Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Joost Strijtveen

Maatschappelijke vraagstukken hebben zelden één oorzaak en er is bijna nooit een simpele oplossing. Vaak spelen allerlei belangen, factoren en processen tegelijkertijd een rol. Joost betrekt stakeholders bij vraagstukken en zoekt gezamenlijk naar concrete en werkbare oplossingen.

Beleid met maatschappelijke meerwaarde

Joost heeft expertise op het gebied van regeldrukonderzoeken, subsidie-evaluaties, knelpuntenonderzoek en staatssteunscans. Door met verschillende stakeholders in gesprek te gaan, komt hij snel tot de kern van het onderzoek. Daarnaast heeft Joost een grondige (juridische) kennis van Europese regelgeving en weet hij deze kennis om te zetten in bruikbare en concrete adviezen voor staatssteunscans.

Geïnteresseerd, enthousiast en een verbinder

Joost is een jonge adviseur die enthousiast wordt van het werken aan uiteenlopende vraagstukken in verschillende sectoren. Hij legt daarbij gemakkelijk verbindingen tussen mensen met verschillende disciplines en achtergronden. Doordat hij uit interesse doorvraagt komt hij snel tot de essentie van een vraagstuk. Door daarnaast aandachtig te luisteren, mee te denken met gesprekspartners en oplossingsgericht te werken is Joost een geschikte gespreksleider.

Joost studeerde in de sociologie af op het onderwerp legitimiteit van Europese staatssteunregelgeving. In dit onderzoek kwam naar voren dat de belevingswereld van (inter)nationale overheden vaak niet goed aansluit bij de praktijk van de uitvoerder of burger. Joost heeft zich sindsdien tot doel gesteld om de belevingswereld van burger en overheid beter op elkaar aan te laten sluiten.

Recente projecten:

  • Projectmedewerker  MidTerm evaluatie uitvoering landsdelige EFRO programma’s.
    In opdracht van Gemeente Rotterdam, namens de vier landelijke managementautoriteiten (MA’s) van EFRO, is een evaluatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in of de afspraken in het opgestelde ‘Samenwerkingsconvenant Uitvoeringsorganisatie 2014-2020’ tot de gewenste kwaliteitsverbetering in de uitvoering hebben geleid. Aan de hand van dossieronderzoek, interviews met deskundigen van de MA’s, subsidieontvangers en diverse andere stakeholders en door middel van een Innovatielab is een analyse uitgevoerd en zijn concrete aanbevelingen gedaan met het oog op de nieuwe programmaperiode. 
  • Projectmedewerker – Maatwerkaanpak Winkelambacht.
    In opdracht van het ministerie van EZK heeft Joost een oplossingen gezocht voor knelpunten die ondernemers in het winkelambacht ervaren. Hierbij ging specifieke aandacht uit naar de problemen die de ondernemer ervaart vanuit het ondernemerschap, werknemerschap en zijn vakmanschap. Daarnaast heeft Joost helpen Innovatielabs te organiseren waarbij overheden, toezichthouders, brancheorganisaties en ondernemers gezamenlijk met concrete en breed gedragen oplossingsrichtingen kwamen voor de knelpunten die eerder zijn aangedragen. 
  • Projectmedewerker rapport ATR: ‘De klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving’.
    In opdracht van de Tweede Kamer werd onderzocht of verschillen in de regelgeving voor de klus- en deeleconomie aanleiding kunnen zijn om regelgeving voor de traditionele economie te vereenvoudigen.

Diensten:

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Maatwerkoplossingen regeldruk

De maatwerkoplossingen zijn er opgericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen, die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, weg te nemen.

Subsidie-evaluatie

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.