Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor duurzame innovaties in 2020

Financiële ondersteuning voor energie innovaties

Het jaar 2020 is goed begonnen voor bedrijven die zich richten op duurzaamheid en circulariteit. De vernieuwde DEI+ regeling is 15 januari geopend en biedt bedrijven de mogelijkheid nieuwe producten te demonstreren in de praktijk. Daarnaast opent 7 april de jaarlijkse MIT-haalbaarheid ronde. Heeft u een technisch complex en innovatief project waarvoor u nog een haalbaarheidsstudie voor moet uitvoeren, dan is dit een uitgelezen kans voor u!

Naast de landelijke brede regelingen als de DEI+ biedt ook de topsector energie talloze opties voor subsidie. Per thema binnen de topsector worden het hele jaar door calls gelanceerd voor een specifiek onderwerp. Mocht u interesse hebben, neem dan vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken die voor u interessant zijn.

Heeft u een internationale partner? Dan biedt de EU de nodige opties aan om projecten te subsidiëren en financieren. Voorbeelden hiervan zijn de Eurostars & Fast Track to Innovation. Ook worden door de EU calls gelanceerd met specifieke onderwerpen gericht op duurzaamheid en circulariteit.

Mocht u inzage willen in alle mogelijkheden voor subsidies, financiering en fiscale regelingen in duurzaamheid en circulariteit? Neem dan contact op via onderstaande link. Wij kunnen u een kant en klaar overzicht leveren met alle belangrijke info en data voor heel 2020.

Bekijk onze nieuwsbrief via deze link. Hierin hebben wij ook enkele voorbeeldprojecten opgenomen ter inspiratie.

DEI+ subsidie voor ontwikkeling van gastype neutrale micro warmte kracht centrale

Aanleiding

Vanwege het reduceren en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning in Groningen en het moeten behalen van klimaatdoelstellingen, geldt in Nederland momenteel het doel dat huishoudens ‘van het gas af’ moeten. Als alternatief voor de welbekende aardgasgestookte cv-ketel wordt vooral de elektrische warmtepomp genoemd. Los nog van de noodzakelijke netverzwaring die op wijkniveau zal moeten plaatsvinden is het een onontkoombare voorwaarde dat het huis passend geïsoleerd wordt en dat veelal ook een nieuw laag temperatuur verwarmingssysteem geïnstalleerd wordt. Bij miljoenen (oudere) huizen is dit erg lastig: het isolatie niveau is volstrekt onvoldoende en het lage temperatuur verwarmingssysteem ontbreekt.  De kosten die gepaard gaan bij het ‘warmtepomp-proof’ maken van het pand oftewel voor isoleren, warmtepomp plaatsen en laag temperatuur verwarmingssysteem installeren, liggen tussen de €150.000 en €200.000. Voor dit soort huizen zijn dus betere betaalbare alternatieven nodig om verduurzaming en gasloos verwarmen mogelijk te maken.

Doel van het project

Thermo Dynamic Solution Provider (TDSP) is gespecialiseerd in thermodynamica. Een van de basisproducten is een 1kW elektrische vrije zuiger Stirling motor. TDSP heeft veel partners waarmee het samenwerkt op bijvoorbeeld het gebied van katalytische verbrandingsprocessen. De voordelen van dergelijke technologie zijn zeer lage emissies alsmede brandstof neutraliteit binnen bepaalde gasvormige brandstoffen, zoals bio-, waterstof-, houtgas en/of mengsels hiervan.

In dit project wil TDSP katalytische verbrandingstechnologie combineren met haar eigen technologie. Dit moet tot een gastype onafhankelijke micro warmte kracht unit leiden. Samen met haar partners onderzoekt TDSP ook de integratie van dergelijke technologie voor o.a. kantoorpanden, villa’s en rijksmonumenten.

Deze ontwikkeling draagt direct bij aan de doelstellingen van de regeling DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Het betreft namelijk een toekomstbestendige oplossing die huizen van duurzame warmte en elektriciteit kan voorzien. De warmtemotor samen met de katalytische branders kan elke bestaande en toekomstige gasbrandstof van fossiele dan wel duurzame bron accepteren.

Resultaat

Het resultaat van het project is een gastype neutrale micro warmte kracht centrale. Dit eerste prototype zal een elektrisch vermogen van 1.0kW hebben en een thermisch vermogen van 6.0kW, wat later opgevoerd zal worden. Op woning niveau betekent dit dat voor veel lagere kosten dan andere alternatieven oudere woningen van duurzame warmte, tapwater en elektriciteit kan voorzien.

Het meest krachtige van de oplossing is de brandstofflexibiliteit. Het kan dus zowel fossiel gas, bio- groen gas, waterstof of mengsels hiervan als brandstof gebruiken. De zelfregulerende software in combinatie met het katalytische verbrandingsproces maakt een organische overgang van de ene naar de andere brandstof mogelijk. Op wijkniveau betekent het dat gebruik gemaakt kan worden van de bestaande gas-infrastructuur. Hierdoor hoeft de netbeheerder geen investeringen te doen in netverzwaring en wordt de bewoner verschoond van wijken die qua infrastructuur op de schop genomen worden.

 

TDSP en haar partners ontvingen DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoer van het project. Wilt u ook DEI+ subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op.

€ 20.000 subsidie voor MIT haalbaarheidsstudies, indienen op 7 april

MIT Haalbaarheidsstudie

Als verlengde van het topsectorenbeleid is er een speciaal subsidieprogramma voor het mkb waarin verschillende subsidie-instrumenten zijn vormgegeven. Eén van deze instrumenten is de subsidie die u als mkb-onderneming kunt ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Met andere woorden: voornamelijk deskresearch. Naast deskresearch is er eventueel ook ruimte voor activiteiten die betrekking hebben op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Dit zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie (deskresearch).

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het wel noodzakelijk dat uw project aansluit bij een van de topsectoren. In Nederland zijn de volgende topsectoren benoemd:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creative Industrie
 • Energie
 • High Tech (HTSM)
 • Tuinbouw
 • Lifescience en health
 • Logistiek
 • Water

Indiening

De regeling gaat 7 april 2020 open en sluit op 10 september 2020. Uit ervaring weten wij inmiddels dat de aanvraag dus moet worden ingediend uiterlijk op de dag van opening. Wacht niet te lang en begin zo snel mogelijk.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop of persoonlijk met één van ons via de flyer.

Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor Lifescience en MedTech bedrijven

Van haalbaarheidsstudie tot ontwikkelproject

Het nieuwe decennium begint goed voor Lifescience en MedTech bedrijven met gelijk een nieuwe ronde van de NWO Take-Off fase 1 & 2 regelingen. Heeft u een interessante, zorg en medisch gerelateerde innovatie in ontwikkeling en wilt u de commerciële en financiële haalbaarheid onderzoeken? Of is er al een spin-off opgericht en heeft u nu funding nodig om de innovatie tot Proof of Concept te ontwikkelen? Dan vormen respectievelijk Take-Off fase 1 en & 2 uitgelezen kansen voor u.

Als innovatieve onderneming heeft u vaak internationale (academische) contacten waar u mogelijk al mee samen heeft gewerkt. De Eurostars regeling biedt u de mogelijkheid nog nauwer internationaal samen te werken in een grootschalig R&D project. Is uw technologie al verder ontwikkeld en bent u in de laatste fasen van ontwikkeling voor commercialisatie? Dan kunt u met uw internationale partners Fast Track to Innovation aanvragen om de laatste stappen tot commercialisatie te bekostigen.

En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden in de eerste vier maanden van 2020. Voor het exporteren van uw innovatie kunt u bijvoorbeeld de DHI subsidie aanvragen. Specifieke medische innovaties komen mogelijk in aanmerking voor de IMDI regeling. En tenslotte opent in april de MIT Haalbaarheid regeling weer, waarmee u een haalbaarheidsstudie kunt financieren.

Bekijk onze nieuwsbrief hier. Hierin hebben wij ook enkele voorbeeldprojecten opgenomen ter inspiratie.

Wij hebben ruime ervaring met het adviseren over en begeleiden bij de genoemde regelingen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Realiseer medisch technologische innovatie met Innovative Medical Devices Initiative oproep

Thema: Technologie voor bemensbare zorg

Het IMDI is een strategisch publiek-privaatpartnerschap (PPP) dat zich richt op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie. Dit initiatief is tot stand gekomen om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar en bemensbaar te houden, vanwege de toenemende zorgvraag, stijgende kosten en tekort aan personeel. Hiervoor opent ZonMW twee IMDI-subsidieoproepen:

Doorbraakprojecten

Deze subsidieoproep is voor nieuwe ideeën/inzichten en onverwachte doorbraken in het medisch technologische veld die voldoen aan de IMDI-doelstellingen (TLR 1-3). Deze zogenaamde multi-disciplinaire doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst. Onderwerpen zijn:

 • Medische technologie
 • Innovatie
 • Extramuraal
 • Chronisch aandoening
 • Zorgpersoneel

Bij interesse in deze subsidieoproep moet vóór 21 november 2019 14:00 uur een intentieverklaring worden gemaild (titel en samenvatting) naar imdi@zonmw.nl. De deadline voor indiening is op 5 december 2019 14:00 uur.

Demonstratieprojecten

Deze subsidieoproep richt zich op het doorontwikkelen van een technologie die reeds gevalideerd is in het lab tot een Minimal Viable Product (MVP), welke vervolgens zal worden gevalideerd in de leef- en/of zorgomgeving (TLR 4-6). Parallel hieraan worden activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op de overdracht van de technologie naar een partij die zal zorgen voor overdracht naar de praktijk. Het betreft grote projecten, uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk. De deadline zal in februari 2020 vallen, precieze data zijn nog niet gepubliceerd.

Indiening

IMDI heeft de volgende randvoorwaarden:

 • minimaal 2 organisaties (kennisinstelling met kennisinstelling of bedrijf);
 • hoofdaanvrager moet gepromoveerd zijn en werkzaam bij een Nederlandse kennisinstelling;
 • hoofdaanvrager moet minimaal 0,2 fte van zijn/haar tijd besteden aan dit project;
 • maximaal 1 project per subsidieronde.

DHI-regeling, wat is nieuw en welke module past u?

Met de DHI-regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. De DHI-regeling bestaat uit drie modules. U kunt één aanvraag indienen voor één van deze modules: Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies.

Demonstratieprojecten

Demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen. Hiervoor bestaat de vereiste dat uw technologie of dienst nieuw moet zijn op de doelmarkt. Om in aanmerking te komen moet de demonstratie op kleine schaal in een reële situatie plaatsvinden. Tijdens het demonstratieproject mag u geen diensten of producten leveren. U moet deze na afloop terugnemen naar Nederland, gratis overdragen of vernietigen. De levering mag dan ook pas na afloop van het demonstratieproject plaatsvinden.

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wilt investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Op basis van de haalbaarheidsstudie kunt u aantonen dat uw product of dienst binnen de gewenste termijn kan worden terugverdiend en of het project financierbaar is. U kunt ook een technische haalbaarheidsstudie verrichten. Hierin kan worden aangetoond dat het project aan de technische vereisten voldoet en dus aansluit bij de wensen van de afnemer.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. Het verschil met haalbaarheidsstudies is dat u het investeringsbesluit neemt. Hiermee kan de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf worden versterkt. Daarnaast ontstaat er vaak duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht. De uiteindelijke studie levert een businessplan op.

Belangrijk in 2019

Er is een budget van € 9M. Nieuw in 2019 is dat het geen tenderregeling meer is, maar first come first serve. De regeling opent op 15 januari 2019. Een QuickScan is verplicht, deze geeft aan of uw project aanspraak kan maken op de regeling. De reden hiervoor is aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk de noodzaak bestaat om overheidssteun te verlenen aan ontwikkelde landen en markten. Een belangrijke eis is dat de verwachte export minimaal 10 maal het verleende subsidiebedrag moet bedragen.

Demonstratieproject: Subsidieplafond max. € 200.000, 50% van de demonstratiekosten of 60% bij fragiele staten en focuslanden.
Haalbaarheidsstudie:  Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie of 60% bij fragiele staten en focuslanden.
Investeringsvoorbereidingsstudie: Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie of 60% bij fragiele staten en focuslanden.

Download hier de flyer.

Bereken zelf eenvoudig het voordeel dat met WBSO te behalen is

Om eenvoudig het voordeel te berekenen dat te behalen is met een WBSO heeft Sira Incentives een tooltje gemaakt.

U kunt dit in het Nederlands en in het Engels downloaden via onderstaande links.

Rekenhulp WBSO 2019

Calculation tool WBSO 2019

DHI-regeling, voor exportvoorbereiding

Met de DHI-regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. De DHI-regeling bestaat uit drie modules. U kunt één aanvraag indienen voor een van deze modules: Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies.

Demonstratieprojecten

Demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen. Hiervoor bestaat de vereiste dat uw technologie of dienst nieuw moet zijn op de doelmarkt. Om in aanmerking te komen moet de demonstratie op kleine schaal in een reële situatie plaatsvinden. Tijdens het demonstratieproject mag u geen diensten of producten leveren. U moet deze na afloop terugnemen naar Nederland, gratis overdragen of vernietigen.

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wilt investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Op basis van de haalbaarheidsstudie kunt u aantonen dat uw product of dienst binnen de gewenste termijn kan worden terugverdiend en of het project financierbaar is. U kunt ook een technische haalbaarheidsstudie verrichten. Hierin kan worden aangetoond dat het project aan de technische vereisten voldoet en dus aansluit bij de wensen van de afnemer.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. Het verschil met haalbaarheidsstudies is dat u het investeringsbesluit neemt. Hiermee kan de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf worden versterkt. De uiteindelijke studie levert een businessplan op.

Aanvragen

De tweede tender van 2018 is open van 8 augustus tot en met 19 september 2018 en hiervoor is € 4,5 miljoen beschikbaar. In deze tender wordt de DHI, naast de gebruikelijke DHI-landen eveneens opengesteld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierdoor wordt het ook mogelijk om vanuit Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten (de ACS-eilanden) een aanvraag in te dienen. Voordat u een aanvraag indient moet er eerst een QuickScan worden gedaan.

Download hier de flyer.

Tot 17 april geeft MIT € 25.000 subsidie voor haalbaarheidsstudies

Als verlengde van het topsectorenbeleid is er een speciaal subsidieprogramma voor het mkb waarin verschillende subsidie-instrumenten zijn vormgegeven. Eén van deze instrumenten is de subsidie die u als mkb-onderneming kunt ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie,
eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken
aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Met andere woorden: voornamelijk
deskresearch. Naast deskresearch is er eventueel ook ruimte voor activiteiten die betrekking hebben op industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling.

Dit zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen
of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie (deskresearch).

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 25.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het wel noodzakelijk dat uw project aansluit bij een van de topsectoren. In Nederland zijn de
volgende topsectoren benoemd:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creative Industrie
 • Energie
 • High Tech
 •  Tuinbouw
 • Lifescience en health
 • Logistiek
 • Water

Indiening

De regeling gaat op 17 april 2017 open en aanvragen zullen worden behandeld volgens het principe van first come first serve. De aanvraag
zal bij een regionaal loket moeten worden ingediend of, indien er regionaal geen budget is, in het landelijk loket van RVO. Uit ervaring weten wij inmiddels dat de aanvraag dus moet worden ingediend uiterlijk op 17 april. Wacht niet te lang en begin zo snel mogelijk met het voorbereiden van uw project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Michiel Cleeren michiel.cleeren@siraincentives.nl (06-10205655)

Download de Flyer MIT haalbaarheidsstudies 2018

DHI-regeling najaar 2017

Met de DHI-regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. De DHI-regeling bestaat uit drie modules. U kunt één aanvraag indienen voor een van deze modules: Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies.

Demonstratieprojecten

Demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen. Hiervoor bestaat de vereiste dat uw technologie of dienst nieuw moet zijn op de doelmarkt. Om in aanmerking te komen moet de demonstratie op kleine schaal in een reële situatie plaatsvinden. Tijdens het demonstratieproject mag u geen diensten of producten leveren. U moet deze na afloop terugnemen naar Nederland, gratis overdragen of vernietigen. De levering mag dan ook pas na afloop van het demonstratieproject plaatsvinden.

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wilt investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Op basis van de haalbaarheidsstudie kunt u aantonen dat uw product of dienst binnen de gewenste termijn kan worden terugverdiend en of het project financierbaar is. U kunt ook een technische haalbaarheidsstudie verrichten. Hierin kan worden aangetoond dat het project aan de technische vereisten voldoet en dus aansluit bij de wensen van de afnemer.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. Het verschil met haalbaarheidsstudies is dat u het investeringsbesluit neemt. Hiermee kan de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf worden versterkt. Daarnaast ontstaat er vaak duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht. De uiteindelijke studie levert een businessplan op.

Nieuw in 2017

Het budget zal worden uitgebreid naar € 7,5M. Daarnaast zal een QuickScan worden geïntroduceerd. Deze scan is verplicht en geeft aan of uw project aanspraak maakt op de regeling. De reden hiervoor is om aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk de noodzaak bestaat om overheidssteun te verlenen aan ontwikkelde landen en markten. Een belangrijke eis is dat de verwachte export minimaal 10 maal het verleende subsidiebedrag moet bedragen. Tenslotte is het aantal landen waarop de DHI-regeling toegepast kan worden uitgebreid.

Module: Demonstratieproject, Subsidieplafond max. € 200.000, 50% van de demonstratiekosten. Call najaar 2017: 8 augustus tot en met 19 september (15:00 uur).

Module: Haalbaarheidsstudie, Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie. Call najaar 2017: 8 augustus tot en met 19 september (15:00 uur).

Module: Investeringsvoorbereidingsstudie, Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie. Call najaar 2017: 8 augustus tot en met 19 september (15:00 uur).

In deze flyer vindt u informatie over de aanstaande openstelling van de subsidieregeling DHI. Met deze regeling kunt u verschillende activiteiten ter bevordering van Nederlandse export financieel laten steunen. Er kan met de regeling tot 50% van de projectkosten tot een maximum van € 200.000 worden gefinancierd. In de flyer vindt u meer informatie over de subsidiabele activiteiten.

Wij helpen u graag bij het beoordelen of één van uw projecten goed aansluit bij de regeling, ook wanneer u een aanvraag wilt doen kunt u bij Sira Incentives terecht.