Moties aangenomen naar aanleiding van mkb-indicatorbedrijven onderzoek

Het aantal wettelijke verplichtingen is het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen, zo concludeert Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) in haar jaarverslag. Tevens blijkt dat circa een derde van de wettelijke verplichtingen slecht uitvoerbaar is, omdat het niet goed aansluit op de dagelijkse bedrijfspraktijk.

Naar aanleiding van de almaar toenemende regeldruk heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van EZK onderzoek gedaan naar de toedracht hiervan, maar ook hoe dit verlicht kan worden. Sira Consulting heeft hiervoor de mkb-indicatorbedrijvenaanpak ontwikkeld. Onlangs zijn naar aanleiding van deze vernieuwende aanpak meerdere moties aangenomen.

Moties Stoffer en Pouw-Verweij en Graus 

Het mkb-indicatorbedrijvenaanpak is aanleiding geweest om meerdere moties omtrent vermindering regeldruk in te dienen én aan te nemen. In de motie Stoffer en Pouw-Verweij wordt de regering verzocht verschillende beleidsvarianten uit te werken voor verlaging van de belasting-, premie- en regeldruk om de lasten voor (mkb-)werkgevers te verlichten. Een tweede aangenomen motie betreft de motie Graus. In deze motie wordt de regering verzocht een concrete reductiedoelstelling van 25% voor regeldruk in te zetten. Beide moties sluiten aan bij de ambitie van het kabinet om de administratieve rompslomp voor bedrijven, burgers en instellingen terug te dringen.

Het ministerie van EZK heeft hiervoor het ‘programma vermindering regeldruk ondernemers’ geïnitieerd. De resultaten van de mkb-indicatorbedrijvenaanpak worden hierin verwerkt.

Mkb-indicatorbedrijvenaanpak

De mkb-indicatorbedrijvenaanpak is een nieuw, door Sira Consulting ontwikkelt, analyse-instrument om geldende verplichtingen, regeldruk en knelpunten op het niveau van de ondernemer in kaart te brengen en hiermee suggesties te doen voor reductievoorstellen. Het mkb-indicatorbedrijf staat model voor bedrijven die binnen een sector werkzaam zijn en dezelfde kenmerken hebben. Sira Consulting heeft het onderzoek, in overeenstemming met de sectoren winkelambacht, horeca, retail, metaal, bouw en de voedingsmiddelenindustrie, succesvol uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is, samen met een voortgangsrapportage over regeldruk, al op 18 augustus jl. aan het parlement gepresenteerd. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben ook gereageerd op het rapport en benadrukken het belang van verdere actie.

Het ministerie van EZK heeft aangekondigd dat ze eind 2023 een uitgewerkt programma voor regeldrukvermindering aan het parlement presenteert. In de tussentijd wordt de voortgang van het Regeldrukreductieprogramma gemonitord op de website www.regeldrukmonitor.nl.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Peter Bex.