Rapport vormt startpunt voor aanpakken van regeldruk

Sira Consulting heeft in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van JenV onderzoek gedaan naar de regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen. Op maandag 19 juni jl. is het rapport, samen met de beleidsreactie, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport biedt een startpunt voor de aanpak van de regeldruk. Dat de aanpak daadwerkelijk navolging krijgt, blijkt uit de, op 5 oktober jl., aangenomen motie Inge van Dijk, waarin de regering wordt verzocht om diverse financiële en fiscale regelingen voor vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen aan te passen of te vereenvoudigen.

Veel en complexe regels

Het naleven van alle geldende wet- en regelgeving kan ten koste gaan van de energie en het enthousiasme die een vereniging of stichting in hun kernactiviteiten steekt. Eerder hebben vrijwilligersorganisaties in hun petitie al aangegeven dat de regeldruk toeneemt. Vooral kleinere organisaties ondervinden hinder van de overvloedige en ingewikkelde regels. Ze missen de middelen en capaciteit om te bepalen of bepaalde verplichtingen op hen van toepassing zijn en hoe ze deze in hun organisatie moeten implementeren. Dit leidt tot een groter gevoel van regeldruk, wat vrijwilligers ontmoedigt en het werven van bestuurders bemoeilijkt.

De regeldruk kan minder

Het onderzoek wijst uit dat er mogelijkheden zijn om de regeldruk te verminderen. Een afweging tussen de maatschappelijke doelstelling van een verplichting en de waarde die wordt toegekend aan de bijdrage van vrijwilligersorganisaties kan helpen bepalen of er minder regeldruk mogelijk is. De ‘beslisboom regeldrukreductie’ die is ontwikkeld door Sira Consulting kan hierbij als leidraad dienen. In het onderzoek zijn met behulp van deze beslisboom suggesties gedaan om de regeldruk voor 10 verplichtingen te verminderen. Bovendien zijn overkoepelende aanbevelingen geformuleerd om de regeldruk te verminderen.

Regeldruk verminderen in de toekomst

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) gaan samen met de relevante departementen, de sector en andere belanghebbenden de suggesties en algemene aanbevelingen uit het rapport verder uitwerken. Brancheorganisaties hebben al een eerste reactie gegeven waarin ze aangeven dat het rapport een uitgebreid inzicht biedt in de oorzaken van regeldruk en de mogelijkheden om deze druk te verminderen. Bovendien zijn er Kamervragen gesteld over het onderzoek door Inge van Dijk (CDA). Dit rapport vormt daarmee het vertrekpunt voor het aanpakken van regeldruk.
De Vereniging NOV maakte een video waarin het probleem van de regeldruk bij vrijwilligersorganisaties wordt uitgelegd. Hierin zijn de onderzoeksresultaten van het rapport meegenomen. Bekijk de video, met onder ander Peter Bex, directeur van Sira Consulting, hieronder.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Kayleigh Hoogenboom.