Heropening EFRO fondsen in 2021

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen en onder andere bedoeld om de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie terug te dringen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid.

EFRO in 2021

EFRO wordt regionaal uitgevoerd waarbij regio’s hun eigen beleidsmatige prioriteiten opstellen. De prioriteiten waren origineel opgesteld voor de periode 2014-2020. Voor de periode 2021-2027 zijn nieuwe prioriteiten in ontwikkeling. Deze zijn voor de meeste regio’s echter nog niet finaal.

Voor de periode 2014-2020 had de EU ook 4 prioriteiten opgesteld waaraan EFRO moest bijdragen. Nu deze periode afloopt, en het nog afwachten is op de nieuwe EFRO-programma’s voor 2021-2027, leek het er even op of 2021 een jaar zou worden zonder EFRO-openstellingen. Hier is echter verandering in gekomen vanwege de huidige coronacrisis: in 2021 opent het EFRO 2014-2020 fonds nog eenmalig met financiering vanuit het REACT-EU-fonds.

Neem snel contact met ons op

Omdat deze eenmalige extra openstelling vanuit speciaal ‘coronageld’ gefinancierd wordt, is de eis dat projectenaanvragen snel ingediend moeten worden. Projecten mogen ook uiterlijk tot eind 2023 lopen. Om deze reden zullen naar alle waarschijnlijkheid alle regio’s de openstelling volgens het first-come-first-serve principe inrichten.

Gezien de complexiteit van een EFRO aanvraag, begrijpen wij goed dat u nog vragen heeft over de precieze vereisten. Lees onze flyer voor meer informatie (klik). Uiteraard nodigen wij u uit contact met ons op te nemen als u met ons een potentiële EFRO aanvraag wil verkennen. Wij hebben veel ervaring met EFRO en vergelijkbare programma’s en kunnen u dus op weg helpen of tijdens het hele traject begeleiden.

Benut baangerelateerde investeringskorting (BIK) voor uw investeringen

Het kabinet komt met meerdere steunmaatregelen om innovatie en ondernemers te blijven ondersteunen in deze lastige tijden. Zo wordt het WSBO voordeel in 2021 verhoogd. Hiermee wordt aangemoedigd dat u blijft investeren in R&D werkzaamheden. Daarnaast heeft het kabinet gewerkt aan de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Deze regeling stimuleert materiële investeringen.

 

Wat is de Baangerelateerde investerkingskorting (BIK)?

De BIK is in het leven geroepen om investeringen aan te wakkeren. Met de BIK realiseert u een investeringskorting op aangeschafte hardware. Deze bedrijfsmiddelen mogen nog niet eerder gebuikt zijn. De investeringskorting wordt middels afdrachtvermindering op de loonheffing gerealiseerd. Het is dus belangrijk dat u personeel in dienst heeft en (voldoende) loonheffing betaalt om het volledige voordeel te genieten. U kunt de regeling combineren met andere fiscale middelen zoals WBSO, KIA, EIA, MIA of VAMIL.

 

Waarop is de BIK van toepassing?

U kunt de BIK aanwenden voor nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. Hierbij geldt dat investeringen meetellen vanaf 1 oktober 2020. De investeringen moet volledig betaald zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Als u de investering al volledig betaald heeft in 2020, komt die niet in aanmerking voor de BIK.

De minimale investering per bedrijfsmiddel dient 1500 euro te zijn. De minimale omvang van een BIK aanvraag is 20.000 euro.

 

Hoe vraag ik BIK aan?

U kunt 4x per jaar aanvragen. De RVO behandelt de aanvragen. Het loket hiervoor opent naar alle waarschijnlijkheid pas in september 2021.

 

Wat is het voordeel?

Er zijn twee schijven in de BIK:

 1. Investeringen tot en met vijf miljoen euro leveren per kalenderjaar een korting van 3,9 procent op het investeringsbedrag op.
 2. Op investeringen boven de vijf miljoen euro krijgt u per kalenderjaar een korting van 1,8 procent op het investeringsbedrag.

 

Wilt u weten wat uw potentiële voordeel is?

Weet u niet zeker of een bepaalde investering onder de BIK valt? Of bent u benieuwd naar uw potentiële voordeel? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u met de voordeelberekening en adviseren over eventuele spreiding van investeringen. Ook kijken wij graag mee hoe u het voordeel kunt optimaliseren in combinatie met andere fiscale maatregelen.

Horizon Europe: hoe staat het met de opvolger van Horizon 2020?

Het nieuwe programma Horizon Europe staat voor deur. Vanaf 2021 tot 2027 vervangt Horizon Europe het welbekende Horizon 2020. Er is ruim €80 miljard beschikbaar verdeeld over de komende jaren, dat is iets meer dan in Horizon 2020. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet, zo zijn de onderhandelingen over het uiteindelijke totale budget nog niet volledig afgerond. De verwachting is dat de eerste werkprogramma’s begin 2021 bekend worden gemaakt. Deze blogpost neemt u mee in wat we wel al weten en wat u kunt verwachten van Horizon Europe.

Achtergrond

Voor de jaren  2019-2024 heeft de Europese Commissie zes prioriteiten opgesteld:

 • Europese Green Deal
 • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
 • Een economie die werkt voor mensen
 • Een sterker Europa in de wereld
 • Bevordering van onze Europese levenswijze
 • Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Deze prioriteiten vormen de beleidsachtergrond voor het nieuwe Horizon Europe programma en zijn belangrijk om in het achterhoofd te houden bij het bedenken van een mogelijk project.

Vijf missies

Om richting te geven en de effectiviteit van financiering vanuit Horizon Europe te verhogen zijn onderzoeks- en innovatiemissies opgesteld. De Commissie heeft hiervoor samengewerkt met experts en de missies zijn gebaseerd op de grootste problemen voor de komende jaren. Dit heeft geleid tot duidelijke doelstellingen die met behulp van de beschikbare financiering behaald moeten worden. Het is dus belangrijk dat uw project bijdraagt aan een van deze missies en de EU helpt om de problemen op te lossen en doelen te behalen. Er zijn vijf ‘mission areas’ gedefinieerd.

Structuur van Horizon Europe

Het nieuwe Horizon Europe heeft een structuur met drie pijlers met elk hun eigen doelen en budgetten. Een horizontaal deel is gericht op het optimaliseren van de impact van alle projecten uit het programma.

 • De eerste pijler Excellent Science kent weinig verschillen met Horizon 2020. Voor deze pijler is een budget van ongeveer €23 miljard beschikbaar. Deze pijler heeft als doel de Europese wetenschap te op topniveau te houden of brengen.
 • De tweede pijler Global Challenges richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee te maken hebben, deze zijn terug te vinden in de Sustainable Development Goals. Hiervoor is brede samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren nodig vanwege de omvang en complexiteit van de problematiek. Voor de tweede pijler is ongeveer €47 miljard vrijgemaakt. Activiteiten binnen deze pijler zijn gericht op excellentie en maatschappelijke impact.
 • De derde pijler Innovative Europe is gericht op innovatie om het concurrentievermogen van de EU te versterken, hiervoor is ongeveer €12 miljard beschikbaar. Nieuw is European Innovation Ecosytems. Dit onderdeel is gericht op het opbouwen en versterken van ecosystemen en zal regionale en nationale innovatie-actoren met elkaar verbinden.

Het aanvraagproces in Horizon Europe

Qua uitvoering verandert er tussen Horizon Europe en Horizon 2020 weinig. Subsidiemogelijkheden worden uitgewerkt in calls (tenders) waarop u zo goed mogelijk moet aansluiten met uw aanvraag. Afhankelijk van de call zullen er de volgende soorten acties zijn:

 • Research and Innovation Action (RIA): deze onderzoeksprojecten richten zich op ontwikkeling van nieuwe state-of-the-art kennis en technologie. Projecten sluiten perfect aan op de omschreven uitdagingen. Het subsidiepercentage is 100%.
 • Innovation Action (IA): deze projecten staan qua technologische timing (TRL) verder weg van de RIA. Het gaat om activiteiten die de marktintroductie accelereren, zoals demonstraties en opschalen. Het subsidiepercentage is 70%.
 • Coordination and Support Action (CSA): met CSA worden netwerkactiviteiten gefinancierd. Het gaat hierbij om het opzetten van excellente (internationale) netwerken op het gebied van onderzoek, innovatie en educatie. Het subsidiepercentage is 100%.

 

Hoe nu verder?

Heeft u al ideeën voor projecten binnen dit programma en weet u nog niet precies waar binnen het Horizon Europe programma dit past, neem dan gerust contact op. Wij hebben brede ervaring met het Horizon 2020 programma en houden alle ontwikkelingen omtrent Horizon Europe nauwlettend in de gaten. Ook als u uw weg al kan vinden kunt u contact opnemen en denken we graag mee.

Behaal meer voordeel met WBSO in 2021

WBSO voordeel eenmalig verhoogd

De Covid-19 crisis heeft de maatschappij hard getroffen. Economisch zware tijden leiden vaak tot verminderde investeringen in R&D. Het kabinet tracht dit te voorkomen door een mix aan maatregelen. Meest in het oog springend is de verhoging van het WBSO budget in 2021: in 2021 is er maar liefst € 1.438 miljoen beschikbaar, ruim € 200 miljoen meer dan in 2020.

Belangrijker voor ondernemers is een andere wijziging. De voordeelpercentages van de eerste schijf worden namelijk eenmalig verhoogd tot 40%. Voor starters geldt zelfs een verhoging tot 50%. Dat hebben we hieronder samengevat.

WBSO voordeel
2020 2021
Tarief 1e schijf 32% 40%
Tarief 1e schijf starters 40% 50%
Grens eerste schijf €350.000 €350.000
Tarief tweede schijf 16% 16%

 

Vraag nu alvast WBSO aan voor 2021

De boodschap is duidelijk: het kabinet ziet graag dat R&D werkzaamheden van innovatieve ondernemers niet stil komen te liggen. Bent u benieuwd naar het voordeel wat u kunt behalen? Gebruik dan onze handige rekentool.

Wilt u meer weten? Bekijk dan onze flyer. Wij lichten graag samen met u uw ontwikkelplannen voor komend jaar door. Hierop ontwikkelen wij een concrete WBSO strategie, inclusief breder subsidie- en innovatieadvies. Uiteraard helpen wij u graag bij het opstellen van eventuele aanvragen.

Eurostars subsidie ondersteunt Augmedit met ontwikkeling van medische revolutie

Medische zorg kent nog veel uitdagingen

De medische zorg heeft grote baat aan innovaties die de kosten en nauwkeurigheid van operaties en behandelingen optimaliseren. Medische fouten leiden zeer vaak tot complicaties bij de patiënt en vormen in de Verenigde Staten zelfs de derde doodsoorzaak. Voor de meeste vakgebieden zijn er wel kostbare technische innovaties beschikbaar maar die zijn vaak ten eerste niet (financieel) toegankelijk voor alle medische centra en leiden ten tweede niet tot grote verbeteringen in nauwkeurigheid vanwege complexe gebruikersaanwijzingen. Er is daarom steeds meer vraag naar simpele maar krachtige innovaties, welke de eindgebruiker niet in de weg zitten maar juist slim ondersteunen.

De potentie van Augmented Reality (AR) wordt steeds meer onderkend. Met AR kan de gebruiker met een AR bril op digitale, manipuleerbare beelden in zijn of haar gezichtsveld zien. Toepassingen voor bijvoorbeeld educatie en presentaties bestaan al en met name Microsoft met haar HoloLens ondersteunt ontwikkelaars van holografische toepassingen met de juiste hardware. Vanwege het grote ‘plug-and-play’ gehalte van AR toepassingen is AR op het eerste gezicht perfect voor de medische sector. De laatste jaren is echter wel gebleken dat er nog veel technische en praktische drempels zijn die overwonnen moeten worden. Zo bereikt AR niet standaard de vereiste accuraatheid, laat gebruiksvriendelijkheid bij complexe toepassingen te wensen over en zijn technische ‘glitches’ uit den boze in een medische toepassing.

Augmedit brengt revolutie teweeg

Augmedit is een jonge startup gespecialiseerd in AR technologie voor medische toepassingen. De onderneming is in korte tijd uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van AR technologie. Vanuit de hele wereld wordt er interesse getoond in de verschillende applicaties die in ontwikkeling zijn. Hierbij hanteert Augmedit een heldere visie. De technologie moet op de eerste plaats extreem bruikbaar zijn. Complexe functionaliteiten moeten zoveel mogelijk verstopt of automatisch verwerkt worden in de applicaties. Op deze manier verzekert Augmedit zich ervan dat de technologie leidt tot effectievere medische zorg, in plaats van nóg een innovatie waar medische experts eerst uren voor moeten trainen.

Om de volgende innovatieslag te kunnen slaan, gaat Augmedit de samenwerking aan met het Finse Disior. Dit bedrijf is gespecialiseerd in medical imaging en segmentatie van relevante anatomie. Begin dit jaar mochten wij het consortium ondersteunen bij hun Eurostars aanvraag voor het ‘SAPIENS3D’ project met een totaal budget van €1 miljoen. Met trots kregen wij onlangs de uitslag, waarbij de aanvraag in de top 6% belandde.

Gesteund door deze prestigieuze subsidie gaat het consortium nieuwe innovatieve technologie onderzoeken en ontwikkelen. Het doel is met hun gezamenlijke R&D en directe participatie van de eindgebruiker een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop operaties plaatsvinden. Wij twijfelen er niet aan dat Augmedit en Disior de expertise hiervoor in huis hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de technologie in de nabije toekomst zijn opwachting maakt in de operatiekamer.

Het SAPIENS3D project ontving Eurostars subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Eurostars is een grensoverschrijdend R&D samenwerkingsprogramma waarvoor alleen de meest innovatieve Europese mkb’ers in aanmerking komen. Bent u geïnspireerd geraakt door het succes van Augmedit? Neem dan contact met ons op om uw kansen te verkennen.

Duurzaamheidspark combineert opwekken van groene stroom met ongehinderde landbouw

Uitdaging

Voor het opwekken van energie met zonnepanelen is veel ruimte nodig. Landbouwgrond leent zich hier uitstekend voor door gunstige locaties en weinig schaduw. Schaarste van beschikbare grond leidt echter tot stijgende grondprijzen wereldwijd. Steeds meer landbouwgrond wordt van bestemming gewijzigd om aan de groeiende vraag naar duurzame energie te voorzien. Maar door te stoppen met verbouwen van gewassen op deze grond verliest de grond zijn vruchtbaarheid. Het is een langdurig proces om dit te wederkeren wat dus de voedselproductie voor toekomstige generaties in gevaar brengt.

Oplossing

Duurzaamheidspark Ontwikkeling en Productie is een onderneming die zich specialiseert in duaal gebruik van landbouwgrond. Duurzaamheidspark heeft een systeem ontworpen en gepatenteerd dat next generation agrovoltaics mogelijk maakt – hierbij worden landbouw op volledige schaal en opwekken van groene stroom gecombineerd. In eerste testen is het principe van de technologie aangetoond in een geïntegreerde opzet met de zonnepanelen, een watergeefsysteem, rails voor verplaatsing van de zonnepanelen en slimme sensoren. Het systeem is genomineerd voor de HiTMaT 2020 van de topsector HTSM.

In samenwerking met onder andere NIPA milieutechniek, TNO en de HAS Hogeschool gaat Duurzaamheidspark de technologie verder ontwikkelen en testen met speciale aandacht voor landschappelijke inpassing. Er wordt onderzoek gedaan naar veiligheid en optimalisatie zodat de technologie doorontwikkeld kan worden om de gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker (agrariër) te verbeteren. Dit leidt tot een pilotopstelling waarbij de teelt van vijf potentieel geschikte gewassen in detail bestudeerd zullen worden in combinatie met de opwekking van groene stroom.

Groene stroom én plantenteelt; zonnepanelen als verrijdbare kweekbakken in Lith | Oss, Uden e.o. | gelderlander.nl

Duurzaamheidspark en haar partners ontvingen DEI+: Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wij zijn er trots op Duurzaamheidspark succesvol begeleid te hebben bij de aanvraag en kijken met grote interesse naar de ontwikkelingen in dit project.

Bereken zelf eenvoudig het voordeel dat met WBSO te behalen is

Om eenvoudig het voordeel te berekenen dat te behalen is met een WBSO heeft Sira Incentives een tooltje gemaakt.

U kunt dit in het Nederlands en in het Engels downloaden via onderstaande links.

Rekenhulp WBSO 2020

Calculation tool WBSO 2020

Vul onze MIT R&D Partner Search in en ontvang tot €350.000 subsidie voor uw project

Het is vanaf 11 juni mogelijk om € 350.000 subsidie aan te vragen voor grote innovatieve samenwerkingsprojecten

Binnen het topsectorenbeleid is er een subsidieprogramma dat grote R&D-samenwerkingsprojecten stimuleert. In deze projecten kunnen samenwerkingen van minimaal twee mkb- ondernemers 35% van de subsidiabele kosten declareren. De bedoelde projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van producten, productieprocessen of diensten en de kosten moeten gemaakt worden voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De subsidie bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000. De maximale subsidie per deelnemer bedraagt voor deze projecten € 175.000.

U kunt ook voor kleinere projecten subsidie aanvragen. In dit geval geldt dat de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject is, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.

De lat ligt hoog en alleen state of the art projecten maken kans om gesubsidieerd te worden. Lees meer in onze flyer.

 

Gebruik onze Partner Search tool om een geschikte partner te vinden voor uw project

Wij ondersteunen u graag bij het realiseren van een succesvol MIT R&D Samenwerkingsproject. Wij hebben daarom een Partner Search tool opgezet waar u uw gegevens kunt invullen. Met uw gegevens doorzoeken wij ons brede netwerk om nieuwe samenwerkingen te kunnen realiseren. Vul de vragenlijst vandaag nog in zodat wij meteen kunnen beginnen met de matching van partners en projecten. U vindt de tool via deze link.

 

Goed om te weten

De regeling gaat op 11 juni 2020 open en sluit op 10 september 2020. Aanvragen zullen worden behandeld volgens het tenderprincipe, waardoor alleen de beste projecten subsidie ontvangen. Het opzetten van een goed projectplan kost tijd, start dus tijdig met het invullen van onze Partner Search en het schrijven van de aanvraag.

Wij hebben al veel MIT-projecten met succes begeleid en helpen u graag met het indienen van een kansrijk projectvoorstel.

Alles over de Corona-OverbruggingsLening (COL)

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is in het leven geroepen om startups en scale-ups door de crisis heen te helpen, aangezien ze niet terug kunnen vallen op de andere maatregelen zoals de NOW (loonkostensubsidie) die kan worden aangevraagd bij een significante afname van de omzet. Bovendien hebben startups en scale-ups doorgaans geen kredietrelatie met een bank die men op basis van de huidige crisismaatregelen kan benutten om extra kapitaal aan te trekken.

Voorwaarden Corona-Overbruggingslening

De ROM’s gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Uitgangspunt is dat de lening een noodinstrument is, welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolgronde. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Verder geldt in het kort:

• Looptijd van de lening is 3 jaar.
• Eerste jaar is aflossingsvrij, daarna in 2 jaar lineair per kwartaal aflossen inclusief rentebetalingen.
• Bedrijven mogen boetevrij vervroegd aflossen.
• Voor leningen boven € 500.000 geldt een ander regime en deze zullen ook uitvoeriger getoetst worden.

Corona-Overbruggingslening aanvragen

Aanvragen voor een COL kunnen vanaf woensdag 29 april 2020 worden ingediend in een digitaal portal. Er moet een aantal verplichte bijlagen meegestuurd worden, waaronder recente jaarrekeningen, onderbouwing van terugval geprognosticeerde omzet en een businessplan.

Voor uitgebreide informatie met betrekking tot de COL wijzen wij u op onze informatieflyer.

Bij Sira Incentives begrijpen we dat het momenteel hectische tijden kunnen zijn voor u en dat u zich niet in detail kunt verdiepen in de COL. Wij staan klaar om u te ondersteunen met uw vragen.

Lifescience en Medtech subsidies tijdens Covid-19

Juist nu is innovatie van belang

Covid-19 heeft de wereld in zijn greep. Landen gaan op slot, mensen moeten thuisblijven en er vallen helaas veel doden en zwaar getroffenen te betreuren. Deze situatie heeft ongetwijfeld grote impact op uw privé en zakelijke situatie. Binnen Sira Incentives hebben wij ons in ieder geval afgelopen weken allemaal in onze eigen thuiskantoren gevestigd en streven wij ernaar u net als altijd te blijven ondersteunen bij het binnenhalen van financiering. Afgelopen periode heeft dit geresulteerd tot ambitieuze aanvragen binnen onder andere Horizon 2020, Eurostars, IMDI en NWO Demonstrator regelingen. Daarnaast begonnen we de lente groots met een recordaantal aanvragen binnen de MIT Haalbaarheid regeling.

Inmiddels is het weer tijd vooruit te kijken en te verkennen welke mogelijkheden voor u interessant kunnen zijn de komende maanden. Het lijkt erop dat Covid-19 geringe impact heeft op (half)jaarlijks terugkerende programma’s zoals de Eurostars (september), MIT R&D Samenwerking (vanaf juni) en NWO Take-Off (september). Daarentegen organiseren de Nederlandse overheid, de Europese Unie en andere instanties wel specifieke Covid-19 calls. Zo zijn er binnen het Horizon 2020 framework talloze initiatieven bekend gemaakt, waaronder een eenmalige call binnen het Eureka netwerk.

Mocht u een oplossing bieden of ontwikkelen voor Covid-19, variërend van diagnostische technologie, tot efficiënte productiemethoden, digitale ondersteuning of vaccins, dan ondersteunen wij u natuurlijk graag bij het opstellen en indienen van een aanvraag.

Covid-19 en financiële ondersteuning in Nederland

In Nederland organiseren RVO, ZonMwNWO, Health-Holland en andere instanties allemaal specifieke regelingen gericht op de Covid-19 crisis. Gezien de zeer korte termijnen van deze regelingen kunnen wij die hier niet allemaal samenvatten maar bij interesse lichten wij u graag verder in. Ook tracht de Nederlandse overheid ondernemingen te ondersteunen die directe impact van de crisis ervaren. De Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) en Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn hier voorbeelden van. Daarnaast wordt binnenkort de Corona overbruggingslening gepubliceerd die specifiek bedoeld is voor innovatieve start-ups en scale-ups. Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van deze regelingen.

Het uitgangspunt in deze tijden is dat R&D en innovatie meer van belang is dan ooit. Wij willen dan ook graag samen met u naar de langere termijn kijken – welke projecten komen potentieel in aanmerking voor subsidie waarmee u essentiële (bio)medische technologie ontwikkelt? In onze nieuwsbrief voor het tweede kwartaal hebben wij naast bovenstaande regelingen een aantal andere regelingen opgenomen die potentieel van interesse kunnen zijn, zoals het InnovatiekredietVroege Fase Financiering en WBSO.

Bekijk onze nieuwsbrief hier.

Wij hebben ruime ervaring met het adviseren over en begeleiden bij de genoemde regelingen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.