Subsidie-evaluatie

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

De overheid stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven en ontwikkelingen. Subsidies vormen daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor het realiseren van beleidsdoelen.

Inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid

Om te borgen dat subsidiegeld goed wordt besteed, kunt u een onafhankelijke subsidie-evaluatie laten uitvoeren. Hierbij wordt nagegaan of uw subsidies doeltreffend en doelmatig zijn.

Bij doeltreffendheid wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre het subsidiebeleid de beleidsdoelen realiseert. Wanneer dit niet het geval is, gaan we na welke resultaten wél zijn bereikt.

Bij doelmatigheid wordt in kaart gebracht of de kosten in verhouding staan tot de gerealiseerde beleidsdoelen. We gaan na of de beleidsdoelen ook realiseerbaar waren geweest tegen lagere kosten. Ook gaan we na of de gemaakte kosten meer effecten hadden kunnen opleveren.

Gedegen analyse, gerichte aanbevelingen

We verzamelen inzichten door interviews en workshops te houden, en daadwerkelijk mee te lopen in procedures. Vervolgens doen wij concrete aanbevelingen om de doeltreffendheid en doelmatigheid in de toekomst te verbeteren. Dit gebeurt op creatieve wijze, bijvoorbeeld door een Innovation Lab samen met subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en andere stakeholders.

Evaluatierapport ter verantwoording

De subsidie-evaluatie leidt tot een evaluatierapport dat inzicht geeft in sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Het evaluatierapport wordt ingezet om de planning en uitvoering van subsidiebeleid bij te sturen, maar ook om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Veel van onze onderzoeken worden daarom gebruikt bij verantwoordingen aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de gemeenteraad.

Sira Consulting heeft ervaring met het uitvoeren van subsidie-evaluaties. Zo evalueerden wij recent de subsidieregelingen van het Rijk (2017), de subsidieregelingen van VVN, SWOV en TeamAlert (2017) en het subsidiebeleid van de gemeente De Bilt (2018).

Formatieonderzoek

Hoeveel capaciteit heeft u nodig om een taak uit te voeren? Een formatieonderzoek geeft uw organisatie inzicht in de capaciteit die nodig is om taken doelmatig en doeltreffend uit te voeren.

Veranderingen van het takenpakket

Maatschappelijke veranderingen, bezuinigingen en politieke keuzes veroorzaken veranderingen in het takenpakket van (uitvoerings)organisaties. Dit heeft gevolgen voor de benodigde omvang en samenstelling van het medewerkersbestand.

Een formatieonderzoek geeft inzicht in de capaciteit die nodig is om de taken van een organisatie uit te voeren. Zo kunnen organisaties onderbouwde beslissingen nemen over de omvang en samenstelling van hun personeelsbestand. Zo wordt geborgd dat alle taken doelmatig worden uitgevoerd en gaat er geen maatschappelijk geld verloren.

Inzicht in tijdbesteding en benodigde capaciteit

In samenspraak met de opdrachtgever ontwikkelen we voor elk onderzoek een specifiek formatiemodel. Vervolgens onderzoeken we de tijdbesteding en werkzaamheden in (een combinatie van) interviews, metingen en brown paper sessies. Ten slotte berekenen wij op basis van de onderzoeksresultaten de benodigde kengetallen.

Transparant model met de formatieberekening

Het formatieonderzoek levert een transparant model op waarin op basis van de tijdsbesteding per medewerker, per taak, de benodigde capaciteit is berekend. De berekeningen geven ook inzicht in de benodigde functie- en ervaringsniveaus. Het model is zo vormgegeven dat de opdrachtgever het model zelf kan actualiseren.

Daarnaast leveren wij een lijst op met concrete aanbevelingen voor de uitvoering van werkzaamheden, gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek. Het formatieonderzoek kan gecombineerd worden met het kostprijsonderzoek.

Sira Consulting heeft ruime ervaring met het uitvoeren van formatieonderzoeken. Voorbeelden zijn de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd voor het UWV voor de uitvoering van de Werkloosheidswet (2016) en voor Arbeidsgehandicaptendienstverlening (2016), en de formatieberekening voor het Subsidiebureau in de Gemeente Amsterdam (2013).

De klantreis in beeld

Een klantreis (ook wel customer journey genoemd) is een ideale methode voor (de)centrale overheden en uitvoeringsorganisaties om de uitvoerbaarheid van beleid, wet- en regelgeving te optimaliseren en de regeldruk te verminderen. Vanuit de belevingswereld van burgers, bedrijven en instellingen begeleidt Sira Consulting haar opdrachtgevers bij het in kaart brengen van klantprocessen en het visualiseren de klantcontactmomenten en -ervaringen over alle communicatiekanalen heen. Vervolgens maken we inzichtelijk welke knelpunten zich in het proces voordoen, waar ze zitten en hoe ze opgelost kunnen worden. Het krachtige van de Sira-methode is dat we ook het effect van de oplossingen laten zien. En juist dát is het fundament voor het nemen van onderbouwde beslissingen.

Het Innovation Lab

Het door Sira Consulting opgezette Innovation Lab is een inspirerende werkomgeving waarin we samen met de belangrijkste partijen (overheden, klanten, derde belanghebbenden) samenwerken om de klantreis te vernieuwen. Door het vertalen van knelpunten in creatieve en innovatieve oplossingen, geven we concrete antwoorden op organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. Onderstaand vindt u de beelden van het Innovation Lab zoals we deze namens het CBR hebben uitgevoerd.

Verbetering met een concreet en merkbaar resultaat

De door Sira Consulting ontwikkelde methode, voor het in kaart brengen van een klantreis, maakt duidelijk waar de klantbehoefte ligt, hoe hieraan voldaan kan worden, maar ook dat klantdenken wordt gestimuleerd. Door het beter begrijpen van de klant, kunnen overheden en uitvoeringsorganisaties kosten besparen, nemen de administratieve lasten af en verbetert de dienstverlening.

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Effectiviteit- en efficiëntiewinst

Het aantonen van de maatschappelijke meerwaarde is van belang voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en voor interne evaluatie en kwaliteitsverbetering. Met de Sira Consulting methode kwantificeert u de effectiviteitwinst en de efficiëntiewinst, die uw organisatie realiseert voor klanten:

  • Producten en diensten verbeteren de prestaties van uw klanten (effectiviteitwinst).
  • Uw producten en diensten besparen tijd en kosten voor uw klanten (efficiëntiewinst).

Voor alle producten en diensten maken wij een inschatting van zowel de daadwerkelijk gerealiseerde meerwaarde als de potentiële meerwaarde. Ook besteden wij aandacht aan de impact van producten en diensten in de samenleving.

Inzicht in concrete verbetermogelijkheden

De Sira Consulting methode helpt u tevens om inzicht te krijgen in concrete verbetermogelijkheden voor uw organisatie. Dit doen wij enerzijds door aan de hand van best practices te laten zien hoe de maatschappelijke meerwaarde geoptimaliseerd kan worden. Anderzijds beoordelen wij de producten en diensten op basis van de maatschappelijke meerwaarde die ze opleveren, zodat een strategische afweging gemaakt kan worden bij het toekennen van schaarse middelen.

Wij hebben de methode succesvol toegepast bij het Inlichtingenbureau (IB). Het IB is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties, en is er voornamelijk op gericht om gemeenten te helpen bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben.

Jaarverslag

Een overzicht van de maatschappelijke meerwaarde van uw organisatie kan ook als bijlage bij het jaarverslag opgenomen worden. Het IB jaarverslag 2014 is vanaf 15 maart 2015 beschikbaar.

Meting toezichtlasten

U wilt investeren in efficiënter en effectiever toezicht? Sira Consulting analyseert de huidige situatie en brengt toezichtlasten in kaart. Daarna formuleren we een onderbouwd verbeterprogramma.

Last van toezicht?

Om te beoordelen of bedrijven aan de wet voldoen, is toezicht een belangrijk instrument. Toezicht bevordert naleving van de regels. Maar toezicht veroorzaakt ook lasten bij bedrijven en instellingen. Sira Consulting helpt u onnodige toezichtlasten te verminderen. Wij evalueren het effect van maatregelen voor- en achteraf en drukken dat uit in meetbaar minder toezichtlasten. Dat zorgt voor beter, effectiever en efficiënter toezicht met merkbaar minder lasten.

Toezicht met effect

Sira Consulting heeft een instrumentarium ontwikkeld voor het meten van toezichtlasten. Dit instrumentarium geeft inzicht in de verschillende aspecten van toezicht en biedt:

  • een optimale beheersing van risico’s;
  • mogelijkheden om risico’s te prioriteren met behulp van risicoanalyse;
  • managementinformatie over het presteren van uw organisatie;
  • inzicht in hoe bedrijven het toezicht en de dienstverlening van uw organisatie ervaren;
  • inzicht in de gevolgen van toezicht voor de economische positie van bedrijven, binnen Nederland en in internationaal perspectief.

Kwaliteit van toezicht

Inspecties willen een goed kwaliteitsniveau nastreven in hun omgang met burgers, bedrijven of instellingen. Goed toezicht zorgt immers voor een betere naleving. Om de kwaliteit van het toezicht van ‘buiten naar binnen’ te verbeteren hebben wij in samenwerking met het Bureau inspectieraad het Bewijs van Goede Dienst voor rijksinspecties ontwikkeld. Dit is onder meer toegepast door de douane, de Staatstoezicht op de mijnen, Inspectie SZW en onderdelen van de VWA.