Regulatory costs check

Pensioenorganisaties investeren tijd en moeite om te voldoen aan de wetten en regels van de overheid. Om welk deel van de totale kosten gaat het eigenlijk? En wat betekent dit voor de investeringsruimte?

Pensioenorganisaties staan onder druk om hun pensioenpremies te verlagen. Onderzoek van het Financieele Dagblad (FD) wijst uit dat dit in de praktijk niet overal gebeurt. Een reden hiervoor betreft de toename in kosten om aan (nieuwe) regelgeving te voldoen.

Inzicht op bedrijfsniveau

Weet u hoeveel kosten uw organisatie maakt voor het naleven van alle wet- en regelgeving? De Regulatory costs check geeft inzicht in de impact van regulatory compliance op de totale bedrijfskosten. Daarmee ontstaat ook inzicht in de wijze waarop de winstgevendheid van uw pensioenorganisatie hierdoor beïnvloed wordt.

Deze check is gebaseerd op de KAR-methodiek, welke Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft ontwikkeld om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren. KAR staat voor Kostengestuurde Aanpak Regeldruk.

Onderzoek in verschillende sectoren heeft laten zien dat compliancekosten een aanzienlijk deel van de bedrijfskosten kunnen zijn (variërend van 10-30% van de totale bedrijfskosten) en van significante invloed zijn op het bedrijfsresultaat. Bovendien kan dit van jaar tot jaar sterk verschillen doordat bedrijven nieuwe of gewijzigde regelgeving moeten doorvoeren.

Benieuwd hoeveel kosten u maakt?

Finance functie optimaal

Pensioenorganisaties krijgen vanwege het aangepaste Financieel Toetsingskader (FTK) te maken met wijzigingen in hun finance functie en de jaarverslaglegging. Wij staan u terzijde om de finance functie optimaal in te richten en uit te voeren.

Aandeelhouders, toezichthouders, banken en andere stakeholders zijn, mede door het huidige financieel economische klimaat, in toenemende mate geïnteresseerd in de wijze waarop de financiële positie van pensioenorganisaties tot stand komt. En op welke wijze hierover door de directie wordt gecommuniceerd en gerapporteerd.

Wijzigende regelgeving

(Inter-)nationale eisen aan verslaglegging wijzigen voortdurend, bijvoorbeeld met de introductie van IASB/IFRS-9. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassingen van bedrijfsprocessen en interne financiële systemen. Het vereist van bedrijven dat zij kunnen anticiperen en acteren op nieuwe eisen en vragen van stakeholders en regelgevende instanties.

Pensioenorganisaties hebben sinds 1 januari 2015 tevens te maken met het aangepaste Financieel Toetsingskader (FTK). Het financieel toetsingskader is het nieuwe financiële toezichtregime en maakt deel uit van de Pensioenwet. Het FTK is van toepassing op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen.

Vanwege de omvang van de wijzigingen voor alle betrokkenen rept De Nederlandsche Bank (DNB) over een ‘technisch onderhoud voor het Nederlandse pensioenstelsel’. De impact van de wijzigingen worden onder andere weerspiegeld in de finance functie van uw organisatie.

Onze diensten

De finance functie weerspiegelt uw business strategie, verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van uw organisatie.

Wij zijn bij uitstek toegerust om u te ondersteunen om uw finance functie nog efficiënter in te richten en u te ondersteunen met een:

  • Optimale financiële planning.
  • Financial management dashboard voor een compact en helder overzicht van de actuele financiële positie.
  • Efficiënte financiële operatie door gebruik te maken van onze best practices.

 

Risk management

Als financiële instelling moet u risico’s identificeren, beoordelen en beheersen. Zo bewaart u uw reputatie, vertrouwen en veiligheid. Inzicht in risico’s helpt pensioenorganisaties om een gunstigere verhouding tussen risico’s en opbrengsten te verkrijgen.

Bijvoorbeeld bij de beslissing om het bedrijf selectief te laten groeien, op basis van uw portfoliobenadering.

Hogere liquiditeitseisen

De financiële crisis legde in korte tijd een groot aantal enorme risico’s bloot. De hervormingen die een reactie waren op de crisis hielden onder andere hogere eisen in aan kapitaal en liquiditeit. Voldoen aan die hogere eisen en tegelijkertijd behouden van een duurzaam businessmodel stelt pensioenorganisaties ten volste op de proef en is allerminst een makkelijke missie.

Nieuwe wet- en regelgeving

Pensioenorganisaties moeten voldoen aan een toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving. Het Financieel Toetsingskader (FTK) is het onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen aan pensioenorganisaties zijn vastgelegd. Het is opgebouwd rond de principes van marktwaardering, risicogebaseerde financiële eisen en transparantie.

De marktwaardering brengt met zich mee dat de beleggingen en de pensioenverplichtingen op eenzelfde manier worden gewaardeerd. Zo wordt de technische voorziening vastgesteld door discontering van verwachte toekomstige kasstromen tegen de actuele rentetermijnstructuur.

De bepaling van het vereiste eigen vermogen vindt risico gebaseerd plaats, zodat de eisen toe- of afnemen met de mate waarin het fonds aan risico’s blootstaat. Met transparantie, ten slotte, wordt beoogd op een zuivere en objectieve manier de financiële positie van het fonds in kaart te brengen en openbaar te maken.

Onze diensten

Wij stemmen uw ‘risk appetite’ met u af en helpt bij het definiëren van een risk management model. Daarbij brengen wij uw risico’s in kaart en stellen wij beheersmaatregelen op voor het management. Wij baseren ons hierbij onder andere op de Financial Stability Board (FSB) principes.

Samen met u willen we de samenhang doorgronden tussen de verschillende regels en komen tot een geïntegreerde aanpak. Deze heeft betrekking op zowel het verbeteren van de organisatie als het voldoen aan de relevante financiële wet- en regelgeving.

Naast de eigen medewerkers beschikken wij over een associates netwerk van ervaren risk & finance experts. Wij hebben uitstekende kennis van financiële wet- en regelgeving, waaronder de Pensioenwet en de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) richtlijnen.