Ministeries

In de afgelopen jaren heeft Sira Consulting samengewerkt met opdrachtgevers van bijna alle Nederlandse ministeries. Daardoor hebben we een breed inzicht ontwikkeld in de maatschappelijke effecten van een groot aantal wetten en regels. Onze adviseurs zijn goed op de hoogte van wat deze wetten en regels in de praktijk betekenen voor bestuurders, beleidsmedewerkers, bedrijven en inwoners.

Wet- en regelgeving effectief en efficiënt inrichten
Zowel nationaal als internationaal hebben we actuele en relevante kennis over het effectief en efficiënt inrichten van wet- en regelgeving. Die kennis doen we onder andere op met onze onderzoeken en evaluaties op het gebied van beleid, kostprijzen en tijdbesteding. Ook onze kwalitatieve en kwantitatieve impactstudies leveren belangrijke inzichten op waar ministeries onderling én internationaal van elkaar kunnen leren. We vinden het belangrijk om deze kennis en ervaring te delen met onze opdrachtgevers. Zo dragen we bij aan het realiseren van beleidsdoelstellingen, het verminderen van onnodige regeldruk en het oplossen van knelpunten die inwoners, bedrijven en andere stakeholders ervaren.

Inzicht in maatschappelijke kosten en baten
Onze kracht is dat we de maatschappelijke effecten zowel kwantitatief (in euro’s) als kwalitatief (motivaties, drijfveren) nauwkeurig beschrijven. Hierdoor kunnen we voor opdrachtgevers concreet maken hoe effectief en efficiënt het beleid, de regelgeving, de uitvoering of het toezicht is. Kortom: met de inbreng van Sira Consulting krijg je inzichtelijk of de maatschappelijke baten en kosten in balans zijn.

Diensten

Wij vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring te delen:

Bedrijfseffectentoets

De Bedrijfseffectentoets (BET) is een instrument om bij nieuwe of veranderde regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

Lees meer

Invoeringstoets

Werken nieuwe regels zoals ze zijn bedoeld? Het is belangrijk om ze bij te stellen als dit niet het geval blijkt te zijn. Een invoeringstoets geeft inzicht in de werking van nieuwe regels in de praktijk.

Lees meer

Knelpuntenonderzoek

Een knelpuntenonderzoek biedt inzicht in de ervaren knelpunten door de uitvoeringspraktijk (bedrijven, instellingen, inwoners) en geeft hier oplossingsrichtingen voor.

Lees meer

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Een MKBA geeft het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten. Zo stel je vast of een investering met maatschappelijk geld rendement oplevert.

Lees meer

Onderzoek naar uitvoeringslasten (Artikel 2-onderzoek)

Wat betekenen voorgenomen wetswijzigingen in de praktijk voor de uitvoeringslasten van lokale overheden? Deze vraag staat centraal in een artikel 2-onderzoek.

Lees meer

Regeldrukonderzoek

Overheden en bedrijven kunnen bij ons terecht voor regeldrukonderzoek. We meten dan de tijd en kosten die bedrijven en inwoners moeten maken om wetten en regels na te leven.

Lees meer

Subsidie-evaluatie

Subsidies zijn een belangrijk middel om beleidsdoelen te bereiken. Een subsidie-evaluatie geeft inzicht in of het subsidiebeleid leidt tot de gewenste resultaten en effecten.

Lees meer

Wets- en beleidsevaluatie

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effect en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.

Lees meer
profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Peter Bex.