NZa publiceert nieuwe maximumtarieven geestelijke gezondheidszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe maximumtarieven gepubliceerd voor de geestelijke gezondheidszorg voor het jaar 2020. Voor het bepalen van de nieuwe maximumtarieven is een uitgebreid kostprijsonderzoek uitgevoerd onder de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Kostprijsonderzoek

In opdracht van de NZa hebben Sira Consulting en Capgemini Invent het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2020 uitgevoerd. In het onderzoek zijn de kostprijzen berekend voor de financieringsstromen generalistische basis-ggz, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Voor het onderzoek zijn bij instellingen, vrijgevestigden, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), psychiatrische afdelingen van universitaire klinieken (PUK), rijksinstellingen en tbs-klinieken gegevens uitgevraagd. De kostprijzen voor vrijgevestigden zijn gebaseerd op een statische ruime steekproef. Voor het berekenen van de kostprijzen van de andere deelpopulaties zijn alle instellingen in Nederland benaderd om aan het onderzoek deel te nemen. De nieuwe kostprijzen zijn gebaseerd op de gegevens van in totaal 808 zorgaanbieders.

De kostprijsberekeningen zijn gebaseerd op de meest recente gegevens over de kosten die zorgaanbieders maken voor het verlenen van ggz en fz. Het kostprijsonderzoek is om deze reden op het meest recente afgeronde boekhoudjaar gebaseerd, namelijk 2017. Naast het bepalen van de nieuwe kostprijzen zijn met dit kostprijsonderzoek ook gegevens verzameld die nodig zijn voor het bepalen van de nieuwe bekostigingssystematiek. De nieuw bekostigingssystematiek wordt op een later moment ingevoerd.

Nieuwe maximumtarieven ggz en fz

Het kostprijsonderzoek ggz en fz geeft de kostprijzen weer van de zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. De NZa heeft de nieuwe kostprijzen gebruikt in de bepaling van de uiteindelijke maximumtarieven voor de ggz. Om te komen tot een tarief past de NZa naast de kostprijzen diverse (normatieve) opslagen toe. U kunt hierbij denken aan de opslag voor huisvesting. De nieuwe maximum tarieven voor de forensische zorg worden later in augustus door de NZa gepubliceerd.

Via de onderstaande link kunt u het nieuwsartikel van de NZa over de nieuwe maximum tarieven voor de ggz voor het jaar 2020 terugvinden: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/nza-stelt-nieuwe-tarieven-ggz-vast-na-uitgebreid-kostprijsonderzoek

Via de volgende link kunt u het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2020 terugvinden: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285678_22/1/

Praktijkvoorbeelden uit het buitenland voor goede dienstverlening overheid

Dit voorjaar konden alle (decentrale) overheden uit Europa praktijkvoorbeelden insturen van impactvolle en innovatieve dienstverlening. Vanuit Nederland waren er inzendingen van MijnOverheid (Logius) met de Berichtenbox-app, het CBS met de regionale datacentra en Agenda Stad met de City Deals.
Ruim 160 inzendingen uit 28 EU-landen werden beoordeeld door wetenschappers, consultants en overheden. De beste inzendingen beloonde Het Europees Instituut voor Publieke Administratie (EIPA) met een Best Practice certificaat. Sira Consulting zet enkele interessante Best Practices uit het buitenland voor u op een rij.

E-Desk (Prishtina, Kosovo)

In Kosovo zette de gemeente Prishtina een elektronische zelfbediening helpdesk voor haar burgers neer. Met de E-desk heeft de gemeente het haar burgers een stuk gemakkelijker gemaakt doordat zij geen nummertje meer hoeven te trekken voor een uittreksel burgerlijke stand of een geboortecertificaat.
De functionaliteiten van de digitale gemeentebalie zijn vergelijkbaar met die van een pinautomaat. Burgers kunnen naar een gebruikersvriendelijke automaat lopen, hun identiteitskaart scannen, een klein bedrag betalen en vervolgens het certificaat kiezen dat ze willen printen. De zelfbedieningsautomaat is zeven dagen per week 24 uur per dag toegankelijk en maakt het bezoek aan het gemeenteloket een stuk eenvoudiger en sneller.

Citizen Spots (Portugal)

Een Citizen Spot is een steunpunt dat diensten van verschillende (overheids-)lichamen combineert in een gebundelde helpdesk. Een burger heeft bij een Citizen Spot toegang tot diensten van lokale en nationale overheden en bedrijven die een publieke dienst aanbieden.
Verdeeld over Portugal zijn er meer dan 500 spots (inclusief een spot in Parijs en São Paulo) waar burgers terecht kunnen met hun vragen. Via deze spots kunnen burgers persoonlijke hulp van een bemiddelaar krijgen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een rijbewijs, het doen van belastingaangifte of het regelen van zorgkosten.
De Citizen Spots zijn door de Administrative Modernization Agency (AMA) opgezet om burgers, in het bijzonder de mensen met minder digitale vaardigheden, te helpen om hun zaken met de overheid te regelen. De spots zijn uitgerust met een dubbel scherm (een scherm voor de bemiddelaar en een scherm voor de burger). Zo kunnen burgers meekijken met de stappen die de bemiddelaar neemt bij het regelen van bijvoorbeeld sociale zekerheid of de belastingaangifte voor de burger. Hierdoor kan de burger zien hoe deze procedures verlopen en welke stappen hij moet zetten. Het doel is dat de burger uiteindelijk zelfstandig gebruik kan maken van deze diensten.

Groeipakket (Vlaanderen, België)

Met het Groeipakket heeft de Vlaamse overheid een duidelijk en eenduidig overzicht van financiële vergoedingen gecreëerd voor gezinnen in Vlaanderen. Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid op maat verleent aan elk kind in Vlaanderen. Voorheen moesten ouders de kinderbijslag, zorgtoeslag, tegemoetkomingen voor scholing, kinderopvang etc. los opvragen voor elk kind, maar de Vlaamse overheid heeft deze nu samengevoegd tot één collectieve vergoeding.
Daarnaast verstrekt de overheid het Groeipakket automatisch op basis van gegevens die bekend zijn bij verschillende overheidsinstanties. Een ouder hoeft aanvragen dus niet telkens aan te passen, of opnieuw of meerdere keren aan te vragen. Door het Groeipakket krijgen ouders bij geboorte van kinderen automatisch een start- en basisbedrag en vervolgens een toeslag als kinderen bijvoorbeeld naar de peuterspeelzaal of naar school gaan. Door de bundeling van informatiestromen en automatisering van verschillende diensten hebben zowel burgers als overheid minder administratieve lasten.

Benieuwd naar meer praktijkvoorbeelden van goede dienstverlening door de overheid? Een volledig overzicht van de inzendingen kunt u hier vinden. Eind 2019 worden de beste praktijkvoorbeelden in de categorie (boven)lokale, regionale en Europees en nationaal niveau daarnaast beloond met een European Public Sector Award (EPSA).

Ook Sira Consulting heeft diverse applicaties, methodieken en best practices bedacht om de dienstverlening van overheden verder te verbeteren. Zo ontwikkelden we het Bewijs van Goede Dienst voor gemeenten. Verder doen wij onderzoek naar de kosten die bedrijven maken om te voldoen aan de wet (KAR-methodiek) en bieden wij maatwerkoplossingen om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen veroorzaakt door beleid, regelgeving of de uitvoeringsprocessen en toezicht weg te nemen.

Subsidie-evaluatie doeltreffendheid Gelderse subsidieregelingen

De provincie Gelderland heeft samen met Sira Consulting een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van 22 subsidieregelingen. Het ging om subsidieregelingen op het gebied van onder andere natuur en landschap, mobiliteit, cultuur en erfgoed, sport en recreatie. De mate van doeltreffendheid van de subsidieregelingen is gevisualiseerd met een afbeelding van een roos; hoe centraler in de roos, hoe doeltreffender de subsidieregeling.

Om optimaal te kunnen leren van de subsidie-evaluatie, is deze uitgevoerd in nauwe samenwerking met beleids- en subsidiemedewerkers van de provincie. Bij de start hebben de medewerkers aangegeven welke vragen zij in het onderzoek het liefst beantwoord wilden zien. Vragen hadden betrekking op bijvoorbeeld de resultaten en effecten van de regeling of de kwaliteit van de provinciale dienstverlening. Sira Consulting heeft de vragen van de medewerkers expliciet betrokken bij het uitvoeren van het verdere onderzoek.

Bij het verzamelen van ideeën voor verbetering zijn niet alleen provinciemedewerkers nauw betrokken, maar ook subsidieontvangers en experts uit het veld. Gezamenlijk zijn concrete en breedgedragen adviesrichtingen verzameld in twee Innovatielabs. In beide labs zijn workshops gegeven over het ontwikkelen van indicatoren voor het meten van resultaten en effecten van een subsidieregeling en over de keuze voor het instrument subsidie.

De provincie is inmiddels al aan de slag met de aanbevelingen uit het eindrapport, dat dit voorjaar ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten (GS) is aangeboden. De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van een consequente en zorgvuldige uitvoering van subsidie-evaluaties. Het onderzoek past in een trend waarin de overheid steeds nadrukkelijker verantwoording aflegt over de inzet van publieke middelen en meer inzicht vraagt in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.

Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Resultaten evaluatie Besluit en Regeling ggo naar Tweede Kamer

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de resultaten van het evaluatieonderzoek van het Besluit en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) naar de Tweede Kamer. Het onderzoeksrapport is in de eerste helft van 2019 opgesteld door Sira Consulting. In haar Kamerbrief geeft de minister haar beleidsoordeel over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek en licht zij toe op welke manier zij de aanbevelingen in het rapport zal opvolgen.

Beoogde doelen in formele zin bereikt

Uit de evaluatie blijkt dat de met het Besluit en de Regeling ggo beoogde doelen in formele zin zijn gerealiseerd. Het veld heeft meer verantwoordelijkheid gekregen door het vervangen van een vergunningsplicht voor activiteiten met ggo’s op niveau I en II met een systeem van kennisgevingen. Daarnaast heeft het veld meer ruimte gekregen. Zo mogen educatieve instellingen bijvoorbeeld met zeer veilige ggo’s werken in het klaslokaal. De leesbaarheid van de wet- en regelgeving is objectief verbeterd. Het Besluit en de Regeling zijn ontvlochten: de procedures worden beschreven in het Besluit ggo en de inhoud wordt beschreven in de Regeling ggo en haar bijlagen. Ten opzichte van andere EU lidstaten is een verbeterd level playing field gecreëerd door nauwer aan te sluiten bij teksten en definities in EU richtlijnen.

Minder lasten voor het mkb

De beoogde lastenvermindering door reductie van wachtdagen en informatieplicht is bij wet wel, maar in de uitvoeringspraktijk nog slechts ten dele gerealiseerd. Voor een groot aantal (kleine) bedrijven en onderzoeksinstellingen met een beperkt aantal of met eenvoudige onderzoekslijnen hebben de vereenvoudigde procedures geleid tot een vermindering van het aantal wachtdagen. Voor hen is een lastenverlichting gerealiseerd. Het gaat om circa 230 tot 240 onderzoeksinstellingen en bedrijven uit het mkb, waaronder startups.

Wachttijden bij RIVM

Een beperkt aantal (grote) onderzoeksinstellingen en bedrijven met veel of met complexe onderzoekslijnen vinden het echter moeilijker om de vrijheden en eigen verantwoordelijkheid die zij hebben gekregen te dragen en in te vullen binnen de wettelijke kaders. Het gaat daarbij om circa 15 tot 25 grote onderzoeksinstellingen en bedrijven. Voor hen is het moeilijk om een lastenverlichting te bereiken. Daar komt bij dat zij kampen met overschrijdingen van wettelijke beslistermijnen door vergunningverlener RIVM.

RIVM komt met een plan van aanpak

Een van de aanbevelingen is daarom gericht op het verbeteren van het vergunningverleningsproces door Bureau GGO van het RIVM dat zorg draagt voor vergunningverlening. Het RIVM heeft met de minister afgesproken dat het een verbeterplan zal opstellen om een verbeterde beheersing en tijdige afdoening van de vergunningverlening te realiseren.

De Kamerbrief van Minister Van Nieuwenhuizen is hier te vinden. Het rapport is hier te vinden.

Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 treden enkele nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Sira Consulting licht hieronder een beknopte selectie nader toe. Op SC online is een totaaloverzicht beschikbaar met alle veranderingen per 1 juli 2019.

Melding energiebesparingsverplichting

Bedrijven waren al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, nu zijn ze per 1 juli 2019 ook verplicht eens per vier jaar te melden hoe zijn aan deze  energiebesparingsverplichting voldoen. Dit geldt enkel voor bedrijven waarvan het energieverbruik hoger is dan 50.000 kWh of 25.000 m3. In de melding staat onder andere een overzicht van het gemeten energiegebruik over het afgelopen jaar en een overzicht van alle mogelijke kosteneffectieve besparingsmaatregelen. Het doel van deze wijziging is de handhaving van deze verplichting te vergemakkelijken.

In 2018 heeft Sira Consulting een onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de energie-audit. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn meegenomen om de auditplicht zo lastenluw mogelijk te maken voor ondernemers.

Wet markt en overheid verlengd

De Wet markt en overheid is met twee jaar verlengd tot 1 juli 2021. Dit is de tweede keer dat de Wet markt en overheid is verlengd. De Wet markt en overheid omvat gedragsregels voor overheden die concurreren met bedrijven. Overheden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om de markt op te gaan. Zo mogen overheden niet worden bevoordeeld wanneer zij concurreren met bedrijven. Daarnaast mogen overheden hiervoor enkel gegevens, die binnen het kader van de uitvoering van hun publiekrechtelijke bevoegdheden zijn verkregen, gebruiken wanneer deze ook kunnen worden gedeeld met derden.

Volgsysteem asbest verplicht

Het asbestvolgsysteem is wettelijk verplicht gesteld voor alle bedrijven die met asbest werken. Het was al langer mogelijk om vrijwillig gebruik te maken van het volgsysteem, maar vanwege beperkte naleving van de asbestregels is het nu omgezet in een verplichting. Volgens de nieuw ingevoerde regels moeten bedrijven hun gehele asbestsaneringsproces (van inventarisatie tot stort) verwerken in het systeem. Toezichthouders, gemeenten en andere bedrijven hebben nu onder andere inzicht in waar het asbest is.

Verbod elektronische apparaten in het verkeer

Het zogenoemde ‘appverbod’ werd al een tijdje aangekondigd, maar per 1 juli is het verboden om mobiel elektronische apparaten vast te houden tijdens het besturen van alle voertuigen in het verkeer. Het verbod voor het vasthouden van mobiele telefoons gold al sinds 2002 voor alle gemotoriseerde voertuigen, maar is nu uitgebreid naar de fiets, tram en niet-gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen. Ook is het uitgebreid naar alle mobiele elektronische apparaten, dus ook bijvoorbeeld navigatiesystemen, tablets en muziekspelers.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat zij zich op jaarbasis minder vaak hoeven aan te passen aan veranderende regelgeving.

Bezoek ons nu in Ondernemershuis Nederland

Op 16 april opende Mark Rutte het Ondernemershuis Nederland. Op de mooiste plek van Den Haag aan het Tournooiveld, op steenworpafstand van het Binnenhof. Wij ontvangen u graag op onze nieuwe locatie.

De verhuizing naar Tournooiveld 3

Sira Consulting was al gevestigd op het Tournooiveld in Den Haag. Maar nu nemen we vol trots intrek in het Ondernemershuis Nederland, exact één deur verder op Tournooiveld 3.

Het Ondernemershuis Nederland is ontstaan vanuit het idee om onze locatie in Den Haag nog meer te gebruiken om ondernemers, ambtenaren en politici bij elkaar te brengen en intensiever samen te werken in onze projecten.

Tijdens een lunch bleek dat meer organisaties deze behoefte hebben. En zo sloegen we de handen ineen met de andere bewoners van het Ondernemershuis. Dit zijn Stichting ONL voor Ondernemers, de Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs (Novaa), de Nederlandse Organisatie van Accountants en accountantskantoren (Novak) en het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK).

Het Ondernemershuis Nederland

Het is dé nieuwe ontmoetingsplek voor ondernemers, ambtenaren en politici. Ondernemende organisaties boordevol kennis, expertise en een grote achterban in het Nederlandse mkb zijn hier vanaf nu gehuisvest. We vonden het dan ook fantastisch dat Mark Rutte zelf het Ondernemershuis Nederland op 16 april jl. feestelijk wilde openen.

Ontmoetingsplaats voor politiek en ondernemers

Voor ons is het Ondernemershuis Nederland meer dan een werkplek in Den Haag. Het is een platform waar we overheid en politiek fysiek in contact brengen met ondernemers en burgers. Een plek waar we onderzoeksresultaten bespreken en in gesprek gaan over oplossingen die merkbaar zijn. Maar ook een plek waar ondernemers vragen kunnen stellen en waar politici en ambtenaren hulp van ondernemers kunnen krijgen. Het is de enige plek in Nederland die deze twee werelden bij elkaar brengt.

Kom snel een keer kijken!

Bent u ook nieuwsgierig naar onze nieuwe locatie? U bent uiteraard van harte welkom! Naast onze vestiging in Den Haag, kunt u ons ook vinden aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven.

Ter ere van de opening van het Ondernemershuis is een speciale krant uitgegeven, die u kunt downloaden via de onderstaande link.

Ondernemershuis Nederland – Welkom in Den Haag (PDF)

Provincie Limburg zoekt oplossingen voor regeldruk

Evenementen in Limburg hebben te maken met een groot aantal wetten en regels. In de afgelopen jaren is de regeldruk voor organisatoren daardoor toegenomen. De Provincie Limburg heeft de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en gezocht naar oplossingen.

Het toerisme en de gastvrijheidseconomie in Limburg bloeien. De verschillende evenementen in Limburg maken hiervan een belangrijk onderdeel uit en hebben zowel een lokale, regionale, nationale als internationale uitstraling. In de praktijk hebben organisatoren te maken met ruim 40 verschillende wetten en regels. In opdracht van de Provincie Limburg heeft Sira Consulting een klantreis opgesteld die organisatoren doorlopen. Met deze methodiek worden alle stappen waar organisatoren met de overheid te maken kregen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Organisatoren  beginnen enthousiast en optimistisch aan de organisatie van het evenement, tot het formele traject van de vergunningaanvraag begint.  Daarin ervaren zij ruim 20 verschillende knelpunten, zoals bijvoorbeeld: ‘Invullen aanvraagformulier kost veel tijd en leidt tot frustratie’.

De overheden en toezichthouders in Limburg erkennen de problematiek van de organisatoren en de regeldruk die zij ervaren. In een Innovation Lab onder begeleiding van Sira Consulting zijn oplossingsrichtingen verkend door de Provincie Limburg, gemeenten en toezichthouders. Deze oplossingsrichtingen en bekende best practices zijn gedeeld en dit biedt kansen om de regeldruk voor organisatoren te verminderen.

Het startschot voor het onderzoek ‘Bürokratiebremse in der Praxis’

In maart is Sira Consulting in opdracht van de Duitse ondernemersvereniging DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammertag) gestart met een regeldrukonderzoek binnen de Duitse horecasector. De regeldruk wordt in kaart gebracht, omdat veel ondernemers in de horecabranche de opeenstapeling van regels als zeer belemmerend ervaren. Dit geldt in het bijzonder voor kleine tot middelgrote bedrijven.

De DIHK wil met behulp van het onderzoek ideeën opdoen om regeldruk binnen de horecabranche te verminderen. Tevens kijken ze of de methode van het onderzoek ook op andere branches toegepast kan worden.

In samenwerking met de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gaat Sira Consulting de regeldruk voor kleine tot middelgrote bedrijven in de horecabranche in kaart brengen. De regeldruk wordt met behulp van de KAR-methodiek onderzocht. Door de boekhouding van verschillende ondernemingen door te nemen worden de kosten van regeldruk achterhaald. Daarnaast worden horecaondernemers geïnterviewd om een duidelijk beeld te krijgen van regeldruk en hoe de ondernemer die ervaart.

Zie ook de website van de Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 overhandigd aan staatssecretaris Keijzer

Op initiatief van de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW) is op 4 april jl. het Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer, verantwoordelijk voor het MKB. Het actieprogramma bevat 36 knelpunten. Twaalf daarvan worden in het vervolg van de maatwerkaanpak door de branches gezamenlijk met overheden, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders opgelost om zo de regeldruk merkbaar te verminderen.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de branches afgelopen zomer de Maatwerkaanpak 2.0 begonnen. In dit vervolg op de eerste maatwerkaanpak is samen met (mkb-) ondernemers uit de winkelstraat gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen tijdens het uitvoeren van hun vak. Het aantal en de diversiteit aan knelpunten laat zien dat er sprake is van een stapeling van de regeldruk. Knelpunten raken de ondernemer niet alleen in hun rol van ondernemer, maar ook in hun rol van werkgever en vakvrouw of -man. Het aantal regels waar ondernemers mee te maken hebben is groot, en het is niet eenvoudig om te achterhalen welke regels (en wanneer) van toepassing zijn. Daarnaast zijn de regels complex en om deze te begrijpen moet er vaak een beroep worden gedaan op externe partijen. Tot slot wijzigen regels snel, in het bijzonder regelgeving omtrent arbeidsvoorwaarden.

In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. Er zijn rondetafelbijeenkomsten georganiseerd met ondernemers, waarbij knelpunten voor het winkelambacht zijn geïdentificeerd. Daarnaast heeft Sira Consulting innovatielabs gehouden waarin ondernemers en branches samen met ministeries, inspecties, uitvoeringsorganisaties, en andere partijen gezamenlijk oplossingsrichtingen bedacht hebben voor twaalf concrete knelpunten.

De komende periode gaan de branches in samenwerking met ministeries, toezichthouders en andere partijen aan de slag om de oplossingen uit het actieprogramma te realiseren.

Het persbericht van de Coalitie Winkelambacht is hier te vinden. Het persbericht van EZK is hier te vinden. De link naar het rapport is hier te vinden.

Nieuwe collega: Brigitte Huisman

Graag stellen we onze nieuwe collega Brigitte Huisman voor.

Brigitte is eind november begonnen als adviseur bij Sira Consulting. Na de bachelor Sociologie en de master Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht wist ze dat ze graag een baan als beleidsadviseur wilde. Met name projectmatig werken en de variërende onderwerpen en opdrachten bij Sira Consulting spraken Brigitte aan. De afgelopen tijd heeft ze bij Sira Consulting gewerkt aan een kostenonderzoek in ggz en forensische zorg in opdracht van de NZa. Hierbij was Brigitte verantwoordelijk voor de dataverzameling en de controle van deze data.

Brigitte woont al een aantal jaren in Utrecht. Ze krijgt veel energie van mensen om zich heen en houdt van buitenactiviteiten, zoals bootcampen en hiken. Voor een strand- of boswandeling is ze dan ook altijd in.

Wij zijn blij  dat Brigitte ons team komt versterken en wensen haar veel succes en plezier!