Internetconsultatie wetsvoorstel

De internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel voor een transparanter toezicht op financiële markten wordt met twee weken verlengd, tot 14 augustus. Meer transparantie kan instellingen op de financiële markten aanzetten tot betere naleving en geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) de mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de resultaten van het toezicht.

Minister Dijsselbloem van Financiën wil de toezichthouders meer mogelijkheden geven om openbare waarschuwingen te geven, instellingen te vergelijken en bij naam te noemen bij het bekendmaken van onderzoeksresultaten, reacties te geven op mededelingen die instellingen doen over het toezicht en kerncijfers van banken te publiceren. Daarvoor is een wijziging van de Wet op het financieel toezicht nodig. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 14 augustus hun visie op dit plan geven via http://www.internetconsultatie.nl/transparantiewet.

Eerste Algemeen Pensioen Fonds (APF) van start

Een APF is een nieuw vehikel voor kleine pensioenfondsen die door de stortvloed aan regels en toezicht niet langer zelfstandig door kunnen. Een algemeen pensioenfonds voert meerdere pensioenregelingen naast elkaar uit. Hierdoor kunnen de kleine fondsen hun kosten drukken, maar houden ze wel hun eigen regeling.

Ook biedt een APF de mogelijkheid voor bedrijven met verzekerde pensioencontracten op middelloonbasis over te stappen naar een pensioenfondsomgeving met minder harde garanties en daardoor lagere premies. Voor verzekeraars is dit interessant, omdat de 100% gegarandeerde contracten die zij boden door de lage rente erg duur zijn geworden. Voor pensioenfondsen geldt een zekerheidsmaat van 97,5%.

De Eerste Kamer is net voor de kerst akkoord gegaan met de regelgeving voor het APF. Een flink aantal uitvoerders, vooral verzekeraars, heeft sindsdien een vergunning aangevraagd om een APF op te richten.

Onduidelijke regels ‘bail-in’ bij falende banken

De roep om harmonisatie als het gaat om zogenaamde ‘bail-in’ regels voor Europese banken wordt steeds luider, adus het Financieel Dagblad.

‘Bail-in’

Een bail-in houdt in dat een bank een deel van het spaargeld van haar klanten gebruikt om een failliete bank overeind te houden. Dit spaargeld is de spaarder dan kwijt.

Harmonisatie

Nu is het nog zo dat elk euroland zelf mag weten welke schuld in aanmerking komt voor een bail-in als een bank in de problemen komt. Dat zorgt voor een onduidelijke lappendeken aan regels.

Jaarlijks wordt er voor ongeveer 200 miljard euro in Europese bankobligaties belegd. Houders van Duitse ongedekte obligaties moeten wel rekening houden met een bail-in als een bank omvalt. Maar beleggers in vergelijkbaar Frans papier niet.

Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft nog niet besloten aan welke regels de Nederlandse banken exact moeten voldoen. En nu moeten investeeerders dus rekening houden met verschillende regels in verschillende landen.

De markt vindt het ’teleurstellend’ dat er nog geen Europese aanpak is. De roep om harmonisatie wordt steeds luider.

 

 

 

 

 

Verzekeraars lanceren Solidariteitsmonitor

Grip op data voor klant en verzekeraar is cruciaal. De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten tal van kansen. Verzekeraars realiseren zich tegelijk dat Big Data-gebruik ook leidt tot maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de privacy en solidariteit. De sector erkent die zorgen en komt met een aantal waarborgen om grip op data te behouden, waaronder een jaarlijkse Solidariteitsmonitor.

Green paper

Dat staat in het green paper ‘Grip op data’ van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jaren data van hun klanten om risico’s goed in te kunnen schatten – dat is de basis van verzekeren. Maar er komen nu steeds meer data beschikbaar, doordat processen en apparaten aan het internet worden gekoppeld (‘Internet of Things’). En dat heeft gevolgen voor verzekeraars en hun klanten.
Verzekeraars zullen in een verzadigde verzekeringsmarkt niet zomaar ‘vrijwillig’ grote groepen potentiële klanten links laten liggen. Sterker nog, mocht dat toch gebeuren met een specifieke groep, dan zal er vermoedelijk al snel een (buitenlandse/branchevreemde) aanbieder zijn die daar een product voor ontwerpt. De sector komt in het green paper echter met een aantal waarborgen en randvoorwaarden om zorgen weg te nemen.

Solidariteitsmonitor

Het Verbond gaat jaarlijks een Solidariteitsmonitor opstellen en rapporteert daar publiekelijk over. Dat mensen die meer risico lopen in sommige gevallen meer premie betalen dan mensen die minder risico lopen is al eeuwen zo en ook terecht. Maar de verschillen moeten niet al te zeer uiteenlopen: het Verbond streeft ernaar dat zoveel mogelijk klanten zich kunnen verzekeren en wil onverzekerbaarheid zoveel mogelijk voorkomen.

De Solidariteitsmonitor volgt daarom onder meer hoe de bandbreedte tussen de laagste en hoogste premies zich ontwikkelt, evenals de dekking. “Verzekeraars hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiernaar te kijken”, stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Interim-manager populair op de financiële afdeling

Nederlandse CFO’s en financieel directeuren begrijpen steeds meer dat interim-management een kostenefficiënte oplossing biedt voor dringende managementbehoeften. Voornamelijk voor het succesvol implementeren van projecten en veranderingen wordt een beroep gedaan op interim-managers.

Dat meldt EUFIN naar aanleiding van onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals.

Efficiëntie overtuigt

Interim-managers zijn professionals met een duidelijke expertise in een specifiek domein. Het gaat regelmatig om zelfstandigen (zzp’ers) die via een arbeidsbemiddelaar of via hun netwerk aan hun opdrachten komen.

Ze worden voor een bepaalde periode ingeschakeld bij bedrijven en richten zich volledig op een project en het bijbehorende takenpakket. Dat brengt enerzijds focus in de organisatie en anderzijds ook focus voor de interim-manager met zich mee.

Als belangrijkste toegevoegde waarde van interim-managers wordt succesvolle implementatie van een project of verandering (40%) genoemd. Op nummer twee staat het besparen van kosten; een aanzienlijk aantal van 34% van de CFO’s geeft kostenbesparing als belangrijke graadmeter van het succes.

Interim-managers zorgen ook voor een verbeterde productiviteit en betere bedrijfsprestaties (32%). Dit is nummer drie op de lijst van graadmeters voor succes.

AFM: ‘Bank kent klant niet’

‘Banken en adviseurs weten nog altijd te weinig van hun klanten om ze van een passend advies te kunnen voorzien’, aldus toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Dit blijkt uit een op 11 april gepubliceerd onderzoek van de AFM. ‘Een verdere verbeterslag is noodzakelijk’, laat de toezichthouder desgevraagd weten. Bezien over de hele linie deelt de AFM een krappe voldoende uit voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Betere scores

Het FD (Financieele Dagblad) laat in reactie enkele prominenten uit de financiële sector aan het woord. Zo stelt de branchevereniging NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) dat het terecht is dat de AFM hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening stelt.

Juist ook omdat private vermogensopbouw voor consumenten steeds belangrijker wordt. ‘Echter, de banken hebben de afgelopen jaren reeds fors geïnvesteerd. Dit heeft zich vertaald in betere scores voor de banken.’

Ook voorzitter Theo Andringa van de Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A) ziet verbetering ten opzichte van drie jaren geleden. ‘Toen werd er nog gewerkt met speculatieve financiële instrumenten.’ Hij stelt verder dat door de hoge wettelijke eisen het maken van klantprofielen voor kleine beleggers nauwelijks loont.

Meer transparantie

‘Beleggingsadviseurs moeten hun klanten duidelijk maken dat het opstellen van een profiel in hun eigen belang stelt’, reageert Hans Janssen Daalen, directeur van belangenorganisatie van vermogensbeheerders Dufas. Hij ziet sinds 2013 verbetering en noopt de AFM om aanbevelingen vanuit de sector voor meer transparantie  in de dienstverlening mee te nemen in hun onderzoek.

Betere klantprofielen

Sira Finance biedt expertise voor het verkrijgen van betere klantprofielen als onderdeel van haar ‘klantbelang centraal’ toets.

 

 

 

 

 

 

 

Weer verzwaring eisen voor banken

Nederlandse banken kunnen opnieuw te maken krijgen met een verzwaring van de eisen, zo valt te lezen in het Financieele Dagblad. De verzwaring betreft de eisen, die gesteld worden aan de kapitaalbuffers van banken.

Verzwaring operationale risico’s

Het Basels Comité heeft daartoe een voorstel rondgestuurd dat een verzwaring inhoudt voor het meten van operationele risico’s.

Bij operationele risico’s gaat het om uiteenlopende problemen, waar een bank mee te maken kan krijgen. Dit kunnen bijvoorbeeld IT beveiligingsrisico’s betreffen of schadeclaims van klanten.

Het Basels Comité wil een standaardmodel opleggen voor het kwantificeren van deze risico’s. Voor diverse banken zal dit leiden tot strengere eisen.

Risicoweging hypotheken

Dat terwijl de bankensector zich nog probeert te verweren tegen een hogere risico-weging bij hypotheekvertrekkingen. Hierbij vinden ze zowel de branche-vereniging de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) als het ministerie van Financiën aan hun zijde.

 

DNB: Vervolgonderzoek SIRA’s pensioenfondsen

Ook dit jaar doet toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek naar de systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA’s) van pensioenfondsen.

De systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) vormt de kern van een goed integriteitsbeleid.

 

SIRA

DNB heeft vorig jaar aandacht besteed aan de SIRA’s van de pensioenfondsen. Hierover hebben pensioenfondsen individueel een terugkoppeling gekregen. Daarbij heeft DNB de verwachting geuit dat alle pensioenfondsen hun complete SIRA eind 2015 op orde hebben.

In 2016 doet DNB steekproefsgewijs onderzoek bij onder andere een aantal pensioenfondsen naar de opvolging hiervan. Mochten er alsnog tekortkomingen worden geconstateerd, dan zal DNB een interventiestrategie bepalen. Daarbij kan DNB besluiten om formele maatregelen te treffen.  Dit valt te lezen in de Nieuwsbrief Pensioenen van DNB.

 

Beheersing integriteitsrisico’s

In 2016 zal DNB ook onderzoek doen naar de beheersing van de integriteitsrisico’s. De SIRA wordt hierbij als startpunt van het onderzoek genomen.

Een van de onderzoeksvragen is of de door het pensioenfonds gehanteerde procedures en maatregelen goed zijn afgestemd op de gesignaleerde risico’s. Dat houdt ook verband met de zogenoemde risk appetite: welke risico’s vindt het fonds acceptabel en passen de gesignaleerde risico’s binnen die grenzen?

Het gaat om een cross-sectoraal themaonderzoek, waaronder bij een aantal nog te selecteren pensioenfondsen. Naar verwachting vindt een deel van deze onderzoeken on-site bij pensioenfondsen of pensioenuitvoeringsorganisaties plaats. Hoewel dit onderzoek bedoeld is ter inventarisatie, kan het in voorkomende gevallen leiden tot interventie door DNB.

MiFID II uitgesteld tot 2018

De Europese Commissie wil de invoering van de nieuwe richtlijn voor markten in financiële instrumenten, ofwel MiFID II, met een jaar uitgestellen tot 3 januari 2018, aldus de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Integraal uitstel

De Commissie stelt een integraal uitstel van MiFID II voor. Dit in tegenstelling tot een gedeeltelijk uitstel voor alleen die onderdelen die IT-gerelateerd zijn, waarvan eerder mogelijk sprake zou zijn. De Raad en het Europees Parlement moeten nog instemmen met het besluit van de Commissie.

Om het pakket maatregelen van MiFID II goed te laten werken, moet een complexe technische infrastructuur worden opgezet. Zo moet de European Securities and Markets Authority (ESMA) gegevens uit driehonderd handelsplatforms over circa 15 miljoen financiële instrumenten verzamelen.

De AFM is voorstander van uitstel om marktpartijen genoeg tijd te geven voor de implementatie van de omvangrijke hoeveelheid regels, samengevoegd onder MiFID II. Deze regels vergen onder meer veel investeringen in nieuwe data-applicaties. Het is daarvoor nodig dat de AFM samen met de sector de technische uitwerking van de regels verder vormgeeft en dat er genoeg tijd is voor het testen van nieuwe applicaties.

MiFID II is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en de introductie van de verordening MiFIR. Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. MiFID II wijzigt bepaalde regelgeving voor beleggersondernemingen en handelsplatformen.

Sira Finance adviseert en ondersteunt haar klanten bij de interpretatie en implementatie van MiFid II.

Systeemrisico’s vergroot door overregulering

Het FD meldt dat reguleringsmaatregelen in de financiële sector averechts kunnen werken.

Regulering die risico’s aan banden moet leggen, vormt zélf een risico voor de financiële stabiliteit, aldus het FD. Na de crisis van 2008-2009 zijn er steeds meer eisen gesteld aan het risicomanagement van  financiële instellingen. Deze eisen moeten voorkomen dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen in de problemen komen. Doordat zij teveel risico’s op de balans hebben staan.

Versterking crisis?

Financiële instellingen dienen over voldoende bufferkapitaal te beschikken. En dienen ten tijde van crisis hun posities in risicovolle activa af te bouwen. Echter, ‘… deze gedwongen, automatische afbouw zal een crisis juist versterken’.

Bij een verkoopgolf in de markt, moeten grote institutionele beleggers daar immers verplicht aan deelnemen. Koersdalingen worden daardoor versterkt met een neerwaartse spiraal als gevolg. Onwenselijk speculatief gedrag ligt in een dergelijke situatie op de loer. In plaats van de beoogde stabiliteit, leidt deze verplichte respons tot verhoogde volatiliteit in de markt.

Een ander ongewenst effect van regulering is de beperking die financiële instellingen wordt opgelegd om anticyclische posities in te nemen. Daarmee zouden marktschokken gedempt kunnen worden. Het financiële systeem valt daarmee ten prooi aan de maatregelen die haar juist voor gevaar behoren te behoeden.

Maatregelen

Als maatregel tegen deze ongewenste effecten zouden banken zelf minder risicovol kapitaal op de balans moeten nemen. Daarnaast dient de hefboomwerking uit het financiële systeem te worden verkleind.

Zodoende worden financiële dienstverleners niet meer zo snel tot destructief kuddegedrag gedwongen.

Sira Finance is onderdeel van Sira Consulting, en adviseert zowel de financiële wereld als de overheid over effecten van (over)regulering. Samen met haar opdrachtgevers zoekt Sira Finance vervolgens naar concrete oplossingen.