Onderzoek naar budgetten voor griffie, rekenkamer(functie) en fractie

Sira Consulting voert het onderzoek “Zicht op raads- en statenondersteuning” uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wij doen dit in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu en de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Inzicht in budgetten
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de hoogte van de budgetten die gemeenten en provincies beschikbaar hebben (gesteld) voor hun raden respectievelijk staten. Hierbij gaat het om budgetten voor de griffie, de rekenkamer(functie), fractieondersteuning en het enquêterecht.

Het onderzoek is onderdeel van een brede beleidsinzet van de minister van BZK op de versterking van het decentraal bestuur en de volksvertegenwoordigingen. Een toereikende en adequate ondersteuning door de griffie, de rekenkamer(functie) en fractieondersteuning is hierbij voor raden en staten van groot belang. De minister heeft haar beleidsinzet op dit gebied uiteengezet in een brief die op 4 september jl. aan de Tweede Kamer is gestuurd en waarin zij op pagina 7 verwijst naar het onderzoek.

Online dashboard
Het onderzoek wordt voor het eerst uitgevoerd in 2023 en herhaald in 2024 en 2025. De resultaten worden verwerkt in een online dashboard per gemeente of provincie, waardoor ontwikkelingen in de budgetten voor de griffie, de rekenkamer(functie) en fractieondersteuning in de tijd (jaarreeksen) zijn te volgen. Daarnaast stelt Sira Consulting een eindrapportage op voor de Tweede Kamer.

Doet u mee aan het onderzoek?
Vul de vragenlijst in die hierover op 31 augustus of 1 september 2023 is gestuurd naar de griffier van uw organisatie. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het invullen, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk voor verdere ondersteuning. Mail hiervoor naar raadsenstatenondersteuning@siraconsulting.nl of neem telefonisch contact op via 030 307 88 24. Wij zijn telefonisch beschikbaar op:

  • Maandag: van 13.00 tot 17.00 uur
  • Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9.00 tot 13.00 uur

De beschikbaarheid van de helpdesk geldt t/m de einddatum die in de vragenlijst is opgenomen.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Lieneke Beukers.