Onderzoek bijschrijfplicht voor dagleidinggevenden naar Tweede Kamer

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Sira Consulting onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van het bijschrijven van dagleidinggevenden op de Alcoholwetvergunning. Het onderzoek richtte zich op het per bedrijfscategorie afwegen van de baten van de bijschrijfplicht tegen de kosten voor ondernemers. De baten van de bijschrijfplicht bestaan uit het tegengaan van ondermijning, criminaliteit en onzedelijk gedrag. De kosten voor ondernemers bestaan uit leges en regeldruk. Het onderzoeksrapport is 9 november 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een kosten-batenafweging niet goed mogelijk is vanwege het ontbreken van voldoende representatieve gegevens.

  • Vooral de baten zijn niet goed vast te stellen, omdat weinig bekend is over de omvang van de problematiek. Die beperkte bekendheid is inherent aan een fenomeen als ondermijning, dat zich afspeelt buiten het zicht van de buitenwereld. Bovendien zijn de effecten van een eventueel onderscheid in de bijschrijfplicht tussen verschillende bedrijfscategorieën onzeker, omdat aannemelijk is dat zowel gemeenten als ondernemers hun handelwijze hierop zouden aanpassen.
  • De kosten voor ondernemers vanwege het bijschrijven van dagleidinggevenden waren wél vast te stellen in het onderzoek. De totale legeskosten zijn geraamd op ruim € 8,5 miljoen per jaar. De totale regeldruk is met het Standaard Kostenmodel geraamd op ruim € 3,6 miljoen per jaar. Daarmee leidt de bijschrijfplicht voor dagleidinggevenden in totaal tot een jaarlijkse kostenpost voor ondernemers van ruim € 12 miljoen.

Het onderzoeksrapport bevat geen aanbevelingen, maar is beschouwend van aard. Het geeft de standpunten weer van de verschillende stakeholders. Gesprekken zijn gevoerd met vijftien gemeenten, zes regionaal of landelijk opererende overheidsorganisaties, zes vertegenwoordigers van de alcoholverstrekkende branche en één kenniscentrum. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat ten aanzien van de doelmatigheid van de bijschrijfplicht een groot verschil van inzicht bestaat tussen gemeenten en overige overheden enerzijds en brancheorganisaties anderzijds.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Michel Bloemheuvel.