Sira Consulting voor ‘de duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s)

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven zoals; het bouwen van betaalbare woningen, het verbeteren van de gezondheidszorg, het vergroten van ongelijkheid en het tegengaan van klimaatverandering. Overheidsorganisaties werken dagelijks aan deze uitdagingen om Nederland een stukje duurzamer, socialer en welvarender te maken. Sira Consulting draagt hier aan bij door te helpen met het verbeteren van beleid, wet- en regelgeving en organisaties. Het creëren van grote maatschappelijke meerwaarde is voor onze opdrachtgevers en ons werk een steeds belangrijker thema.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Een belangrijk kompas waarmee Sira Consulting richting geeft aan het werk zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn 17 doelen om in 2030 tot een duurzame samenleving te komen op het gebied van: people, prosperity, peace en participation. Deze doelen zijn op iedereen van toepassing: van de publieke sector tot het bedrijfsleven en de individuele burger. Want: als iedereen een bijdrage levert, kunnen grote stappen worden gemaakt richting een duurzame en sociale samenleving.

Hoe draagt Sira Consulting bij aan de SDG’s?

In de projecten draagt Sira Consulting bij aan de (duurzame) doelen van de publieke sector. Hierdoor werkt Sira indirect aan de SDG’s van hun opdrachtgever. Het

In de opdrachten vanuit overheidsorganisaties draagt Sira Consulting bij aan de (duurzame) doelen van de publieke sector. Hierdoor werken we indirect mee aan de SDG’s van onze opdrachtgever. Dit loopt uiteen van ‘Leven op het land (SDG 15)’, tot ‘Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)’ en ‘betaalbare en duurzame energie (SDG 7)’.

Het Sustainable Development Goal (SDG) waar de dienstverlening van Sira Consulting direct bij aansluit, is:

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten”

Met als subdoel:

“SDG 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijk en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus”

Sira Consulting draagt bij aan deze SDG’s door op eigen “Sira Consulting” wijze projecten uit te voeren voor overheidsorganisaties, waarmee we aan transparante, effectieve en sterke publieke diensten bouwen. Hieronder een inzicht in een aantal van de methodieken en voorbeelden die Sira Consulting hiervoor gebruikt.

Organisatieadvies in concreet stappenplan

Sira Consulting helpt overheidsorganisaties bij het optimaliseren van (uitvoerings)organisaties en geeft organisatieadvies over passende organisatiestructuren en samenwerkingsvormen. Hiermee draagt ze direct bij aan het creëren van sterke publieke diensten. Bij deze aanpak ligt de focus op de  inhoud (het wettelijk kader van de organisatie) en de praktische uitvoering hiervan (wat is nodig om deze wettelijke taken op een goede manier uit te voeren). Samen met de organisatie gaan we opzoek naar de best passende structuur en geven we concrete handvaten om de samenwerking te verbeteren. Sira Consulting merkt dat dit een grote toegevoegde waarde heeft: de adviezen sluiten direct aan op de praktijk en de (wettelijke) taak van de organisaties. Transparantie en het maken van duidelijke werkafspraken is hierbij essentieel. Tot slot geeft Sira Consulting altijd een concreet stappenplan mee aan de organisatie over de implementatie van de adviezen. Hiermee helpt Sira Consulting organisaties bij het doelgericht en transparant inrichten van de organisatie en het creëren van een soepele samenwerking.

Verbetertraject Provincie Zeeland en de faunabeheereenheid

Deze aanpak heeft  Sira Consulting onder andere toegepast bij een verbeteringstraject van de samenwerking tussen de Provincie Zeeland en de faunabeheereenheid. Het advies heeft inzicht gegeven in een gezamenlijke missie en visie, een duidelijke rol- en taakverdeling, concrete afspraken over de uitvoering van de taken en een voorstel voor de uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit van de faunabeheereenheid. De provincie en faunabeheereenheid zijn hier enthousiast mee aan de slag gegaan.

Subsidie-evaluaties versterken publieke diensten

Ook met subsidie-evaluaties draagt Sira Consulting bij aan sterke publieke diensten door inzicht te geven in de gevolgen van beleid en de verbetermogelijkheden. Beleid en beleidsinstrumenten (zoals subsidieregelingen) worden ingezet om maatschappelijke doelen te realiseren. Om te bepalen of de beoogde doelen worden gerealiseerd, wordt in kaart gebracht wat de daadwerkelijke gevolgen en effecten zijn van het beleid en/of het beleidsinstrument. Inzicht in de gevolgen van het bestaand beleid of het gebruik van een beleidsinstrument helpt om verbetermogelijkheden te identificeren, zodat de realisatie van de beoogde doelen efficiënter en effectiever zijn. Dit draagt bij aan een betere naleving, hogere maatschappelijke baten en lagere maatschappelijke kosten.

Subsidieregeling rondom asbestproblematiek

Een mooi voorbeeld hiervan is de evaluatie van de subsidieregeling ‘verwijderen asbestdaken’. De subsidieregeling is beoordeeld als doeltreffend en doelmatig. Dit was te danken aan de combinatie van ingezette instrumenten, zoals het voorgenomen verbod, een programmatische aanpak en de subsidieregeling zelf. Zonder de regeling was de geconstateerde versnelling van het gesaneerde aantal vierkante meters niet gerealiseerd. Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen meegegeven om de subsidieregeling nog beter te maken.

Kostprijsonderzoeken bieden belangrijke inzichten

In kostprijsonderzoeken bekijkt Sira Consulting hoeveel het uitvoeren van een taak of functie in de praktijk kost. Resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij de onderbouwing van de huidige of toekomstige financiering. Kostprijsmodellen slaan een brug tussen financiering en praktijk. Een kostprijsmodel kan bijvoorbeeld inzicht geven in de impact van budgetteringsbeslissing op het werkveld. Maar andersom komt het ook voor dat de bekostigde partij tegen tekorten aanloopt en middels een kostprijsmodel kan aangeven waar deze door worden veroorzaakt. Hiermee draagt het inzicht in eerlijke en realistische kostprijzen bij aan sterkere publieke diensten.

Standaardkostprijzen voor monitoring van de natuur

Sira Consulting heeft bijvoorbeeld, in opdracht van BIJ12, de standaardkostprijzen gemaakt voor de monitoring van de natuur. Sira Consulting is in gesprek gegaan met boswachters en ecologen om de kostprijzen te baseren op de activiteiten die worden uitgevoerd voor het doen van een goede monitoring. Op deze manier zijn kostprijzen bepaald die reëel en toereikend zijn voor het kwalitatief goed monitoren van de natuur.

Met deze, en vele andere, onderzoeken en adviestrajecten draagt Sira Consulting significant bij aan de SDG’s. In het dagelijks werk zijn de medewerkers van Sira Consulting gedreven om hier mee verder te gaan, óók na 2030. Want verbetering is altijd mogelijk!

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Anne Bastin.