen.

Innovatiekrediet

Indien u een baanbrekende innovatie wilt doorvoeren maar nog voor een deel van deze ontwikkeling op zoek bent naar financiering, dan kan het Innovatiekrediet een uitkomst bieden.

Het Innovatiekrediet is een overheidskrediet dat bedoeld is om een technische innovatie mogelijk te maken die op een andere manier niet gefinancierd kan worden. Wij begeleiden u bij dit complexe aanvraagtraject, stellen samen met u alle stukken op en begeleiden u in gesprekken met de RVO hierover.

Een gedegen aanpak

Een aanvraag voor het Innovatiekrediet behelst het opstellen van een drietal documenten:

 1. Een uitgebreid businessplan, waarin wordt duidelijk gemaakt wat het businessmodel is achter de innovatie die wordt gepleegd, wie de concurrenten zijn etc.
 2. Een uitgebreid projectplan, waarin wordt beschreven wanneer welke stappen voltijdig worden gezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Daarnaast dient uitgebreid ingegaan te worden op de state of the art en dient het plan duidelijke kwantificeerbare mile stones te bevatten.
 3. Een financieel plan, dat bestaat uit een balans en een liquiditeits- en exploitatiebegroting voor een periode van 10 jaar. Dit is noodzakelijk omdat mede op basis van dit document ook het terugbetalingsschema van het krediet wordt vastgesteld.

Uiteindelijk bedraagt het Innovatiekrediet 45% van de ontwikkelingskosten waarbij het noodzakelijk is dat aangetoond kan worden dat men over voldoende middelen beschikt om zijn eigen deel van de projectkosten te voldoen. Het gehele aanvraagtraject is een complex, langdurig traject waarin wij zeer ervaren zijn en waarbij wij uitstekend de vertaalslag kunnen maken tussen uw project en de doelstellingen van het Innovatiekrediet. U moet wel rekening houden met het feit dat de gehele procedure ten minste een half jaar kan duren en gezien de hoeveelheid werk adviseren wij u geen aanvragen in te dienen indien de projectkosten minder dan € 500.000 bedragen.

Aantrekken equity

Als startende ondernemer bent u op zoek naar geld om uw ideeën te verwezenlijken. Daarvoor heeft u niet alleen financiering en subsidie nodig maar ook equity om het eigen deel van de projectkosten te kunnen financieren.

Wij begeleiden u bij het opstellen van uw businessplan, waarbij wij aandacht besteden aan het helder verwoorden van de technische innovatie en het businessmodel hierachter. Op basis van de reeds beschikbare informatie kunnen wij u helpen om een document te creëren waarmee u goed voor de dag kunt komen bij mogelijke investeerders.

Achtereenvolgens zullen wij in dit proces de volgende stappen doorlopen:

Voorbereiding

Vaststellen investeringsproces en tijdschema, het assisteren bij het maken van een dataset (dataroom) en het opbouwen van een financieel model in Excel. Opstellen documentatie (zoals een informatiememorandum, geheimhoudingsverklaring, procesbrief) en het opstellen van een shortlist met ca. 20 potentiële investeerders.

Marketing

Het aftasten van de bedrijven op de shortlist en het uitsturen van de procesbrief en een geheimhoudingsverklaring.

Afronding

Na het ontvangen van een of meerdere termsheets, het begeleiden van onderhandelingen met een of meerdere investeerders, coördinatie en vastlegging van afspraken in een intentieverklaring, coördinatie van eventueel due diligence-onderzoek en begeleiden van definitieve onderhandelingen.

Subsidies aanvragen

Via het uitgeven van subsidies is de overheid in staat om op een positieve manier sturend op te treden. Subsidies zijn er dan ook om benut te worden met als doel het Nederlands bedrijfsleven competitiever te maken.

De Nederlandse overheid, maar ook andere instanties zoals de Europese Unie, onderkennen het belang van een innovatief bedrijfsleven. Met verschillende subsidies wordt u als bedrijf een helpende hand geboden om de (internationale) concurrentie voor te blijven. Met onze ervaring en expertise helpen wij u optimaal van subsidies gebruik te maken en de beschikbare middelen in te zetten om uw innovaties of uw (internationale) bedrijfsuitbreiding te realiseren. En dan wel zonder het onnodig ingewikkeld te maken.

Er is een aantal subsidieregelingen die met name geschikt zijn voor het Innovatieve MKB. Als basis is daar natuurlijk het fiscale instrumentarium met de WBSO/RDA en Innovatiebox.

MIT

Daarnaast is er een erg belangrijke subsidiebron, de MIT regeling, die subsidie verstrekt aan mkb-ondernemingen die onderdeel uitmaken van een van de topsectoren. Binnen de MIT zijn er twee programma’s het meest interessant, dat zijn haalbaarheidsstudie waarvoor maximaal 50% subsidie verkregen kan worden en de samenwerkingsregeling waarvoor maximaal € 200.000 aan subsidie kan worden verkregen.

NWO financiering

De NWO vormt de evenknie van de RVO waarbij de organisatie voornamelijk verantwoordelijk is voor wetenschappelijke projecten en ondernemingen. Doorgaans is het dan ook een voorwaarde dat bij een aanvraag een kennisinstelling (universiteit) betrokken is of zelfs hoofdaanvrager is. Het Take-Off (https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off) programma kent twee fases: fase 1 betreft een haalbaarheidsstudie en fase 2 vroege fase financiering voor de ontwikkeling van een proof of concept. Daarnaast biedt Demonstrator (https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/demonstrator/demonstrator.html) de mogelijkheid aan onderzoekers om een demonstratie van hun innovatieve ideeën te ontwikkelen.

NWO, ZonMw en gezondheidsfondsen oproepen

Het hele jaar door worden er specifieke oproepen georganiseerd waar uw onderneming mogelijk bij kan aansluiten. Het betreft normaliter regelingen die een bepaald thema of ziektebeeld behandelen, zoals hartfalen of programma’s voor betere zorg. Wij houden dagelijks de oproepen in de gaten en matchen uw onderneming graag.

Horizon 2020

Naast dit Europese programma is er binnen het nieuwe Europese programma Horizon 2020 ook een mkb-programma waarvoor samenwerking binnen de EU op zich niet eens nodig is. Wel moet het om een te kwalificeren project gaan met een internationale uitstraling. Subsidie is mogelijk voor zowel fase 1 projecten (tot maximaal € 50.000) als voor fase 2 projecten (tot maximaal € 2.500.0000).

Realiseren projectfinanciering

Als accountant zult u regelmatig betrokken worden bij gesprekken met de bank om de financieringsbehoefte voor de komende periode veilig te stellen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om projecten te financieren anders dan uit het werkkapitaal. Wij onderzoeken hoe fiscale instrumenten, subsidies, en kredieten zo met elkaar kunnen samenwerken dat uw projecten gefinancierd kunnen worden met een zo laag mogelijk kostenniveau om op die wijze uw rendement te optimaliseren en uw risico’s te verlagen.

Vroege Fase Financiering

Met een lening uit de Vroege Fase Financiering (VFF) kunnen starters en mkb-bedrijven onderzoeken of hun idee kans van slagen heeft op de markt. Een mkb dat net gestart is met innovatieprojecten en niet in aanmerking kan komen voor reguliere financiering, kan in aanmerking komen voor een VFF. De lening en de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald. De rente bedraagt 5,34% (per 1 januari 2015).

BMKB

Een bank verstrekt geen lening aan een onderneming als er niet voldoende zekerheden tegenover staan. Hierdoor is het voor sommige ondernemingen lastig om een lening af te sluiten. Door het aanscherpen van de Basel III regels zullen banken zich nog terughoudender opstellen. Via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB, voorheen BBMKB) staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die zich in deze situatie bevinden. In een BMKB stelt de overheid zich tot 60% garant voor de lening die verstrekt wordt, waardoor het risicoprofiel verlaagd wordt voor banken en zij eerder genegen zijn een lening te verstrekken.

Finance For International Business (FIB)

Dit door de overheid in samenspraak met de banken ingestelde fonds kan worden aangewend om investeringen in het buitenland mogelijk te maken. De Staat verstrekt 35% van het financieringsbedrag in de vorm van een lening (co-financiering). Voor deze lening worden geen zekerheden gevraagd voor de dekking van de lening. Doordat de Staat daadwerkelijk voor een deel meefinanciert, zijn financiers eerder bereid uw plannen te financieren. De overige 65% van de financiering moet door een professionele financier (een bank) worden verstrekt.

Subsidiescreening

U hebt als accountant, financieel adviseur of fiscalist een goed beeld van uw klanten waarbij u op de hoogte bent van de activiteiten en van de voorgenomen investeringen. Op basis van uw kennis van de onderneming kunnen wij in een kort gesprek een scan verrichten en de subsidiemogelijkheden voor uw relatie in beeld brengen.

Snel toegevoegde waarde voor uw klanten

In een kort gesprek over uw klantenportefeuille kunnen wij een snelle inschatting maken waar er subsidiekansen liggen. Wij zullen in dit gesprek een aantal subsidie “gevoelige” onderwerpen met u doornemen:

 1. Is het een technische innovatieve onderneming en ontwikkelt men zelf producten?
 2. Zitten er investeringen in de planning voor het komende jaar en wat is de aard van deze investeringen?
 3. Heeft men plannen om met andere ondernemingen of met kennisinstellingen in binnen- of buitenland samen te werken?
 4. Is er een voornemen om naar het buitenland te gaan exporteren?
 5. Is er een voornemen om een groot opleidingstraject in gang te zetten?
 6. Gaat men een externe partij inhuren om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten?

De antwoorden op deze vragen zullen resulteren in een schematisch overzichtje met subsidiemogelijkheden dat u één op één kosteloos aan uw klanten kunt sturen.

Optimaliseren WBSO en Innovatiebox

Er is op dit moment veel te doen over het fiscale regime in Nederland dat met name internationale bedrijven belastingvoordelen zou bieden. Een van de voor deze groep fiscaal aantrekkelijke regelingen heeft betrekking op innovatie, waarin eigenlijk drie regelingen sterk met elkaar verweven zijn.

Met behulp van onze technische expertise zijn wij goed in staat om te zorgen dat de WBSO optimaal benut wordt bij uw klanten. Daarbij zullen wij helpen met het opzetten van de projecten en een koppeling maken tussen de WBSO en de RDA op dusdanige wijze dat deze goed aansluit bij de verantwoording in de onderneming.

Verhoog rendement innovatiebox

Het optimaal inrichten van de WBSO, waarbij alle kwalificerende werkzaamheden in de WBSO kunnen worden verantwoord, vormt een goede basis voor de onderhandeling met de fiscus. Wij kunnen de fiscalisten van uw kantoor ondersteunen met het toerekenen van fiscale winst aan innovatie, maar laten de werkelijke uitwerking van de Innovatiebox en de onderhandeling met de fiscus graag over aan de fiscalisten.