Realiseer medisch technologische innovatie met Innovative Medical Devices Initiative oproep

Thema: Technologie voor bemensbare zorg

Het IMDI is een strategisch publiek-privaatpartnerschap (PPP) dat zich richt op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie. Dit initiatief is tot stand gekomen om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar en bemensbaar te houden, vanwege de toenemende zorgvraag, stijgende kosten en tekort aan personeel. Hiervoor opent ZonMW twee IMDI-subsidieoproepen:

Doorbraakprojecten

Deze subsidieoproep is voor nieuwe ideeën/inzichten en onverwachte doorbraken in het medisch technologische veld die voldoen aan de IMDI-doelstellingen (TLR 1-3). Deze zogenaamde multi-disciplinaire doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst. Onderwerpen zijn:

 • Medische technologie
 • Innovatie
 • Extramuraal
 • Chronisch aandoening
 • Zorgpersoneel

Bij interesse in deze subsidieoproep moet vóór 21 november 2019 14:00 uur een intentieverklaring worden gemaild (titel en samenvatting) naar imdi@zonmw.nl. De deadline voor indiening is op 5 december 2019 14:00 uur.

Demonstratieprojecten

Deze subsidieoproep richt zich op het doorontwikkelen van een technologie die reeds gevalideerd is in het lab tot een Minimal Viable Product (MVP), welke vervolgens zal worden gevalideerd in de leef- en/of zorgomgeving (TLR 4-6). Parallel hieraan worden activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op de overdracht van de technologie naar een partij die zal zorgen voor overdracht naar de praktijk. Het betreft grote projecten, uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk. De deadline zal in februari 2020 vallen, precieze data zijn nog niet gepubliceerd.

Indiening

IMDI heeft de volgende randvoorwaarden:

 • minimaal 2 organisaties (kennisinstelling met kennisinstelling of bedrijf);
 • hoofdaanvrager moet gepromoveerd zijn en werkzaam bij een Nederlandse kennisinstelling;
 • hoofdaanvrager moet minimaal 0,2 fte van zijn/haar tijd besteden aan dit project;
 • maximaal 1 project per subsidieronde.

DHI-regeling, wat is nieuw en welke module past u?

Met de DHI-regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. De DHI-regeling bestaat uit drie modules. U kunt één aanvraag indienen voor één van deze modules: Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies.

Demonstratieprojecten

Demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen. Hiervoor bestaat de vereiste dat uw technologie of dienst nieuw moet zijn op de doelmarkt. Om in aanmerking te komen moet de demonstratie op kleine schaal in een reële situatie plaatsvinden. Tijdens het demonstratieproject mag u geen diensten of producten leveren. U moet deze na afloop terugnemen naar Nederland, gratis overdragen of vernietigen. De levering mag dan ook pas na afloop van het demonstratieproject plaatsvinden.

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wilt investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Op basis van de haalbaarheidsstudie kunt u aantonen dat uw product of dienst binnen de gewenste termijn kan worden terugverdiend en of het project financierbaar is. U kunt ook een technische haalbaarheidsstudie verrichten. Hierin kan worden aangetoond dat het project aan de technische vereisten voldoet en dus aansluit bij de wensen van de afnemer.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. Het verschil met haalbaarheidsstudies is dat u het investeringsbesluit neemt. Hiermee kan de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf worden versterkt. Daarnaast ontstaat er vaak duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht. De uiteindelijke studie levert een businessplan op.

Belangrijk in 2019

Er is een budget van € 9M. Nieuw in 2019 is dat het geen tenderregeling meer is, maar first come first serve. De regeling opent op 15 januari 2019. Een QuickScan is verplicht, deze geeft aan of uw project aanspraak kan maken op de regeling. De reden hiervoor is aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk de noodzaak bestaat om overheidssteun te verlenen aan ontwikkelde landen en markten. Een belangrijke eis is dat de verwachte export minimaal 10 maal het verleende subsidiebedrag moet bedragen.

Demonstratieproject: Subsidieplafond max. € 200.000, 50% van de demonstratiekosten of 60% bij fragiele staten en focuslanden.
Haalbaarheidsstudie:  Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie of 60% bij fragiele staten en focuslanden.
Investeringsvoorbereidingsstudie: Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie of 60% bij fragiele staten en focuslanden.

Download hier de flyer.

Bereken zelf eenvoudig het voordeel dat met WBSO te behalen is

Om eenvoudig het voordeel te berekenen dat te behalen is met een WBSO heeft Sira Incentives een tooltje gemaakt.

U kunt dit in het Nederlands en in het Engels downloaden via onderstaande links.

Rekenhulp WBSO 2019

Calculation tool WBSO 2019

DHI-regeling, voor exportvoorbereiding

Met de DHI-regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. De DHI-regeling bestaat uit drie modules. U kunt één aanvraag indienen voor een van deze modules: Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies.

Demonstratieprojecten

Demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen. Hiervoor bestaat de vereiste dat uw technologie of dienst nieuw moet zijn op de doelmarkt. Om in aanmerking te komen moet de demonstratie op kleine schaal in een reële situatie plaatsvinden. Tijdens het demonstratieproject mag u geen diensten of producten leveren. U moet deze na afloop terugnemen naar Nederland, gratis overdragen of vernietigen.

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wilt investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Op basis van de haalbaarheidsstudie kunt u aantonen dat uw product of dienst binnen de gewenste termijn kan worden terugverdiend en of het project financierbaar is. U kunt ook een technische haalbaarheidsstudie verrichten. Hierin kan worden aangetoond dat het project aan de technische vereisten voldoet en dus aansluit bij de wensen van de afnemer.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. Het verschil met haalbaarheidsstudies is dat u het investeringsbesluit neemt. Hiermee kan de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf worden versterkt. De uiteindelijke studie levert een businessplan op.

Aanvragen

De tweede tender van 2018 is open van 8 augustus tot en met 19 september 2018 en hiervoor is € 4,5 miljoen beschikbaar. In deze tender wordt de DHI, naast de gebruikelijke DHI-landen eveneens opengesteld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierdoor wordt het ook mogelijk om vanuit Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten (de ACS-eilanden) een aanvraag in te dienen. Voordat u een aanvraag indient moet er eerst een QuickScan worden gedaan.

Download hier de flyer.

Tot 17 april geeft MIT € 25.000 subsidie voor haalbaarheidsstudies

Als verlengde van het topsectorenbeleid is er een speciaal subsidieprogramma voor het mkb waarin verschillende subsidie-instrumenten zijn vormgegeven. Eén van deze instrumenten is de subsidie die u als mkb-onderneming kunt ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie,
eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken
aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Met andere woorden: voornamelijk
deskresearch. Naast deskresearch is er eventueel ook ruimte voor activiteiten die betrekking hebben op industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling.

Dit zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen
of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie (deskresearch).

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 25.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het wel noodzakelijk dat uw project aansluit bij een van de topsectoren. In Nederland zijn de
volgende topsectoren benoemd:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creative Industrie
 • Energie
 • High Tech
 •  Tuinbouw
 • Lifescience en health
 • Logistiek
 • Water

Indiening

De regeling gaat op 17 april 2017 open en aanvragen zullen worden behandeld volgens het principe van first come first serve. De aanvraag
zal bij een regionaal loket moeten worden ingediend of, indien er regionaal geen budget is, in het landelijk loket van RVO. Uit ervaring weten wij inmiddels dat de aanvraag dus moet worden ingediend uiterlijk op 17 april. Wacht niet te lang en begin zo snel mogelijk met het voorbereiden van uw project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Michiel Cleeren michiel.cleeren@siraincentives.nl (06-10205655)

Download de Flyer MIT haalbaarheidsstudies 2018

DHI-regeling najaar 2017

Met de DHI-regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. De DHI-regeling bestaat uit drie modules. U kunt één aanvraag indienen voor een van deze modules: Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies.

Demonstratieprojecten

Demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen. Hiervoor bestaat de vereiste dat uw technologie of dienst nieuw moet zijn op de doelmarkt. Om in aanmerking te komen moet de demonstratie op kleine schaal in een reële situatie plaatsvinden. Tijdens het demonstratieproject mag u geen diensten of producten leveren. U moet deze na afloop terugnemen naar Nederland, gratis overdragen of vernietigen. De levering mag dan ook pas na afloop van het demonstratieproject plaatsvinden.

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wilt investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Op basis van de haalbaarheidsstudie kunt u aantonen dat uw product of dienst binnen de gewenste termijn kan worden terugverdiend en of het project financierbaar is. U kunt ook een technische haalbaarheidsstudie verrichten. Hierin kan worden aangetoond dat het project aan de technische vereisten voldoet en dus aansluit bij de wensen van de afnemer.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. Het verschil met haalbaarheidsstudies is dat u het investeringsbesluit neemt. Hiermee kan de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf worden versterkt. Daarnaast ontstaat er vaak duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht. De uiteindelijke studie levert een businessplan op.

Nieuw in 2017

Het budget zal worden uitgebreid naar € 7,5M. Daarnaast zal een QuickScan worden geïntroduceerd. Deze scan is verplicht en geeft aan of uw project aanspraak maakt op de regeling. De reden hiervoor is om aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk de noodzaak bestaat om overheidssteun te verlenen aan ontwikkelde landen en markten. Een belangrijke eis is dat de verwachte export minimaal 10 maal het verleende subsidiebedrag moet bedragen. Tenslotte is het aantal landen waarop de DHI-regeling toegepast kan worden uitgebreid.

Module: Demonstratieproject, Subsidieplafond max. € 200.000, 50% van de demonstratiekosten. Call najaar 2017: 8 augustus tot en met 19 september (15:00 uur).

Module: Haalbaarheidsstudie, Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie. Call najaar 2017: 8 augustus tot en met 19 september (15:00 uur).

Module: Investeringsvoorbereidingsstudie, Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie. Call najaar 2017: 8 augustus tot en met 19 september (15:00 uur).

In deze flyer vindt u informatie over de aanstaande openstelling van de subsidieregeling DHI. Met deze regeling kunt u verschillende activiteiten ter bevordering van Nederlandse export financieel laten steunen. Er kan met de regeling tot 50% van de projectkosten tot een maximum van € 200.000 worden gefinancierd. In de flyer vindt u meer informatie over de subsidiabele activiteiten.

Wij helpen u graag bij het beoordelen of één van uw projecten goed aansluit bij de regeling, ook wanneer u een aanvraag wilt doen kunt u bij Sira Incentives terecht.

MIT stimuleert innovatieprojecten met maximaal € 200.000

Binnen het topsectorenbeleid is er een subsidieprogramma dat R&D-samenwerkingsprojecten stimuleert. In deze projecten kunnen samenwerkingen van minimaal 2 mkb-ondernemers 35% van de subsidiabele kosten declareren. De bedoelde projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van producten, productieprocessen of diensten en de kosten moeten gemaakt worden voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer. Andere voorwaarden die aan het samenwerkingsverband worden gesteld zijn dat de kosten evenwichtig moeten zijn verdeeld met een maximale spreiding van 30%-70% en dat het project binnen 2 jaar moet zijn afgerond. Voor de regeling is
€ 18 miljoen regionaal en € 11 miljoen landelijk budget beschikbaar gesteld voor 2017.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het wel noodzakelijk dat uw project aansluit bij een van de topsectoren. In Nederland zijn de volgende topsectoren benoemd:

 • Agri & Food
 • Chemie en Energie
 • Creative Industrie
 • Hightech Sytemen & Materialen en ICT
 • Life Science en Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
 • Water

Onder subsidiabele kosten worden onder andere personeelskosten, apparatuur en uitrusting ten behoeve van het onderzoek, kosten van gebruikte gebouwen en gronden, contractonderzoek en operationele uitgaven verstaan.

Indiening

De regeling gaat op 3 juli 2017 open en aanvragen zullen worden behandeld volgens het principe van first come first serve. De aanvraag zal bij een regionaal loket moeten worden ingediend of indien er regionaal geen budget is in het landelijk loket van RVO. Uit ervaring weten wij inmiddels dat de aanvraag dus moet worden ingediend uiterlijk op 3 juli. Wacht niet te lang en begin zo snel mogelijk met het voorbereiden van uw project.

U vindt hier onze flyer over de MIT.

MIT: subsidie voor haalbaarheidsstudies

Als verlengde van het topsectorenbeleid is er een speciaal subsidieprogramma voor het mkb waarin verschillende subsidie-instrumenten zijn vormgegeven. Eén van deze instrumenten is de subsidie die u als mkb-onderneming kunt ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Met andere woorden: voornamelijk deskresearch. Naast deskresearch is er eventueel ook ruimte voor activiteiten die betrekking hebben op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Dit zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie (deskresearch). De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 25.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het wel noodzakelijk dat uw project aansluit bij een van de topsectoren. In Nederland zijn de volgende topsectoren benoemd:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creative Industrie
 • Energie
 • High Tech
 • Tuinbouw
 • Lifescience en health
 • Logistiek
 • Water

Indiening

De regeling gaat op 11 april 2017 open en aanvragen zullen worden behandeld volgens het principe van first come first serve. De aanvraag zal bij een regionaal loket moeten worden ingediend of indien er regionaal geen budget is in het landelijk loket van RVO. Uit ervaring weten wij inmiddels dat de aanvraag dus moet worden ingediend uiterlijk op 11 april. Wacht niet te lang en begin zo snel mogelijk met het voorbereiden van uw project.

U vindt deze informatie ook in de flyer MIT haalbaarheidsstudies 2017.

Subsidieregelingen 2017

 

Klik hier voor het overzicht in pdf.

 

FI-WARE calls geopend

Aan het begin van dit jaar zijn zeven calls, binnen vijf van de accelerator thema’s van het FI-WARE programma, opengesteld voor subsidieaanvragen. Het FI-WARE programma is opgezet om de ontwikkeling van een innovatieve internet-gebaseerde infrastructuur binnen Europa te stimuleren.

Binnen het  programma worden zowel bouwstenen als financiële middelen beschikbaar gesteld om internet-gebaseerde innovatie te stimuleren en versnellen. In de eerste fase van het programma is een publiek cloud-based platform opgezet waarop nieuwe internet technologieën gratis beschikbaar worden gesteld. Op het platform worden zogenaamde Generic Enablers royalty-free aangeboden, zodat deze door ondernemers gebruikt kunnen worden als bouwsteen binnen hun eigen applicatie. Daarnaast kan een ondernemer die een op FI-WARE gebaseerde applicatie wil ontwikkelen een subsidie aanvragen binnen een van de Future Internet Accelerators thema’s: Smart Cities, eHealth, Transport, Energie en Milieu, AgriFood, Media en Content, Maakindustrie en Logistiek, Sociaal en eLearning. Elke accelerator heeft zijn eigen budget en stelt zijn eigen calls open.

Op dit moment zijn binnen vijf van de zeven accelerator thema’s calls geopend. Op de FI-WARE website (www.fi-ware.org) is meer informatie te vinden over de verschillende accelerators en de openstaande calls. De Generic Enablers die gebruikt kunnen worden om applicaties mee te bouwen zijn te vinden in de FI-WARE catalogus.