Kamerbrief ‘voortgang behandeling Wlz-cliënten’ onderbouwd met onderzoek

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Sira Consulting een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk bij overheveling van de farmaceutische- en hulpmiddelenzorg van de Wet langdurige zorg naar de Zorgverzekeringswet. In het coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat behandeling en geneesmiddelen voor cliënten binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Begin november is een Kamerbrief met de voortgang inzake de behandeling van Wlz-cliënten verstuurd, ondersteund met bevindingen uit dit onderzoek.

Het onderzoek geeft inzicht in wat er door deze overheveling verandert voor instellingen, cliënten en zorgverleners, en welke aandachtspunten en kansen dit oplevert voor de integraliteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Om dit inzicht te verkrijgen zijn ten eerste gesprekken gevoerd met stakeholders, waaronder brancheverenigingen, koepels, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars. Hierna zijn gesprekken gevoerd met de uitvoeringspraktijk. Uit de gesprekken met Wlz-instellingen blijkt dat een overheveling van de farmaceutische- en hulpmiddelenzorg naar de Zvw tot meer aandachtspunten lijkt te leiden dan dat het kansen biedt.

Een van de belangrijkste aandachtspunten betreft de integraliteit van zorg. Brancheorganisaties en instellingen zijn het erover eens dat cliënten in de Wlz integrale zorg nodig hebben, juist omdat de zorg voor Wlz-cliënten zo complex is. Gevreesd wordt voor verschraling van deze integraliteit na overheveling. Een ander verwacht risico van overheveling is dat cliënten en zorgverleners met verschillende soorten medicatie en hulpmiddelen te maken krijgen als gevolg van verschillen in preferentiebeleid en zorgpolissen van zorgverzekeraars. Ook zijn er zorgen over toenemende lasten voor zorgverleners als gevolg van meer administratie en afstemming met verschillende leveranciers.

Op basis van o.a. de aandachtspunten uit dit onderzoek heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport besloten de Wlz-behandeling niet per 2025 over te hevelen. Daarnaast is besloten de doelen van de overheveling, samen met de sector, op een andere manier te realiseren.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Marieke Hollander.