Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van 20 Gelderse subsidies

Sira Consulting onderzocht de doeltreffendheid en doelmatigheid van 20 subsidies van de provincie Gelderland en analyseerde de instrumentkeuze. Dit belangrijke onderzoek richtte zich op diverse sectoren, waaronder natuur, cultuur, economie, sport en recreatie, om te bepalen hoe en waarom bepaalde subsidies effectiever en efficiƫnter functioneren dan andere.

Instrumentkeuze en beleidsinstrumentarium

Een essentieel onderdeel van onze studie betrof de analyse van de totstandkoming van de instrumentkeuze binnen het subsidiebeleid. Sinds 2020 heeft de provincie Gelderland met de optie voor incidentele subsidies een aanvullende mogelijkheid om haar beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, bovenop de bestaande methoden zoals begrotingssubsidies en subsidieregelingen. Des te meer boeiend werd het om na te gaan welke besluitvormingsprocessen de provincie werkelijk hanteert om tot een voorspelbare en passende keuze van instrumenten te komen.

Waarderend evalueren

In de benadering van dit onderzoek werd gekozen voor de methode van waarderend evalueren. Een methode gericht op het herkennen en uitbouwen van de werkende elementen binnen de bestaande subsidies. In tegenstelling tot de conventionele aanpak die zich richt op problemen, stimuleert waarderend evalueren een constructieve benadering die voortbouwt op succesvolle ervaringen, gedeelde waarden en geleerde lessen uit het verleden. Sira Consulting kiest voor een positieve kijk op het versterken van wat werkt.

Leer- en ontwikkeltraject

Het onderzoek omvatte ook een leer- en ontwikkeltraject om het lerend vermogen binnen de provincie te vergroten. Om de impact van de verkregen inzichten te maximaliseren, werden initieel de leerdoelen van de betrokken medewerkers in kaart gebracht. Tijdens de educatieve sessies die volgden, werd gezamenlijk nagedacht over de voorlopige bevindingen en aanbevelingen, met hernieuwde aandacht voor de vastgestelde leerdoelen.

Conclusie

De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van een consequente en zorgvuldige uitvoering van subsidie-evaluaties. Dit sluit aan bij de groeiende tendens van overheden om op een duidelijkere en meer transparante manier rekenschap te geven over het gebruik van publieke middelen, met een verhoogde focus op inzicht van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Stefan Prij.