‘Klantbelang Centraal’ Toets

Verzekeraars hebben een duidelijke maatschappelijke rol: Het bieden van zekerheid en duidelijkheid voor financiële risico’s. In de nasleep van de kredietcrisis geeft de sector dit bewustzijn opnieuw gestalte onder het motto ‘klantbelang centraal’.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het principe ‘klantbelang centraal’ een van haar thema’s van 2015 gemaakt. Hiervoor heeft de AFM een agenda en een jaarplan opgesteld.

Nu ook de economie lijkt aan te trekken gloren er nieuwe mogelijkheden voor verzekeraars om passende oplossingen voor hun klanten te bieden. In aansluiting op veranderende maatschappelijke behoeften met nieuwe risico’s zetten verzekeraars hun belangrijke kennis en kunde in.

Van buiten naar binnen

Door de klant centraal te stellen en diens belangen te inventariseren, kunnen verzekeraars hun dienstverlening nog sterker maken. Goede dienstverlening kan de concurrentiepositie van verzekeraars immers versterken. Juist omdat wet- en regelgeving beperkingen oplegt, is het zaak om optimaal tegemoet te komen aan klantbehoeften. En om deze mee te nemen in de interne productontwikkeling en procesinrichting. Van buiten naar binnen.

Onze diensten

Benieuwd hoe uw klanten uw dienstverlening ervaren en hoe u deze gericht kunt verbeteren? Wij hebben daarvoor de volgende twee diensten ontwikkeld:

A. Klant Centraal toets: Krijgt de klant de dienstverlening, die hij/zij verwacht?

Deze toets geeft aan hoe klanten uw dienstverlening ervaren en hoe de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd kan worden. De kwaliteitsnormen zijn bijvoorbeeld gericht op behandeltermijnen, klantvriendelijke communicatie, etc. De toets is voortgekomen uit onze dienst Bewijs van Goede Dienst (BvGD) voor lokale overheden.

Sira Consulting heeft het BvGD in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld in co-creatie met een tiental pilot-gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vertegenwoordigers van MKB-Nederland en VNO-NCW. Inmiddels is dit instrument door ruim 160 gemeenten en diverse waterschappen en provincies in de praktijk toegepast.

B. Klantbelang Centraal toets: Krijgt de klant wat hij/zij nodig heeft?

Deze toets richt zich op de mate waarin uw producten en processen conform AFM kwaliteitsnormen zijn ingericht. Onze kwaliteitsnormen corresponderen met het AFM klantbelang centraal dashboard en wij vullen deze concreet in voor uw organisatie.

Gezamenlijk formuleren wij verbetervoorstellen en een actieplan om de klanttevredenheid merkbaar te verhogen. Deze kunnen wij vervolgens implementeren in uw organisatie en bewaken.

Kortom: Wij zorgen voor verbeteringen met een concreet resultaat!

Regulatory reporting Solvency II

Verzekeraars zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals  voor Solvency II.

Daarbij moeten steeds meer gegevens aangeleverd worden aan De Nederlandsche Bank (DNB) ten behoeve van het prudentieel toezicht op verzekeraars. De gegevens uitvraag verloopt daarbij gaandeweg meer ‘data-gedreven’, hetgeen extra eisen stelt aan de (data-)kwaliteit van de interne rapportageprocessen en systemen van verzekeraars.

Europese regelgeving: Solvency II

Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking treedt. Het kader bestaat uit de bestaande Solvency II-richtlijn uit 2009 (2009/138/EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de uitvoeringsverordening en technische standaarden.

Deze worden in 2015 gefinaliseerd. Om de transitie naar het nieuwe raamwerk te bevorderen, heeft de Europese toezichthouder EIOPA voorbereidende richtsnoeren uitgevaardigd.

Zo worden onder meer de overgangsmaatregelen in verband met de invoering van de aangepaste Solvency II, de rol van de toezichtautoriteiten DNB en EIOPA, en de behandeling van lange termijn producten van verzekeraars geregeld. Ook wordt nadere invulling gegeven aan de wijze waarop de kapitaaleis wordt vastgesteld.

Aanvullende technische standaarden

EIOPA vult het Solvency II raamwerk verder in via technische standaarden en richtsnoeren. Deze worden in twee sets opgeleverd. De eerste set is reeds geconsulteerd en door EIOPA goedgekeurd. De tweede set technische standaarden en richtsnoeren is begin december 2014 ter consultatie aangeboden.

Naar verwachting vindt besluitvorming over de tweede set plaats in de EIOPA Board of Supervisors (BoS) vergadering van juni 2015. Nationaal wordt de Solvency II richtlijn geïmplementeerd via de Implementatiewet Solvabiliteit II (definitief), de Implementatiewet Omnibus II (concept) en het Implementatiebesluit richtlijn en verordening Solvabiliteit II (concept).

Onze diensten

Wij hebben de Solvency II (2009/138/EG) richtlijnen bij verschillende verzekeraars geïmplementeerd en het contact onderhouden met DNB. Daarbij hebben onze experts een duidelijke rol gehad als verbindende schakel tussen de business en de IT afdelingen van verzekeraars en datakwaliteit issues opgelost. Wij volgen de huidige Solvency II ontwikkelingen voor onze klanten op de voet en ondersteunen hen met de implementatie en rapportages.

Neemt u vooral contact met ons op om onze ervaringen en best practices met u te delen.

Compliance Office

Voor verzekeraars kan de impact van financiële wet- en regelgeving verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid en concurrentiepositie van hun organisatie. Ons Compliance Office ondersteunt u bij de interpretatie, implementatie en naleving van regelgeving.

Compliance complex?

Verzekeraars geven aan, dat de compliance eisen complexer worden vanwege de toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving. Vooral kleinere partijen zien het als een opgave om alle compliance vereisten te kennen en deze tijdig te implementeren.

De toezichthoudende instanties hanteren daarnaast vaak open normen, die ruimte voor interpretatie van regelgeving toelaten. Dit is veelal een bewuste beleidskeuze vanuit de wetgevende instanties. Voor verzekeraars kan het in de praktijk echter lastig zijn exact te bepalen hoever hun taken en verantwoordelijkheden reiken.

Compliance verzekerd!

Met onze kennis over de geldende wet- en regelgeving en onze ervaring met de uitvoeringspraktijk, kunnen wij u gericht adviseren en concrete oplossingen op projectmatige basis implementeren. Onze gecertificeerde compliance officers en ervaren finance & risk experts brengen processen in kaart, controleren op naleving, signaleren problemen en zorgen voor een optimale afstemming met de toezichthouders.

Zodoende borgt u dat alle bedrijfsactiviteiten conformeren aan alle nationale en internationale vereisten. Dit geeft zekerheid en rust.

Compliance Office diensten

U als klant bepaalt waar en wanneer u gebruik maakt van het Sira Finance Compliance Office. Bijvoorbeeld voor de tijdelijke ondersteuning van uw eigen compliance officer of afdeling. Of voor een specifiek project om nieuwe wettelijke vereisten of een nieuw systeem te implementeren.

U kunt daarbij denken aan diensten zoals het:

  • Bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving.
  • Toetsen op volledige en juiste interpretatie van wet- en regelgeving.
  • Vertalen van regelgeving naar concrete impact op de organisatie en bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld middels een policy).
  • Vertalen en implementeren van een policy naar processen, procesbeschrijvingen en/of werkinstructies.
  • Ondersteunen bij het opstellen en implementeren van regulatory compliance rapportages voor de toezichthouders.
  • Ondersteunen bij de verantwoording naar de verschillende toezichthouders.
  • Gericht opleiden en coachen van interne afdelingen of functionarissen.
  • Onderzoeken en oplossen van issues met betrekking tot de datakwaliteit van uw informatiesystemen.

Hierbij zijn wij tevens in te schakelen op afstand voor specifieke taken. Denk daarbij aan onder andere het opstellen van een Compliance Charter, Code of Conduct, beloningsbeleid, communicatiebeleid, en/of het ontwikkelen van compliance awareness trainingen of data protectie trainingen.

Voor financiële instellingen  hebben wij de controle op naleving gedaan van onder andere  internationale richtlijnen voor verzekeraars (Solvency II), Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme, Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) , mededingingsrecht en consumentenrecht.

Daarbij waren wij verantwoordelijk voor:  risicomanagement, kwaliteitsmanagement, beleidsdocumenten, klachtenmanagement, data protectie, information security, audits, processen en trainingen. Ook hebben wij uitgebreide ervaring als contactpersoon voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).