Uitreiking Sira Consulting goede doelenactie

Ieder jaar organiseert Sira Consulting een Sinterklaasactie voor relaties. Afgelopen jaar werd besloten om in plaats van de jaarlijkse Sinterklaasattentie (de geroemde speculaastaartjes) naar onze relaties te sturen, de waarde hiervan te doneren aan twee goede doelen. Namelijk aan ‘Big Brothers, Big Sisters Amsterdam‘ en ‘Het Vogelnest‘ in Utrecht.

Big Brothers, Big Sisters Amsterdam ondersteunt kwetsbare kinderen en jongeren die op of onder de armoedegrens leven in eenoudergezinnen. Het Vogelnest is de plek in Utrecht waar kinderen uit de stedelijke omgeving onbegrensd kunnen spelen in de natuur en een gezellige dag kunnen hebben. Het bestaat al sinds eind jaren ’50 en wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Onze relaties hebben gestemd hoe het bedrag van in totaal € 3.000,- verdeeld zou worden onder de twee goede doelen. Inmiddels zijn alle stemmen geteld en zijn de cheques uitgedeeld tijdens een feestelijke uitreiking bij Sira Consulting in Bilthoven. Big Brothers, Big Sisters Amsterdam ontving met 59% van de stemmen een bedrag van € 1.770,- en Het Vogelnest ontving met 41% van de stemmen een bedrag van € 1.230,-.

Specificering regeldruk voor installateurs gasverbrandingsinstallaties als gevolg van de verplichte procescertificering

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in 2015 het rapport ‘Ongevallen met koolmonoxide’ gepubliceerd. Hierin concludeert de OvV dat het gros van de ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging wordt veroorzaakt door handelen of het nalaten van handelen door installateurs van verbrandingstoestellen. Naar aanleiding van dit rapport is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties gestart met het opzetten van een wettelijk stelsel voor verplichte procescertificering van installatiebedrijven en installateurs.

Regeldruk installatiebedrijven verbrandingsinstallaties

In 2017 heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van BZK de regeldruk voor bedrijven in kaart gebracht als gevolg van dit wettelijk stelsel. Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel dat dit stelsel mogelijk maakt goedgekeurd door de Tweede Kamer. Op 25 juni 2019 heeft ook de Eerste Kamer hiermee ingestemd. Wel was vanuit de Tweede Kamer meer inzicht gewenst in de effecten op de regeldruk op bedrijfsniveau. In opdracht van het ministerie van BZK heeft Sira Consulting daarom nader onderzoek uitgevoerd om de in 2017 berekende maximale eenmalige en structurele regeldruk nader te specificeren naar verschillende bedrijfscategorieën. 

Specificering

Tijdens het onderzoek zijn interviews uitgevoerd met installatiebedrijven en andere stakeholders om de regeldrukeffecten nader te specificeren voor zzp’ers, microbedrijven, kleinbedrijven en midden- en groot bedrijven. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek uit 2017 geactualiseerd naar de situatie van nu.   

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de kostenstijging per klus als gevolg van het wettelijk stelsel voor zzp-bedrijven groter is dan voor grotere bedrijven. Dit komt met name doordat grotere bedrijven zelf vaak al kiezen om een erkenning te halen of zich te laten certificeren. Daarnaast geldt dat zzp-bedrijven kosten voor audits en licenties aan minder klussen kunnen doorberekenen dan grotere bedrijven. Het onderzoeksrapport met de nadere specificering en verdere conclusies is hier te vinden.

Coalitie Winkelambacht behaalt concrete resultaten vermindering regeldruk

In april 2019 presenteerde de Coalitie Winkelambacht hun Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 aan staatssecretarissen Mona Keijzer van EZK en Tamara van Ark van SZW. Het actieprogramma bevatte oplossingen voor diverse knelpunten om de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht te verminderen. Recent besprak de Coalitie de voortgang met beide staatssecretarissen. Samen met betrokken ministeries hebben de brancheverenigingen concrete resultaten bereikt, met als gevolg een afname van de regeldruk voor kappers, bakkers, schoenherstellers, slagers en bloemisten.

Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

De Coalitie Winkelambacht bestaat uit de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW). Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de branches de Maatwerkaanpak 2.0 begonnen. In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. In dit vervolg op de eerste maatwerkaanpak is samen met (mkb-) ondernemers uit de winkelstraat gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen bij het uitvoeren van hun vak.

Maatwerkaanpak werkt: concrete resultaten behaald

Het afgelopen jaar heeft de Coalitie samen met ministeries hard gewerkt om de voorgestelde oplossingen voor die knelpunten te realiseren. De volgende concrete resultaten zijn behaald:

 • De verantwoordingseisen voor de Subsidieregeling Praktijkleren zijn vereenvoudigd. De Coalitie is in gesprek met het ministerie van OCW en de RVO over verdere versimpeling;
 • Het arboportaal van het ministerie van SZW is verbeterd. Op de homepage zijn nu antwoorden op veel gestelde vragen te vinden in de vorm van animaties;
 • De Werkkostenregeling is verruimd; het percentage is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Zo hebben werkgevers meer ruimte om aan werknemers te schenken;
 • De Coalitie werkt aan een praktische RI&E-tool, die, net als de BHV-tool Help123, de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht vermindert en hen tegelijk helpt om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren.

Verder is de Coalitie in overleg met het ministerie van SZW over vereenvoudiging van de regels over arbeidsconflicten en re-integratie.

Brandbrief tekort aan vakmensen

Het tekort aan vakmensen kwam als een groot knelpunt uit de Maatwerkaanpak 2.0 naar voren. Tijdens het gesprek met de staatssecretarissen bood de Coalitie ook een brandbrief over het tekort aan BBL- en BOL-leerlingen aan. Mona Keijzer zegde haar steun toe om een campagne te ontwikkelen, waarmee een loopbaan in het winkelambacht wordt gepromoot.

Meer informatie

Lees meer over het overleg met de staatssecretarissen van EZK en SZW op de websites van de ANKO en de NBOV.

Bürokratiebremse: Vernieuwende regeldrukaanpak in Duitsland

Sira Consulting en de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hebben in opdracht van de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) een vernieuwende aanpak ontwikkeld om de regeldruk op brancheniveau in kaart te brengen en te reduceren. De aanpak is getoetst in een pilotstudie voor de horeca. De projectresultaten en aanbevelingen zijn op 20 februari 2020 in Berlijn aan vertegenwoordigers van de Duitse overheid en het bedrijfsleven gepresenteerd.

De Duitse regering heeft in 2015 de “One in – One out Regel (Oioo)” ingevoerd om de toenemende regeldruk te verminderen. Uitgangspunt hierbij is om iedere toename van de regeldruk te compenseren met een afname. De DIHK heeft geconstateerd dat ondanks Oioo, Duitse ondernemers een toename van de regeldruk ervaren. De DIHK heeft aan Sira Consulting gevraagd om een alternatieve aanpak te ontwikkelen die inzicht geeft in de regeldruk op brancheniveau en aangrijpingspunten biedt om de regeldruk merkbaar te reduceren, de zogenaamde “Bürokratiebremse”.

De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is gebaseerd op methode en werkwijzen zoals Sira Consulting die ook voor onder meer de Nederlandse overheid heeft ontwikkeld. Belangrijk verschil is dat Duitsland vasthoudt aan het kwantificeren van de regeldruk en Nederland dit sinds 2017 heeft losgelaten. Voor de vernieuwende Duitse aanpak is teruggegaan naar de uitgangspunten die Sira Consulting in 2002 introduceerde met het Standaard Kostenmodel (SKM), namelijk een model dat inzicht geeft in (1) de omvang van de regeldruk in euro’s en (2) de factoren die dit kunnen reduceren. De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is op het SKM gebaseerd en uitgebreid met de kwalitatieve aspecten die regeldruk of belemmeringen in de bedrijfsvoering veroorzaken.

De aanpak is in Duitsland getest voor de horecabranche. In samenwerking met DIHK en de Duitse brancheorganisatie voor de horeca (DEHOGA) is de regeldruk voor 14 hotels met een restaurant in drie deelstaten in kaart gebracht. De uitkomsten zijn in interactieve workshops met alle relevante stakeholders en horecaondernemers besproken (deze video geeft een impressie van de workshop in Keulen).

Uit de analyse blijkt dat de regeldruk voor de doelgroep hotels met restaurant tussen 1,2 tot 6% van de omzet bedraagt. Daarnaast maakt de analyse inzichtelijk welke verplichtingen regeldruk veroorzaken, welke verplichtingen knelpunten opleveren in de bedrijfsvoering (of beide), en ook welke verplichtingen geen of beperkt regeldruk veroorzaken.

De toegevoegde waarde van de brancheaanpak is dat deze zichtbaar maakt welke verplichtingen voor de ondernemer kwantitatief en/of kwalitatief regeldruk veroorzaken en wat daarvan de oorzaak is. Hiermee geeft de aanpak veel directer inzicht in mogelijkheden om regeldruk te reduceren. De aanpak levert zowel branchespecifieke als brancheoverstijgende oplossingen. De Duitse regering en haar controleorgaan de Nationaler Normenkontrollrat (NKR) zijn daarom erg enthousiast en hebben het voornemen uitgesproken om deze aanpak over te nemen.

Het eindrapport van het project is hier te vinden. De ervaringen met de Duitse wet- en regelgeving hebben bovendien het inzicht gegeven dat in Nederland de regeldruk, in ieder geval voor de horeca, met ideeën vanuit Duitsland verder is te reduceren.

Actieprogramma Maatwerkaanpak Metaal aangeboden aan Tweede Kamer

Op initiatief van de Koninklijke Metaalunie, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) en de Branchevereniging voor Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport (Fedecom) is de Maatwerkaanpak Metaal uitgevoerd. De maatwerkaanpak is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een middel om regeldruk te verlagen door knelpunten in (uitvoering van) wet- en regelgeving te inventariseren en op te lossen in sectoren met een relatief hoge regeldichtheid. Deze aanpak gaat in op knelpunten waar (mkb) ondernemers uit de metaalsector tegenaan lopen tijdens het uitvoeren van hun vak.

Ondernemers vanuit de Metaalsector formuleerden in een actieprogramma 35 knelpunten. Zo ervaren ondernemers problemen met complexe regelgeving over gevaarlijke stoffen, hebben zij moeite bij het verkrijgen van opdrachten van de overheid en ervaren zij hoge kosten voor specialistische opleidingen.

Voor enkele van deze knelpunten zijn ondernemers samen met onder andere branches, ministeries en toezichthouders op zoek gegaan naar oplossingen. Zo proberen het ministerie van SZW en I&W in samenwerking met de branches een website te realiseren die regelgeving over gevaarlijke stoffen (of de wijze waarop deze moet worden toegepast) voor de ondernemer verduidelijkt. Met andere oplossingen stimuleert en faciliteert de overheid bepaalde ontwikkelingen bij mkb-ondernemers:

 • Door het stimuleren van mkb-vriendelijk aanbesteden wordt een minder ervaren ondernemer in staat gesteld ervaring op te doen en zo zijn concurrentiepositie te versterken.
 • De ANVS faciliteert een voorlichting en gaat ‘voor de klas staan’ over de kennislacune tussen de regelgeving over het gebruik van laagdiktemeters en de interpretatie die ondernemers daaraan geven.

De komende periode gaan de branches in samenwerking met ministeries, toezichthouders en andere partijen aan de slag om de oplossingen uit het actieprogramma te realiseren.

In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. In rondetafelbijeenkomsten zijn samen met ondernemers verschillende knelpunten voor de metaalsector geïdentificeerd. Vervolgens is samen met alle betrokken partijen in werksessies onderzocht welke maatregelen van toegevoegde waarde zijn om knelpunten op te lossen. Deze video geeft een korte sfeerimpressie van één van deze werksessies.

Klantreis life event internationaal zakendoen buiten de EU

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft samen met Sira Consulting onderzoek gedaan naar het life event internationaal zakendoen buiten de Europese Unie (EU). Het onderzoek is gericht op het merkbaar verminderen van ervaren regeldruk voor ondernemers rondom dit life event. Veel Nederlandse ondernemers drijven handel met bedrijven van buiten de EU en hebben daardoor te maken met verschillende formaliteiten en procedures. Het is denkbaar dat deze groep ondernemers op korte of langere termijn verder toeneemt als gevolg van de Brexit.

Voor het uitvoeren van het onderzoek is de klantreismethodiek gebruikt. In het onderzoek zijn klantreizen uitgewerkt voor vier casussen:

 • Import van groente en fruit
 • Export van groente en fruit
 • Export van bewerkte levensmiddelen
 • Import van elektronica

De klantreizen brengen in beeld welke stappen ondernemers doorlopen bij het importeren/exporteren van goederen vanuit/naar landen buiten de EU. Per stap is helder beschreven welke knelpunten ondernemers ervaren. Voorbeelden van knelpunten zijn:

 • Er is geen centraal aanspreekpunt bekend dat me op weg helpt om te starten met internationaal zakendoen.
 • Het is inefficiënt dat ik gebruik moet maken van meerdere digitale overheidssystemen.
 • Ik moet opnieuw laten inspecteren als ik het exportcertificaat wil/moet aanpassen.
 • De röntgenscan van de Douane bij import is een onaangename verrassing.

Het onderzoek geeft niet alleen inzicht in knelpunten, maar ook in concrete oplossingen die hiervoor bestaan. In een interactief Klantreisoptimalisatie lab hebben vertegenwoordigers van brancheorganisaties, overheidspartijen en ondernemers oplossingen verzameld. Dit heeft geresulteerd in creatieve en innovatieve ideeën, zowel per klantreis als generiek. Deze oplossingen zijn nader onderzocht, op draagvlak getoetst en geconcretiseerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een helder rapport met een concreet actieplan voor het initiëren van de oplossingen. Het rapport is op 20 december 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treden nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder lichten we twee wijzigingen nader toe. Meer informatie over nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving voor ondernemers per 1 januari 2020 is te vinden via Ondernemersplein.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het kabinet wil werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen. Enkele maatregelen zijn:

 • Werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract een lage WW-premie en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie.
 • Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen zorgen voor een redelijke ontslaggrond. Verder krijgen werknemers vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding.
 • Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als ander personeel. Ook krijgen ze recht op een passende pensioenregeling.
 • De werkgever moet een oproepkracht minstens vier dagen van tevoren oproepen. Na twaalf maanden moet de werkgever een contract voor een vast aantal uren geven.

Werkkostenregeling (WKR)

Werkgevers kunnen werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen stijgt naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling bij, namelijk de aanvraagkosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Verder mag de werkgever aan personeel 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf met een maximum van € 500 per jaar per werknemer.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat zij zich op jaarbasis minder vaak hoeven aan te passen aan veranderende regelgeving.

Lancering Direct Duidelijk Brigade

Op woensdag 23 oktober gaf staatssecretaris Knops het startschot voor de Direct Duidelijk Brigade. De Direct Duidelijk Brigade stimuleert overheidsorganisaties duidelijk te communiceren naar inwoners. Het is van belang dat overheidsorganisaties rekening houden met de lezer, begrijpelijke taal gebruiken en een persoonlijke benadering kiezen bij het versturen van brieven naar inwoners. Sira Consulting-adviseur Karen Loosman maakt deel uit van deze Brigade en was ook aanwezig bij de lancering van de campagne in Roermond.

De communicatie van overheidsorganisaties naar inwoners leidt nog te vaak tot problemen, omdat inwoners niet begrijpen wat er in een brief staat. Dit zorgt ervoor dat inwoners niet weten waar ze aan toe zijn of wat er van hen verwacht wordt. In de communicatie wordt momenteel vaak gebruik gemaakt van lange zinnen en moeilijke woorden. Op de website van Direct Duidelijk staan verschillende voorbeelden van brieven die door overheidsorganisaties zijn herschreven. Een voorbeeld van een moeilijk leesbare zin is: ‘Artikel 6.174 dient aldus geïnterpreteerd te worden, dat de wegbeheerder inderdaad aansprakelijk kan zijn voor zich op de weg bevindende roerende zaken, doch alleen indien dit zaken betreft die op enige wijze verband houden met de weg of weguitrusting’. Deze zin is te lang, heeft meerdere deelzinnen, bevat te veel detailinformatie (zoals een verwijzing naar een wettekst die de lezer waarschijnlijk niet kan plaatsen) en er staat een ambtelijke formulering in (‘doch alleen indien’).

Onduidelijke communicatie vanuit de overheid zorgt ervoor dat inwoners brieven en verzoeken niet begrijpen. De Direct Duidelijk Brigade heeft als doel dat inwoners straks snel begrijpen wat een tekst voor hen betekent en dat een tekst prettig leesbaar is. De Direct Duidelijk Brigade deelt goede voorbeelden van duidelijk communicatie met overheidsorganisaties, ondersteunt hen in het verbeteren van de communicatie richting inwoners en brengt overheidsorganisaties met elkaar in contact. Op deze manier moeten in 2020 in ieder geval 1.000 teksten van de overheid verbeterd zijn.

NZa publiceert nieuwe maximumtarieven geestelijke gezondheidszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe maximumtarieven gepubliceerd voor de geestelijke gezondheidszorg voor het jaar 2020. Voor het bepalen van de nieuwe maximumtarieven is een uitgebreid kostprijsonderzoek uitgevoerd onder de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Kostprijsonderzoek

In opdracht van de NZa hebben Sira Consulting en Capgemini Invent het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2020 uitgevoerd. In het onderzoek zijn de kostprijzen berekend voor de financieringsstromen generalistische basis-ggz, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Voor het onderzoek zijn bij instellingen, vrijgevestigden, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), psychiatrische afdelingen van universitaire klinieken (PUK), rijksinstellingen en tbs-klinieken gegevens uitgevraagd. De kostprijzen voor vrijgevestigden zijn gebaseerd op een statische ruime steekproef. Voor het berekenen van de kostprijzen van de andere deelpopulaties zijn alle instellingen in Nederland benaderd om aan het onderzoek deel te nemen. De nieuwe kostprijzen zijn gebaseerd op de gegevens van in totaal 808 zorgaanbieders.

De kostprijsberekeningen zijn gebaseerd op de meest recente gegevens over de kosten die zorgaanbieders maken voor het verlenen van ggz en fz. Het kostprijsonderzoek is om deze reden op het meest recente afgeronde boekhoudjaar gebaseerd, namelijk 2017. Naast het bepalen van de nieuwe kostprijzen zijn met dit kostprijsonderzoek ook gegevens verzameld die nodig zijn voor het bepalen van de nieuwe bekostigingssystematiek. De nieuw bekostigingssystematiek wordt op een later moment ingevoerd.

Nieuwe maximumtarieven ggz en fz

Het kostprijsonderzoek ggz en fz geeft de kostprijzen weer van de zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. De NZa heeft de nieuwe kostprijzen gebruikt in de bepaling van de uiteindelijke maximumtarieven voor de ggz. Om te komen tot een tarief past de NZa naast de kostprijzen diverse (normatieve) opslagen toe. U kunt hierbij denken aan de opslag voor huisvesting. De nieuwe maximum tarieven voor de forensische zorg worden later in augustus door de NZa gepubliceerd.

Via de onderstaande link kunt u het nieuwsartikel van de NZa over de nieuwe maximum tarieven voor de ggz voor het jaar 2020 terugvinden: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/nza-stelt-nieuwe-tarieven-ggz-vast-na-uitgebreid-kostprijsonderzoek

Via de volgende link kunt u het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2020 terugvinden: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285678_22/1/

Praktijkvoorbeelden uit het buitenland voor goede dienstverlening overheid

Dit voorjaar konden alle (decentrale) overheden uit Europa praktijkvoorbeelden insturen van impactvolle en innovatieve dienstverlening. Vanuit Nederland waren er inzendingen van MijnOverheid (Logius) met de Berichtenbox-app, het CBS met de regionale datacentra en Agenda Stad met de City Deals.
Ruim 160 inzendingen uit 28 EU-landen werden beoordeeld door wetenschappers, consultants en overheden. De beste inzendingen beloonde Het Europees Instituut voor Publieke Administratie (EIPA) met een Best Practice certificaat. Sira Consulting zet enkele interessante Best Practices uit het buitenland voor u op een rij.

E-Desk (Prishtina, Kosovo)

In Kosovo zette de gemeente Prishtina een elektronische zelfbediening helpdesk voor haar burgers neer. Met de E-desk heeft de gemeente het haar burgers een stuk gemakkelijker gemaakt doordat zij geen nummertje meer hoeven te trekken voor een uittreksel burgerlijke stand of een geboortecertificaat.
De functionaliteiten van de digitale gemeentebalie zijn vergelijkbaar met die van een pinautomaat. Burgers kunnen naar een gebruikersvriendelijke automaat lopen, hun identiteitskaart scannen, een klein bedrag betalen en vervolgens het certificaat kiezen dat ze willen printen. De zelfbedieningsautomaat is zeven dagen per week 24 uur per dag toegankelijk en maakt het bezoek aan het gemeenteloket een stuk eenvoudiger en sneller.

Citizen Spots (Portugal)

Een Citizen Spot is een steunpunt dat diensten van verschillende (overheids-)lichamen combineert in een gebundelde helpdesk. Een burger heeft bij een Citizen Spot toegang tot diensten van lokale en nationale overheden en bedrijven die een publieke dienst aanbieden.
Verdeeld over Portugal zijn er meer dan 500 spots (inclusief een spot in Parijs en São Paulo) waar burgers terecht kunnen met hun vragen. Via deze spots kunnen burgers persoonlijke hulp van een bemiddelaar krijgen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een rijbewijs, het doen van belastingaangifte of het regelen van zorgkosten.
De Citizen Spots zijn door de Administrative Modernization Agency (AMA) opgezet om burgers, in het bijzonder de mensen met minder digitale vaardigheden, te helpen om hun zaken met de overheid te regelen. De spots zijn uitgerust met een dubbel scherm (een scherm voor de bemiddelaar en een scherm voor de burger). Zo kunnen burgers meekijken met de stappen die de bemiddelaar neemt bij het regelen van bijvoorbeeld sociale zekerheid of de belastingaangifte voor de burger. Hierdoor kan de burger zien hoe deze procedures verlopen en welke stappen hij moet zetten. Het doel is dat de burger uiteindelijk zelfstandig gebruik kan maken van deze diensten.

Groeipakket (Vlaanderen, België)

Met het Groeipakket heeft de Vlaamse overheid een duidelijk en eenduidig overzicht van financiële vergoedingen gecreëerd voor gezinnen in Vlaanderen. Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid op maat verleent aan elk kind in Vlaanderen. Voorheen moesten ouders de kinderbijslag, zorgtoeslag, tegemoetkomingen voor scholing, kinderopvang etc. los opvragen voor elk kind, maar de Vlaamse overheid heeft deze nu samengevoegd tot één collectieve vergoeding.
Daarnaast verstrekt de overheid het Groeipakket automatisch op basis van gegevens die bekend zijn bij verschillende overheidsinstanties. Een ouder hoeft aanvragen dus niet telkens aan te passen, of opnieuw of meerdere keren aan te vragen. Door het Groeipakket krijgen ouders bij geboorte van kinderen automatisch een start- en basisbedrag en vervolgens een toeslag als kinderen bijvoorbeeld naar de peuterspeelzaal of naar school gaan. Door de bundeling van informatiestromen en automatisering van verschillende diensten hebben zowel burgers als overheid minder administratieve lasten.

Benieuwd naar meer praktijkvoorbeelden van goede dienstverlening door de overheid? Een volledig overzicht van de inzendingen kunt u hier vinden. Eind 2019 worden de beste praktijkvoorbeelden in de categorie (boven)lokale, regionale en Europees en nationaal niveau daarnaast beloond met een European Public Sector Award (EPSA).

Ook Sira Consulting heeft diverse applicaties, methodieken en best practices bedacht om de dienstverlening van overheden verder te verbeteren. Zo ontwikkelden we het Bewijs van Goede Dienst voor gemeenten. Verder doen wij onderzoek naar de kosten die bedrijven maken om te voldoen aan de wet (KAR-methodiek) en bieden wij maatwerkoplossingen om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen veroorzaakt door beleid, regelgeving of de uitvoeringsprocessen en toezicht weg te nemen.