Rob Blank

“Het succesvol bijdragen aan een innovatie geeft mij de motivatie om de projecten met plezier en succes uit te voeren.”

Rob is een ervaren en betrokken adviseur die ondernemers helpt hun plannen te realiseren. Hij spreekt daarbij de taal van de ondernemer en weet waar projecten aansluiten bij de doelstelling van de overheid. Vanuit zijn persoonlijke interesse, ervaring en expertise werkt hij graag aan projecten binnen de health tech, ICT en duurzaamheid. Samen met de ondernemer identificeert hij het passende financieringsinstrument, waarbij hij adviseert over de inhoudelijke invulling van het project om de resultaten te bereiken. Hij ondersteunt zowel innovatieve startups, maar tevens mkb- en grootbedrijven bij het verkrijgen van projectfinanciering.

Rob heeft brede inhoudelijke kennis, maar weet ook hoe projecten procesmatig vorm te geven en succesvol af te ronden. Daardoor kan hij adviseren over de haalbaarheid van projecten en met welke aandachtspunten rekening te houden. Hij legt makkelijk verbindingen en is daardoor in staat creatieve oplossingen te bedenken en ondernemers goed te begeleiden bij het groeiproces.

Arjen Treurniet

Overheden en maatschappelijke instellingen hebben met veel uitdagingen te maken in een snel veranderende wereld. Eén van de grootste uitdagingen is om snel beslissingen te nemen op basis van zo volledig mogelijke informatie. Arjen ondersteunt overheden hierbij door het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig, goed onderbouwd onderzoek.

Oplossingen die echt werken

Arjen heeft expertise op het gebied van de bedrijfseffectentoets, de KAR-methodiek en kostprijsonderzoeken. Hij weet snel tot de kern van een probleem te komen en denkt in oplossingen die een meetbaar effect hebben. Zijn doel is overheden te helpen beslissingen te nemen op basis van zo volledig mogelijke informatie.

Kritisch, geïnteresseerd en betrokken

Arjen is een kritische, jonge adviseur die een probleem snel weet te doorgronden. Door zijn brede interesse en maatschappelijke betrokkenheid is hij zeer gemotiveerd om een breed scala aan thema’s te onderzoeken. Zijn grootste interesses zijn duurzaamheid, sociaal beleid en zorg.

Arjen is afgestudeerd in de economie. Hij schreef zijn scriptie over het effect van de Rotterdamse milieuzone op luchtkwaliteit.

Recente projecten

 • Projectmedewerker ‘Bedrijfseffectentoets Energiewet’. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden de regeldruk en de markteffecten van de Energiewet in beeld gebracht.
 • Projectmedewerker ‘Bürokratiebremse in der Praxis’. In opdracht van de Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) wordt volgens de KAR-methodiek de regeldruk in de horeca in Duitsland in kaart gebracht.
 • Accountmanager ‘Kostprijsonderzoek GGZ en FZ’. In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de kostprijzen berekend voor de financieringsstromen generalistische basis-ggz, specialistische geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Sicco Bijzen

 “Projecten met een visie en heldere doelstelling geven mij energie om direct aan de slag te gaan. Samen met de klant succes behalen is voor mij de bekroning op het werk.”

Sicco is doelgericht, werkt efficiënt en neemt verantwoordelijkheid in projecten. Met zijn economische achtergrond spreekt hij de taal van zowel de ondernemer als de investeerder. Vanuit persoonlijke interesse werk hij graag aan projecten in ICT en duurzaamheid. Het sturen van innovatieve startups naar de juiste vorm van financiering slaat aan bij zijn expertise en ervaring. Met zijn analytisch vermogen kan hij de vertaalslag maken tussen de productontwikkeling en het economisch perspectief.

Vanuit mijn achtergrond in economie is het belang van de ondernemer in de maatschappij en economie met de paplepel ingegoten. Het feit dat ik vanuit mijn rol als innovatie consultant ondernemers kan helpen bij het bereiken van succes geeft mij veel voldoening. Subsidies vormen een belangrijk hulpstuk om belemmeringen voor toetreding tot de markt te elimineren. Wanneer ik zie dat nieuwe initiatieven met behulp van subsidie de markt kunnen bereiken en wezenlijke verandering teweeg kunnen brengen, geeft mij dat motivatie om meer projecten te doen.

Simon Venneman

“Ik word ontzettend enthousiast van innovatieve projecten en ondersteun ondernemingen graag bij het realiseren van financiering.”

Simon combineert analytisch vermogen met creativiteit om op maat gemaakte projecten te realiseren. Met zijn achtergrond als biomedisch wetenschapper is hij bijzonder thuis in medisch technologische innovaties, maar duurzaamheid en ICT gerelateerde projecten sluiten ook aan bij zijn expertise. Naast het identificeren van de relevante financieringsopties denkt hij graag mee aan de inhoudelijke invulling van projecten om een zo goed mogelijk plan op te zetten. Momenteel richt hij zich vooral op aanvragen voor innovatieve startups.

Omdat wij in zo’n vroeg stadium van de onderneming al kunnen bijdragen, bieden we veel toegevoegde waarde. Zo begeleiden we niet alleen financieringsaanvragen maar nemen we ook veel randzaken uit handen zodat de ondernemer zich kan focussen op datgene wat belangrijk is, het opzetten van het bedrijf.

Joost Strijtveen

Maatschappelijke vraagstukken hebben zelden één oorzaak en er is bijna nooit een simpele oplossing. Vaak spelen allerlei belangen, factoren en processen tegelijkertijd een rol. Joost betrekt stakeholders bij vraagstukken en zoekt gezamenlijk naar concrete en werkbare oplossingen.

Beleid met maatschappelijke meerwaarde

Joost heeft expertise op het gebied van regeldrukonderzoeken, subsidie-evaluaties, knelpuntenonderzoek en staatssteunscans. Door met verschillende stakeholders in gesprek te gaan, komt hij snel tot de kern van het onderzoek. Daarnaast heeft Joost een grondige (juridische) kennis van Europese regelgeving en weet hij deze kennis om te zetten in bruikbare en concrete adviezen voor staatssteunscans.

Geïnteresseerd, enthousiast en een verbinder

Joost is een jonge adviseur die enthousiast wordt van het werken aan uiteenlopende vraagstukken in verschillende sectoren. Hij legt daarbij gemakkelijk verbindingen tussen mensen met verschillende disciplines en achtergronden. Doordat hij uit interesse doorvraagt komt hij snel tot de essentie van een vraagstuk. Door daarnaast aandachtig te luisteren, mee te denken met gesprekspartners en oplossingsgericht te werken is Joost een geschikte gespreksleider.

Joost studeerde in de sociologie af op het onderwerp legitimiteit van Europese staatssteunregelgeving. In dit onderzoek kwam naar voren dat de belevingswereld van (inter)nationale overheden vaak niet goed aansluit bij de praktijk van de uitvoerder of burger. Joost heeft zich sindsdien tot doel gesteld om de belevingswereld van burger en overheid beter op elkaar aan te laten sluiten.

Recente projecten:

 • Projectmedewerker  MidTerm evaluatie uitvoering landsdelige EFRO programma’s.
  In opdracht van Gemeente Rotterdam, namens de vier landelijke managementautoriteiten (MA’s) van EFRO, is een evaluatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in of de afspraken in het opgestelde ‘Samenwerkingsconvenant Uitvoeringsorganisatie 2014-2020’ tot de gewenste kwaliteitsverbetering in de uitvoering hebben geleid. Aan de hand van dossieronderzoek, interviews met deskundigen van de MA’s, subsidieontvangers en diverse andere stakeholders en door middel van een Innovatielab is een analyse uitgevoerd en zijn concrete aanbevelingen gedaan met het oog op de nieuwe programmaperiode. 
 • Projectmedewerker – Maatwerkaanpak Winkelambacht.
  In opdracht van het ministerie van EZK heeft Joost een oplossingen gezocht voor knelpunten die ondernemers in het winkelambacht ervaren. Hierbij ging specifieke aandacht uit naar de problemen die de ondernemer ervaart vanuit het ondernemerschap, werknemerschap en zijn vakmanschap. Daarnaast heeft Joost helpen Innovatielabs te organiseren waarbij overheden, toezichthouders, brancheorganisaties en ondernemers gezamenlijk met concrete en breed gedragen oplossingsrichtingen kwamen voor de knelpunten die eerder zijn aangedragen. 
 • Projectmedewerker rapport ATR: ‘De klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving’.
  In opdracht van de Tweede Kamer werd onderzocht of verschillen in de regelgeving voor de klus- en deeleconomie aanleiding kunnen zijn om regelgeving voor de traditionele economie te vereenvoudigen.

Lisanne Vis

‘Effectief beleid en goede regels bereik je vooral samen. Daarom verbind ik beleidmakers en regelgevers met de praktijk. Zo ontstaat begrip voor elkaars dilemma’s, komen innovatieve oplossingen naar boven en ontstaat beweging.’ 

Lisanne is een ervaren en betrokken adviseur en projectleider met gevoel voor politieke verhoudingen. Ze krijgt veel energie van het begeleiden van opdrachtgevers bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van beleid en regelgeving. Die vraagstukken benadert ze vanuit haar creativiteit, waardoor ze tot praktische en originele oplossingen komt. Het liefst doet Lisanne dat binnen een dynamisch werkveld met veel verschillende spelers, die nog niet op één lijn zitten.

Voor een breed scala van overheden binnen alle bestuurslagen onderzoekt Lisanne de effectiviteit en efficiëntie van beleid, regels en subsidies. Ze werkte bijvoorbeeld aan de subsidie-evaluaties van de provincie Gelderland, de provincie Zuid-Holland en de mid-term evaluatie van de uitvoering door de landsdelige EFRO-programma’s.

Haar brede kennis over het overheidsdomein combineert Lisanne met specifieke advisering van decentrale overheden vanuit een Europese en juridische invalshoek. Door haar ervaring bij kenniscentrum Europa decentraal en begeleiding van decentrale overheden bij procedures is Lisanne gespecialiseerd in de staatssteunregels.

Karen Loosman

“Mijn passie is om nieuwe inzichten te bieden in complexe situaties, zodat overheid en ondernemers elkaar versterken en uitdagingen samen aangaan.”

Karen is enthousiast, inhoudelijk en verbindend. Door haar analytische vaardigheden en haar creativiteit is ze in staat om in complexe situaties naar nieuwe wegen te zoeken. Ze is gemotiveerd om op het grensvlak tussen overheid en bedrijven te werken en hen met elkaar te verbinden. Haar interessegebieden zijn ondernemerschap, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Karen heeft de bachelor Politicologie en de master Business Administration aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. Tijdens haar studies heeft ze haar kennis van beide disciplines ingezet als onderzoeksassistent aan de VU. Bij Sira werkt ze op dit moment als projectmedewerker aan de samenhang tussen overheidsbeleid en franchising en de ontwikkelingsmogelijkheden van overheidsdigitalisering.

Lize Kooijman

Enthousiast, betrokken en inhoudelijk gedreven, in enkele woorden een omschrijving van Lize. Ze luistert naar wensen van opdrachtgevers en denkt graag met hen mee. Door haar scherpe analyses en doorzettingsvermogen brengt ze complexe problemen helder in kaart. Lize heeft ervaring met het inzichtelijk maken van financiële effecten en regeldruk, klantreizen en het vereenvoudigen van regelgeving. Daarnaast heeft zij veel kennis van beleids- en subsidie-evaluaties.

Bij Sira Consulting werkt Lize aan projecten op het gebied van beleids- en subsidie-evaluaties, ondernemerschap en financieel-economisch beleid. Een concreet voorbeeld is de lastenmeting subsidies voor de provincie Drenthe. Recentelijk heeft Lize in opdracht van het ministerie van IenW drie subsidie-evaluaties uitgevoerd op het gebied van verkeersveiligheid.  

Eva de Beet

“Ik vind het leuk om het verschil tussen theorie en praktijk te analyseren en zo als schakel te kunnen functioneren tussen de bedenkers en de uitvoerders van beleid of wetgeving“

Eva is een betrokken en inhoudelijk gedreven projectmedewerker. Met haar doorzettingsvermogen en optimisme zet Eva zich in om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Eva heeft meegewerkt aan het onderzoek ‘Monitor gebruik basisregistraties Amsterdam 2015’. In dit onderzoek heeft de gemeente Amsterdam inzicht gekregen in mogelijkheden om het Stelsel van Basisregistraties beter te benutten. Ook heeft zij in 2015 en 2016 uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar normtijden bij het UWV.

 

Rob Blank

“I love analyzing complex problems and then – in close collaboration with my clients – identify solutions.”

Rob is a dedicated and creative senior consultant, who can solve complex problems through analysis and successfully engage with a large number of stakeholders.

In the past ten years he has executed a variety of projects in which the regulatory burden of national and international legislation was measured using the Standard Cost Model (SCM). In addition, Rob advices (local) governments to improve their public services.

At Sira Consulting Rob accrued years of experience in executing Regulatory Impact Assessments (RIA´s) for new regulations. His specialties include the environment, biobased- and circular economy.