Ex ante evaluatie asbestdakenfonds voor bedrijven aangeboden aan de Tweede Kamer

Op verzoek van het ministerie van IenW heeft Sira Consulting een ex ante evaluatie uitgevoerd naar een publiek-privaat asbestdakenfonds voor bedrijven. Geconcludeerd wordt dat er significante risico’s zijn met betrekking tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van zo’n fonds. Staatssecretaris van IenW Van Veldhoven-van der Meer is blij met de duidelijkheid die de evaluatie heeft geboden en gaat alternatieve opties afwegen. Uit overleg met koploperprovincies en -gemeenten blijkt dat de conclusie dat het anders moet, volledig wordt onderschreven.
Door het vervallen van het asbestdakenverbod kan nu niet met voldoende zekerheid worden uitgegaan van de benodigde omvang van het zakelijke fonds ter waarde van € 300 miljoen en het daarmee samenhangende aantal te verstrekken leningen van circa 1.000 per jaar. Voldoende deelname door provincies en/of gemeenten is ook een kritische factor. De businesscase was gebaseerd op deelname door alle provincies, maar dit lijkt niet reëel op korte termijn en er moet zelfs rekening mee worden gehouden dat het uiteindelijke aantal beperkt zal zijn. De hoge beheerskosten van het zakelijke fonds leiden door genoemde onzekerheden tot relatief grote financiële risico’s omdat de kosten per lening daardoor onevenredig hoog kunnen worden.

De evaluatie bevestigt dat geredeneerd vanuit de maatschappelijke opgave en het geconstateerde marktfalen, een financieel instrument nodig is om te stimuleren dat de asbestdaken bij (agrarische) bedrijven worden gesaneerd. In het rapport worden daartoe verschillende interessante beleidsopties aangedragen die richting geven aan het vervolg. Omdat het belangrijk is dat de partners van de samenwerkingsverklaring en de zakelijke eigenaren van asbestdaken op redelijke termijn perspectief wordt geboden, is de staatssecretaris voornemens om nog dit najaar meer duidelijkheid te bieden over de verschillende beleidsopties.

Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 treden nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder hebben we enkele wijzigingen geselecteerd voor een nadere toelichting vanwege de directe gevolgen van deze wijzigingen voor een grote groep ondernemers en de concrete merkbaarheid ervan voor zowel ondernemers als hun klanten. Meer nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving voor ondernemers per 1 juli 2020 is te vinden via Ondernemersplein.

Aanvullend geboorteverlof

Werknemers mogen tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen wanneer hun partner een kind heeft gekregen. De werkgever vraagt bij het UWV een uitkering aan, die 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon bedraagt. De werkgever mag zelf beslissen over het aanvullen van de uitkering tot het normale loon.

De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen zes maanden na de bevalling en moet dit vier weken van tevoren per brief of e-mail laten weten aan de werkgever. Daarnaast moet de werknemer eerst de standaardweek geboorteverlof opnemen.

Uitstalverbod tabakswaren in supermarkt

Supermarkten moeten tabakswaren volledig aan het zicht onttrekken. Dit betekent dat ook de kleuren en contouren van de producten niet meer te zien mogen zijn. Verder mogen de kasten en laden waarin de tabakswaren worden opgeborgen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en gelden eisen aan het uiterlijk van deze opbergmiddelen. De opbergmiddelen moeten bijvoorbeeld sober van kleur en vormgeving zijn en niet opvallen ten opzichte van de rest van de inrichting.

Vanaf 1 januari 2021 gaat het uitstalverbod ook gelden voor andere soorten verkooppunten dan supermarkten, zoals horeca, tankstations, kiosken en drogisterijen. Het verbod geldt niet voor speciaalzaken die voldoen aan een aantal eisen, waaronder registratie bij de NVWA.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat het minder vaak nodig is dat zij zich aanpassen aan veranderende regelgeving.

Eerste e-Innovatielab Succesvol Subsidies Evalueren

Sira Consulting organiseerde op 28 mei jl. voor experts van de overheid (Rijk, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties van Europese fondsen) een online Innovatielab over het succesvol evalueren van subsidies. De kernvraag van dit zogenaamde e-Innovatielab was: hoe kan het evaluatieproces van subsidieregelingen succesvol en soepel verlopen? Het resultaat is een aantal concrete acties voor overheden die helpen om SMART-C beleids- en subsidiedoelen te formuleren en te evalueren. Na de zomer organiseert Sira Consulting een vervolg.

Kennisdeling: initiatieven van het Rijk op het gebied van evalueren

Overheden in Nederland geven steeds meer prioriteit aan het evalueren van beleid, regelgeving en subsidies. Ondanks diverse handreikingen (zoals de handreiking van de Algemene Rekenkamer) lukt het in de praktijk niet altijd om een oordeel te vormen over de doeltreffendheid en doelmatigheid.

Tijdens het e-Innovatielab hebben de evaluatie-experts eerst kennis gedeeld over drie actuele ontwikkelingen bij de Rijksoverheid:

 • ‘Inzicht in Kwaliteit’, een initiatief van het ministerie van Financiën om meer inzicht krijgen in de effecten van beleid om zo de maatschappelijke toegevoegde waarde ervan te vergroten;
 • De pilot ‘Lerend Evalueren’ van het ministerie van VWS waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van evaluaties en de mate waarin deze leiden tot het bijsturen van beleid;
 • ‘De gouden regels voor het effectief en efficiënt verlenen van subsidies’ van het ministerie van SZW, die zijn opgesteld om het leereffect van subsidie-evaluaties te vergroten.

Concrete ideeën om proces van evalueren van subsidies te verbeteren

Vervolgens zijn de evaluatie-experts in gesprek gegaan over enerzijds het proces van evalueren en anderzijds het vergroten van de toegevoegde waarde van de evaluatie.

Dat deden we aan de hand van een belangrijk aandachtsgebied voor evaluatoren: beleids- en subsidiedoelen zijn vaak niet SMART-C en geschikte indicatoren ontbreken. Een SMART-C doel is Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent.

Hoe zorg je er nu voor dat de overheid beleids- en subsidiedoelen SMART-C maakt? De eerste ideeën voor concrete acties die uit het e-Innovatielab naar voren kwamen zijn:

 • Sluit aan bij de richtlijnen van de overheid over doeltreffendheid en doelmatigheid;
 • Zorg voor een goede samenwerking tussen beleid en uitvoering;
 • Leg SMART-C werken formeel in het werkproces vast;
 • Creëer draagvlak op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau voor deze werkwijze.

In deze factsheet lichten we deze acties toe.

Aanvullingen of ook meedenken? Neem contact op!

De factsheet is een ontwikkeldocument, bedoeld voor iedereen werkzaam op het gebied van subsidie-evaluaties bij de overheid. Aanvullingen en ideeën zijn welkom.

Wilt u de volgende keer ook meedenken? In de herfst van 2020 organiseert Sira Consulting een vervolg op het e-Innovatielab. Mocht u interesse hebben, stuur ons dan een mail. Dan houden wij u op de hoogte.

Evaluatie ‘Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen grote bedrijven’ naar Tweede Kamer gestuurd

Op 8 juni jl. stuurde staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven naar de Tweede Kamer. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door Sira Consulting in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De wetgeving

Sinds 1 juli 2017 geldt een wettelijke regeling die bepaalt dat grote bedrijven geen contractuele betaaltermijnen van langer dan zestig dagen mogen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf (mkb) en met zelfstandige ondernemers als leverancier of dienstverlener. Staatssecretaris Keijzer kondigde vorig jaar een wetswijziging aan om de contractuele betaaltermijnen van grote bedrijven aan mkb te halveren van zestig naar dertig dagen, indien zou blijken dat de gemiddelde betaaltermijn van grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers oploopt. Beslissend hierbij waren de cijfers tot en met medio 2019.

De evaluatie

Sira Consulting onderzocht de effecten van de voorgestelde aanscherping voor zowel grote bedrijven als het mkb. Ook zijn de alternatieven geïnventariseerd en is onderzocht wat nodig is om de naleving van de wet te verbeteren.

Uit de cijfers blijkt dat, ondanks de wettelijke betaaltermijn van 60 dagen, rekeningen steeds later worden betaald. Met name beginnende ondernemingen, bedrijven zonder financiële reserves of bedrijven met snel groeiende of dalende omzet, kunnen in de problemen komen vanwege lange betaaltermijnen. Daartegenover staat dat het aanscherpen van de betaaltermijn ook negatieve effecten kent, omdat de betaaltermijn ook een onderdeel is van de onderhandeling over de prijs van een product. Het wijzigingen hiervan kan voor grote ondernemingen effect hebben.

Buiten de voor- en nadelen van de voorgestelde aanscherping, bleek de naleving van de bestaande regelgeving beperkt. De voornaamste reden hiervoor is dat ondernemers moeite hebben om met juridische invorderingsmiddelen hun afnemers te dwingen eerder te betalen. Het gaat immers vaak om belangrijke afnemer-leverancier-relaties.

Het resultaat

De uitkomsten van de evaluatie en de alternatieven hebben we in een innovatielab besproken met alle relevante partijen (branches, grote ondernemingen, mkb’ers en experts). Op basis van deze input zijn de resultaten verder aangevuld en aangescherpt. Dit rapport heeft als basis gediend verdere besluitvorming.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) hebben in hun brief aan de Kamer aangekondigd om de huidige wet aan te scherpen. Zij werken nu aan een wetswijziging om deze betaaltermijn te halveren van zestig naar dertig dagen en verkennen de mogelijk om het toezicht anders in te richten met een rol voor de Autoriteit Consument Markt.

De verwachting is dat het wetsvoorstel dit najaar voor internetconsultatie wordt aangeboden. Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer het voorstel nog goedkeuren.

 

Zie ook de volgende artikelen:

Het NRC ‘Kabinet wil betaaltermijn voor grote bedrijven halvering tot dertig dagen

Het FD ‘Kabinet: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb’ers van 60 naar 30 dagen

De Telegraaf: ‘Betaaltermijn voor grote bedrijven moet naar 30 dagen

Nieuwe collega: Anne Bastin

Graag stellen we onze nieuwe collega Anne Bastin voor.

Anne is begin maart begonnen als junior adviseur bij Sira Consulting. Ze heeft een uitdagende start gehad, want na één week op kantoor kon ze vanwege de coronamaatregelen haar werk, net als alle andere collega’s, vanuit huis voortzetten. De fysieke afstand bleek geen probleem. Dankzij creatieve oplossingen zijn alle introducties, overleggen en koffiemomenten digitaal voortgezet. Daardoor heeft Anne snel haar draai gevonden bij Sira Consulting.

Anne heeft de bachelor Psychologie gedaan en master Consultancy & Organizational Development. Na haar stage ‘programma luchtkwaliteit’ bij de Gemeente Amsterdam, ontdekte ze dat werken aan projecten en onderzoeken in de publieke sector haar enorm interesseerde.

Het werk bij Sira Consulting spreekt haar aan vanwege de diversiteit aan maatschappelijk relevante onderwerpen. Maar ook omdat het in gesprek gaan met bedrijven en andere organisaties over nieuwe en bestaande regels en wetten bijzonder interessant is en waardevolle inzichten geeft hoe beleid, regelgeving en uitvoering zijn te optimaliseren.

Momenteel is Anne bezig met een bedrijfseffectentoets voor afvalbrandingsinstallaties en interviewt ze omgevingsdiensten en bedrijven die afval verbranden. Daarnaast houdt ze zich bezig met het verzamelen van data bij jeugdzorginstellingen, om de kosten voor het aanbieden van jeugdbescherming en -reclassering inzichtelijk te maken.

Anne woont met veel plezier in Amsterdam en kan niet wachten tot ze weer mag sporten en van het bruisende stadsleven kan genieten.

Wij zijn heel blij dat Anne ons team komt versterken en wensen haar veel succes en plezier!

Samenwerken met Sira Consulting in coronatijd

Het is bijzonder om te zien hoe de wereld om ons heen zich aanpast en veerkrachtig opstelt tijdens het coronatijdperk. Ook bij Sira Consulting gaan we flexibel om met deze situatie en werken we samen, volledig digitaal, aan onze projecten.

Vorig jaar hadden we besloten om als Sira Consulting binnen onze branche koploper te worden in digitaal en interactief samenwerken. Belangrijkste drijfveer was om het proces van onderzoek tot advies effectiever in te richten en dit vorm te geven met de nieuwste technologieën. We hadden toen niet kunnen bedenken dat dit besluit ons en onze opdrachtgevers zo snel zou helpen.

Direct nadat de regering op 9 maart met de eerste hygiënemaatregelen kwam, zijn we vanuit huis gaan werken. Binnen een dag was alles geregeld en kon iedereen vanuit huis gezamenlijk aan rapporten werken, interviews afnemen en bijeenkomsten organiseren.

Projecten lopen door

We zijn nu bijna anderhalve maand verder en zien dat de meeste lopende projecten met weinig of geen vertraging gewoon doorgaan. Dankzij creatieve oplossingen en online applicaties kunnen we webinars organiseren, interviews afnemen, het verloop van projecten bespreken en vergaderingen organiseren. We werken nu aan de uitdaging om ook innovatielabs digitaal te organiseren.

Een aantal nieuwe projecten en ontwikkelingen is doorgeschoven. Deze pakken we later dit jaar op. Een voorbeeld hiervan is de in Duitsland recent ontwikkelde aanpak om de bureaucratie in de horeca te verminderen. Dit zal echter snel een vervolg krijgen.

Fantastische samenwerking

Wij waarderen de openheid, flexibiliteit en betrokkenheid van iedereen met wie we samenwerken en vinden het bijzonder om te zien dat iedereen positief meewerkt. Zeker omdat we nu bij elkaar thuis ‘digitaal op bezoek komen’ en beeldbellen hierdoor heel persoonlijk is.

Kortom, wij blijven bereikbaar en voor iedereen klaarstaan om ondersteuning te leveren, maar ook om even bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

Uitreiking Sira Consulting goede doelenactie

Ieder jaar organiseert Sira Consulting een Sinterklaasactie voor relaties. Afgelopen jaar werd besloten om in plaats van de jaarlijkse Sinterklaasattentie (de geroemde speculaastaartjes) naar onze relaties te sturen, de waarde hiervan te doneren aan twee goede doelen. Namelijk aan ‘Big Brothers, Big Sisters Amsterdam‘ en ‘Het Vogelnest‘ in Utrecht.

Big Brothers, Big Sisters Amsterdam ondersteunt kwetsbare kinderen en jongeren die op of onder de armoedegrens leven in eenoudergezinnen. Het Vogelnest is de plek in Utrecht waar kinderen uit de stedelijke omgeving onbegrensd kunnen spelen in de natuur en een gezellige dag kunnen hebben. Het bestaat al sinds eind jaren ’50 en wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Onze relaties hebben gestemd hoe het bedrag van in totaal € 3.000,- verdeeld zou worden onder de twee goede doelen. Inmiddels zijn alle stemmen geteld en zijn de cheques uitgedeeld tijdens een feestelijke uitreiking bij Sira Consulting in Bilthoven. Big Brothers, Big Sisters Amsterdam ontving met 59% van de stemmen een bedrag van € 1.770,- en Het Vogelnest ontving met 41% van de stemmen een bedrag van € 1.230,-.

Specificering regeldruk voor installateurs gasverbrandingsinstallaties als gevolg van de verplichte procescertificering

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in 2015 het rapport ‘Ongevallen met koolmonoxide’ gepubliceerd. Hierin concludeert de OvV dat het gros van de ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging wordt veroorzaakt door handelen of het nalaten van handelen door installateurs van verbrandingstoestellen. Naar aanleiding van dit rapport is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties gestart met het opzetten van een wettelijk stelsel voor verplichte procescertificering van installatiebedrijven en installateurs.

Regeldruk installatiebedrijven verbrandingsinstallaties

In 2017 heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van BZK de regeldruk voor bedrijven in kaart gebracht als gevolg van dit wettelijk stelsel. Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel dat dit stelsel mogelijk maakt goedgekeurd door de Tweede Kamer. Op 25 juni 2019 heeft ook de Eerste Kamer hiermee ingestemd. Wel was vanuit de Tweede Kamer meer inzicht gewenst in de effecten op de regeldruk op bedrijfsniveau. In opdracht van het ministerie van BZK heeft Sira Consulting daarom nader onderzoek uitgevoerd om de in 2017 berekende maximale eenmalige en structurele regeldruk nader te specificeren naar verschillende bedrijfscategorieën. 

Specificering

Tijdens het onderzoek zijn interviews uitgevoerd met installatiebedrijven en andere stakeholders om de regeldrukeffecten nader te specificeren voor zzp’ers, microbedrijven, kleinbedrijven en midden- en groot bedrijven. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek uit 2017 geactualiseerd naar de situatie van nu.   

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de kostenstijging per klus als gevolg van het wettelijk stelsel voor zzp-bedrijven groter is dan voor grotere bedrijven. Dit komt met name doordat grotere bedrijven zelf vaak al kiezen om een erkenning te halen of zich te laten certificeren. Daarnaast geldt dat zzp-bedrijven kosten voor audits en licenties aan minder klussen kunnen doorberekenen dan grotere bedrijven. Het onderzoeksrapport met de nadere specificering en verdere conclusies is hier te vinden.

Coalitie Winkelambacht behaalt concrete resultaten vermindering regeldruk

In april 2019 presenteerde de Coalitie Winkelambacht hun Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 aan staatssecretarissen Mona Keijzer van EZK en Tamara van Ark van SZW. Het actieprogramma bevatte oplossingen voor diverse knelpunten om de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht te verminderen. Recent besprak de Coalitie de voortgang met beide staatssecretarissen. Samen met betrokken ministeries hebben de brancheverenigingen concrete resultaten bereikt, met als gevolg een afname van de regeldruk voor kappers, bakkers, schoenherstellers, slagers en bloemisten.

Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

De Coalitie Winkelambacht bestaat uit de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW). Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de branches de Maatwerkaanpak 2.0 begonnen. In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. In dit vervolg op de eerste maatwerkaanpak is samen met (mkb-) ondernemers uit de winkelstraat gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen bij het uitvoeren van hun vak.

Maatwerkaanpak werkt: concrete resultaten behaald

Het afgelopen jaar heeft de Coalitie samen met ministeries hard gewerkt om de voorgestelde oplossingen voor die knelpunten te realiseren. De volgende concrete resultaten zijn behaald:

 • De verantwoordingseisen voor de Subsidieregeling Praktijkleren zijn vereenvoudigd. De Coalitie is in gesprek met het ministerie van OCW en de RVO over verdere versimpeling;
 • Het arboportaal van het ministerie van SZW is verbeterd. Op de homepage zijn nu antwoorden op veel gestelde vragen te vinden in de vorm van animaties;
 • De Werkkostenregeling is verruimd; het percentage is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Zo hebben werkgevers meer ruimte om aan werknemers te schenken;
 • De Coalitie werkt aan een praktische RI&E-tool, die, net als de BHV-tool Help123, de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht vermindert en hen tegelijk helpt om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren.

Verder is de Coalitie in overleg met het ministerie van SZW over vereenvoudiging van de regels over arbeidsconflicten en re-integratie.

Brandbrief tekort aan vakmensen

Het tekort aan vakmensen kwam als een groot knelpunt uit de Maatwerkaanpak 2.0 naar voren. Tijdens het gesprek met de staatssecretarissen bood de Coalitie ook een brandbrief over het tekort aan BBL- en BOL-leerlingen aan. Mona Keijzer zegde haar steun toe om een campagne te ontwikkelen, waarmee een loopbaan in het winkelambacht wordt gepromoot.

Meer informatie

Lees meer over het overleg met de staatssecretarissen van EZK en SZW op de websites van de ANKO en de NBOV.

Bürokratiebremse: Vernieuwende regeldrukaanpak in Duitsland

Sira Consulting en de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hebben in opdracht van de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) een vernieuwende aanpak ontwikkeld om de regeldruk op brancheniveau in kaart te brengen en te reduceren. De aanpak is getoetst in een pilotstudie voor de horeca. De projectresultaten en aanbevelingen zijn op 20 februari 2020 in Berlijn aan vertegenwoordigers van de Duitse overheid en het bedrijfsleven gepresenteerd.

De Duitse regering heeft in 2015 de “One in – One out Regel (Oioo)” ingevoerd om de toenemende regeldruk te verminderen. Uitgangspunt hierbij is om iedere toename van de regeldruk te compenseren met een afname. De DIHK heeft geconstateerd dat ondanks Oioo, Duitse ondernemers een toename van de regeldruk ervaren. De DIHK heeft aan Sira Consulting gevraagd om een alternatieve aanpak te ontwikkelen die inzicht geeft in de regeldruk op brancheniveau en aangrijpingspunten biedt om de regeldruk merkbaar te reduceren, de zogenaamde “Bürokratiebremse”.

De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is gebaseerd op methode en werkwijzen zoals Sira Consulting die ook voor onder meer de Nederlandse overheid heeft ontwikkeld. Belangrijk verschil is dat Duitsland vasthoudt aan het kwantificeren van de regeldruk en Nederland dit sinds 2017 heeft losgelaten. Voor de vernieuwende Duitse aanpak is teruggegaan naar de uitgangspunten die Sira Consulting in 2002 introduceerde met het Standaard Kostenmodel (SKM), namelijk een model dat inzicht geeft in (1) de omvang van de regeldruk in euro’s en (2) de factoren die dit kunnen reduceren. De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is op het SKM gebaseerd en uitgebreid met de kwalitatieve aspecten die regeldruk of belemmeringen in de bedrijfsvoering veroorzaken.

De aanpak is in Duitsland getest voor de horecabranche. In samenwerking met DIHK en de Duitse brancheorganisatie voor de horeca (DEHOGA) is de regeldruk voor 14 hotels met een restaurant in drie deelstaten in kaart gebracht. De uitkomsten zijn in interactieve workshops met alle relevante stakeholders en horecaondernemers besproken (deze video geeft een impressie van de workshop in Keulen).

Uit de analyse blijkt dat de regeldruk voor de doelgroep hotels met restaurant tussen 1,2 tot 6% van de omzet bedraagt. Daarnaast maakt de analyse inzichtelijk welke verplichtingen regeldruk veroorzaken, welke verplichtingen knelpunten opleveren in de bedrijfsvoering (of beide), en ook welke verplichtingen geen of beperkt regeldruk veroorzaken.

De toegevoegde waarde van de brancheaanpak is dat deze zichtbaar maakt welke verplichtingen voor de ondernemer kwantitatief en/of kwalitatief regeldruk veroorzaken en wat daarvan de oorzaak is. Hiermee geeft de aanpak veel directer inzicht in mogelijkheden om regeldruk te reduceren. De aanpak levert zowel branchespecifieke als brancheoverstijgende oplossingen. De Duitse regering en haar controleorgaan de Nationaler Normenkontrollrat (NKR) zijn daarom erg enthousiast en hebben het voornemen uitgesproken om deze aanpak over te nemen.

Het eindrapport van het project is hier te vinden. De ervaringen met de Duitse wet- en regelgeving hebben bovendien het inzicht gegeven dat in Nederland de regeldruk, in ieder geval voor de horeca, met ideeën vanuit Duitsland verder is te reduceren.